Cysylltu gyda ni

Amaethyddiaeth

Mae'r Comisiwn yn croesawu cytundeb y Cyngor ar Bolisi Amaethyddol Cyffredin yn y dyfodol

cyhoeddwyd

on

Ar 20 Hydref, cytunodd y Cyngor ar ei safbwynt negodi, y dull cyffredinol, fel y'i gelwir, ar gynigion diwygio'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC). Mae'r Comisiwn yn croesawu'r cytundeb hwn, cam pendant tuag at ddechrau'r cam negodi gyda'r cyd-ddeddfwyr.

Dywedodd y Comisiynydd Amaeth Janusz Wojciechowski: “Rwy’n croesawu’r cynnydd a wnaed a’r dull cyffredinol ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin a gyrhaeddwyd dros y nos. Mae hwn yn gam pwysig i'n ffermwyr a'n cymuned ffermio. Rwy’n ddiolchgar am gydweithrediad adeiladol yr aelod-wladwriaethau a hyderaf y bydd y cytundeb hwn yn helpu i sicrhau y gall amaethyddiaeth Ewropeaidd barhau i ddarparu buddion economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol i’n ffermwyr a’n dinasyddion yn y dyfodol. ”

Mae Senedd Ewrop hefyd yn pleidleisio ar gynigion y Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) yn ystod y sesiwn Llawn, gyda sesiynau pleidleisio wedi'u trefnu tan heddiw (23 Hydref). Unwaith y bydd Senedd Ewrop yn cytuno ar safbwynt ar gyfer pob un o'r tri adroddiad PAC, bydd y cyd-ddeddfwyr yn gallu ymrwymo i'r cam negodi, gyda'r bwriad o ddod i gytundeb cyffredinol.

Cyflwynodd y Comisiwn ei gynigion i ddiwygio'r PAC ym mis Mehefin 2018, gan anelu at ddull mwy hyblyg, wedi'i seilio ar berfformiad a chanlyniadau, wrth osod uchelgeisiau gweithredu amgylcheddol a hinsawdd uwch. Yn dilyn mabwysiadu'r strategaethau Fferm i fforc a bioamrywiaeth, cyflwynodd y Comisiwn gydnawsedd diwygio'r PAC ag uchelgais y Fargen Werdd.

Amaethyddiaeth

Mae PAN Europe yn gofyn: A yw Llywyddiaeth UE yr Almaen ar fin gosod y Strategaeth Fferm i Fforc?

cyhoeddwyd

on

Cyn crynhoad o arbenigwyr o aelod-wladwriaethau’r UE i drafod gweithredu’r “Gyfarwyddeb Defnydd Cynaliadwy o Blaladdwyr” (SUD), mae PAN Europe yn rhybuddio bod cynlluniau cenedlaethol tuag at leihau defnydd plaladdwyr nid yn unig yn annigonol, ond y gallent ddiarddel y Farm to Fork Strategaeth yn gyfan gwbl. Mae'r gweithdy ar-lein tridiau, 'Gwell hyfforddiant ar gyfer Bwyd mwy diogel: Profiadau ar SUD, ei weithrediad cyfredol ac opsiynau polisi posibl yn y dyfodol', a gynhelir rhwng 17 a 19 Tachwedd 2020, yn rhan o broses adolygu Cyfarwyddeb 2009/128 / CE sydd eisoes ddwy flynedd yn hwyr, ac sydd bellach i fod i ddigwydd erbyn 2022.

Ym mis Mai 2020, cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd adroddiad yn nodi bod cynlluniau gweithredu cenedlaethol y rhan fwyaf o wledydd yr UE “yn brin o uchelgais ac yn methu â diffinio targedau lefel uchel, sy’n seiliedig ar ganlyniadau” ar gyfer lleihau’r risgiau posibl a achosir gan blaladdwyr. “Dylid rhoi sylw nid yn unig mewn gweithdy ond o flaen Llys Cyfiawnder Ewrop o ansawdd gwael a diffyg uchelgais aelod-wladwriaethau i leihau’r risgiau a berir gan blaladdwyr. Yn syml, ni all fod aelod-wladwriaethau yn methu â chyrraedd gofynion eu deddfwriaeth rwymol gyfreithiol eu hunain ac yn troi llygad dall at yr argyfwng bioamrywiaeth y mae Ewrop yn ei wynebu, ”meddai Llywydd PAN Ewrop, Francois Veillerette.

“Dylai’r Comisiwn Ewropeaidd ddechrau gweithdrefnau torri yn erbyn gwledydd sy’n methu â gweithredu’r Gyfarwyddeb Defnydd Cynaliadwy o Blaladdwyr,” ychwanegodd. Hyd yn hyn mae'r Cyngor, sydd o dan Arlywyddiaeth yr Almaen ar hyn o bryd, wedi gwrthod cydnabod diffyg ymdrech ddifrifol yr aelod-wladwriaethau. Ar ôl cael mynediad at ddogfen ddrafft yr wythnos diwethaf, darganfu PAN Europe fod Cyngor yr UE, yn yr adroddiad ar weithredu SUD, yn galw yn lle hynny am fwy o fesurau meddal fel hyfforddiant ac ymchwil, ac mae'n gwthio pob trafodaeth ar y syniad yn llwyr. o bennu targedau lleihau plaladdwyr ledled yr UE fel yr ymdrinnir â hwy yn glir yn adroddiad y Comisiwn Ewropeaidd.

“Mae agwedd y Cyngor mewn cyferbyniad uniongyrchol â’r hyn y mae dinasyddion Ewropeaidd eisoes yn ei ddeall: ni fydd gan Ewrop ddŵr glân ac adfer ei bioamrywiaeth heb leihau ei defnydd o blaladdwyr. Mae angen mynd i’r afael â’r datgysylltiad hwn rhwng uchelgeisiau gwleidyddol yr UE ac arferion llawer o aelod-wladwriaethau unigol ar frys, ”meddai Henriette Christensen, Uwch Gynghorydd Polisi Amaethyddiaeth ar gyfer PAN Ewrop.

“Ar ôl y cyfle diweddar a gollwyd gan Senedd Ewrop i drawsnewid amaethyddiaeth Ewropeaidd trwy ddiwygio’r PAC, a’r UE a thrwy hynny droi ei gefn ar fodel amaethyddol cynaliadwy, mae’r amcan lleihau plaladdwyr yn ddigamsyniol: mae angen integreiddio’r 50% ledled yr UE. targed lleihau o'r strategaeth Farm to Fork i mewn i'r PAC a'r SUD, ”meddai Christensen.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Diwygio Polisi Amaethyddol Cyffredin: Y drioleg gyntaf 

cyhoeddwyd

on

Ar 10 Tachwedd, cynrychiolodd yr Is-lywydd Gweithredol Timmermans a’r Comisiynydd Wojciechowski y Comisiwn yn y drioleg gyntaf ar ddiwygio’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC). Bydd y trioleg yn cwmpasu'r tri chynnig - Rheoliad y Cynllun Strategol, y Rheoliad Llorweddol a Rheoliad Diwygio Sefydliad y Farchnad Gyffredin (CMO).

Bydd Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn, yn cael cyfle i gyflwyno eu safbwyntiau ar elfennau allweddol y tair Rheol, a chytuno ar y trefniadau gweithio a'r llinell amser ddangosol a fydd yn berthnasol i'r triolegau gwleidyddol a'r cyfarfodydd technegol paratoadol sy'n dilyn.

Mae'r Comisiwn o'r farn bod y PAC yn un o'r polisïau canolog ar gyfer Bargen Werdd Ewrop ac felly mae'n llywio'r broses ar y lefel uchaf mewn cydgysylltiad agos â meysydd polisi eraill. Mae'r Comisiwn yn benderfynol o chwarae ei rôl lawn yn nhrafodaethau trioleg CAP, fel brocer gonest rhwng y cyd-ddeddfwyr, ac fel grym i sicrhau mwy o gynaliadwyedd i gyflawni amcanion Bargen Werdd Ewrop.

Y nod yw cytuno ar Bolisi Amaethyddol Cyffredin sy'n addas at y diben ac sy'n ymateb yn effeithiol i'r disgwyliadau cymdeithasol uwch o ran gweithredu yn yr hinsawdd, amddiffyn bioamrywiaeth, cynaliadwyedd amgylcheddol ac incwm teg i ffermwyr.

Cyflwynodd y Comisiwn ei gynigion ar gyfer PAC yn y dyfodol ym mis Mehefin 2018, gan gyflwyno dull mwy hyblyg, wedi'i seilio ar berfformiad a chanlyniadau sy'n ystyried amodau ac anghenion lleol, gan gynyddu uchelgeisiau ar lefel yr UE o ran cynaliadwyedd.

Mae uchelgeisiau amgylcheddol a hinsawdd uwch yn cael eu hadlewyrchu gan bensaernïaeth werdd newydd gan gynnwys y system eco-gynlluniau newydd. Amlygodd y Comisiwn gydnawsedd ei gynigion â Bargen Werdd Ewrop mewn a adroddiad wedi'i gyhoeddi ym mis Mai 2020.

Daeth  Senedd Ewrop ac Cyngor cytunwyd ar eu sefyllfa negodi yn y drefn honno ar 23 a 21 Hydref 2020, gan alluogi cychwyn y triolegau.

Parhau Darllen

Affrica

Buddsoddiad, cysylltedd a chydweithrediad: Pam mae angen mwy o gydweithrediad UE-Affrica mewn amaethyddiaeth arnom

cyhoeddwyd

on

Yn ystod y misoedd diwethaf, mae'r Undeb Ewropeaidd wedi dangos ei barodrwydd i hyrwyddo a chefnogi busnesau amaethyddol yn Affrica, o dan y Comisiwn Ewropeaidd Partneriaeth Affrica-UE. Nod y Bartneriaeth, sy'n pwysleisio cydweithredu rhwng yr UE ac Affrica, yn enwedig yn sgil pandemig COVID-19, yw hyrwyddo cynaliadwyedd a bioamrywiaeth ac maent wedi hyrwyddo hyrwyddo perthnasoedd cyhoeddus-preifat ar draws y cyfandir, yn ysgrifennu Cadeirydd Adnoddau Gwyrdd Affrica, Zuneid Yousuf.

Er bod yr ymrwymiadau hyn yn berthnasol i'r cyfandir cyfan, hoffwn ganolbwyntio ar sut mae mwy o gydweithrediad Affricanaidd-UE wedi helpu Zambia, fy ngwlad. Fis diwethaf, Llysgennad yr Undeb Ewropeaidd i Zambia Jacek Jankowski cyhoeddodd MENTER Cronfa Her Zambia (EZCF), menter a gefnogir gan yr UE a fydd yn dyfarnu grantiau i weithredwyr busnes amaethyddol yn Zambia. Mae'r cynllun werth cyfanswm cyffredinol o € 25.9 miliwn ac mae eisoes wedi lansio ei alwad gyntaf am gynigion. Mewn cyfnod lle mae Zambia, fy ngwlad, yn brwydro heriau economaidd difrifol mae hwn yn gyfle mawr ei angen i'r diwydiant busnes amaethyddol yn Affrica. Yn fwy diweddar, yr wythnos diwethaf yn unig, yr UE a Zambia y cytunwyd arnynt i ddau gytundeb cyllido sy'n gobeithio rhoi hwb i fuddsoddiadau yn y wlad o dan Raglen Gymorth y Llywodraeth Economaidd a Rhaglen Trawsnewid Cynaliadwy Effeithlonrwydd Ynni Zambia.

Nid yw cydweithrediad ac ymrwymiad Ewrop i hyrwyddo amaethyddiaeth yn Affrica yn newydd. Buddsoddwyd ein partneriaid Ewropeaidd ers amser maith mewn hyrwyddo a helpu busnes amaethyddol Affrica i wireddu eu potensial llawn a grymuso'r sector. Ym mis Mehefin eleni, yr Undebau Affricanaidd ac Ewropeaidd lansio platfform bwyd-amaeth ar y cyd, sy'n anelu at gysylltu sectorau preifat Affrica ac Ewrop i hyrwyddo buddsoddiad cynaliadwy ac ystyrlon.

Lansiwyd y platfform oddi ar gefn y 'gynghrair Affrica-Ewrop ar gyfer buddsoddiad cynaliadwy a swyddi' a oedd yn rhan o Jean Claude Junker, Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, 2018 cyfeiriad cyflwr yr Undeb, lle galwodd am “gynghrair Affrica-Ewrop” newydd a dangos bod Affrica wrth wraidd cysylltiadau allanol yr Undeb.

Ffermydd bach i ganolig sydd angen cefnogaeth ariannol a sefydliadol i lywio'r heriau hyn yn bennaf yn dominyddu'r Zambian, ac amgylchedd amaethyddol Affrica yn bennaf. Yn ogystal, mae diffyg cysylltedd a rhyng-gysylltiad yn y sector, gan atal ffermwyr i gysylltu â'i gilydd a gwireddu eu potensial llawn trwy gydweithrediad.

Yr hyn sy'n gwneud EZCF yn unigryw ymhlith mentrau busnes amaethyddol Ewropeaidd yn Affrica, fodd bynnag, yw ei ffocws penodol ar Zambia a grymuso ffermwyr Zambia. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae diwydiant ffermio Zambian wedi mynd i'r afael â sychder, diffyg seilwaith dibynadwy a diweithdra. Mewn gwirionedd, drwy gydol 2019, amcangyfrifir bod sychder difrifol yn Zambia wedi arwain at 2.3 miliwn o bobl angen cymorth bwyd brys.

Felly, mae menter sy'n canolbwyntio ar Zambia yn unig, gyda chefnogaeth yr Undeb Ewropeaidd ac wedi'i halinio â hyrwyddo mwy o gysylltedd a buddsoddiad mewn amaethyddiaeth, nid yn unig yn atgyfnerthu cysylltiad cryf Ewrop â Zambia, ond bydd hefyd yn dod â rhywfaint o gefnogaeth a chyfle mawr ei angen i'r sector. Heb os, bydd hyn yn caniatáu i'n ffermwyr lleol ddatgloi a throsoledd ystod eang o adnoddau ariannol.

Yn bwysicach fyth, nid yw'r EZCF yn gweithredu ar ei ben ei hun. Ochr yn ochr â mentrau rhyngwladol, mae Zambia eisoes yn gartref i sawl cwmni busnes amaethyddol trawiadol a phwysig sy'n gweithio i rymuso a rhoi mynediad i ffermwyr at gyllid a marchnadoedd cyfalaf.

Un o'r rhain yw African Green Resources (AGR), cwmni amaeth-fusnes o'r radd flaenaf yr wyf yn falch o fod yn gadeirydd arno. Yn AGR, y ffocws yw hyrwyddo ychwanegu gwerth ar bob lefel o'r gadwyn werth ffermio, yn ogystal â chwilio am strategaethau cynaliadwy i ffermwyr gynyddu eu cynnyrch i'r eithaf. Er enghraifft, ym mis Mawrth eleni, ymunodd AGR â sawl ffermwr masnachol ac asiantaeth amlochrog i ddatblygu cynllun dyfrhau a ariennir gan y sector preifat a chyflenwad solar argae ac oddi ar y grid a fydd yn cefnogi dros 2,400 o ffermwyr garddwriaethol, ac yn ehangu cynhyrchu grawn a phlanhigfeydd ffrwythau newydd yn bloc ffermio Mkushi yng Nghanol Zambia. Dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, ein ffocws fydd parhau i hyrwyddo cynaliadwyedd a gweithredu mentrau tebyg, ac rydym yn barod i fuddsoddi ochr yn ochr â chwmnïau busnes amaethyddol eraill sy'n ceisio ehangu, moderneiddio neu arallgyfeirio eu gweithrediadau.

Er ei bod yn ymddangos y gallai'r sector amaethyddol yn Zambia fod yn wynebu heriau yn y blynyddoedd i ddod, mae yna rai cerrig milltir pwysig iawn a rhesymau dros optimistiaeth a chyfle. Mae mwy o gydweithrediad â'r Undeb Ewropeaidd a phartneriaid Ewropeaidd yn ffordd bwysig o fanteisio ar gyfle a sicrhau ein bod i gyd yn gwneud cymaint ag y gallwn i helpu ffermwyr bach a chanolig ledled y wlad.

Bydd hyrwyddo mwy o gydgysylltiad yn y sector preifat yn helpu i sicrhau bod ffermwyr bach, asgwrn cefn ein diwydiant amaethyddol cenedlaethol, yn cael eu cefnogi a'u grymuso i gydweithredu, a rhannu eu hadnoddau â marchnadoedd mwy. Credaf fod cwmnïau amaeth-fusnes Ewropeaidd a lleol yn mynd i'r cyfeiriad cywir trwy edrych i mewn i ffyrdd o hyrwyddo busnes amaethyddol, a gobeithio y gallwn i gyd gyda'n gilydd hyrwyddo'r nodau hyn yn gynaliadwy ar y llwyfan rhanbarthol a rhyngwladol.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd