Cysylltu â ni

coronafirws

Llwyddiant ar gyfer cyfarfod Fframwaith Cydlynu Rhanddeiliaid Genom Genom, Undeb Iechyd yn cymryd siâp, ail don yn taro'r Eidal a'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Croeso, gydweithwyr, i ddiweddariad y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig (EAPM), wrth i ni asesu llwyddiant ei gyfarfod diweddar ddoe (21 Hydref), a sut mae'n cyd-fynd ag ymdrechion y Comisiwn newydd tuag at “blaned iach a digidol newydd byd ”, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.

1 Miliwn o Genom

Roedd cyfarfod Beyond 1 Million Genome ddoe (21 Hydref) yn llwyddiannus iawn, gyda mwy na 220 o gyfranogwyr, ac un o nodau craidd y fenter Fframwaith Cydlynu Rhanddeiliaid Genom 1 Miliwn yw cefnogi cysylltiad cenedlaethol, trwy alinio a gweithredu rhanddeiliaid. genomeg a seilweithiau data, yn cydlynu cysoni’r fframwaith moesegol a chyfreithiol ar gyfer rhannu data o sensitifrwydd preifatrwydd uchel, a rhoi arweiniad ymarferol ar gyfer cydgysylltu pan-Ewropeaidd ar gyfer gweithredu technolegau genomig mewn systemau gofal iechyd cenedlaethol ac Ewropeaidd. 

Nawr, ar ddiwedd 2020au, mae newidiadau eang ar y gweill yng nghymdeithas a llywodraethu Ewrop, gyda Chomisiwn Ewropeaidd yn gweithio ar fframwaith llywodraethu Data Iechyd Ewropeaidd, Senedd Ewropeaidd yn weithredol ar ddyraniad cyllid ar gyfer mater gofal iechyd, ac argyhoeddiad cynyddol ymhlith Llunwyr polisi Ewrop bod yn rhaid i bobl fod yng nghanol unrhyw strategaeth lwyddiannus a chynaliadwy i yrru gofal iechyd ymlaen. 

Uchelgais Llywydd newydd y Comisiwn Ursula von der Leyen yw Ewrop sy'n 'gorfod arwain y trawsnewid i blaned iach a byd digidol newydd'. Mae'r Comisiynydd Iechyd, Stella Kyriakides, yn cydnabod: “Mae dinasyddion Ewropeaidd yn disgwyl y tawelwch meddwl sy'n dod gyda mynediad at ofal iechyd ... ac amddiffyniad rhag epidemigau ac afiechydon."

Mae'r drafodaeth hon ddoe o ofal iechyd wedi'i bersonoli yn darlunio Ewrop lle nad yw llawer o siawns i wella yn cael eu manteisio'n llawn eto. Ond nid catalog o ddiffygion yn unig mo hwn. Mae'r amrywiadau a'r aneffeithlonrwydd y mae'n eu cyflwyno yn ddadl dros sbarduno ailfeddwl radical, ac am wneud y gorau o ofal iechyd wedi'i bersonoli. Mae'n tynnu sylw at gymeradwyaeth cymhellion, arloesedd a buddsoddiad gan frîd newydd o arweinwyr Ewrop y gall rhanddeiliaid gefnogi cyfieithu trwy eu gweithredu mewn systemau gofal iechyd.

Rhai yn cwrdd ag argymhellion

Yn y cyfarfod ddoe, teimlwyd bod angen mynediad trawsffiniol diogel ac awdurdodedig i ddata genomig ac iechyd arall yn yr Undeb Ewropeaidd i:

 • Gwella canlyniadau cleifion a sicrhau cynaliadwyedd y ddarpariaeth iechyd a gofal yn yr UE;

 • dysgu adnabod a thrin canser yn gynharach o lawer;

 • hybu dealltwriaeth o gysylltiadau genetig sy'n achosi neu'n rhagdueddu afiechydon cymhleth cyffredin;

 • cryfhau effeithiolrwydd atal trwy wella cywirdeb sgrinio a lleihau ei gostau.

Bydd adroddiad manylach yn dilyn ym mis Tachwedd. 

Undeb Iechyd Ewrop ar y ffordd

Er mwyn llenwi bylchau a amlygwyd gan COVID-19 a sicrhau y gall systemau iechyd wynebu bygythiadau i iechyd y cyhoedd yn y dyfodol, mae angen rhaglen iechyd uchelgeisiol yn yr UE, dywed ASEau, sydd am godi cyllideb y rhaglen i € 9.4 biliwn, fel y cynigiwyd yn wreiddiol gan y Comisiwn, i wella hybu iechyd a gwneud systemau iechyd yn fwy gwydn ledled yr UE. Mae COVID-19 wedi dangos bod angen rhaglen iechyd uchelgeisiol yr UE ar frys ar yr UE i sicrhau y gall systemau iechyd Ewropeaidd wynebu bygythiadau iechyd yn y dyfodol. 

'Gateway 'yn cyrraedd mewn pryd ar gyfer yr ail don

Yr Eidal, yr Almaen ac Iwerddon, y mae pob un ohonynt ar hyn o bryd yn dioddef o'r ail don o coronafirws, oedd y gwledydd cyntaf i uno eu apiau COVID-19 cenedlaethol lleol i borth a gefnogir gan y Comisiwn Ewropeaidd, a fydd yn caniatáu i'r gwasanaethau iechyd gwladol rannu data rhyngddynt eu hunain. 

A yw coronafirws yn tanseilio democratiaeth yr Almaen? 

Mae dadl frwd ar y gweill ynghylch pwy ddylai benderfynu ar reoliadau COVID-19 yn yr Almaen. Dadleua beirniaid fod y Canghellor Angela Merkel a phrif gynghrair y wladwriaeth yn osgoi'r senedd yn eu cais i ymladd y pandemig. Dro ar ôl tro cyfarfu’r Canghellor Merkel â phob un o 16 o brif daleithiau ffederal pwerus yr Almaen i benderfynu ar fesurau i ffrwyno pandemig y coronafirws. Ar ôl yr un ddiweddaraf, yr wythnos diwethaf, dechreuodd gwleidyddion ar draws y sbectrwm gwyno, ers misoedd bellach, bod mesurau o'r fath i gyd wedi'u penderfynu y tu ôl i ddrysau caeedig a heb ddadl nac ymgynghoriad seneddol dyladwy. 

Ymhlith y beirniaid mwyaf brwd o'r ymyleiddio ymddangosiadol hwn yn y senedd mae Florian Post, aelod o'r Bundestag ac arbenigwr materion cyfreithiol gyda'r Democratiaid Cymdeithasol (SPD), y partneriaid iau yn llywodraeth glymblaid Angela Merkel. "Ers bron i naw mis bellach, mae rheoliadau wedi cael eu rhoi ar waith gan awdurdodau lleol, rhanbarthol a chanolog sy'n cyfyngu ar ryddid pobl mewn modd na welwyd ei debyg o'r blaen yn yr Almaen ar ôl y rhyfel," meddai wrth y cylchrediad torfol Image papur newydd. "Ac nid hyd yn oed unwaith y galwyd ar senedd etholedig i bleidleisio ar y mesurau," cwynodd.

'Pasbort iechyd 'ar fin hedfan i mewn

Mae pasbort iechyd digidol newydd i gael ei dreialu gan nifer fach o deithwyr sy'n hedfan o'r DU i'r UD am y tro cyntaf o dan gynlluniau ar gyfer fframwaith byd-eang ar gyfer teithio awyr sy'n ddiogel i Covid. Dyluniwyd system CommonPass, gyda chefnogaeth Fforwm Economaidd y Byd (WEF), i greu safon ryngwladol gyffredin i deithwyr ddangos nad oes ganddynt coronafirws. Fodd bynnag, mae beirniaid cynlluniau tebyg yn tynnu sylw at bryderon ynghylch sensitifrwydd a phenodoldeb y profion mewn gwahanol wledydd ynghanol ofnau ynghylch mwy o fonitro dros symudiadau pobl.

Ffrangeg yn rhedeg allan o bigiadau ffliw

Dim ond yr wythnos diwethaf y lansiwyd yr ymgyrch brechu rhag y ffliw yn Ffrainc, ond eisoes mae fferyllfeydd ledled y wlad wedi gwerthu allan o ddosau. Yn ysu am osgoi ysbytai sy'n wynebu pwysau cyfun cleifion ffliw a chleifion Covid-19 y gaeaf hwn, lansiodd llywodraeth Ffrainc raglen brechu rhag y ffliw a ehangwyd yn fawr eleni, gan annog unrhyw un mewn grŵp risg i gael eu brechu cyn gynted â phosibl. 

Ond mae'r galw wedi rhagori ar yr hyn a ragwelodd y llywodraeth, a dim ond wythnos ar ôl lansio'r ymgyrch ar 13 Hydref, mae fferyllfeydd ledled y wlad yn datgan allan o stoc (gwerthu allan) brechlynnau. Mae tua 60% o fferyllfeydd yn nodi prinder y brechlyn ffliw. Dywedodd Gilles Bonnefond, llywydd undeb y fferyllwyr l 'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) wrth France Info: "Rydyn ni eisoes wedi brechu bron i bum miliwn o bobl mewn llai na phum diwrnod." Mae hyn bron yn hanner yr hyn a wnaed i gyd y llynedd yn ystod yr ymgyrch frechu gyfan. "

Mae'r Arlywydd Sassoli yn ceisio ymestyn dulliau gweithio

Dywed Llywydd Senedd Ewrop, David Sassoli, fod y Senedd wedi “gweithio i sicrhau… y gall barhau i gyflawni ei swyddogaethau craidd”, gan awgrymu y gallai dulliau gweithio pandemig ymestyn o bosibl. “Mae hon yn enghraifft glir o sut mae’r Senedd yn addasu ac yn cyflawni ei rôl o dan yr amgylchiadau mwyaf heriol hyd yn oed,” meddai Sassoli.

Ail don Coronafirws yn dod ag uwchgynhadledd yr UE

Bydd arweinwyr yr Undeb Ewropeaidd yn cynnal cynhadledd fideo yr wythnos nesaf i drafod sut i gydweithredu’n well yn erbyn pandemig COVID-19 wrth i heintiau godi, meddai Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel, ddydd Mercher (21 Hydref). 

Yr uwchgynhadledd fideo, a gynhelir ar 29 Hydref, fydd y cyntaf o gyfres o drafodaethau rheolaidd y mae arweinwyr yr UE wedi ymrwymo i’w cynnal i fynd i’r afael â’r pandemig ar adeg pan fydd y rhan fwyaf o’r aelod-wledydd yn adrodd am ffigurau brawychus yn cadarnhau ail don. “Mae angen i ni gryfhau ein hymdrech ar y cyd i ymladd COVID-19,” meddai Michel ar Twitter. 

Bydd y drafodaeth, sydd i fod i ddechrau yn hwyr y prynhawn, yn cael ei chynnal ddiwrnod ar ôl i ddisgwyl i’r Comisiwn gyhoeddi cynlluniau newydd i gryfhau cydgysylltu ymhlith gwladwriaethau’r UE ar strategaethau profi, olrhain cyswllt a hyd cwarantîn, meddai swyddogion wrth Reuters. Ymladdodd 27 gwlad yr UE â COVID-19 gyda gwahanol fesurau, a oedd weithiau'n gyferbyniol, yn ystod misoedd cyntaf y pandemig. Disgwylir i'r cydgysylltiad tynnach atal ailadrodd y rhaniadau a welir ar ôl y don gyntaf. 

A dyna bopeth o EAPM am y tro - arhoswch yn ddiogel, mwynhewch ddiwedd eich wythnos, a'r penwythnos.

-- 

coronafirws

Coronavirus: Cyngor ymarferol ar deithio'n ddiogel

cyhoeddwyd

on

Ar ôl misoedd o gloi, mae teithio a thwristiaeth wedi ailgychwyn yn araf. Darganfyddwch yr hyn y mae'r UE yn ei argymell i sicrhau teithiau diogel.

Er bod angen i bobl gymryd rhagofalon a dilyn cyfarwyddiadau iechyd a diogelwch gan awdurdodau cenedlaethol, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnig canllawiau ac argymhellion i'ch helpu chi i deithio'n ddiogel:

Mae Asiantaeth Diogelwch Hedfan yr Undeb Ewropeaidd yn argymell y canlynol wrth hedfan: 

 • Peidiwch â theithio os oes gennych symptomau fel peswch, twymyn, diffyg anadl, colli blas neu arogl. 
 • Cwblhewch eich datganiad iechyd cyn gwirio i mewn a gwirio ar-lein os yn bosibl.
 • Sicrhewch fod gennych chi ddigon o fasgiau wyneb ar gyfer y siwrnai (fel arfer dylid eu newid bob pedair awr).
 • Gadewch ddigon o amser ar gyfer gwiriadau a gweithdrefnau ychwanegol yn y maes awyr; sicrhewch fod yr holl ddogfennau'n barod. 
 • Gwisgwch fasg wyneb meddygol, ymarfer hylendid dwylo a phellter corfforol.
 • Peswch neu disian i feinwe neu'ch penelin. 
 • Cyfyngwch eich symudiad yn yr awyren. 

Mae'r Senedd wedi bod yn mynnu ers mis Mawrth 2020 ar a gweithredu cryf a chydlynol yr UE i oresgyn yr argyfwng yn y sector twristiaeth, pan alwodd am newydd Strategaeth Ewropeaidd i wneud twristiaeth yn lanach, yn fwy diogel ac yn fwy cynaliadwy yn ogystal ag am help i gael y sector yn ôl ar ei draed ar ôl y pandemig

Darganfyddwch fwy am yr hyn y mae'r UE yn ei wneud i frwydro yn erbyn y coronafirws.

Dysgwch fwy 

Parhau Darllen

coronafirws

Fe ddiswyddodd PM y DU Johnson Johnson wrth gloi COVID-19 gan mai dim ond yr henoed fyddai’n marw, meddai cyn-aide

cyhoeddwyd

on

By

Mae Dominic Cummings, cyn gynghorydd arbennig i Brif Weinidog Prydain, Boris Johnson, yn cyrraedd Downing Street, yn Llundain, Prydain, Tachwedd 13, 2020. REUTERS / Toby Melville

Nid oedd Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, yn barod i osod cyfyngiadau cloi i atal lledaenu COVID-19 i achub yr henoed a gwadodd y byddai'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn cael ei lethu, meddai ei gyn gynghorydd pennaf mewn cyfweliad a ddarlledwyd ddydd Llun (19 Gorffennaf), yn ysgrifennu Andrew MacAskill, Reuters.

Yn ei gyfweliad teledu cyntaf ers gadael ei swydd y llynedd, rhyddhawyd dyfyniadau ohono ddydd Llun, Dominic Cummings (llun) dywedodd nad oedd Johnson eisiau gorfodi ail gloi i lawr yn yr hydref y llynedd oherwydd bod “y bobl sy’n marw i bob pwrpas dros 80”.

Honnodd Cummings hefyd fod Johnson eisiau cwrdd â’r Frenhines Elizabeth, 95, er gwaethaf arwyddion bod y firws yn lledu yn ei swyddfa ar ddechrau’r pandemig a phan ddywedwyd wrth y cyhoedd am osgoi pob cyswllt diangen, yn enwedig gyda’r henoed.

Rhannodd yr ymgynghorydd gwleidyddol, sydd wedi cyhuddo’r llywodraeth o fod yn gyfrifol am filoedd o farwolaethau COVID-19 y gellir eu hosgoi, gyfres o negeseuon o fis Hydref yr honnir eu bod yn dod o Johnson i gynorthwywyr. Darllen mwy.

Mewn un neges, dywedodd Cummings fod Johnson wedi cellwair y gallai’r henoed “gael COVID a byw yn hirach” oherwydd bod y mwyafrif o bobl a oedd yn marw wedi mynd heibio i oedran disgwyliad oes ar gyfartaledd.

Mae Cummings yn honni bod Johnson wedi ei negeseuo i ddweud: "Ac nid wyf bellach yn prynu'r holl bethau llethol hyn gan y GIG (Gwasanaeth Iechyd Gwladol). Folks Rwy'n credu efallai y bydd angen i ni ail-raddnodi."

Ni allai Reuters wirio'n annibynnol a oedd y negeseuon yn ddilys.

Dywedodd llefarydd ar ran Johnson fod y prif weinidog wedi cymryd “y camau angenrheidiol i amddiffyn bywydau a bywoliaethau, dan arweiniad y cyngor gwyddonol gorau”.

Dywedodd Plaid Lafur gwrthblaid Prydain fod y datgeliadau gan Cummings wedi cryfhau’r achos dros ymchwiliad cyhoeddus a’u bod yn “dystiolaeth bellach bod y prif weinidog wedi gwneud y galwadau anghywir dro ar ôl tro ar draul iechyd y cyhoedd”.

Dywedodd Cummings wrth y BBC fod Johnson wedi dweud wrth swyddogion na ddylai erioed fod wedi cytuno i’r cloi cyntaf a bod yn rhaid iddo ei argyhoeddi i beidio â chymryd y risg o gwrdd â’r frenhines.

"Dywedais, beth ydych chi'n ei wneud, a dywedodd, rwy'n mynd i weld y frenhines a dywedais, am beth ar y ddaear ydych chi'n siarad, wrth gwrs ni allwch fynd i weld y frenhines," meddai Cummings meddai Johnson. "Ac meddai, yn y bôn, nid oedd wedi meddwl drwyddo."

Er gwaethaf cwestiynu ffitrwydd Johnson ar gyfer ei rôl fel prif weinidog a syfrdanu brwydr y llywodraeth yn erbyn COVID-19, nid yw beirniadaeth Cummings wedi cosbi sgôr arweinydd Prydain o ddifrif mewn arolygon barn. Darlledwyd y cyfweliad llawn ddydd Mawrth (20 Gorffennaf).

Parhau Darllen

coronafirws

'Ridiculous', teithwyr wedi'u siomi gan fesurau cwarantîn y DU ar gyfer Ffrainc

cyhoeddwyd

on

Roedd teithwyr ar fin mynd ar drên o Baris i Lundain ar y diwrnod yr oedd rheolau cwarantîn ym Mhrydain i fod i ddod i ben wedi eu cynhyrfu ddydd Llun (19 Gorffennaf) gan benderfyniad munud olaf i'w cadw, gan ei alw'n "hurt," "creulon" a " anghydnaws ", ysgrifennu Emilie Delwarde, Sudip Kar-Gupta, John Irish ac Ingrid Melander, Reuters.

Bydd yn rhaid i unrhyw un sy'n cyrraedd o Ffrainc roi cwarantîn gartref neu mewn llety arall am bump i 10 diwrnod, meddai'r llywodraeth ddydd Gwener (16 Gorffennaf), hyd yn oed os ydyn nhw wedi'u brechu'n llawn yn erbyn COVID-19. Darllen mwy.

Roedd y ffaith i Loegr ddileu'r rhan fwyaf o gyfyngiadau coronafirws ddydd Llun yn ei gwneud hi'n fwy chwerw fyth i'r rhai oedd ar fin gwirio i mewn ar yr Eurostar yng ngorsaf Gare du Nord ym Mharis. Darllen mwy.

"Mae'n anghynhenid ​​ac yn ... rhwystredig," meddai Vivien Saulais, Ffrancwr 30 oed ar ei ffordd yn ôl i Brydain, lle mae'n byw, ar ôl ymweld â'i deulu.

"Rwy'n cael fy ngorfodi i wneud cwarantîn 10 diwrnod tra bod llywodraeth Prydain yn codi'r holl gyfyngiadau ac yn mynd am bolisi o imiwnedd cenfaint."

Mae teithwyr yn aros ar gadeiriau pell ym Maes Awyr Heathrow yng nghanol pandemig y clefyd coronafirws (COVID19) yn Llundain, Prydain Gorffennaf 7, 2021. REUTERS / Kevin Coombs
Mae teithwyr yn aros ar gadeiriau pell ym Maes Awyr Heathrow yng nghanol pandemig y clefyd coronafirws (COVID19) yn Llundain, Prydain Gorffennaf 7, 2021. REUTERS / Kevin Coombs

Mae Prydain yn riportio llawer mwy o achosion COVID-19 na Ffrainc oherwydd lledaeniad yr amrywiad Delta, a nodwyd gyntaf yn India, ond prin yw'r achosion o'r amrywiad Beta, a nodwyd gyntaf yn Ne Affrica. Dywedodd y llywodraeth ei bod yn cadw rheolau cwarantîn i deithwyr o Ffrainc oherwydd presenoldeb yr amrywiad Beta yno.

Mae gan Brydain y seithfed doll marwolaeth COVID-19 uchaf yn y byd, 128,708, a rhagwelir y bydd ganddi fwy o heintiau newydd yn fuan bob dydd nag a wnaeth ar anterth ail don o'r firws yn gynharach eleni. Ddydd Sul roedd 48,161 o achosion newydd.

Ond, yn fwy na chyfoedion Ewropeaidd, mae 87% o boblogaeth oedolion Prydain wedi cael un dos brechu ac mae mwy na 68% wedi cael dau ddos. Mae marwolaethau, tua 40 y dydd, yn ffracsiwn o uchafbwynt o uwch na 1,800 ym mis Ionawr.

"Mae'n hollol chwerthinllyd oherwydd bod yr amrywiad Beta yn Ffrainc mor isel," meddai Francis Beart, Prydeiniwr 70 oed a oedd wedi teithio i Ffrainc i weld ei bartner ond a oedd wedi torri ei ymweliad yn fyr i ganiatáu amser ar gyfer cwarantîn. "Mae ychydig yn greulon."

Mae awdurdodau Ffrainc wedi dweud bod mwyafrif yr achosion o’r amrywiad Beta yn dod o diriogaethau tramor La Reunion a Mayotte, yn hytrach na thir mawr Ffrainc, lle nad yw’n eang.

"Dydyn ni ddim yn credu bod penderfyniadau'r Deyrnas Unedig wedi'u seilio'n llwyr ar sylfeini gwyddonol. Rydyn ni'n eu cael yn ormodol," meddai gweinidog materion Ewropeaidd iau Ffrainc, Clement Beaune, wrth BFM TV.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd