Cysylltu gyda ni

Amaethyddiaeth

Mae'r Comisiwn yn croesawu cytundeb y Cyngor ar Bolisi Amaethyddol Cyffredin yn y dyfodol

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Ar 20 Hydref, cytunodd y Cyngor ar ei safbwynt negodi, y dull cyffredinol, fel y'i gelwir, ar gynigion diwygio'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC). Mae'r Comisiwn yn croesawu'r cytundeb hwn, cam pendant tuag at ddechrau'r cam negodi gyda'r cyd-ddeddfwyr.

Dywedodd y Comisiynydd Amaeth Janusz Wojciechowski: “Rwy’n croesawu’r cynnydd a wnaed a’r dull cyffredinol ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin a gyrhaeddwyd dros y nos. Mae hwn yn gam pwysig i'n ffermwyr a'n cymuned ffermio. Rwy’n ddiolchgar am gydweithrediad adeiladol yr aelod-wladwriaethau a hyderaf y bydd y cytundeb hwn yn helpu i sicrhau y gall amaethyddiaeth Ewropeaidd barhau i ddarparu buddion economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol i’n ffermwyr a’n dinasyddion yn y dyfodol. ”

Mae Senedd Ewrop hefyd yn pleidleisio ar gynigion y Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) yn ystod y sesiwn Llawn, gyda sesiynau pleidleisio wedi'u trefnu tan heddiw (23 Hydref). Unwaith y bydd Senedd Ewrop yn cytuno ar safbwynt ar gyfer pob un o'r tri adroddiad PAC, bydd y cyd-ddeddfwyr yn gallu ymrwymo i'r cam negodi, gyda'r bwriad o ddod i gytundeb cyffredinol.

Cyflwynodd y Comisiwn ei gynigion i ddiwygio'r PAC ym mis Mehefin 2018, gan anelu at ddull mwy hyblyg, wedi'i seilio ar berfformiad a chanlyniadau, wrth osod uchelgeisiau gweithredu amgylcheddol a hinsawdd uwch. Yn dilyn mabwysiadu'r strategaethau Fferm i fforc a bioamrywiaeth, cyflwynodd y Comisiwn gydnawsedd diwygio'r PAC ag uchelgais y Fargen Werdd.

Amaethyddiaeth

Y Comisiwn yn cyflwyno astudiaeth ar effaith cytundebau masnach ar y sectorau bwyd-amaeth

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyflwyno canlyniadau a astudiaeth ar yr effeithiau economaidd disgwyliedig erbyn 2030 o drafodaethau masnach parhaus a rhai sydd ar ddod ar sector amaethyddol yr UE. Mae'r canlyniadau'n seiliedig ar ymarfer modelu damcaniaethol ar yr effeithiau economaidd posibl ar y sector bwyd-amaeth, gan gynnwys canlyniadau penodol ar gyfer rhai cynhyrchion amaethyddol ar ôl i 12 cytundeb masnach ddod i ben. Mae'r astudiaeth hon yn cynrychioli diweddariad o a astudiaeth a gynhaliwyd yn 2016. Disgwylir i agenda masnach yr UE gael effaith gadarnhaol gyffredinol ar economi'r UE a'r sector bwyd-amaeth.

Disgwylir i gytundebau masnach arwain at godiadau sylweddol yn allforion bwyd-amaeth yr UE, gyda chynnydd mwy cyfyngedig mewn mewnforion, gan greu cydbwysedd masnach cadarnhaol yn gyffredinol.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol sy’n gyfrifol am fasnach Valdis Dombrovskis: “Mae’r UE bob amser wedi sefyll dros fasnach agored a theg sydd wedi bod o fudd enfawr i’n heconomi, gan gynnwys cynhyrchwyr amaethyddol. Mae'r astudiaeth hon yn dangos ein bod wedi gallu sicrhau'r cydbwysedd cywir rhwng cynnig mwy o gyfleoedd allforio i ffermwyr yr UE, gan eu hamddiffyn rhag effeithiau niweidiol posibl mwy o fewnforion.

“Bydd cefnogi sector bwyd-amaeth yr UE yn parhau i fod yn elfen allweddol o bolisi masnach yr UE, boed hynny trwy agor y farchnad, amddiffyn cynhyrchion bwyd traddodiadol yr UE neu ei amddiffyn rhag dympio neu fathau eraill o fasnach annheg.”

Dywedodd y Comisiynydd Amaeth Janusz Wojciechowski: “Mae llwyddiant masnach amaethyddol yr UE yn adlewyrchu cystadleurwydd ein sector. Mae diwygiadau i'r Polisi Amaethyddol Cyffredin wedi cyfrannu'n fawr at hyn, gyda chefnogaeth enw da byd-eang cynhyrchion yr UE fel rhai diogel, wedi'u cynhyrchu'n gynaliadwy, yn faethlon ac o ansawdd uchel. Mae'r astudiaeth hon, gyda chanlyniadau mwy cadarnhaol nag yn 2016, yn cadarnhau bod ein hagenda fasnach uchelgeisiol yn helpu ffermwyr a chynhyrchwyr bwyd yr UE i fanteisio'n llawn ar gyfleoedd dramor wrth sicrhau bod gennym ni ddigon o fesurau diogelwch ar gyfer y sectorau mwyaf sensitif. "

 A Datganiad i'r wasg a Holi ac Ateb gael ar-lein.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Mae'r Comisiwn yn cyhoeddi rhestr o eco-gynlluniau posib

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Cyhoeddodd y Comisiwn a rhestr o arferion amaethyddol posib y gallai eco-gynlluniau gefnogi yn y Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) yn y dyfodol. Yn rhan o ddiwygio'r PAC sy'n cael ei drafod ar hyn o bryd rhwng Senedd Ewrop a'r Cyngor, mae eco-gynlluniau yn offeryn newydd sydd wedi'i gynllunio i wobrwyo ffermwyr sy'n dewis mynd ymhellach o ran gofal amgylcheddol a gweithredu yn yr hinsawdd. Nod y rhestr hon yw cyfrannu at y ddadl ynghylch diwygio'r PAC a'i rôl wrth gyrraedd targedau'r Fargen Werdd. Mae'r rhestr hon hefyd yn gwella tryloywder y broses ar gyfer sefydlu'r Cynlluniau CAP Strategol, ac yn rhoi sylfaen i ffermwyr, gweinyddiaethau, gwyddonwyr a rhanddeiliaid ar gyfer trafodaeth bellach ar wneud y defnydd gorau o'r offeryn newydd hwn.

Bydd PAC y dyfodol yn chwarae rhan hanfodol wrth reoli'r trawsnewidiad tuag at system fwyd gynaliadwy ac wrth gefnogi ffermwyr Ewropeaidd drwyddi draw. Bydd eco-gynlluniau yn cyfrannu'n sylweddol at y trawsnewid hwn ac at dargedau'r Fargen Werdd. Cyhoeddodd y Comisiwn y Fferm i'r Fforc ac Strategaethau bioamrywiaeth ym mis Mai 2020. Cyflwynodd y Comisiwn ei cynigion ar gyfer diwygio'r PAC yn 2018, gan gyflwyno dull mwy hyblyg, wedi'i seilio ar berfformiad a chanlyniadau sy'n ystyried amodau ac anghenion lleol, gan gynyddu uchelgeisiau ar lefel yr UE o ran cynaliadwyedd. Cytunodd Senedd a Chyngor Ewrop ar eu safbwyntiau negodi ar ddiwygio'r PAC ar 23 a 21 Hydref 2020, yn y drefn honno, gan alluogi cychwyn y triolegau ar 10 Tachwedd 2020. Mae'r Comisiwn yn benderfynol o chwarae ei rôl lawn yn nhrafodaethau trioleg CAP fel brocer gonest rhwng y cyd-ddeddfwyr ac fel grym dros fwy. cynaliadwyedd i gyflawni amcanion Bargen Werdd Ewrop. A. Taflen ffeithiau ar gael ar-lein a gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Farm to Fork: Mae'r Comisiwn yn gweithredu i leihau ymhellach y defnydd o blaladdwyr peryglus

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Fel rhan o ymrwymiad yr UE i wneud systemau bwyd yn fwy cynaliadwy ac i amddiffyn dinasyddion rhag sylweddau niweidiol, mae'r Comisiwn Ewropeaidd heddiw wedi penderfynu tynnu Mancozeb yn ôl o farchnad yr UE. Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: “Mae amddiffyn dinasyddion a’r amgylchedd rhag cemegau peryglus yn flaenoriaeth i’r Comisiwn Ewropeaidd. Mae lleihau'r ddibyniaeth ar blaladdwyr cemegol yn biler allweddol yn y strategaeth Farm to Fork a gyflwynwyd gennym y gwanwyn diwethaf. Ni allwn dderbyn bod plaladdwyr sy'n niweidiol i'n hiechyd yn cael eu defnyddio yn yr UE. Dylai aelod-wladwriaethau nawr dynnu pob awdurdodiad ar gyfer cynhyrchion amddiffyn planhigion sy'n cynnwys Mancozeb ar frys ”.

Mae Mancozeb yn sylwedd gweithredol a ddefnyddir mewn nifer o blaladdwyr yn yr UE. Cefnogwyd y cynnig gan aelod-wladwriaethau yn y Pwyllgor Sefydlog ar Blanhigion, Anifeiliaid, Bwyd a Phorthiant ym mis Hydref. Mae'n dilyn yr asesiad gwyddonol gan EFSA (Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop) a gadarnhaodd bryderon iechyd, yn enwedig cael effaith wenwynig ar atgenhedlu, a diogelu'r amgylchedd. Mae gan Mancozeb hefyd eiddo sy'n tarfu ar endocrin ar gyfer bodau dynol ac anifeiliaid. Nawr bydd yn rhaid i aelod-wladwriaethau dynnu awdurdodiadau yn ôl ar gyfer yr holl gynhyrchion amddiffyn planhigion sy'n cynnwys Mancozeb erbyn Mehefin 2021.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd