Cysylltu â ni

EU

A fydd y Kremlin yn mynd y tu hwnt i ymyrraeth etholiad? 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Unwaith y perswadir y Kremlin y bydd Joe Biden yn dod yn arlywydd nesaf yr Unol Daleithiau, efallai y bydd yn mynd am y jugular. Eisoes heddiw, nid trin etholiadau, ond gallai sbarduno gwrthdaro sifil yn yr Unol Daleithiau fod yn brif nod cymysgu Moscow ym materion domestig America, ysgrifennu Pavlo Klimkin ac Andreas Umland.

Dros y 15 mlynedd diwethaf, mae'r Kremlin wedi chwarae gyda gwleidyddion a diplomyddion, yn anad dim, cymdogion Rwsia, ond hefyd gyda rhai'r Gorllewin, gêm ysgyfarnog a draenog, fel y gwyddys o stori dylwyth teg Almaeneg. Yn ras adnabyddus y chwedl Sacsonaidd Isel, dim ond ychydig o gamau y mae'r draenog yn eu rhedeg, ond ar ddiwedd y rhych mae wedi gosod ei wraig sy'n edrych yn debyg iawn iddo. Pan fydd yr ysgyfarnog, yn sicr o fuddugoliaeth, yn stormydd i mewn, mae gwraig y draenog yn codi ac yn galw allan iddo “Rydw i yma eisoes!” Ni all yr ysgyfarnog ddeall y gorchfygiad, mae'n cynnal 73 o rediadau pellach, ac, yn y 74th hil, yn marw o flinder.

Byth ers tro gwrth-Orllewinol Rwsia yn 2005, mae dadansoddwyr llywodraethol ac anllywodraethol ledled y byd wedi bod yn brysur yn trafod ac yn rhagweld gweithred sarhaus nesaf Moscow. Ac eto, yn y rhan fwyaf o achosion, pan fydd “ysgyfarnogod” craff y byd - gwleidyddion, arbenigwyr, ymchwilwyr, newyddiadurwyr et al. - wedi cyrraedd gydag ymatebion mwy neu lai digonol, roedd “draenogod” Rwseg eisoes wedi cyflawni eu nodau. Cymaint oedd yr achos gyda goresgyniad Rwsia o Dde Ossetia Georgia ac Abkhazia yn 2008, “dynion bach gwyrdd” ar Crimea yr Wcrain yn 2014, hacwyr y tu mewn i Bundestag yr Almaen yn 2015, bomwyr dros Syria ers 2015, seiber-ryfelwyr yn etholiadau’r Unol Daleithiau yn 2016, neu lofruddion “cemegol” yn Salisbury Lloegr yn 2018.

hysbyseb

Ar draws y byd, gall rhywun ddod o hyd i gannoedd o arsylwyr sensitif sy'n gallu darparu sylwadau miniog ar hyn neu'r weithred ddieflig honno yn Rwseg. Fodd bynnag, ar gyfer yr holl brofiad a gasglwyd, dim ond wedi hynny y darperir mewnwelediadau o'r fath fel rheol. Hyd yn hyn, mae delwyr olwynion y Kremlin yn parhau i synnu llunwyr polisi’r Gorllewin a’r tu allan i’r Gorllewin a’u melinau trafod gyda fforymau newydd, ymosodiadau anghymesur, dulliau anuniongred a chreulondeb ysgytwol. Yn amlach na pheidio, dim ond ar ôl i “fesur gweithredol” newydd neu ymyrraeth anghydffurfiol gael ei gwblhau'n llwyddiannus y mae dychymyg a didrugaredd Rwseg yn cael ei werthfawrogi'n ddigonol.

Ar hyn o bryd, gallai llawer o arsylwyr yr Unol Daleithiau - boed hynny yng ngwleidyddiaeth genedlaethol, gweinyddiaeth gyhoeddus neu wyddor gymdeithasol - fod yn paratoi eto i ymladd y rhyfel diwethaf. Mae ymyrraeth etholiad Rwseg a gweithrediadau dylanwad eraill ar feddwl pawb, ledled America. Ac eto, fel y mae’r Wcráin wedi dysgu’n chwerw yn 2014, dim ond pêl feddal y mae’r Kremlin yn ei chwarae cyn belled ei fod yn credu bod ganddo rywfaint o gyfle i ennill. Mae'n parhau'n gymharol gymedrol cyhyd ag y bydd colled bosibl - o safbwynt Moscow - yn gymharol annymunol yn unig. Cymaint oedd yr achos, yn ystod ymyrraeth Rwsia yn etholiadau arlywyddol 2016 yn yr UD.

Mae'r profiad Wcreineg yn ystod y chwe blynedd diwethaf yn awgrymu senario llawer grimmer. Ar ryw adeg yn ystod Chwyldro Euromaidan, naill ai ym mis Ionawr neu fis Chwefror 2014, roedd Putin yn deall y gallai fod yn colli ei afael ar yr Wcrain. Efallai y bydd dyn Moscow yn Kyiv, a oedd ar y pryd yn Arlywydd yr Wcráin Viktor Yanukovych (er ei fod yn cael cymorth mawr gan Paul Manafort), yn cael ei gicio allan gan bobl yr Wcrain. O ganlyniad, newidiodd Arlywydd Rwsia drac yn sylweddol eisoes cyn y digwyddiad.

hysbyseb

Mae medal Kremlin a ddyfarnwyd i'r milwyr anhysbys o Rwseg a gymerodd ran yn anecsiad y Crimea yn rhestru dyddiad 20 Chwefror 2014, fel dechrau'r llawdriniaeth i feddiannu rhan o'r Wcráin. Ar y diwrnod hwnnw, roedd Arlywydd Wcreineg pro-Rwsiaidd Yanukovych yn dal i fod mewn grym, ac yn bresennol yn Kyiv. Nid oedd ei hediad o brifddinas yr Wcrain ddiwrnod yn ddiweddarach, ac yn agored, gan senedd yr Wcrain, ar 22 Chwefror 2014, wedi bod yn amlwg yn rhagweladwy eto, ar 20 Chwefror 2014. Ond roedd y Kremlin eisoes wedi newid o ddim ond rhyfela gwleidyddol yn erbyn yr Wcrain i baratoi go iawn. rhyfel - rhywbeth sydd wedyn yn annirnadwy i raddau helaeth i'r mwyafrif o arsylwyr. Efallai bod rhywbeth tebyg yn wir, yn null Moscow tuag at yr Unol Daleithiau heddiw hefyd.

I fod yn sicr, prin y bydd milwyr Rwseg yn glanio ar lannau America. Ac eto, efallai na fydd hynny'n angenrheidiol. Mae'r posibilrwydd o wrthdaro sifil treisgar yn yr Unol Daleithiau heddiw, mewn unrhyw ffordd, yn cael ei drafod gan ddadansoddwyr difrifol, yn erbyn cefndir polareiddio gwleidyddol enfawr a phigau emosiynol yng nghymdeithas America. Fel yn hoff chwaraeon Putin o Judo - lle mae'n dal Belt Ddu! - gellir defnyddio eiliad fer o anghydbwysedd y gelyn yn gynhyrchiol, a gall fod yn ddigonol i achosi iddo gwympo. Efallai na fydd yr Unol Daleithiau, ar ei ben ei hun, yn aeddfed ar gyfer gwrthdaro sifil. Ac eto, mae'n annhebygol y bydd arbenigwyr rhyfela hybrid diwyd ym Moscow yn colli cyfle i'w wthio ychydig ymhellach. Ac fe allai’r gêm y bydd “draenogod” Rwseg yn ei chwarae fod yn un wahanol nag yn y gorffennol, a ddim eto’n gwbl ddealladwy i “ysgyfarnogod yr Unol Daleithiau.”

Roedd Hillary Clinton yn 2016 yn ymgeisydd arlywyddol yn annymunol iawn, gan Moscow, fel arlywydd newydd America. Eto heddiw, mae arlywydd democrataidd, ar ôl i Rwsia hacio gweinyddwyr ac ymgyrch ddieflig y Blaid Ddemocrataidd yn erbyn Clinton yn 2016, yn obaith gwirioneddol fygythiol i’r Kremlin. Ar ben hynny, roedd Joe Biden, o dan yr Arlywydd Obama, yn gyfrifol am bolisi'r Unol Daleithiau tuag at yr Wcrain, mae'n gwybod cystal â hoffi'r wlad, ac felly mae'n arbennig o annymunol i Moscow.

Yn olaf ond nid lleiaf, efallai fod gan Moscow fwy o gysylltiadau â Trump a'i entourage nag y mae'r cyhoedd yn America yn ymwybodol ohonynt ar hyn o bryd. Byddai'r Kremlin, mewn achos o'r fath, hyd yn oed yn fwy casáu llywyddiaeth Biden, a datgeliad posibl o'i ymyriadau cynharach ychwanegol, yn yr UD. Mae'r polion felly'n uwch, ar gyfer y Kremlin, yn 2020 nag yn 2016. Os nad oes gan Trump gyfle credadwy i gael ei ethol am ail dymor, efallai nad ymyrraeth etholiad yn unig fydd y mater mwyach. Efallai bod Moscow eisoes yn gweithredu mwy o gynlluniau sinistr na cheisio helpu Trump. Os yw Putin o'r farn na all atal Biden, ni fydd y Kremlin yn colli cyfle i gael gwared ar yr UD yn gyfan gwbl, fel actor rhyngwladol perthnasol.

Roedd Pavlo Klimkin, ymhlith eraill, yn Llysgennad Wcrain i'r Almaen yn 2012-2014 yn ogystal â gweinidog materion tramor yr Wcráin yn 2014-2019. Mae Andreas Umland yn ymchwilydd yn Sefydliad y Dyfodol Wcrain yn Kyiv a Sefydliad Materion Rhyngwladol Sweden yn Stockholm.

Barn yr awduron yn unig yw'r holl farnau a fynegir yn yr erthygl uchod, ac nid ydynt yn adlewyrchu unrhyw farn ar ran Gohebydd UE.

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd