Cysylltu gyda ni

Brexit

Mae trafodwyr yr UE yn disgwyl ailddechrau trafodaethau masnach gyda’r DU, dywed ffynonellau’r UE

cyhoeddwyd

on

Teithiodd negodwyr o’r Undeb Ewropeaidd i Lundain ddydd Iau (22 Hydref) i ailddechrau trafodaethau â Phrydain, meddai dwy ffynhonnell o’r UE, symudiad a allai nodi ymgyrch newydd i amddiffyn masnach gwerth biliynau o ddoleri, ysgrifennu ac

Mae'r UE a Phrydain wedi treulio diwrnodau yn galw ar yr ochr arall i gynnig mwy o gonsesiynau mewn sgyrsiau, sydd bron wedi eu cau ers yr haf, ar ôl i'r Prif Weinidog Boris Johnson gerdded i ffwrdd o'r trafodaethau yr wythnos diwethaf.

Byddai diweddglo dim bargen i ddrama Brexit pum mlynedd Prydain yn tarfu ar weithrediadau gweithgynhyrchwyr, manwerthwyr, ffermwyr a bron pob sector arall - yn yr un modd ag y bydd yr ergyd economaidd o'r pandemig coronafirws yn gwaethygu.

Yn gynharach, dywedodd Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel, wrth Senedd Ewrop fod amser yn “fyr iawn”.

“Rydyn ni'n barod i drafod 24/7, ar bob pwnc, ar destunau cyfreithiol. Mae gan y DU ychydig o benderfyniad i’w wneud ac mae’n eu dewis rhydd ac sofran, ”meddai Michel.

Dywedodd y byddai ateb Prydain yn pennu lefel ei mynediad i farchnad fewnol yr UE o 450 miliwn o ddefnyddwyr. Dywedodd trafodwr Brexit yr UE, Michel Barnier, wrth y senedd fod cytundeb yn dal i fod “o fewn cyrraedd”.

Mae Prydain yn cadarnhau eu bod wedi tynnu allan o deithiau milwrol yr UE, dywed diplomyddion

Norwy a Phrydain mewn cytundeb masnach dros dro ar nwyddau ar gyfer senario Brexit dim bargen

“Mae amser yn hanfodol ... ynghyd â’n cymheiriaid ym Mhrydain, rhaid i ni ddod o hyd i atebion i’r ardaloedd anoddaf,” meddai Barnier mewn sylwadau a wthiodd sterling yn uwch.

Yr wythnos hon mae Llundain wedi gwrthod parhau â thrafodaethau llawn, gan ddweud bod yn rhaid i’r UE “newid yn sylfaenol” ei safbwynt.

Mae'r UE yn gweld hyn fel bluff gan y Prif Weinidog Boris Johnson ond mae hefyd wedi estyn cangen olewydd trwy drafod sofraniaeth y DU, yn ogystal â pharodrwydd yr UE i drafod yn ddwys, yn gyffredinol ac ar destunau cyfreithiol penodol.

Dywedodd llefarydd ar ran y DU fod Llundain wedi nodi “gyda diddordeb” sylwadau Barnier sy’n cyffwrdd “mewn ffordd sylweddol ar y materion y tu ôl i’r anawsterau presennol yn ein sgyrsiau”.

Roedd Barnier a'i gymar o'r DU David Frost i fod i siarad ar y ffôn am 14h GMT ddydd Mercher (21 Hydref).

Pwysleisiodd Michel fod 27 aelod yr UE yn barod am hollt sydyn heb gytundeb newydd i osgoi tariffau neu gwotâu gyda thri phrif bwynt glynu yn y trafodaethau: hawliau pysgota, chwarae teg economaidd a setlo anghydfodau.

“Nid oes angen geiriau arnom, mae angen gwarantau arnom,” meddai am gamau diogelu cystadleuaeth deg.

Galwodd Michel am “gyflafareddiad rhwymol, annibynnol” i unioni ystumiadau’r farchnad yn gyflym, gan ychwanegu bod Mesur Marchnad Fewnol drafft Llundain - a fyddai’n tanseilio cytundeb ysgariad cynharach Prydain gyda’r UE - ond yn cryfhau penderfyniad y bloc i sicrhau plismona tynn o unrhyw fargen newydd.

Dywedodd Comisiwn gweithredol yr UE fod yn rhaid i Lundain barchu ei setliad Brexit waeth beth fo'r trafodaethau masnach.

Dywedodd Michel y byddai colli mynediad i ddyfroedd Prydain yn niweidio diwydiant pysgota’r UE, ac felly roedd yr UE eisiau estyn y status quo yn union wrth i Lundain geisio cadw marchnad yr UE ar agor i gwmnïau’r DU.

“Ond mae’r DU eisiau mynediad i’r farchnad sengl ac ar yr un pryd yn gallu gwyro oddi wrth ein safonau a’n rheoliadau pan fydd yn addas iddyn nhw,” meddai Michel.

Yn dilyn Brexit fis Ionawr diwethaf, bydd telerau masnachu cyfredol Prydain yn yr UE yn dod i ben mewn 10 wythnos a bydd masnach ddilyffethair yn dod i ben heb gytundeb newydd.

Yn awyddus i osgoi unrhyw fai, mae'r bloc yn barod i drafod tan ganol mis Tachwedd ond yna mae'n rhaid iddo gadarnhau unrhyw fargen yn Senedd Ewrop cyn bod amser ar ben.

Brexit

Mae trafodaethau Brexit yn dal i fod yn sownd oherwydd bod yr UE yn gofyn gormod, meddai'r DU

cyhoeddwyd

on

By

Mae trafodaethau masnach Brexit yn sownd ar bysgota, rheolau llywodraethu a datrys anghydfodau oherwydd bod yr Undeb Ewropeaidd yn gofyn gormod o Brydain, meddai uwch aelod o lywodraeth Prydain ddydd Mawrth (1 Rhagfyr), ysgrifennu ac

Dim ond 30 diwrnod cyn i Brydain adael orbit yr UE yn dilyn cyfnod pontio ers iddi roi'r gorau i'r bloc yn ffurfiol, mae'r ochrau'n ceisio cytuno ar fargen fasnach er mwyn osgoi rhwyg cythryblus a allai sleifio bron i $ 1 triliwn mewn masnach flynyddol.

Gyda phob ochr yn annog y llall i gyfaddawdu, dywedodd swyddog o Ffrainc fod yn rhaid i Brydain egluro ei safbwyntiau a “negodi go iawn”, a rhybuddiodd na fyddai’r UE yn derbyn “bargen is-safonol”.

Hyd yn oed os sicrheir cytundeb masnach, mae'n debygol mai bargen gul yn unig fydd ar nwyddau, ac mae rhywfaint o aflonyddwch bron yn sicr wrth i reolaethau ffiniau gael eu codi rhwng bloc masnachu mwyaf y byd a Phrydain.

Mae sgyrsiau wedi sleifio ar bysgota yn nyfroedd cyfoethog Prydain, ar ba reolau'r UE y bydd Llundain yn eu derbyn ac ar sut y gellir datrys unrhyw anghydfod.

“Mae’r UE yn dal eisiau cymryd cyfran y llew o’r pysgota yn ein dyfroedd - sydd ddim yn deg o ystyried ein bod yn gadael yr UE,” Michael Gove, Canghellor Dugiaeth Caerhirfryn ac uwch gynghreiriad i’r Prif Weinidog Boris Johnson, dweud wrth Sky.

“Mae’r UE yn dal eisiau i ni fod ynghlwm wrth eu ffordd o wneud pethau,” meddai Gove. “Ar hyn o bryd mae’r UE yn cadw’r hawl, os oes unrhyw fath o anghydfod, nid yn unig i rwygo popeth ond i orfodi rhai cyfyngiadau cosbol a chaled arnom ni, ac nid ydym yn credu bod hynny’n deg.”

Byddai bargen fasnach nid yn unig yn diogelu masnach ond hefyd yn cefnogi heddwch yng Ngogledd Iwerddon a reolir gan Brydain, er bod rhywfaint o aflonyddwch bron yn sicr ar bwyntiau prysuraf yr UE-DU.

Byddai methu â sicrhau bargen yn sleifio ffiniau, yn sbarduno marchnadoedd ariannol ac yn tarfu ar gadwyni cyflenwi cain sy'n ymestyn ar draws Ewrop a thu hwnt - yn yr un modd ag y mae'r byd yn mynd i'r afael â chost economaidd enfawr yr achosion o COVID-19.

Dywed Gove y DU fod siawns o Brexit dim bargen

Dywedodd Gove fod y broses yn agos at ddod i ben ond fe wnaeth osgoi ailadrodd rhagfynegiad cynharach o debygolrwydd 66% o fargen. Gwrthododd roi ffigur ar y tebygolrwydd.

Mae Canghellor yr Almaen Angela Merkel, arweinydd cenedlaethol mwyaf pwerus Ewrop, wedi dweud bod rhai o 27 aelod-wladwriaeth yr UE yn mynd yn ddiamynedd.

“Y flaenoriaeth yw i’r Prydeinwyr egluro eu safbwyntiau a thrafod mewn gwirionedd i ddod o hyd i fargen,” meddai swyddog arlywyddiaeth Ffrainc wrth Reuters. “Mae gan yr UE fuddiannau i ymladd drostyn nhw hefyd, rhai cystadleuaeth deg i’w fusnesau a busnesau ei physgotwyr.”

“Mae’r Undeb wedi gwneud cynnig clir a chytbwys ar gyfer partneriaeth â Phrydain yn y dyfodol. Ni fyddwn yn derbyn bargen is-safonol na fyddai’n parchu ein buddiannau ein hunain, ”meddai’r swyddog.

Dywedodd Prif Weinidog Iwerddon, Micheal Martin, y gallai bargen gael ei gwneud yr wythnos hon.

“Mae yna barth glanio ar gyfer cytundeb,” meddai Martin wrth y Times Gwyddelig mewn cyfweliad. “Rydyn ni nawr yn y endgame mewn gwirionedd os yw bargen i gael ei chyrraedd yr wythnos hon.”

Parhau Darllen

Brexit

Mae Prydain yn disgwyl wythnos 'arwyddocaol iawn' ar gyfer trafodaethau Brexit wrth i'r cloc dicio i lawr

cyhoeddwyd

on

Mae Prydain a’r Undeb Ewropeaidd yn mynd i mewn i wythnos “arwyddocaol iawn”, meddai Dominic Raab, Gweinidog Tramor Prydain, ddydd Sul (29 Tachwedd), wrth i sgyrsiau dros fargen fasnach fynd i mewn i’w dyddiau olaf gyda gwahaniaethau difrifol eto i’w datrys, yn ysgrifennu .

Dywedodd negodwr yr UE, Michel Barnier, wrth gohebwyr yn Llundain fod “gwaith yn parhau, hyd yn oed ddydd Sul” ar ei ffordd i sesiwn drafod, wrth i’r ddwy ochr edrych am fargen i atal aflonyddwch i bron i $ 1 triliwn (752 biliwn o bunnoedd) o fasnach ar ddiwedd Rhagfyr.

“Mae hon yn wythnos arwyddocaol iawn, yr wythnos fawr wirioneddol ddiwethaf, yn amodol ar unrhyw ohirio pellach ... rydyn ni i lawr i ddau fater sylfaenol mewn gwirionedd,” meddai Raab wrth y BBC.

Er gwaethaf colli sawl dyddiad cau hunanosodedig, mae'r trafodaethau wedi methu â phontio gwahaniaethau ar bolisi cystadlu a dosbarthiad hawliau pysgota.

Ond mae cytundeb ymadael trosiannol Prydain yr UE - lle mae rheolau'r bloc yn parhau i fod yn berthnasol - yn dod i ben ar 31 Rhagfyr, a dywed Prydain na fydd yn ceisio unrhyw estyniad. Byddai'n rhaid i fargen gael ei chadarnhau gan y ddwy ochr, heb adael fawr o amser ar gyfer oedi newydd.

“Y llinell waelod yw ... yng nghwrs arferol pethau mae angen i ni gael bargen dros yr wythnos nesaf neu efallai cwpl o ddiwrnodau y tu hwnt i hynny,” meddai Raab wrth Times Radio mewn cyfweliad ar wahân.

Yn gynharach, roedd wedi nodi rhywfaint o gynnydd ar y darpariaethau 'chwarae teg' sy'n ceisio sicrhau cystadleuaeth deg rhwng Prydain a'r UE, a dywedodd mai pysgota oedd y mater anoddaf i'w ddatrys o hyd.

Er gwaethaf cyfrif am 0.1% o economi Prydain, mae hawliau pysgota wedi dod yn fater totemig i'r ddwy ochr. Hyd yn hyn mae Prydain wedi gwrthod cynigion yr UE ac yn parhau i fod yn bendant bod yn rhaid iddi, fel cenedl annibynnol, gael rheolaeth lawn dros ei dyfroedd.

“Rhaid i’r UE gydnabod y pwynt egwyddor yma,” meddai Raab Radio Radio.

Parhau Darllen

Brexit

Brexit: 'A dweud y gwir, ni allaf ddweud wrthych a fydd bargen' von der Leyen 

cyhoeddwyd

on

Wrth annerch Senedd Ewrop y bore yma (25 Tachwedd) dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, na allai ddweud a fyddai’r UE yn gallu dod i fargen gyda’r DU ar ei pherthynas yn y dyfodol cyn diwedd y flwyddyn. Dywedodd fod ochr yr UE yn barod i fod yn greadigol, ond na fyddai’n rhoi uniondeb y Farchnad Sengl dan sylw. 

Er y bu cynnydd gwirioneddol ar nifer o gwestiynau pwysig, megis gorfodi'r gyfraith, cydweithredu barnwrol, cydgysylltu nawdd cymdeithasol a thrafnidiaeth, dywedodd von der Leyen fod y tri phwnc 'hanfodol' o chwarae teg, llywodraethu a physgodfeydd yn parhau i fod i cael ei ddatrys.

Mae'r UE yn chwilio am fecanweithiau cadarn i sicrhau bod cystadleuaeth gyda'r DU yn parhau i fod yn rhydd ac yn deg dros amser. Nid yw hyn yn rhywbeth y gall yr UE sglefrio drosto, o ystyried ei agosrwydd a graddfa'r cysylltiadau masnach presennol a'i integreiddio yng nghadwyni cyflenwi'r UE. Hyd yma mae'r DU wedi bod yn amwys ynglŷn â sut y byddai'n gwyro oddi wrth normau Ewropeaidd na chwaraeodd hi rôl fach wrth lunio, ond rhesymeg cefnogwyr Brexit yw y gallai'r DU ddod yn fwy cystadleuol trwy ddadreoleiddio; safbwynt sy'n amlwg yn gwneud rhai partneriaid yn yr UE ychydig yn sâl yn gartrefol.

'Mae ymddiriedaeth yn dda, ond mae'r gyfraith yn well'

Mae'r angen am ymrwymiadau a rhwymedïau cyfreithiol clir wedi dod yn fwy amlwg yn dilyn penderfyniad y DU i gyflwyno Mesur Marchnad Fewnol sy'n cynnwys darpariaethau a fyddai'n caniatáu iddi wyro oddi wrth rannau o Brotocol Iwerddon / Gogledd Iwerddon. Dywedodd Von der Leyen fod llywodraethu cryf yn hanfodol yng ngoleuni profiad diweddar ".

Pysgodfeydd

O ran pysgodfeydd, dywedodd von der Leyen nad oedd unrhyw un yn cwestiynu sofraniaeth y DU o’i dyfroedd ei hun, ond yn dal bod angen “rhagweladwyedd a gwarantau ar yr UE ar gyfer pysgotwyr a gwragedd pysgotwyr sydd wedi bod yn hwylio yn y dyfroedd hyn ers degawdau, os nad canrifoedd”.

Diolchodd Von der Leyen i'r senedd am eu cefnogaeth a'u dealltwriaeth yn yr anawsterau y cyflwynwyd cytundeb mor hwyr iddynt. Bydd bargen derfynol yn gannoedd o dudalennau o hyd ac mae angen ei sgwrio yn gyfreithiol a'i chyfieithwyr; mae'n annhebygol y bydd hyn yn barod erbyn sesiwn lawn nesaf Senedd Ewrop ganol mis Rhagfyr. Cydnabyddir yn gyffredinol y bydd angen bargen i gyfarfod llawn ar 28 Rhagfyr. Dywedodd Von der Leyen: “Byddwn yn cerdded y milltiroedd olaf hynny gyda’n gilydd.”

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd