Cysylltu â ni

coronafirws

Mae'r DU yn cynllunio treialon 'herio' COVID-19 sy'n heintio gwirfoddolwyr yn fwriadol

cyhoeddwyd

on

Bydd Prydain yn helpu i ariannu treialon gan ddefnyddio firws COVID-19 a weithgynhyrchir i heintio gwirfoddolwyr iach ifanc yn fwriadol gyda’r gobaith o gyflymu datblygiad brechlynnau yn ei erbyn, ysgrifennu  a Paul Sandle yn Llundain, gydag adroddiadau ychwanegol gan Stephanie Nebehay yng Ngenefa.

Dywedodd y llywodraeth ddydd Mawrth (20 Hydref) y bydd yn buddsoddi £ 33.6 miliwn ($ 43.5m) yn y treialon “her ddynol” fel y’u gelwir mewn partneriaeth ag Imperial College London, cwmni gwasanaethau labordy a threial hVIVO ac Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Royal Free London .

Os cânt eu cymeradwyo gan reoleiddwyr a phwyllgor moeseg, bydd yr astudiaethau’n cychwyn ym mis Ionawr gyda disgwyl y canlyniadau erbyn Mai 2021, meddai’r llywodraeth.

Gan ddefnyddio dosau rheoledig o firws, nod y tîm ymchwil i ddechrau fydd darganfod y swm lleiaf o firws y mae'n ei gymryd i achosi haint COVID-19 mewn grwpiau bach o bobl ifanc iach, rhwng 18 a 30 oed, sydd ar y risg isaf o niwed, dywedodd y gwyddonwyr a arweiniodd yr astudiaethau mewn sesiwn friffio.

Fe allai hyd at 90 o wirfoddolwyr fod yn rhan o’r camau cychwynnol, medden nhw, a bydd firws i’w ddefnyddio yn cael ei gynhyrchu mewn labordai yn Ysbyty Great Ormond Street yn Llundain.

Dywedodd Chris Chiu, gwyddonydd Coleg Imperial ar y tîm, y byddai'r arbrofion yn cynyddu dealltwriaeth o COVID-19 a'r firws SARS-CoV2 sy'n ei achosi yn gyflym, ynghyd â chyflymu datblygiad triniaethau a brechlynnau newydd posib.

Dywed beirniaid treialon her ddynol fod heintio rhywun â chlefyd a allai fod yn farwol yn fwriadol nad oes triniaeth effeithiol ar ei gyfer ar hyn o bryd yn anfoesegol.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Busnes Alok Sharma y byddai'r treialon yn cael eu rheoli'n ofalus ac yn nodi cam nesaf pwysig wrth adeiladu dealltwriaeth o'r firws a chyflymu datblygiad brechlyn.

Dywedodd Chiu mai'r cynllun ar gyfer astudiaethau cychwynnol - sydd â'r nod o asesu faint o firws y mae'n ei gymryd i heintio rhywun â COVID-19 - yw trin gwirfoddolwyr ar unwaith gyda remdesivir cyffuriau gwrthfeirysol Gilead cyn gynted ag y byddant wedi'u heintio.

Dywedodd, er bod astudiaethau wedi dangos nad yw remdesivir yn cael fawr o effaith, os o gwbl, ar achosion COVID-19 difrifol, mae gan ei dîm “gred gref” y bydd yn driniaeth effeithiol os caiff ei rhoi yng nghamau cynharaf iawn yr haint.

Dywedodd llefarydd ar ran Sefydliad Iechyd y Byd fod “ystyriaethau moesegol pwysig iawn” wrth fynd at dreialon her ddynol o’r fath.

“Yr hyn sy’n hollbwysig yw, os yw pobl yn ystyried hyn, rhaid iddo gael ei oruchwylio gan bwyllgor moeseg a rhaid i’r gwirfoddolwyr gael caniatâd llawn. Ac mae’n rhaid iddyn nhw ddewis y gwirfoddolwyr er mwyn lleihau eu risg, ”meddai wrth gohebwyr yng Ngenefa.

Dywedodd Chiu mai “prif flaenoriaeth ei dîm yw diogelwch y gwirfoddolwyr”.

“Nid oes unrhyw astudiaeth yn hollol ddi-risg, ond (byddwn ni) yn gweithio’n galed i sicrhau ein bod yn gwneud y risgiau mor isel ag y gallwn o bosibl,” meddai.

Dywedodd hVIVO Prydain, uned o gwmni gwasanaethau fferyllol Open Orphan, yr wythnos diwethaf ei fod yn gwneud gwaith rhagarweiniol ar gyfer y treialon.

coronafirws

Teithiwch yn ddiogel gyda Thystysgrif Covid Digidol yr UE

cyhoeddwyd

on

Darganfyddwch sut mae Tystysgrif Covid Digidol newydd yr UE yn caniatáu ichi deithio'n ddiogel ac yn hawdd yn Ewrop yn ystod y pandemig.

Sut mae Tystysgrif Covid Digidol yr UE yn gweithio?

Mae'r dystysgrif yn ei gwneud hi'n haws i chi deithio'n ddiogel trwy'r UE trwy ddangos eich bod wedi cael eich brechu, wedi cael canlyniad prawf negyddol neu wedi gwella o COVID-19 yn ystod y chwe mis diwethaf.

Fe'i cyhoeddir gan awdurdodau cenedlaethol.

Mae'r wybodaeth hon ar ffurf cod QR, a all fod yn electronig (ar eich ffôn clyfar neu dabled, er enghraifft) neu ei argraffu a'i sganio wrth deithio.

Mae'r dystysgrif yn rhad ac am ddim.

Daeth y system i rym ar 1 Gorffennaf, bydd ar waith am 12 mis ac mae'n cynnwys pob un o 27 gwlad yr UE yn ogystal â rhai gwledydd y tu allan i'r UE.

Darganfyddwch y wybodaeth ddiweddaraf ar y gwledydd sy'n cymryd rhan ym menter Tystysgrif Covid Digidol yr UE.

A allaf ei ddefnyddio i deithio?

Na, bydd angen eich pasbort neu fath arall o adnabod arnoch o hyd.

Nid oes yn rhaid i chi gael y dystysgrif i deithio - yna mae gofynion cenedlaethol yn aros yn eu lle - ond dylai ei chael hi'n haws teithio. Er enghraifft, gallai olygu nad oes raid i chi gwarantîn.

Fodd bynnag, os bydd amgylchiadau eithriadol yn codi yng ngwlad yr UE, megis ymddangosiad sydyn a lledaeniad amrywiad newydd, efallai y bydd yn rhaid rhoi cyfyngiadau newydd ar waith.

Beth sydd wedi'i gynnwys o dan Dystysgrif Covid Digidol yr UE?

Mae tair fersiwn o'r dystysgrif:

  • Tystysgrif frechu
  • Tystysgrif prawf: yn nodi canlyniad, math a dyddiad deiliad prawf NAAT neu brawf antigen cyflym
  • Tystysgrif adfer: yn cadarnhau bod y deiliad wedi gwella o haint SARS-CoV-2 yn dilyn prawf NAAT positif

Ni chydnabyddir profion gwrthgyrff, er y gallai hyn newid.

Ymhlith y profion a gydnabyddir o dan y dystysgrif mae profion Prawf Ymhelaethu Asid Niwclëig (NAAT), megis profion RT-PCR a phrofion antigen cyflym.

Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn defnyddio o leiaf € 100 miliwn o dan yr Offeryn Cymorth Brys i brynu'r profion Covid sydd eu hangen ar gyfer y dystysgrif prawf.

Cymeradwyodd ASEau Dystysgrif Covid Digidol yr UE yn ystod y sesiwn lawn a gynhaliwyd yn Strasbwrg ym Mehefin 2021.

Teithiwr benywaidd ifanc yn gwisgo mwgwd amddiffynnol yn mynd i mewn i awyren ac yn barod i dynnu oddi arni: bydd Tystysgrif Covid Digidol yr UE yn ei gwneud hi'n haws teithio
Mae Tystysgrif Covid Digidol yr UE yn ei gwneud hi'n haws teithio yn Ewrop © AdobeStock / ToneFotografia  
Mwy am fesurau'r UE i fynd i'r afael â'r pandemig coronafirws
Dysgwch fwy 

Parhau Darllen

coronafirws

Y DU i gadw rheolau cwarantîn ar gyfer teithwyr o Ffrainc

cyhoeddwyd

on

By

Dywedodd Prydain ddydd Gwener (16 Gorffennaf) ei bod yn dileu llacio arfaethedig o reolau coronafirws ar gyfer teithwyr o Ffrainc, a oedd i fod i ddod i rym ddydd Llun (19 Gorffennaf), oherwydd presenoldeb parhaus yr amrywiad Beta o COVID a nodwyd gyntaf yn Ne Affrica, yn ysgrifennu David Milliken.

Bydd yn rhaid i unrhyw un sy’n cyrraedd o Ffrainc roi cwarantîn gartref neu mewn llety arall am bump i 10 diwrnod, hyd yn oed os ydyn nhw wedi’u brechu’n llawn yn erbyn COVID, meddai gweinidogaeth iechyd Prydain.

Bydd y gofyniad cwarantîn hwn yn dod i ben fel y cynlluniwyd ddydd Llun ar gyfer teithwyr sydd wedi'u brechu'n llawn o wledydd eraill yng nghategori 'ambr' Prydain o risg coronafirws, sy'n cynnwys y rhan fwyaf o Ewrop. Mae ychydig dros ddwy ran o dair o oedolion Prydain wedi'u brechu'n llawn.

Ddydd Llun daw diwedd mwyafrif y rheolau coronafirws yn Lloegr, gan gynnwys y mwyafrif o rwymedigaethau cyfreithiol i wisgo masgiau. Ond bydd teithio tramor yn parhau i fod yn destun gofynion cwarantîn a phrofi.

"Gyda chyfyngiadau yn codi ddydd Llun ledled y wlad, byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod teithio rhyngwladol yn cael ei gynnal mor ddiogel â phosib, ac yn amddiffyn ein ffiniau rhag bygythiad amrywiadau," meddai'r gweinidog iechyd Sajid Javid.

Cyn y pandemig coronavirus, Ffrainc oedd cyrchfan teithio ail-fwyaf poblogaidd Prydain ar ôl Sbaen, a daw'r newyddion wythnos yn unig cyn i wyliau ysgol ddechrau yn Lloegr, pan fyddai miliynau fel arfer yn ceisio croesi'r Sianel.

Tynnodd y newid ymateb blin gan y cwmni hedfan byd-eang IATA, a ddywedodd fod cyfyngiadau teithio a newidiadau rhybudd byr Prydain yn anghydnaws â'r rhai mewn rhannau eraill o'r byd.

"Mae'r DU yn ymsefydlu fel allgleiwr yn ei dull dryslyd o deithio. Mae hyn, yn ei dro, yn dinistrio ei sector teithio ei hun a'r miloedd o swyddi sy'n dibynnu arno," Willie Walsh, cyfarwyddwr cyffredinol y Gymdeithas Cludiant Awyr Rhyngwladol. (IATA), meddai wrth Reuters.

Bydd gyrwyr tryciau yn parhau i gael eu heithrio o'r gofyniad cwarantîn, ond bydd yn effeithio ar y mwyafrif o deithwyr eraill, gan gynnwys y rhai sy'n trosglwyddo trwy Ffrainc o rywle arall yn Ewrop.

Ar hyn o bryd mae Prydain yn adrodd tua 10 gwaith cymaint o achosion COVID â Ffrainc, oherwydd lledaeniad cyflym yr amrywiad Delta o COVID a nodwyd gyntaf yn India, ond prin yw'r achosion o'r amrywiad Beta a geir yn Ffrainc.

Roedd cwarantîn ar gyfer cyrraedd o Ffrainc yn "fesur rhagofalus ... wrth i ni barhau i asesu'r data diweddaraf ac olrhain mynychder yr amrywiad Beta," meddai gweinidogaeth iechyd Prydain.

Parhau Darllen

coronafirws

Ni all Ffrainc eithrio ail-osod cyrffyw COVID wrth i achosion godi - gweinidog

cyhoeddwyd

on

By

Mae pobl yn ciwio am docynnau wrth i Dwr Eiffel eiconig Paris ailagor ei ddrysau i dwristiaid ers diwedd mis Hydref 2020, ar ôl yr ail gloi COVID-19 cenedlaethol ym Mharis, Ffrainc, Gorffennaf 16, 2021. REUTERS / Pascal Rossignol / File Photo

Ni ellir eithrio ail-osod mesurau cyrffyw i ffrwyno lledaeniad COVID-19 yn Ffrainc os yw heintiau yn parhau i ddringo, dywedodd y Gweinidog Materion Ewropeaidd iau, Clement Beaune, wrth BFM TV ddydd Llun (19 Gorffennaf), yn ysgrifennu Sudip Kar-Gupta, Reuters.

Adroddodd Ffrainc am fwy na 12,500 o achosion coronafirws newydd ddydd Sul, y trydydd diwrnod y mae’r cyfrif wedi ei gynnal dros 10,000, gan fod lledaeniad cyflym yr amrywiad Delta mwy heintus o COVID-19 wedi arwain at neidio mewn heintiau newydd. Darllen mwy.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd