Cysylltu gyda ni

EU

Mae'r UE yn buddsoddi € 144.5 miliwn arall mewn uwchgyfrifiaduron o'r radd flaenaf ar gyfer ymchwilwyr a busnesau

cyhoeddwyd

on

Daeth Ymrwymiad ar y Cyd Cyfrifiadureg Uchel-Ewropeaidd, sy'n cronni adnoddau Ewropeaidd i brynu a defnyddio uwchgyfrifiaduron a thechnolegau o'r radd flaenaf, wedi cyd-lofnodi contract gwerth € 144.5 miliwn i gaffael y Uwchgyfrifiadur LUMI. Mae Ewrop ar flaen y gad o ran buddsoddi mewn seilwaith uwchgyfrifiadura'r genhedlaeth nesaf a fydd yn hygyrch i holl ymchwilwyr, diwydiant a busnesau Ewropeaidd, i redeg cannoedd o gymwysiadau newydd mewn deallusrwydd artiffisial a meddygaeth wedi'i bersonoli, dylunio cyffuriau a deunydd, genomeg, rhagweld y tywydd, brwydro yn erbyn. newid yn yr hinsawdd a llawer mwy.

Gellir gweld yr effeithiau cadarnhaol y mae uwchgyfrifiaduron yn eu cael ar gymdeithas eisoes mewn amrywiol feysydd, megis yn y frwydr yn erbyn afiechydon mawr, gan gynnwys canser, y coronafirws a llawer o heintiau firaol eraill, neu wrth gefnogi'r trawsnewidiad gwyrdd a'r Bargen Werdd Ewrop, trwy gynorthwyo gyda chynllunio trefol a gwledig, rheoli gwastraff a dŵr a rheoli diraddiad amgylcheddol. Er enghraifft, gyda'r consortiwm a ariennir gan yr UE Exscalate4CoV mae uwchgyfrifiaduron yn helpu gwyddonwyr i ddod o hyd i driniaeth effeithiol ar gyfer cleifion COVID-19.

Enghraifft arall yw'r Menter Cyrchfan y Ddaear yr UE gyda'r nod o ddatblygu model digidol manwl iawn o'r Ddaear, a allai wella rhagweld y tywydd, rheoli dŵr a modelu amgylcheddol. Dywedodd Margrethe Vestager, Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy'n Addas i'r Oes Ddigidol: “Mae uwchgyfrifiadura yn sicrhau atebion arloesol i'n problemau bywyd bob dydd. Gyda chaffael uwchgyfrifiadur LUMI yn y Ffindir, rydym yn paratoi'r ffordd i wella ansawdd bywyd Ewropeaid, a hefyd hybu cystadleurwydd diwydiannol, a hyrwyddo gwyddoniaeth. Mae hyn yn hanfodol ar gyfer ein dyfodol digidol. ”

Bydd uwchgyfrifiadur LUMI wedi'i leoli yn y Ffindir a'i gynnal gan Gonsortiwm LUMI, y mae sawl gwlad Ewropeaidd yn cymryd rhan ynddo. Yn dilyn y cyhoeddiad am y Uwchgyfrifiadur LEONARDO yn yr Eidal ar 15 Hydref, a thri uwchgyfrifiadur arall yn TsieciaLwcsembwrg, a slofenia, mae hyn yn nodi'r ychwanegiad diweddaraf at y teulu uwchgyfrifiaduron gan Ymgymeriad Cyd-Gyfrifiadura Perfformiad Uchel Ewrop, ers mis Medi.

Mae'r Ymgymeriad ar y Cyd yn bwriadu caffael uwchgyfrifiaduron pellach ym Mwlgaria, Sbaen a Phortiwgal cyn diwedd 2020. Fel rhan o'r agenda Degawd Digidol i gryfhau sofraniaeth ddigidol Ewrop, hyd yma mae wedi buddsoddi bron i € 327m mewn systemau uwchgyfrifiadura. Mae'r gynnig y Comisiwn ym mis Medi, bydd yn galluogi buddsoddiad ychwanegol o € 8 biliwn yn y genhedlaeth nesaf o uwchgyfrifiaduron. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

EU

Dylai 'hawl i ddatgysylltu' fod yn hawl sylfaenol ledled yr UE, meddai ASEau 

cyhoeddwyd

on

Bob amser ar 'ddiwylliant yn peri risgiau difrifol, dywed ASEau © Deagreez / Adobe Stock  

Mae Senedd Ewrop yn galw am gyfraith UE sy'n rhoi hawl i weithwyr ddatgysylltu'n ddigidol o'r gwaith heb wynebu ôl-effeithiau negyddol. Yn eu menter ddeddfwriaethol a basiodd gyda 472 o bleidleisiau o blaid, 126 yn erbyn ac 83 yn ymatal, mae ASEau yn galw ar y Comisiwn i gynnig deddf sy'n galluogi'r rhai sy'n gweithio'n ddigidol i ddatgysylltu y tu allan i'w horiau gwaith. Dylai hefyd sefydlu gofynion sylfaenol ar gyfer gweithio o bell ac egluro amodau gwaith, oriau a chyfnodau gorffwys.

Mae'r cynnydd yn yr adnoddau digidol sy'n cael eu defnyddio at ddibenion gwaith wedi arwain at ddiwylliant 'bob amser', sy'n cael effaith negyddol ar gydbwysedd gwaith a bywyd gweithwyr, dywed ASEau. Er bod gweithio gartref wedi bod yn allweddol wrth helpu i ddiogelu cyflogaeth a busnes yn ystod argyfwng COVID-19, mae'r cyfuniad o oriau gwaith hir a galwadau uwch hefyd yn arwain at fwy o achosion o bryder, iselder ysbryd, llosgi allan a materion iechyd meddwl a chorfforol eraill.

Mae ASEau yn ystyried yr hawl i ddatgysylltu hawl sylfaenol sy'n caniatáu i weithwyr ymatal rhag ymgymryd â thasgau cysylltiedig â gwaith - fel galwadau ffôn, e-byst a chyfathrebu digidol eraill - y tu allan i oriau gwaith. Mae hyn yn cynnwys gwyliau a mathau eraill o wyliau. Anogir aelod-wladwriaethau i gymryd yr holl fesurau angenrheidiol i ganiatáu i weithwyr arfer yr hawl hon, gan gynnwys trwy gytundebau ar y cyd rhwng partneriaid cymdeithasol. Dylent sicrhau na fydd gweithwyr yn destun gwahaniaethu, beirniadaeth, diswyddo na chamau niweidiol eraill gan gyflogwyr.

“Ni allwn gefnu ar filiynau o weithwyr Ewropeaidd sydd wedi blino’n lân gan y pwysau i fod bob amser‘ ymlaen ’ac oriau gwaith rhy hir. Nawr yw'r foment i sefyll wrth eu hochr a rhoi'r hyn maen nhw'n ei haeddu iddyn nhw: yr hawl i ddatgysylltu. Mae hyn yn hanfodol i'n hiechyd meddwl a chorfforol. Mae'n bryd diweddaru hawliau gweithwyr fel eu bod yn cyfateb i realiti newydd yr oes ddigidol, ”rapporteur Alex Agius Saliba Dywedodd (S&D, MT) ar ôl y bleidlais.

Cefndir

Ers dechrau'r pandemig COVID-19, mae gweithio gartref wedi cynyddu bron i 30%. Disgwylir i'r ffigur hwn aros yn uchel neu hyd yn oed gynyddu. Ymchwil gan Eurofound yn dangos bod pobl sy'n gweithio'n rheolaidd gartref yn fwy na dwywaith yn fwy tebygol o ragori ar yr uchafswm o 48 awr waith yr wythnos, o'i gymharu â'r rhai sy'n gweithio yn adeilad eu cyflogwr. Mae bron i 30% o'r rhai sy'n gweithio gartref yn nodi eu bod yn gweithio yn eu hamser rhydd bob dydd neu sawl gwaith yr wythnos, o'i gymharu â llai na 5% o weithwyr swyddfa.

Mwy o wybodaeth 

Parhau Darllen

Brexit

Sylw llywodraeth yr Alban ar ymdrechion i aros yn Erasmus

cyhoeddwyd

on

Mae gweinidogion wedi croesawu cefnogaeth tua 150 o ASEau sydd wedi gofyn i'r Comisiwn Ewropeaidd archwilio sut y gallai'r Alban barhau i gymryd rhan yn rhaglen gyfnewid boblogaidd Erasmus. Daw hyn wythnos ar ôl i'r Gweinidog Addysg Bellach ac Uwch Richard Lochhead gynnal sgyrsiau cynhyrchiol gyda'r Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel i archwilio'r syniad. Tan y llynedd, cymerodd dros 2,000 o fyfyrwyr, staff a dysgwyr yr Alban ran yn y cynllun yn flynyddol, gyda’r Alban yn denu cyfran fwy o gyfranogwyr Erasmus o bob rhan o Ewrop - ac yn anfon mwy i’r cyfeiriad arall - nag unrhyw wlad arall yn y DU.

Dywedodd Lochhead: “Mae colli Erasmus yn ergyd enfawr i’r miloedd o fyfyrwyr o’r Alban, grwpiau cymunedol a dysgwyr sy’n oedolion - o bob cefndir demograffig - na allant fyw, astudio na gweithio yn Ewrop mwyach.“ Mae hefyd yn cau’r drws i bobl ddod iddo Yr Alban ar Erasmus i brofi ein gwlad a’n diwylliant ac mae’n galonogol gweld y colli cyfle hwnnw’n cael ei gydnabod gan y 145 ASE o bob rhan o Ewrop sydd am i le’r Alban yn Erasmus barhau. Rwy’n ddiolchgar i Terry Reintke ac ASEau eraill am eu hymdrechion a diolch iddynt am estyn llaw cyfeillgarwch ac undod i bobl ifanc yr Alban. Rwy'n mawr obeithio y gallwn ni lwyddo.

“Rwyf eisoes wedi cael cyfarfod rhithwir gyda’r Comisiynydd Gabriel. Cytunwyd ei bod yn destun gofid mawr i dynnu allan o Erasmus a byddwn yn parhau i archwilio gyda'r UE sut i gynyddu ymgysylltiad parhaus yr Alban â'r rhaglen i'r eithaf. Rwyf hefyd wedi siarad â fy nghymar yn Llywodraeth Cymru ac wedi cytuno i gadw mewn cysylltiad agos. ”

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Parhau Darllen

EU

Mae arweinwyr yn cytuno ar barthau 'coch tywyll' newydd ar gyfer ardaloedd COVID risg uchel

cyhoeddwyd

on

Mewn cyfarfod arbennig o benaethiaid llywodraeth Ewropeaidd, i drafod y cynnydd mewn cyfraddau heintiau ledled Ewrop ac ymddangosiad amrywiadau newydd, mwy heintus, cytunodd arweinwyr fod y sefyllfa'n cyfiawnhau'r rhybudd mwyaf a chytuno ar gategori newydd o 'barth coch tywyll' ar gyfer ardaloedd risg uchel.

Byddai'r categori newydd yn nodi bod y firws yn cylchredeg ar lefel uchel iawn. Efallai y bydd yn ofynnol i bobl sy'n teithio o ardaloedd coch tywyll wneud prawf cyn gadael, yn ogystal â chael cwarantîn ar ôl cyrraedd. Byddai teithio nad yw'n hanfodol i mewn neu allan o'r ardaloedd hyn yn cael ei annog yn gryf.

Mae'r UE wedi tanlinellu ei fod yn awyddus i gadw'r farchnad sengl i weithredu'n arbennig o ran symudiad gweithwyr a nwyddau hanfodol, disgrifiodd von der Leyen hyn fel y “pwys mwyaf”. 

Mae cymeradwyo brechiadau a dechrau eu cyflwyno yn galonogol ond deellir bod angen gwyliadwriaeth bellach. Galwodd rhai taleithiau sy'n fwy dibynnol ar dwristiaeth am ddefnyddio tystysgrifau brechu fel ffordd i agor teithio. Trafododd yr arweinwyr y defnydd o ddull cyffredin a chytunwyd y dylid ystyried y ddogfen frechu fel dogfen feddygol, yn hytrach na dogfen deithio - ar hyn o bryd. Dywedodd Von der Leyen: “Byddwn yn trafod addasrwydd dull cyffredin o ardystio.”

Cytunodd aelod-wladwriaethau i argymhelliad gan y Cyngor yn gosod fframwaith cyffredin ar gyfer defnyddio profion antigen cyflym a chydnabod canlyniadau profion COVID-19 ar draws yr UE. Dylai cyd-gydnabod canlyniadau profion ar gyfer haint SARS-CoV2 a gludir gan gyrff iechyd ardystiedig helpu i hwyluso symudiad trawsffiniol ac olrhain cyswllt trawsffiniol.

Dylai'r rhestr gyffredin o brofion antigen cyflym priodol COVID-19 fod yn ddigon hyblyg ar gyfer ychwanegu, neu dynnu, y profion hynny y mae mwtaniadau COVID-19 yn effeithio arnynt.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd