Cysylltu â ni

coronafirws

Mae risg i coronafirws redeg allan o reolaeth yn yr Almaen, yn rhybuddio Soeder

cyhoeddwyd

on

Arweinydd Undeb Cymdeithasol Cristnogol Bafaria (CSU), Markus Soeder (Yn y llun), rhybuddiodd ddydd Mercher (21 Hydref) bod y coronafirws mewn perygl o droelli allan o reolaeth yn yr Almaen, yn ysgrifennu Paul Carrel.

Tra bod cyfraddau heintiau’r Almaen yn is nag mewn rhannau helaeth o Ewrop, maen nhw wedi bod yn cyflymu ac wedi cyrraedd record ddyddiol o 7,830 ddydd Sadwrn, yn ôl Sefydliad Robert Koch.

“Mae Corona yn ôl gyda grym llawn ... mae’r ail don yma,” meddai Soeder wrth gynulliad talaith Bafaria, gan ychwanegu bod angen pwyll a doethineb.

Ddydd Mawrth, fe aeth preswylwyr yn ardal Bafaria yn Berchtesgadener Land yn ôl i mewn i gloi, yr ardal gyntaf yn yr Almaen i wneud hynny ers mis Ebrill.

Dywedodd Soeder ei fod serch hynny eisiau cadw ffiniau agored â gwledydd cyfagos. Mae Bafaria yn ffinio â'r Swistir, Awstria a'r Weriniaeth Tsiec. Roedd hefyd yn benderfynol o gadw'r economi i weithredu ac ysgolion a meithrinfeydd ar agor cyhyd â phosibl.

“Ein blaenoriaeth yw osgoi cau blanced i lawr,” meddai wrth gynulliad talaith Bafaria, gan ychwanegu y byddai’n cyflwyno lefel rhybuddio “coch tywyll” gyda chyfyngiadau llymach ar gyfer ardaloedd ym Mafaria sydd â 100 o achosion newydd fesul 100,000 o bobl dros saith diwrnod.

Yn gynharach, dywedodd llefarydd ar ran Arlywydd yr Almaen Frank-Walter Steinmeier ei fod yn aros mewn cwarantîn gartref tan Hydref 29 ar ôl i warchodwr corff brofi’n bositif am y firws.

Ychwanegodd Steinmeier, y mae ei rôl yn seremonïol i raddau helaeth, ddwywaith yn negyddol am y firws, ychwanegodd y llefarydd.

“Mae yna olau ar y gorwel,” meddai Soeder. “Wrth gwrs, fe ddaw’r brechlyn, wrth gwrs bydd y sefyllfa’n wahanol iawn yn y gwanwyn y flwyddyn nesaf ... Mae yna fory ar ôl corona.”

coronafirws

Coronavirus: Cyngor ymarferol ar deithio'n ddiogel

cyhoeddwyd

on

Ar ôl misoedd o gloi, mae teithio a thwristiaeth wedi ailgychwyn yn araf. Darganfyddwch yr hyn y mae'r UE yn ei argymell i sicrhau teithiau diogel.

Er bod angen i bobl gymryd rhagofalon a dilyn cyfarwyddiadau iechyd a diogelwch gan awdurdodau cenedlaethol, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnig canllawiau ac argymhellion i'ch helpu chi i deithio'n ddiogel:

Mae Asiantaeth Diogelwch Hedfan yr Undeb Ewropeaidd yn argymell y canlynol wrth hedfan: 

  • Peidiwch â theithio os oes gennych symptomau fel peswch, twymyn, diffyg anadl, colli blas neu arogl. 
  • Cwblhewch eich datganiad iechyd cyn gwirio i mewn a gwirio ar-lein os yn bosibl.
  • Sicrhewch fod gennych chi ddigon o fasgiau wyneb ar gyfer y siwrnai (fel arfer dylid eu newid bob pedair awr).
  • Gadewch ddigon o amser ar gyfer gwiriadau a gweithdrefnau ychwanegol yn y maes awyr; sicrhewch fod yr holl ddogfennau'n barod. 
  • Gwisgwch fasg wyneb meddygol, ymarfer hylendid dwylo a phellter corfforol.
  • Peswch neu disian i feinwe neu'ch penelin. 
  • Cyfyngwch eich symudiad yn yr awyren. 

Mae'r Senedd wedi bod yn mynnu ers mis Mawrth 2020 ar a gweithredu cryf a chydlynol yr UE i oresgyn yr argyfwng yn y sector twristiaeth, pan alwodd am newydd Strategaeth Ewropeaidd i wneud twristiaeth yn lanach, yn fwy diogel ac yn fwy cynaliadwy yn ogystal ag am help i gael y sector yn ôl ar ei draed ar ôl y pandemig

Darganfyddwch fwy am yr hyn y mae'r UE yn ei wneud i frwydro yn erbyn y coronafirws.

Dysgwch fwy 

Parhau Darllen

coronafirws

Fe ddiswyddodd PM y DU Johnson Johnson wrth gloi COVID-19 gan mai dim ond yr henoed fyddai’n marw, meddai cyn-aide

cyhoeddwyd

on

By

Mae Dominic Cummings, cyn gynghorydd arbennig i Brif Weinidog Prydain, Boris Johnson, yn cyrraedd Downing Street, yn Llundain, Prydain, Tachwedd 13, 2020. REUTERS / Toby Melville

Nid oedd Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, yn barod i osod cyfyngiadau cloi i atal lledaenu COVID-19 i achub yr henoed a gwadodd y byddai'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn cael ei lethu, meddai ei gyn gynghorydd pennaf mewn cyfweliad a ddarlledwyd ddydd Llun (19 Gorffennaf), yn ysgrifennu Andrew MacAskill, Reuters.

Yn ei gyfweliad teledu cyntaf ers gadael ei swydd y llynedd, rhyddhawyd dyfyniadau ohono ddydd Llun, Dominic Cummings (llun) dywedodd nad oedd Johnson eisiau gorfodi ail gloi i lawr yn yr hydref y llynedd oherwydd bod “y bobl sy’n marw i bob pwrpas dros 80”.

Honnodd Cummings hefyd fod Johnson eisiau cwrdd â’r Frenhines Elizabeth, 95, er gwaethaf arwyddion bod y firws yn lledu yn ei swyddfa ar ddechrau’r pandemig a phan ddywedwyd wrth y cyhoedd am osgoi pob cyswllt diangen, yn enwedig gyda’r henoed.

Rhannodd yr ymgynghorydd gwleidyddol, sydd wedi cyhuddo’r llywodraeth o fod yn gyfrifol am filoedd o farwolaethau COVID-19 y gellir eu hosgoi, gyfres o negeseuon o fis Hydref yr honnir eu bod yn dod o Johnson i gynorthwywyr. Darllen mwy.

Mewn un neges, dywedodd Cummings fod Johnson wedi cellwair y gallai’r henoed “gael COVID a byw yn hirach” oherwydd bod y mwyafrif o bobl a oedd yn marw wedi mynd heibio i oedran disgwyliad oes ar gyfartaledd.

Mae Cummings yn honni bod Johnson wedi ei negeseuo i ddweud: "Ac nid wyf bellach yn prynu'r holl bethau llethol hyn gan y GIG (Gwasanaeth Iechyd Gwladol). Folks Rwy'n credu efallai y bydd angen i ni ail-raddnodi."

Ni allai Reuters wirio'n annibynnol a oedd y negeseuon yn ddilys.

Dywedodd llefarydd ar ran Johnson fod y prif weinidog wedi cymryd “y camau angenrheidiol i amddiffyn bywydau a bywoliaethau, dan arweiniad y cyngor gwyddonol gorau”.

Dywedodd Plaid Lafur gwrthblaid Prydain fod y datgeliadau gan Cummings wedi cryfhau’r achos dros ymchwiliad cyhoeddus a’u bod yn “dystiolaeth bellach bod y prif weinidog wedi gwneud y galwadau anghywir dro ar ôl tro ar draul iechyd y cyhoedd”.

Dywedodd Cummings wrth y BBC fod Johnson wedi dweud wrth swyddogion na ddylai erioed fod wedi cytuno i’r cloi cyntaf a bod yn rhaid iddo ei argyhoeddi i beidio â chymryd y risg o gwrdd â’r frenhines.

"Dywedais, beth ydych chi'n ei wneud, a dywedodd, rwy'n mynd i weld y frenhines a dywedais, am beth ar y ddaear ydych chi'n siarad, wrth gwrs ni allwch fynd i weld y frenhines," meddai Cummings meddai Johnson. "Ac meddai, yn y bôn, nid oedd wedi meddwl drwyddo."

Er gwaethaf cwestiynu ffitrwydd Johnson ar gyfer ei rôl fel prif weinidog a syfrdanu brwydr y llywodraeth yn erbyn COVID-19, nid yw beirniadaeth Cummings wedi cosbi sgôr arweinydd Prydain o ddifrif mewn arolygon barn. Darlledwyd y cyfweliad llawn ddydd Mawrth (20 Gorffennaf).

Parhau Darllen

coronafirws

'Ridiculous', teithwyr wedi'u siomi gan fesurau cwarantîn y DU ar gyfer Ffrainc

cyhoeddwyd

on

Roedd teithwyr ar fin mynd ar drên o Baris i Lundain ar y diwrnod yr oedd rheolau cwarantîn ym Mhrydain i fod i ddod i ben wedi eu cynhyrfu ddydd Llun (19 Gorffennaf) gan benderfyniad munud olaf i'w cadw, gan ei alw'n "hurt," "creulon" a " anghydnaws ", ysgrifennu Emilie Delwarde, Sudip Kar-Gupta, John Irish ac Ingrid Melander, Reuters.

Bydd yn rhaid i unrhyw un sy'n cyrraedd o Ffrainc roi cwarantîn gartref neu mewn llety arall am bump i 10 diwrnod, meddai'r llywodraeth ddydd Gwener (16 Gorffennaf), hyd yn oed os ydyn nhw wedi'u brechu'n llawn yn erbyn COVID-19. Darllen mwy.

Roedd y ffaith i Loegr ddileu'r rhan fwyaf o gyfyngiadau coronafirws ddydd Llun yn ei gwneud hi'n fwy chwerw fyth i'r rhai oedd ar fin gwirio i mewn ar yr Eurostar yng ngorsaf Gare du Nord ym Mharis. Darllen mwy.

"Mae'n anghynhenid ​​ac yn ... rhwystredig," meddai Vivien Saulais, Ffrancwr 30 oed ar ei ffordd yn ôl i Brydain, lle mae'n byw, ar ôl ymweld â'i deulu.

"Rwy'n cael fy ngorfodi i wneud cwarantîn 10 diwrnod tra bod llywodraeth Prydain yn codi'r holl gyfyngiadau ac yn mynd am bolisi o imiwnedd cenfaint."

Mae teithwyr yn aros ar gadeiriau pell ym Maes Awyr Heathrow yng nghanol pandemig y clefyd coronafirws (COVID19) yn Llundain, Prydain Gorffennaf 7, 2021. REUTERS / Kevin Coombs
Mae teithwyr yn aros ar gadeiriau pell ym Maes Awyr Heathrow yng nghanol pandemig y clefyd coronafirws (COVID19) yn Llundain, Prydain Gorffennaf 7, 2021. REUTERS / Kevin Coombs

Mae Prydain yn riportio llawer mwy o achosion COVID-19 na Ffrainc oherwydd lledaeniad yr amrywiad Delta, a nodwyd gyntaf yn India, ond prin yw'r achosion o'r amrywiad Beta, a nodwyd gyntaf yn Ne Affrica. Dywedodd y llywodraeth ei bod yn cadw rheolau cwarantîn i deithwyr o Ffrainc oherwydd presenoldeb yr amrywiad Beta yno.

Mae gan Brydain y seithfed doll marwolaeth COVID-19 uchaf yn y byd, 128,708, a rhagwelir y bydd ganddi fwy o heintiau newydd yn fuan bob dydd nag a wnaeth ar anterth ail don o'r firws yn gynharach eleni. Ddydd Sul roedd 48,161 o achosion newydd.

Ond, yn fwy na chyfoedion Ewropeaidd, mae 87% o boblogaeth oedolion Prydain wedi cael un dos brechu ac mae mwy na 68% wedi cael dau ddos. Mae marwolaethau, tua 40 y dydd, yn ffracsiwn o uchafbwynt o uwch na 1,800 ym mis Ionawr.

"Mae'n hollol chwerthinllyd oherwydd bod yr amrywiad Beta yn Ffrainc mor isel," meddai Francis Beart, Prydeiniwr 70 oed a oedd wedi teithio i Ffrainc i weld ei bartner ond a oedd wedi torri ei ymweliad yn fyr i ganiatáu amser ar gyfer cwarantîn. "Mae ychydig yn greulon."

Mae awdurdodau Ffrainc wedi dweud bod mwyafrif yr achosion o’r amrywiad Beta yn dod o diriogaethau tramor La Reunion a Mayotte, yn hytrach na thir mawr Ffrainc, lle nad yw’n eang.

"Dydyn ni ddim yn credu bod penderfyniadau'r Deyrnas Unedig wedi'u seilio'n llwyr ar sylfeini gwyddonol. Rydyn ni'n eu cael yn ormodol," meddai gweinidog materion Ewropeaidd iau Ffrainc, Clement Beaune, wrth BFM TV.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd