Cysylltu gyda ni

armenia

Priflythrennau Armenia

cyhoeddwyd

on

"Wmae'n rhaid i ni ddeall ein hanes er mwyn peidio ag ailadrodd camgymeriadau'r gorffennol. Rwyf wedi gweld gormod o achosion lle mae pobl yn parhau i ddilyn camau gweithredu anghywir oherwydd nad ydyn nhw'n cymryd yr amser i feddwl yn feirniadol am yr hyn sydd wedi digwydd yn y gorffennol." - Winston Churchill.

Ym mis Ebrill 1920, Kemal Atatürk, tad sefydlu Twrci modern, apelio i Vladimir Lenin gyda chynnig i ddatblygu strategaeth filwrol gyffredin yn y Cawcasws ar gyfer amddiffyn rhag peryglon imperialaidd. Roedd hyn yn i fod yn a "Rhwystr Cawcasws" a grëwyd gan y Dashnaks, Georgian Mensheviks a y Prydeinwyr fel rhwystr rhwng Twrci a Rwsia Sofietaidd, yn ysgrifennu Gary Cartwright.

Ar ôl trechu'r Ymerodraeth Otomanaidd yn y Rhyfel Byd Cyntaf, Armenia, a ymddangosodd ar fap gwleidyddol y byd ar draul yr Ymerodraeth Otomanaidd (yn y Cawcasws, ac ar diriogaethau taleithiau eraill) ni chollodd ei chwant bwyd ar gyfer ehangu.

Tmae'n rhyfel parhau gyda'r Twrci newydd ei ffurfio ac gyda chymorth UDA a'r Entente (Ymerodraeth Rwseg, Trydedd Weriniaeth Ffrainc a Phrydain Fawr). Ar 10 Awst 1920, y Heddwch S.èarwyddwyd vres, a ffurfiolodd raniad meddiannau Arabaidd ac Ewropeaidd yr Ymerodraeth Otomanaidd. Er mai aelodau'r Entente oedd wedi cyflawni fwyaf o Cytundeb S.èvres, collodd Twrci Syria, Libanus, Palestina, Mesopotamia a Phenrhyn Arabia.

Armenia, sydd Nid oedd derbyn y tiroedd a addawyd, ei adael allan: Antanta - yr entente triphlyg - Roedd gan dim ond fel offeryn dros dro yr oedd angen Armenia arno i wanhau a gorfodi Twrci i heddwch.

Ar Fedi 24 1920, gwladwriaeth dan yr enw Armenia Roedd wedi'i sefydlu ar diroedd Azerbaijanis: yn ystod y gwrthdaro a ddilynodd armeniayn egnïol dinistriwyd byddin a holl diriogaeth llywodraeth Dashnak, ac eithrio Erivan a Lake Gokca (Sevan bellach), Daeth dan turkish rheolaeth.

On 15th Tachwedd 1920, gofynnodd Llywodraeth Armenia i Gynulliad Cenedlaethol Grand Twrci (GNA) ddechrau'r trafodaethau heddwch.

On 3rd Rhagfyr 1920 yn ninas Gyumri (Alexandropol) llofnodwyd cytundeb heddwch rhwng Armenia a Twrci, yn ôl yr oedd tiriogaeth Gweriniaeth Armenia wedi'i chyfyngu i ranbarth Erivan a Lake Gokcha. Roedd yn ofynnol i Armenia ddileu consgripsiwn gorfodol a chael byddin o hyd at 1500 bidog ac 20 gwn peiriant. Cafodd Twrci yr hawl i deithio'n rhydd a chynnal gweithrediadau milwrol ar diriogaeth y wladwriaeth hon. Addawodd Armenia hefyd dynnu ei holl ddirprwyaethau diplomyddol yn ôl.

Thus tef Gweriniaeth gyntaf Armenia daeth i ben yn anwybodus. O ganlyniad i'r capitiwleiddio, trosglwyddodd llywodraeth Armenia ei hawdurdod i'r Undeb Sofietaidd. Daeth freuddwyd of a "Armenia Fwyaf" aros yn ddim ond breuddwyd.

Ond nid oedd y Sofietiaid yn bwriadu tramgwyddo'r Armeniaid, a gwnaethant anrheg iddynt of Zangezur (hanesyddol tir Azerbaijan) yn ogystal â annibyniaeth dros Karabakh o fewn SSR Aserbaijan. Y penderfyniad oedd hynny Karabakh wa allai parhau i fod ymreolaethou o fewn Azerbaijan, ac ni chafodd ei roi i Armenia fel rhai Mae haneswyr Armenia bellach yn honni.

Felly armenia yn ddyledus ei recogni rhyngwladol cyfredolsffiniau ed i Undeb Sofietaidd Lenin.

Rhyfel Karabakh yr Armenia hwnnw Dechreuodd gyda Azerbaijan yn y 90au gellir ei ystyried yn ail gam y "Breuddwyd Armenia". Fodd bynnag, erbyn 1994 dim ond 14% o Nagorno-Karabakh oedd yn rheoli Armenia, ar ôl cael eu hymladd gan y Byddin Aserbaijan yr holl ffordd.

Yn y gwrthdaro presennol, a ffrwydrodd ar fore Medi 27ain â morgloddiau magnelau Armenaidd, mae'n ymddangos bod hanes yn ailadrodd ei hun, gyda lluoedd Aserbaijan yn adfer tiriogaeth a gollwyd mor gynnar â diwrnod cyntaf yr ymladd.

Mae hyn yn cyflwyno cyfyng-gyngor i Rwsia: to tanwydd y Breuddwyd Armenia gyda rhoi arfau am ddim ac i a difetha cysylltiadau â ei cymydogs ar y ffiniau deheuol, neu i ysgogi Azerbaijan i mewn i a gwrthdaro mawr, gan dynnu i mewn Twrci a Phacistan?

Os yw'r opsiwn cyntaf yn bygwth Rwsia gyda cholli parhaus ei chyfadeilad milwrol-ddiwydiannol gwerth miliynau o ddoleri, yr ail opsiwn yw diwedd ei phresenoldeb yn rhanbarth De'r Cawcasws fel arweinydd rhanbarthol.

Yn ychwanegol at yr holl bwysau ofer o Rwsia, yr angen i greu bloc milwrol newydd gyda chyfranogiad Azerbaijan, Twrci, Iran, Irac, Affghanistan, Pacistan a'r Wcráin, a fydd yn ymdrin yn llawn â ffiniau strategol Ewrop ac Asia.

Yn geopolitical heddiw tirwedd, bloc milwrol o'r fath wa allai yn gyflym iawn dewch o hyd i gwsmeriaid teilwng i gynnwys y bygythiadau cynyddol o China a Rwsia yn effeithiol.

Ac a all Rwsia fforddio gwneud hynny mewn gwirionedd colli ei bartner diffuant Azerbaijan, nad yw ei bolisi tramor wedi mynd y tu hwnt i gysylltiadau cymdogol da â Rwsia, er gwaethaf yr holl bwysau hysbys o bob ochr dros y blynyddoedd?

Y dewis arall yn lle'r trychineb hwn yw cydbwysedd pŵer gwleidyddol ac economaidd newydd, llawer mwy cytbwys ac felly sefydlog, rhagweladwy yn y rhanbarth yn seiliedig ar un consensws yn unig - cyfanrwydd tiriogaethol Azerbaijan yn ei recognismae ed yn ymylu â rhyddhad llwyr yr holl diriogaethau dan feddiant.

Mae Azerbaijan wedi bod ac yn parhau i fod yn ymrwymedig i gysylltiadau gonest a chysylltiedig â’i chymdogion, ac nid yw wedi caniatáu neu ni fydd yn caniatáu i drydydd gwledydd ddefnyddio ei thiriogaeth i niweidio gwledydd cyfagos. Mae hyn yn bennaf oherwydd bod Azerbaijan, yn wahanol i Armenia, yn wladwriaeth sofran yn ystyr llawn y gair.

Mae hanes yn ailadrodd ei hun, nid yw casgliadau bod yn wedi ei dynnu, ac mae hyn yn frawychus. I gorffen gyda'r un traethawd ymchwil â we wedi cychwyn, gan wahodd Armeniaid a Rwsiaid i ddod i gasgliadau a chymryd y gwir sefyllfa fel sail nid ar gyfer awydd, ond ar gyfer realiti.

Barn yr awdur yw'r safbwyntiau a fynegir yn yr erthygl uchod, ac nid ydynt yn adlewyrchu unrhyw farn ar ran Gohebydd UE.

armenia

Nagorno-Karabakh: Datganiad gan yr Uchel Gynrychiolydd ar ran yr Undeb Ewropeaidd

cyhoeddwyd

on

Ar ôl i elyniaeth ddod i ben yn Nagorno-Karabakh a’r cyffiniau ar ôl i gadoediad Rwsiaidd 9 Tachwedd gytuno rhwng Armenia ac Azerbaijan, mae’r UE wedi cyhoeddi datganiad yn croesawu rhoi’r gorau i elyniaeth ac yn galw ar bob plaid i barhau i barchu’r cadoediad yn llym i atal colli bywyd ymhellach.

Mae'r UE yn annog pob actor rhanbarthol i ymatal rhag unrhyw gamau neu rethreg a allai beryglu'r cadoediad. Mae'r UE hefyd yn galw am dynnu'n ôl yn gyflym ac yn brydlon yr holl ymladdwyr tramor o'r rhanbarth.

Bydd yr UE yn dilyn gweithrediad darpariaethau'r cadoediad yn agos, yn enwedig o ran ei fecanwaith monitro.

Dim ond cam cyntaf i ddod â gwrthdaro hirsefydlog Nagorno-Karabakh i ben yw rhoi’r gorau i elyniaeth. Mae'r UE o'r farn bod yn rhaid adnewyddu ymdrechion i setlo'r gwrthdaro wedi'i negodi, yn gynhwysfawr ac yn gynaliadwy, gan gynnwys ar statws Nagorno-Karabakh.

Felly mae'r UE yn ailadrodd ei gefnogaeth lawn i fformat rhyngwladol Grŵp Minsk OSCE dan arweiniad ei gyd-gadeiryddion ac i gynrychiolydd personol Cadeirydd-mewn-Swyddfa OSCE i gyflawni'r amcan hwn. Mae'r UE yn barod i gyfrannu'n effeithiol at lunio setliad gwydn a chynhwysfawr o'r gwrthdaro, gan gynnwys lle bo hynny'n bosibl trwy gefnogaeth ar gyfer sefydlogi, adsefydlu ar ôl gwrthdaro a mesurau meithrin hyder.

Mae'r UE yn cofio ei wrthwynebiad cadarn yn erbyn defnyddio grym, yn enwedig defnyddio bwledi clwstwr ac arfau atodol, fel modd i setlo anghydfodau. Mae'r UE yn pwysleisio bod yn rhaid parchu cyfraith ddyngarol ryngwladol ac mae'n galw ar y partïon i weithredu'r cytundebau ar gyfnewid carcharorion rhyfel a dychwelyd gweddillion dynol a gyrhaeddwyd o fewn fformat Cyd-gadeiryddion Grŵp OSCE Minsk ar 30 Hydref yn Genefa.

Mae'r UE yn tanlinellu pwysigrwydd gwarantu mynediad dyngarol a'r amodau gorau posibl ar gyfer dychweliad gwirfoddol, diogel, urddasol a chynaliadwy'r poblogaethau sydd wedi'u dadleoli yn Nagorno-Karabakh a'r cyffiniau. Mae'n tanlinellu pwysigrwydd gwarchod ac adfer y dreftadaeth ddiwylliannol a chrefyddol yn Nagorno-Karabakh a'r cyffiniau. Rhaid ymchwilio i unrhyw droseddau rhyfel a allai fod wedi'u cyflawni.

Mae'r Undeb Ewropeaidd a'i aelod-wladwriaethau eisoes yn darparu cymorth dyngarol sylweddol i fynd i'r afael ag anghenion uniongyrchol y poblogaethau sifil y mae'r gwrthdaro yn effeithio arnynt ac yn barod i ddarparu cymorth pellach.

Ewch i wefan

Parhau Darllen

armenia

Armenia ac Azerbaijan mewn heddwch o'r diwedd? A yw'n wir?

cyhoeddwyd

on

Yn rhyfeddol ac yn gyflym iawn mae Rwsia wedi dod yn heddychwr yn y gwrthdaro rhwng Armenia ac Azerbaijan dros Nagorno-Karabakh. Dywed yr hen ddoethineb fod heddwch gwael yn well na threchu. Fel mater o frys, o ystyried y sefyllfa ddyngarol anodd yn Karabakh, ymyrrodd a sicrhaodd Rwsia lofnodi cytundeb cadoediad gan arweinwyr Armenia ac Azerbaijan ar 9 Tachwedd a defnyddio ceidwaid heddwch Rwseg yn y rhanbarth, yn ysgrifennu gohebydd Moscow Alexi Ivanov. 

Dechreuodd protestiadau yn Armenia ar unwaith, a chipio adeilad y Senedd. Mae torfeydd yn anfodlon â chanlyniad y rhyfel, a barhaodd ers 27 Medi ac a gymerodd doll o fwy na 2 fil o filwyr Armenaidd, a ddaeth â dinistr a thrychineb i Artsakh, bellach yn mynnu ymddiswyddiad y Prif Weinidog Pashinyan, sy'n cael ei gyhuddo o frad.

Nid yw bron i 30 mlynedd o wrthdaro wedi dod â heddwch i Armenia nac Azerbaijan. Nid yw'r blynyddoedd hyn ond wedi hybu gelyniaeth ryng-rywiol, sydd wedi cyrraedd cyfrannau digynsail.

Mae Twrci wedi dod yn chwaraewr gweithredol yn y gwrthdaro rhanbarthol hwn, sy'n ystyried Azerbaijanis ei pherthnasau agosaf, er bod mwyafrif y boblogaeth yno yn Islam Shia yn ystyried gwreiddiau Iran y boblogaeth Azerbaijani.

Yn ddiweddar mae Twrci wedi dod yn fwy egnïol ar y lefel ryngwladol a rhanbarthol, gan fynd i wrthdaro difrifol ag Ewrop, yn enwedig Ffrainc, yn erbyn y gweithredoedd i ffrwyno eithafiaeth Fwslimaidd.

Fodd bynnag, mae'r De Cawcasws yn parhau i fod yn draddodiadol ym mharth dylanwad Rwsia, gan fod y rhain yn diriogaethau lle mae Moscow wedi dominyddu ers canrifoedd.

Manteisiodd Putin, ynghanol y pandemig a'r dryswch yn Ewrop, yn gyflym iawn ar y sefyllfa gyda'i gymdogion a throi'r rhyfel yn fframwaith gwâr.

Ni chroesawyd y cadoediad gan bob plaid. Dylai'r Armeniaid ddychwelyd i Azerbaijan y tiriogaethau a ddaliwyd yn gynnar yn y 90au, nid pob un ohonynt, ond bydd y colledion yn sylweddol.

Mae Armeniaid yn gadael yr ardaloedd a ddylai ddod o dan reolaeth Azerbaijan mewn niferoedd mawr. Maen nhw'n cymryd eiddo ac yn llosgi eu cartrefi. Nid oes yr un o’r Armeniaid eisiau aros o dan lywodraeth awdurdodau Azerbaijani, oherwydd nad ydyn nhw’n credu yn eu diogelwch eu hunain. Mae blynyddoedd lawer o elyniaeth wedi cynhyrchu diffyg ymddiriedaeth a chasineb. Nid yr enghraifft orau yw Twrci, lle mae'r term "Armenaidd" yn cael ei ystyried yn sarhad, gwaetha'r modd. Er bod Twrci wedi bod yn curo ar ddrws yr UE ers blynyddoedd lawer ac wedi hawlio statws pŵer Ewropeaidd gwâr.

Mae Arlywydd Azerbaijan Ilham Aliyev yn addo amddiffyniad i Armeniaid Karabakh, ac mae hefyd yn addo amddiffyn nifer o eglwysi a mynachlogydd Armenia yn y diriogaeth hynafol hon, gan gynnwys mynachlog Sanctaidd fawr Dadivank, sy'n lle pererindod. Ar hyn o bryd mae'n cael ei warchod gan geidwaid heddwch Rwseg.

Mae ceidwaid heddwch Rwseg eisoes yn Karabakh. Bydd 2 fil ohonynt a rhaid iddynt sicrhau cydymffurfiad â'r cadoediad a rhoi'r gorau i elyniaeth.

Yn y cyfamser, mae colofnau enfawr o ffoaduriaid yn symud i Armenia, y gobeithir y bydd disgwyl iddynt gyrraedd eu mamwlad hanesyddol heb broblemau.

Mae'n rhy gynnar i siarad am dro newydd yn y gwrthdaro yn Karabakh. Mae’r Prif Weinidog Pashinyan eisoes wedi nodi ei fod yn gyfrifol am drechu Armenia yn Artsakh. Ond mae'n annhebygol mai hwn fydd y pwynt olaf. Mae Armenia yn protestio, yn protestio yn erbyn Pashinyan, yn erbyn y capitulation cywilyddus, er bod pawb yn deall bod yn rhaid datrys y gwrthdaro yn Karabakh.

Mae llawer o Azerbaijanis, mae yna filoedd ohonyn nhw, yn breuddwydio am ddychwelyd i'w cartrefi yn Karabakh a rhanbarthau cyfagos, a reolwyd yn flaenorol gan luoedd Armenia. Prin y gellir anwybyddu'r farn hon. Mae pobl wedi byw yno ers canrifoedd - Armeniaid ac Azerbaijanis-ac mae'n anodd iawn dod o hyd i'r ateb perffaith i'r drasiedi hon.

Mae'n amlwg y bydd yn cymryd llawer mwy o flynyddoedd nes i hen glwyfau, drwgdeimlad ac anghyfiawnderau gael eu hanghofio. Ond rhaid i heddwch ddod i'r wlad hon, a rhaid atal y tywallt gwaed.

Parhau Darllen

armenia

Nagorno-Karabakh - Galw am gydnabod Gweriniaeth Artsakh

cyhoeddwyd

on

Mae'r gwrthdaro hanesyddol rhwng Armenia ac Azerbaijan yn un sy'n cael ei anwybyddu'n gyson gan y byd. Y gwir amdani yw bod 3 nid 2 wlad yn gwrthdaro - Armenia, Azerbaijan ac Artsakh (a elwir hefyd yn Nagorno-Karabakh). Yr anghydfod yw - a ddylai Artsakh fod yn annibynnol neu a ddylai Azerbaijan eu rheoli? Mae cyfundrefn unbeniaethol Otomanaidd Azerbaijan eisiau'r tir ac yn anwybyddu'r ple am hunanbenderfyniad democrataidd - yn ysgrifennu Martin Dailerian a Lilit Baghdasaryan.

Mae pobl Artsakh sy'n gwrthwynebu hyn yn cael eu marwolaethau bob dydd tra bod y byd yn troi llygad dall. Am y rheswm hwn, mae'n bwysig codi ymwybyddiaeth ac rydym yn gofyn am gydnabyddiaeth ar y gwrthdaro geopolitical byd-eang hwn, fel y gall mwy o gymorth dyngarol ymyrryd.

Ymosodedd ar Artsakh

Mae'r ymddygiad ymosodol presennol wedi'i gynllunio a'i amseru'n dda. Mae'r Byd yn ymwneud â COVID ac mae'r UD yn canolbwyntio ar etholiad mawr.

Mae Azerbaijan wedi uwchraddio ei allu milwrol yn sylweddol gyda chymorth offer a arfau rhyfel Israel a Thwrci. Mae Azerbaijan yn defnyddio lladdwyr ISIS i frwydro yn erbyn milwyr Armenaidd sy'n amddiffyn y ffin.

Mae aneddiadau sifil yn cael eu bomio a'u gorfodi i wacáu cyn y fyddin sy'n dod i mewn. Rhyfela gwybodaeth enfawr sy'n llwyddo i gadw cyfryngau'r byd yn ddryslyd ac yn dawel. Rydym yn eich annog i weithredu er budd atal y rhyfel a dod â phroses heddychlon i mewn.

Galwad am Weithredu

Mae angen atal y rhyfel ac mae gan bobl Artsakh (Nagorno-Karabakh) yr hawl i hunan-adnabod. Ni ddylid caniatáu i unbennaeth Aserbaijan gymryd drosodd Artsakh heb gydsyniad sifil. Ein galw yw gwarchod democratiaeth yn ogystal â'r dreftadaeth hanesyddol a llawer o'r eglwysi Cristnogol cyntaf. Mae gan Azerbaijan hanes o ddinistrio safleoedd treftadaeth Armenaidd yn ymosodol.

Diffyg Cyfryngu Americanaidd

Mae Arlywydd presennol America, Donald Trump, wedi ceisio osgoi cymryd rhan yn y gwrthdaro sy’n galluogi Twrci i roi ei gefnogaeth lawn i Azerbaijan. Mae'r Arlywydd Trump hefyd yn adnabyddus am fod â diddordebau personol yn Nhwrci (gwestai yn Istanbul) a allai fod yn rheswm dros ei amharodrwydd i atal yr argyfwng dyngarol rhag datblygu ar hyn o bryd. Er nad oes gan Donald Trump lawer o ddiddordeb yn y rhyfel, mae gan ei wrthwynebydd ar gyfer yr etholiadau sydd ar ddod, Joe Biden, farn gref ar y gwrthdaro gan ei fod yn credu ei bod yn bwysig atal y seidin â Thwrci ac i Dwrci aros allan o y gwrthdaro, wrth i Dwrci ffinio ag Armenia ac Azerbaijan. Roedd swyddogion yr Unol Daleithiau yn gyffredinol eisiau atal masnach arfau a throsglwyddo milwyr cyflog o fewn parth y frwydr, ond nid oes cynllun diplomyddol ar waith. Mae angen rhoi cynllun diplomyddol ar waith i sicrhau heddwch a sefydlogrwydd. Mae'n hanfodol bod yr Unol Daleithiau yn cymryd rhan mewn gweithgareddau i greu heddwch yn y gwrthdaro Armenaidd-Azeri. Mae Israel yn darparu arfau a chymorth i Azerbaijan trwy gydol y gwrthdaro.

Argyfwng Ffoaduriaid

Mae'n ymddangos bod hanes yn ailadrodd ei hun dros Armeniaid. Mae hwn yn argyfwng dyngarol gan fod llawer o deuluoedd Artsakh yn gadael eu cartrefi i ddianc rhag y bomiau a byddin Azerbaijan sy'n datblygu.

Mae hil-laddiad Armenaidd arall yn datblygu o flaen eich llygaid. Mae ysbytai a systemau cymdeithasol yn Armenia yn ei chael hi'n anodd oherwydd COVID ac ymosodiad milwyr clwyfedig o'r rheng flaen. Nid oes cynllun ffoaduriaid ac mae llawer o deuluoedd wedi colli'r tadau ar y rheng flaen sy'n creu straen pellach ar deuluoedd ffoaduriaid a'r system gymdeithasol.

Argyfwng Dynol Anweledig yn Artsakh

Mae rhyfel wedi bod yn gynddeiriog ers mis rhwng Byddin Amddiffyn Artsakh gyda chefnogaeth Armenia a byddin Azerbaijan gyda chefnogaeth Twrci. Gelwir Artsakh hefyd yn Nagorno Karabakh. Mae gan Azerbaijan hanes o dorri hawliau dynol a defnyddio propaganda trwm i gynnal delwedd o reolaeth a chael ei erlid gan genedl fach.

Bomiau Clwstwr ar Sifiliaid

Yn ystod ymchwiliad ar y safle yn Nagorno-Karabakh ym mis Hydref 2020, Gwarchod Hawliau Dynol wedi'i ddogfennu 4 digwyddiad lle defnyddiodd Azerbaijan arfau rhyfel clwstwr. Dywed yr adroddiad fod ymchwilwyr HRW wedi nodi “gweddillion rocedi arfau clwstwr cyfres LAR-160 a gynhyrchwyd gan Israel” yn y brifddinas Stepanakert a thref Hadrut ac wedi archwilio difrod a achoswyd ganddynt. Dywed ymchwilwyr HRW fod “Azerbaijan wedi derbyn y rocedi a’r lanswyr wyneb-i-wyneb hyn gan Israel yn 2008-2009”.

Rhyfel Rhagfwriadol

Yn amlwg, bu paratoi trwy ddod â thechnoleg uwch-fodern i mewn o Dwrci ac Israel a staffio ymladdwyr o Syria. Roedd sefydliadau newyddion rhyngwladol fel Reuters a’r BBC eisoes wedi adrodd am filwriaethwyr Syria yn cael eu hanfon i helpu Daeth Azerbaijan i'r amlwg ddiwedd mis Medi. Mae Twrci ac Azerbaijan yn cael eu rheoli gan unbeniaid ac nid ydyn nhw'n wynebu llawer o wrthwynebiad yn fewnol. Yr ofn yw, oherwydd y cwymp ym mhrisiau olew a'r awydd i uno eu tiriogaethau, eu bod yn cyfrif bod y byd yn ymwneud â COVID i allu cyflawni eu hymosodedd ar y tir.

“Diolch i dronau Twrcaidd datblygedig sy’n eiddo i fyddin Azerbaijan, crebachodd ein clwyfedigion ar y blaen,” meddai Arlywydd Azerbaijan, Ilham Aliyev, mewn cyfweliad ar y teledu gyda’r sianel newyddion Twrcaidd TRT Haber. Dinistriodd eu Lluoedd Arfog nifer o swyddi a cherbydau Armenaidd gyda'r ymosodiadau o'r awyr a gynhaliwyd gan UAVs Arfog Bayraktar TB2. Dronau Twrcaidd yw’r rhain sy’n gallu gweithrediadau hedfan a reolir o bell neu ymreolaethol a weithgynhyrchir gan gwmni Turkey’s Baykar.

Fodd bynnag, mae amser yn brin wrth i fwy o arweinwyr y byd erfyn ar sylwi ar y doll marwolaeth ddynol sy'n cynyddu ac yn dioddef. Nid yw'r fyddin sy'n symud ymlaen hyd yn oed yn stopio i gasglu'r cyrff marw. Mae maes y gad wedi'i lenwi â drewdod putrid ac weithiau byddai Armeniaid yn claddu'r milwyr hynny rhag ofn brigiad a baeddod gwyllt neu anifeiliaid eraill yn eu bwyta. Fodd bynnag, yn ôl hyn Erthygl Washington Post, ymddengys bod cyrff y milwyr cyflog yn cael eu symud a'u hanfon yn ôl i Syria.

Decapitations

Adroddwyd ar sawl ffynhonnell newyddion digwyddiad annynol arall gan Azerbaijan - analluogi milwr. Ar 16th Hydref, tua 1 yr hwyr galwodd aelod o luoedd arfog Aserbaijanaidd frawd milwr Armenaidd a dweud bod ei frawd gyda nhw; gwnaethant ei ben ac roeddent yn postio ei lun ar y Rhyngrwyd. Wedi hynny, sawl awr yn ddiweddarach, daeth y brawd o hyd i'r llun erchyll hwnnw yn dangos ei frawd â phen ar dudalen cyfryngau cymdeithasol ei frawd. Mae'r lluniau hynny wedi'u harchifo gan eu bod yn rhy erchyll. Yn anffodus, mae pobl sy'n decapitate Armeniaid yn cael medalau ac mae'n a arfer cyffredin yn ystod y rhyfel.

Peniodd lluoedd milwrol Aserbaijan filwr o Armenia a phostio'r llun hwn ar ei gyfryngau cymdeithasol ei hun.

Dienyddio Carcharorion

Mae fideo firaol o ddau garcharor rhyfel, a laddwyd yn dreisgar gan filwyr Azerbaijani. Yn y fideo, mae'n ymddangos bod gan y carcharorion eu dwylo wedi'u rhwymo y tu ôl iddynt ac maent wedi'u gorchuddio â baneri Armenia ac Artsakh yn eistedd ar wal fach. Yn y 4 eiliad nesaf mae milwr o Aserbaijan yn archebu yn Azerbaijani: "Anelwch at eu pennau!", Yna clywir cannoedd o ergydion sy'n lladd y carcharorion rhyfel mewn dim o dro.

System Feddygol â Straen

Mae ysbytai Artsakh ac Armenia dan straen gan y cynnydd mewn achosion COVID-19. Yn ogystal, mae prinder cynyddol o staff a gwelyau i dueddu at y clwyfedig sy'n cael eu rhuthro o'r rheng flaen. Mae nifer o ffoaduriaid wedi dianc rhag y bomio yn Artsakh gan luoedd Azeri ac wedi ffoi i Armenia i geisio lloches. Mae llawer o deuluoedd wedi colli'r tad i'r rhyfel ac maent hefyd ar ffo yn ystod yr amser hynod beryglus hwn.

Mae Twrci wedi blocio cannoedd o dunelli o gymorth dyngarol rhyngwladol i Armenia sy'n teithio o'r UD. Fe wnaethant ei wahardd rhag hedfan trwy ofod awyr Twrci sydd wedi effeithio ar gael cyflenwadau meddygol mawr eu hangen yn cael eu rhoi o dramor.

Rydyn ni'n galw sylw'r gymuned ryngwladol ledled y byd at ddifrifoldeb y sefyllfa.

Rydym yn galw ar wledydd blaenllaw'r byd i ddefnyddio'r holl ddylanwad dylanwad sydd ganddynt i atal unrhyw ymyrraeth bosibl ar ran Twrci ac Azerbaijan, sydd eisoes wedi ansefydlogi'r sefyllfa yn y rhanbarth.

Heddiw rydym yn wynebu her ddifrifol. Mae'r sefyllfa'n cael ei gwaethygu gan COVID-19. Gofynnwn ichi wneud yr holl ymdrechion posibl i ddod â'r rhyfel i ben ac ailafael yn y broses setliad gwleidyddol ym mharth gwrthdaro Azerbaijani-Karabagh.

Mae difrifoldeb y foment hon yn galw am wyliadwriaeth pawb ym mhob gwlad. Mae heddwch yn dibynnu ar ein hymdrechion unigol a chyfunol.

Rydym yn eich annog i weithredu i atal y rhyfel er budd cadw bywydau pobl ar ochrau Armenia ac Aserbaijan. Mae pobl Armenia yn brifo ond felly hefyd bobl Azerbaijan sy'n cael eu rheoli gan unben sy'n ddiofal gyda bywyd dynol ar y ddwy ochr ac sy'n mwynhau cefnogaeth ryngwladol. Israel, UDA, yr Almaen a Rwsia: fe wnaethoch chi greu hyn a gallwch chi atal hyn tra gallwch chi o hyd!

Yr awduron yw Martin Dailerian, Dinesydd UDA, a Lilit Baghdasaryan, Dinesydd Gweriniaeth Armenia.

Barn yr awduron yw'r safbwyntiau a fynegir yn yr erthygl uchod, ac nid ydynt yn adlewyrchu unrhyw gefnogaeth na barn ar ran Gohebydd UE.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd