Cysylltu gyda ni

EU

Mae Comisiynwyr Reynders, Johansson a Várhelyi yn mynychu fideo-gynadledda gweinidogol UE-Gorllewin y Balcanau ar Gyfiawnder a Materion Cartref

cyhoeddwyd

on

Ar 22 Hydref, cymerodd y Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders a’r Comisiynydd Materion Cartref Ylva Johansson ran yn y fideo-gynadledda gweinidogol UE-Gorllewin y Balcanau ar Gyfiawnder a Materion Cartref, a drefnwyd gan Arlywyddiaeth Almaeneg y Cyngor. Trafododd y Comisiynydd Johansson a gweinidogion y rhanbarth gydweithrediad ar reoli ymfudo, gan gynnwys: dwysau cyfnewid gwybodaeth ranbarthol rhwng partneriaid y Balcanau Gorllewinol, gwella systemau gwybodaeth, a gwella gallu derbyn a lloches yng ngoleuni'r Cytundeb Newydd ar Ymfudo a Lloches.

Cymerodd y Comisiynydd Cymdogaeth a Ehangu Olivér Várhelyi ran yn y drafodaeth gyntaf hon hefyd. Yn dilyn cyflwyniad gan Europol ar gydweithrediad gwrthderfysgaeth parhaus yn y rhanbarth, bu gweinidogion hefyd yn trafod heriau cyfredol sy'n gysylltiedig â therfysgaeth ac eithafiaeth dreisgar, gan gynnwys cynnydd ar weithredu'r Cynllun Gweithredu ar y Cyd ar Wrthderfysgaeth ar gyfer y Balcanau Gorllewinol.

Yn olaf, trafodwyd gwella cydweithrediad gweithredol i fynd i’r afael â throseddau cyfundrefnol, ynghyd â Chynllun Gweithredu newydd yr UE ar fasnachu drylliau tanio a’r Cynllun Gweithredu ar gyffuriau. Yn y prynhawn, ymunodd y Comisiynydd Reynders â'r gweinidogion i drafod y pandemig a'i effeithiau ar y systemau cyfiawnder a hawliau sylfaenol, gan gynnwys defnyddio technolegau cyfathrebu o bell mewn treialon, gwarantau ar waith i sicrhau parch at yr hawl i dreial teg, amddiffyn dioddefwyr trais domestig, gweithdrefnau i gynnal rheolaeth y gyfraith, a chymesuredd y mesurau a gymerir i liniaru'r argyfwng.

Yna canolbwyntiodd y Gweinidogion ar fynediad at gyfiawnder yn yr oes ddigidol, yn enwedig buddion digideiddio cyfiawnder a allai wella ansawdd ac effeithlonrwydd systemau cyfiawnder, yn ogystal â meysydd penodol lle mae angen ymdrechion pellach yn y rhanbarth. Yn olaf, diweddarodd y Comisiynydd Reynders gyfranogwyr ar weithredu dau brosiect ar gyfer mesur perfformiad system gyfiawnder yn y rhanbarth a chyflwynodd y datblygiadau diweddaraf ar reolaeth y gyfraith o fewn yr Undeb, gan gynnwys y cyntaf Adroddiad Rheol y Gyfraith.

EU

ASEau i grilio cyfarwyddwr Frontex ar rôl asiantaeth wrth wthio ceiswyr lloches yn ôl

cyhoeddwyd

on

Bydd Senedd Ewrop yn grilio cyfarwyddwr Frontex, Fabrice Leggeri, ar honiadau o ymglymiad staff yr asiantaeth mewn gwthiadau anghyfreithlon ceiswyr lloches gan warchodwr ffiniau Gwlad Groeg fydd canolbwynt dadl ym Mhwyllgor Rhyddid Sifil Senedd Ewrop ddydd Mawrth.

Disgwylir i ASEau ofyn am atebion gan Gyfarwyddwr Gweithredol Asiantaeth Ffiniau a Gwylwyr y Glannau Ewrop ynghylch y digwyddiadau yr honnir bod gwylwyr y glannau yng Ngwlad Groeg wedi atal ymfudwyr rhag ceisio cyrraedd glannau’r UE a’u hanfon yn ôl i ddyfroedd Twrci. Maent yn debygol o ofyn am ganlyniad yr ymchwiliad mewnol a gynhaliwyd gan asiantaeth ffiniau'r UE a chyfarfod y bwrdd a alwyd ar gais y Comisiwn Ewropeaidd.

Fis Hydref y llynedd, cyn datgeliadau gan y cyfryngau, fforwm ymgynghorol Frontex - sy'n casglu, ymhlith eraill, gynrychiolwyr Swyddfa Cymorth Lloches Ewrop (EASO), Asiantaeth yr UE dros Hawliau Sylfaenol (FRA), UNHCR, Cyngor Ewrop ac IOM- voiced pryderon yn ei adroddiad blynyddol. Tynnodd y fforwm sylw at absenoldeb system fonitro effeithiol o droseddau hawliau sylfaenol posibl yng ngweithgareddau'r Asiantaeth.

Ar 6 Gorffennaf, mewn cyfarfod arall o’r Pwyllgor Rhyddid Sifil, sicrhaodd Fabrice Leggeri ASEau nad oedd staff Frontex wedi bod yn rhan o unrhyw ôl-wthio a disgrifiodd ddigwyddiad gyda chriw Denmarc ar un o longau’r asiantaeth fel “camddealltwriaeth”.

Parhau Darllen

Economi

Mae Soros yn galw ar i'r UE gyhoeddi 'bondiau gwastadol' trwy well cydweithredu

cyhoeddwyd

on

Mewn darn barn yn Syndicate'r Prosiect, Amlinellodd George Soros ei syniad o sut y gellir goresgyn y cyfyngder presennol gyda Gwlad Pwyl a Hwngari dros amodoldeb rheolaeth y gyfraith. 

Mae Soros yn priodoli feto Hwngari o gyllideb yr UE a chronfa adfer COVID-19 i bryderon y Prif Weinidog Viktor Orbán y byddai rheol newydd yr UE o amodoldeb cyfraith sy’n gysylltiedig â’r gyllideb yn “gosod cyfyngiadau ymarferol ar ei lygredd personol a gwleidyddol [...] Ef [ Mae Orbán] mor bryderus nes ei fod wedi dod i gytundeb cydweithredu rhwymol â Gwlad Pwyl, gan lusgo’r wlad honno i lawr gydag ef ”.

Dywed Soros y gellid defnyddio’r weithdrefn “cydweithredu gwell” a gyflwynwyd yng Nghytundeb Lisbon i “ddarparu sylfaen gyfreithiol ar gyfer integreiddio ardal yr ewro ymhellach”. 

Mae gwell cydweithredu yn caniatáu i grŵp o naw gwlad o leiaf weithredu mesurau os yw pob aelod-wladwriaeth yn methu â dod i gytundeb, gall gwledydd eraill ymuno yn nes ymlaen os ydyn nhw eisiau. Mae'r weithdrefn wedi'i chynllunio i oresgyn parlys. Dadleua Soros y gallai “is-grŵp o aelod-wladwriaethau” osod cyllideb a chytuno ar ffordd i’w hariannu - megis trwy “fond ar y cyd”.

Mae Soros wedi dadlau o’r blaen y dylai’r UE gyhoeddi bondiau gwastadol, ond erbyn hyn mae’n ystyried hyn yn amhosibl, “oherwydd diffyg ffydd ymhlith buddsoddwyr y bydd yr UE yn goroesi.” Dywed y byddai’r bondiau hyn yn cael eu “derbyn yn rhwydd gan fuddsoddwyr tymor hir fel cwmnïau yswiriant bywyd”. 

Mae Soros hefyd yn gosod peth o’r bai wrth ddrws yr hyn a elwir yn Frugal Five (Awstria, Denmarc, yr Almaen, yr Iseldiroedd a Sweden) sydd â “mwy o ddiddordeb mewn arbed arian nag mewn cyfrannu at y lles cyffredin”. 

Yn ôl Soros, mae angen buddion bondiau gwastadol yn fwy na gwledydd eraill ar yr Eidal, ond “nid yw’n ddigon ffodus” i allu eu cyhoeddi yn ei enw ei hun. Byddai’n “ystum hyfryd o undod”, gan ychwanegu mai’r Eidal yw trydydd economi fwyaf yr UE hefyd: “Ble fyddai’r UE heb yr Eidal?” 

Bydd darparu gofal iechyd a dadebru'r economi, meddai Soros, yn gofyn am lawer mwy na'r € 1.8 triliwn ($ 2.2 triliwn) a glustnodwyd yng nghyllideb ac gronfa adfer newydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

George Soros yw Cadeirydd Rheoli Cronfa Soros a Sefydliadau'r Gymdeithas Agored. Yn arloeswr yn y diwydiant cronfeydd gwrych, mae'n awdur The Alchemy of Finance, The New Paradigm for Financial Markets: The Credit Crisis of 2008 a What It Means, ac, yn fwyaf diweddar, yn Amddiffyn y Gymdeithas Agored.

Parhau Darllen

EU

Bydd cytundeb yr UE / UD yn ailddatgan cydweithrediad cymdeithasau agored

cyhoeddwyd

on

Heddiw (30 Tachwedd) bydd llysgenhadon yn ymgynnull ym Mrwsel i baratoi ar gyfer y Cyngor Materion Tramor yr wythnos nesaf a Chyngor Ewropeaidd penaethiaid llywodraeth. Ar frig y rhestr fydd dyfodol cysylltiadau rhwng yr UE a'r UD.

Bydd y trafodaethau'n canolbwyntio ar bum bloc adeiladu: Ymladd y COVID-19; gwella adferiad economaidd; brwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd; cynnal amlochrogiaeth; a, hyrwyddo heddwch a diogelwch. 

Mae papur strategaeth yn gosod y pwyslais ar gydweithrediad cymdeithasau democrataidd agored ac economïau marchnad, fel ffordd o fynd i’r afael â’r her strategol a gyflwynir gan bendantrwydd rhyngwladol cynyddol Tsieina.

Bydd llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel, yn ymgynghori ag arweinwyr dros yr wythnos nesaf a bydd hefyd yn cydgysylltu â NATO i gynllunio uwchgynhadledd yn hanner cyntaf 2021.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd