Cysylltu gyda ni

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Tsiec € 2.3 miliwn i gefnogi cyfleusterau SPA iechyd y mae achosion o coronafirws yn effeithio arnynt yn Rhanbarth Amrywiol Karlovy yn Tsiec

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Tsiec CZK 62 miliwn (oddeutu € 2.3m) i gefnogi darparwyr gweithdrefnau meddygol SPA a thriniaethau adfer iachaol yn Rhanbarth Amrywiol Karlovy (Tsiecia) yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan gymorth y wladwriaeth Fframwaith Dros Dro. Bydd cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf grantiau uniongyrchol. Nod y cynllun yw lliniaru'r prinder hylifedd y mae SPAs iechyd yn y rhanbarth yn ei wynebu ar hyn o bryd oherwydd y gostyngiad yn nifer y cleifion a achoswyd gan yr achosion o coronafirws.

Mae'r cynllun hwn yn ategu cynllun i gefnogi cyfleusterau SPA iechyd yn Tsiecia gyfan y cymeradwyodd y Comisiwn ynddo Awst 2020  (SA.58018). Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Tsiec ar gyfer cyfleusterau SPA iechyd yn Rhanbarth Amrywiol Karlovy yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y gefnogaeth (i) yn fwy na € 800,000 y cwmni fel y darperir gan y Fframwaith Dros Dro; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 30 Mehefin 2021 fan bellaf.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y cynllun yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Mae mwy o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws ar gael yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.58198 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

coronafirws

Mae'r Eidal yn adrodd am 26,323 o achosion coronafirws newydd, 686 o farwolaethau

cyhoeddwyd

on

Adroddodd yr Eidal 686 o farwolaethau cysylltiedig â COVID-19 ddydd Sadwrn (28 Tachwedd), yn erbyn 827 y diwrnod cynt, a 26,323 o heintiau newydd, i lawr o 28,352 ddydd Gwener (27 Tachwedd), meddai’r weinidogaeth iechyd, yn ysgrifennu .

Cynhaliwyd 225,940 o swabiau yn ystod y diwrnod diwethaf, o'i gymharu â 222,803 blaenorol.

Yr Eidal oedd y wlad Orllewinol gyntaf i gael ei tharo gan y firws ac mae wedi gweld 54,363 o farwolaethau COVID-19 ers i'w achos ddod i'r amlwg ym mis Chwefror, yr ail doll uchaf yn Ewrop ar ôl Prydain. Mae hefyd wedi cofrestru 1.564 miliwn o achosion.

Er bod tollau marwolaeth dyddiol yr Eidal wedi bod ymhlith yr uchaf yn Ewrop dros y dyddiau diwethaf, mae'r cynnydd mewn derbyniadau i'r ysbyty a deiliadaeth gofal dwys wedi arafu, gan awgrymu bod y don ddiweddaraf o heintiau yn cilio.

Dywedodd y weinidogaeth iechyd ddydd Gwener y byddai'n lleddfu cyfyngiadau gwrth-COVID-19 mewn pum rhanbarth ar 29 Tachwedd, gan gynnwys yn rhanbarth cyfoethocaf a mwyaf poblog y wlad, Lombardia.

Parhau Darllen

coronafirws

Dywed gweinidog yr Almaen y gallai cloi rhannol barhau tan Wanwyn 2021

cyhoeddwyd

on

Gellid ymestyn mesurau cloi rhannol yr Almaen tan ddechrau’r gwanwyn os na ddaw heintiau dan reolaeth, meddai Gweinidog yr Economi, Peter Altmaier, mewn cyfweliad papur newydd a gyhoeddwyd ddydd Sadwrn (28 Tachwedd), yn ysgrifennu Caroline Copley.

Dywedodd Altmaier Y Byd nid oedd yn bosibl rhoi popeth yn glir tra roedd digwyddiadau o fwy na 50 o heintiau fesul 100,000 o drigolion mewn rhannau helaeth o'r Almaen.

“Mae gennym ni dri i bedwar mis hir yn y gaeaf o’n blaenau,” dyfynnwyd iddo ddweud. “Mae’n bosib y bydd y cyfyngiadau yn aros yn eu lle yn ystod misoedd cyntaf 2021.”

Cytunodd y Canghellor Angela Merkel ag arweinwyr 16 talaith ffederal yr Almaen ddydd Mercher i ymestyn a thynhau mesurau yn erbyn y coronafirws tan o leiaf 20 Rhagfyr.

Gosododd yr Almaen “olau cloi” ddechrau mis Tachwedd, a gaeodd fariau a bwytai ond a oedd yn caniatáu i ysgolion a siopau aros ar agor. Mae'r mesurau wedi atal twf esbonyddol achosion ond mae heintiau wedi sefydlogi ar lefel uchel.

Roedd 21,695 o achosion coronafirws newydd wedi'u cadarnhau yn yr Almaen, dangosodd data gan Sefydliad Robert Koch (RKI) ar gyfer clefydau heintus ddydd Sadwrn, gan ddod â chyfanswm yr achosion ers i'r pandemig ddechrau i 1,028,089.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun yr Almaen i ddigolledu darparwyr llety ym maes addysg plant ac ieuenctid am iawndal a ddioddefwyd oherwydd yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Cymeradwyodd y Comisiwn Ewropeaidd, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun Almaeneg i ddigolledu darparwyr llety ar gyfer addysg plant ac ieuenctid am golli refeniw a achoswyd gan yr achosion o coronafirws. Bydd cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y cynllun yn digolledu hyd at 60% o'r golled refeniw a gafwyd gan fuddiolwyr cymwys yn y cyfnod rhwng dechrau'r cloi (a ddechreuodd ar wahanol ddyddiadau ar draws y taleithiau rhanbarthol) a 31 Gorffennaf 2020 pan fu'n rhaid cau eu cyfleusterau llety yn ddyledus i'r mesurau cyfyngol a weithredir yn yr Almaen.

Wrth gyfrifo colled refeniw, unrhyw ostyngiadau mewn costau sy'n deillio o incwm a gynhyrchir yn ystod y cyfnod cloi i lawr ac unrhyw gymorth ariannol posibl a roddwyd neu a dalwyd mewn gwirionedd gan y wladwriaeth (ac a roddwyd yn benodol o dan y cynllun yn benodol SA.58464) neu bydd trydydd partïon i ymdopi â chanlyniadau'r achosion o coronafirws yn cael eu tynnu. Ar lefel llywodraeth ganolog, bydd gan gyfleusterau sy'n gymwys i wneud cais gyllideb o hyd at € 75 miliwn.

Fodd bynnag, nid yw'r cronfeydd hyn wedi'u clustnodi ar gyfer y cynllun hwn yn unig. Yn ogystal, awdurdodau rhanbarthol (yn Länder neu lefel leol) hefyd yn gallu defnyddio'r cynllun hwn o'r cyllidebau lleol. Beth bynnag, mae'r cynllun yn sicrhau na ellir digolledu'r un costau cymwys ddwywaith gan wahanol lefelau gweinyddol. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan Erthygl 107 (2) (b) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd, sy'n galluogi'r Comisiwn i gymeradwyo mesurau cymorth gwladwriaethol a roddwyd gan aelod-wladwriaethau i ddigolledu cwmnïau penodol neu sectorau penodol am yr iawndal a achosir gan ddigwyddiadau eithriadol, megis yr achosion o goronafirws.

Canfu'r Comisiwn y bydd cynllun yr Almaen yn digolledu iawndal sydd â chysylltiad uniongyrchol â'r achosion o coronafirws. Canfu hefyd fod y mesur yn gymesur, gan nad yw'r iawndal a ragwelir yn fwy na'r hyn sy'n angenrheidiol i wneud iawn am yr iawndal. Felly daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y cynllun yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am gamau a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.59228 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd