Cysylltu â ni

EU

Etholiad Arlywyddol yr Unol Daleithiau a Rwsia

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Dim ond dyddiau i ffwrdd yw etholiad arlywyddol yr Unol Daleithiau. Yn erbyn cefndir o wrthdaro dramatig a digynsail rhwng Gweriniaethwyr a Democratiaid, sy'n ymylu ar baranoia, mae'r thema gwrth-Rwsiaidd yn cael ei hyrwyddo'n weithredol., yn ysgrifennu gohebydd Moscow Alex Ivanov.

Nid yw’n gyfrinach bod yn America, gan gyhuddo Rwsia o bob pechod posib ac, yn gyntaf oll, o fynnu ymyrryd yn etholiadau’r UD, wedi dod yn hoff bwnc nad yw ond rhywun diog iawn yn dyfalu arno.

Yn arbennig o selog yw'r ymgeisydd democrataidd Joseph Biden, sydd ar unrhyw gyfle yn bygwth cosbi Moscow yn y ffordd galetaf am geisio dylanwadu ar y broses etholiadol.

Fodd bynnag, ym Moscow, mae'n amlwg nad yw'r etholiadau sydd ar ddod yn America yn achosi unrhyw gyffro gweladwy. Mae'r Kremlin yn cadw pellter tawel ac nid yw'n ceisio dangos ei ddewisiadau. Mae Rwsia, fel o’r blaen, yn asesu twymyn yr etholiad yn yr Unol Daleithiau yn realistig, gan sylweddoli bod gan y rhan fwyaf o’r datganiadau, sloganau a hyd yn oed cyhuddiadau a wnaed yn ystod y cyfnod hwn amcanestyniad bras iawn ar bolisi go iawn Washington. Mewn gair, nid yw'r gweithredu theatrig a'r "foltedd uchel" sy'n digwydd yn America bob 4 blynedd yn ymarferol yn ymwneud â Rwsia mewn unrhyw ffordd. Ym Moscow eisoes wedi dod i arfer â'r crio a'r pledion uchel i "ffrwyno Rwsia", sydd mewn gwirionedd yn cael effaith eithaf cyfyngedig.

hysbyseb

“Mae cystadlu mewn atgasedd mawr tuag at Rwsia eisoes wedi dod yn gymaint o gysondeb, yn ôl pob tebyg, o’r holl brosesau etholiadol yn Unol Daleithiau America. Rydyn ni’n ymwybodol iawn o hyn ac rydyn ni’n difaru, ”meddai Dmitry Peskov, llefarydd ar ran arlywydd Rwseg.

Yn baradocsaidd, yn ystod gweinyddiaeth yr Arlywydd Donald Trump, yr honnir, fel y cred pawb, ei fod wedi'i gefnogi gan Moscow yn ystod yr ymgyrch ddiwethaf, cyrhaeddodd y berthynas â Rwsia'r pwynt isaf posibl. Dim ond yn ystod y blynyddoedd diwethaf y mae America wedi cryfhau ei pholisi cosbau yn erbyn Moscow, fel y gwelwyd yn ymdrechion anhygoel Washington i fygu prosiect ynni ffrwd 2 Nord. Mae'r fath fynnu gan yr Americanwyr eisoes wedi achosi ton o ddig yn yr UE, tra nad yw'r rhan fwyaf o'i aelodau eisiau goddef gorchmynion yr Unol Daleithiau, yn enwedig yr Almaen.

Mae ffrwydradau cyfnodol o atgasedd tuag at Rwsia yn arwain at ganlyniadau eraill, yn enwedig o fewn fframwaith NATO. Dechreuodd America, yn erbyn cefndir awydd yr Almaen i ddatblygu cydweithrediad ynni â Moscow, “ddigwydd” ar raddfa fawr gyda throsglwyddo ei milwyr i ranbarthau eraill yn Ewrop.

hysbyseb

Mae profiad etholiadau’r gorffennol yn yr Unol Daleithiau yn dangos bod cymdeithaseg yn dwyllodrus ac mae’n amhosibl bod yn sicr o fuddugoliaeth rhywun ymlaen llaw. O ran arweinydd barn y cyhoedd - dywedodd y Democrat Joseph Biden - ei hun yn ddiweddar nad yw Arlywydd Rwseg Vladimir Putin eisiau iddo ennill. "Cefais sawl sgwrs onest ac uniongyrchol iawn gyda'r Arlywydd Putin pan oeddwn yn is-lywydd a chyn hynny. Rwy'n credu mai un o'r rhesymau nad yw am imi fod yn llywydd yw oherwydd ei fod yn gwybod y bydd sgyrsiau mwy uniongyrchol fel hyn," meddai Joseph Biden.

Mae Joseph Biden ei hun yn hyderus na fydd y berthynas â Rwsia yn gwella o dan arweinyddiaeth Putin, o leiaf mae wedi ei gwneud yn glir dro ar ôl tro yn ystod areithiau ei etholiad. Felly, yn ddiweddar, dywedodd fod gwasanaethau cudd-wybodaeth yr Unol Daleithiau eisoes wedi ei rybuddio y bydd awdurdodau Rwseg yn ceisio ymyrryd yn etholiadau mis Tachwedd i danseilio eu cyfreithlondeb. Yn ôl Joseph Biden, os daw’n Arlywydd, bydd yn rhaid i Moscow “dalu pris difrifol” am weithredoedd o’r fath. Yn ogystal, addawodd geisio cyfyngiadau ar fewnforio nwyddau o China a Rwsia i'r Unol Daleithiau, yn ogystal â gwrthsefyll twf dylanwad Rwsia yn Ewrop a rhanbarthau eraill.

Yn ôl Biden, nid yw Donald Trump yn cymryd y bygythiad o Rwsia yn ddigon difrifol, sy’n ei gwneud hi’n hawdd i Moscow weithredu ei chynlluniau sinistr i gymryd drosodd y byd. Wrth iddo geisio swyddfa Oval, mae Joseph Biden yn gobeithio cywiro hyn a chamgymeriadau eraill yr Arlywydd presennol.

Mae Joseph Biden a llawer o'i gefnogwyr yn Washington yn disgwyl polisi llymach tuag at Rwsia. Yno, am ryw reswm, mae'n arferol galw Donald Trump yn "Arlywydd Pro-Rwsiaidd" ac yn "byped y Kremlin", er gwaethaf y ffaith na wnaeth unrhyw beth da i Moscow mewn gwirionedd. Enghraifft eglurhaol o'r agwedd hon yw colofn a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan y Mae'r Washington Post byddai'r awdur staff Jennifer Rubin o'r enw 'Joe Biden yn rhoi diwedd ar bolisi Trump o roi Putin yn gyntaf'.

Efallai mai rheoli arfau a pheidio â lluosogi arfau dinistr torfol yw'r unig feysydd lle gellir disgwyl i Joseph Biden wneud cynnydd cadarnhaol i Rwsia. Yn gyntaf oll, mae hyn yn ymwneud â Chytundeb Rwseg-America ar leihau a chyfyngu breichiau tramgwyddus strategol (Cytundeb DECHRAU), y mae Donald Trump, mae'n debyg, yn bwriadu gadael iddo ddod i ben ym mis Chwefror 2021, yn lle, fel yr awgryma Moscow, ei ymestyn ar ei gyfer pum mlynedd arall. Gwnaeth pennaeth presennol y Tŷ Gwyn ei fod yn amod i ymestyn y Cytundeb i gynnwys China mewn rheolaeth arfau. Fodd bynnag, nid yw'r rhagolygon ar gyfer cytundebau amlochrog yn y maes hwn i'w gweld eto ac maent yn annhebygol o ymddangos mewn chwe mis.

Mae Joseph Biden eisoes wedi addo ymestyn y Cytundeb DECHRAU pe bai'n cael ei ethol. Y cwestiwn yw sut i wneud hyn yn ystod y pythefnos rhwng dyddiad urddo Arlywydd newydd yr UD (mae wedi'i drefnu ar gyfer Ionawr 20, 2021) a diwedd y contract (Chwefror 5, 2021). Mae swyddogion Rwseg wedi rhybuddio dro ar ôl tro bod angen amser ar Moscow ar ffurfioldebau domestig sy'n gysylltiedig ag ymestyn cytundeb o'r fath.

Mae cytundebau eraill yn fwy cymhleth. Felly, ni fydd hyd yn oed ethol Joseph Biden yn atal Donald Trump rhag tynnu’r Unol Daleithiau yn ôl o’r Cytundeb awyr agored ar 22 Tachwedd, 2020. Mae’r cytundeb hwn yn caniatáu i’w 34 aelod-wlad, gan gynnwys yr Unol Daleithiau a Rwsia, gynnal hediadau rhagchwilio dros bob un tiriogaethau eraill er mwyn cryfhau tryloywder ac ymddiriedaeth ar y cyd. Ar 22 Mai, cyhoeddodd Donald Trump y bydd yr Unol Daleithiau yn tynnu allan o’r Cytuniad hwn, gan gyfiawnhau’r penderfyniad hwn trwy ddweud bod y Cytundeb yn cael ei gam-drin gan Rwsia. Os yw Joseph Biden eisiau dychwelyd yr Unol Daleithiau i'r Cytuniad, bydd yn rhaid iddo wneud cais i Gomisiwn Cynghori arbennig. O ystyried y ffaith bod yna hefyd ymhlith y Democratiaid sy'n amau ​​buddion y Cytundeb hwn i'r Unol Daleithiau, ni ddylid disgwyl awtistiaeth yn y mater hwn.

Yn bendant ni ddylem ddisgwyl i'r partïon ddychwelyd i'r Cytuniad ar Ddileu taflegrau amrediad canolradd ac amrediad byrrach, a dynnodd yr Unol Daleithiau yn ôl o'r llynedd.

O ran Peidio ag amlhau arfau niwclear, nododd pencadlys Joseph Biden yn glir ei fod yn barod i ystyried dychwelyd yr Unol Daleithiau i fargen niwclear Iran (y cynllun gweithredu cynhwysfawr ar y Cyd, JCPOA, y tynnodd Donald Trump yn ôl ohono yn 2018 ). Fodd bynnag, ni fydd hyn yn hawdd i'w wneud. Yn gyntaf, oherwydd yn ystod y chwe mis sy'n weddill, gall y weinyddiaeth bresennol sicrhau nad oes unrhyw beth yn weddill o'r fargen. Ac yn ail, oherwydd gall Iran gyflwyno amodau i'r Unol Daleithiau na fyddant yn cytuno iddynt.

O ran y posibilrwydd o osod arfau niwclear America yng Ngwlad Pwyl, ynghyd â throsglwyddo rhan o fintai’r Unol Daleithiau o’r Almaen, mae’r cynghorwyr hyn eisoes wedi cael eu haddo gan gynghorwyr Joseph Biden i ailystyried. Yn gyffredinol, bydd ei weinyddiaeth yn amlwg yn ceisio gwneud iawn am y difrod a wnaed i gysylltiadau Ewro-Iwerydd gan Donald Trump. Ni fydd Joseph Biden yn mynnu ultimatwm gan gynghreiriaid Ewropeaidd i gynyddu eu gwariant ar amddiffyn, gan fygwth gadael NATO. Nid yw’n broffidiol i Rwsia gryfhau cysylltiadau o fewn y Gynghrair, oherwydd cyfaddefodd Donald Trump yn agored yn ddiweddar mai prif nod bodolaeth NATO yw gwrthsefyll Moscow. Tra bod aelodau'r Gynghrair yn cymryd rhan mewn dadosod mewnol, mae ganddyn nhw lai o amser ac ymdrech i gyflawni'r dasg hon.

Mae Donald Trump yn hoff o ailadrodd: er gwaethaf y ffaith ei fod yn cael ei gyhuddo o gydymdeimlad gormodol â Rwsia a bron gydgynllwynio gyda’r Kremlin, ef a orfododd y sancsiynau anoddaf yn erbyn Moscow. Nid yw hyn yn wir: o dan ei ragflaenydd democrataidd, Barack Obama, ychwanegwyd mwy o unigolion a busnesau Rwseg at y rhestrau sancsiynau. Yn ogystal, Barack Obama a gyflwynodd un o’r ergydion mwyaf sensitif i Moscow, gan arestio eiddo diplomyddol Rwseg mewn nifer o ddinasoedd yr Unol Daleithiau a diarddel dwsinau o ddiplomyddion Rwsiaidd o’r wlad. Fodd bynnag, mae Donald Trump yn dal i fyny’n gyflym â’i ragflaenydd: yn ystod yr wythnos ddiwethaf yn unig, mae’r Unol Daleithiau wedi gosod sancsiynau ar arweinydd Chechen Ramzan Kadyrov, ar restr ddu pum cwmni yr honnir eu bod yn gysylltiedig â’r dyn busnes Yevgeny Prigozhin (yn agos at ddyn busnes yr Arlywydd Putin) ac wedi mynnu bod Ewropeaidd mae credydwyr Nord llif 2 yn tynnu'n ôl o'r prosiect, gan fygwth gosod mesurau cyfyngol ôl-weithredol yn eu herbyn.

Mae Moscow yn aros am un o ddau senario: naill ai'n weddol negyddol neu'n radical negyddol. Ar yr un pryd, dim ond mewn senario benodol y bydd ffactor personoliaeth Arlywydd yr UD yn dylanwadu'n anuniongyrchol ar ddatblygiad digwyddiadau.

Mae'r etholiad arlywyddol bron eisoes wedi cychwyn: mae Trump a Biden eisoes wedi pleidleisio drostynt eu hunain yn gynt na'r disgwyl. Mae Moscow yn parhau i fod yn niwtral ac yn ymatal rhag gwneud unrhyw sylwadau ar y digwyddiad sydd i ddod. Efallai mai dyma'r ffordd orau o osgoi cyhuddiadau di-sail pellach ynghylch ymyrraeth bosibl ac ymyrryd.

Serch hynny, mae Moscow yn sobr ac yn wrthrychol iawn ynghylch y rhagolygon ar gyfer datblygu (neu ddiraddio) pellach y berthynas ag America. Mae buddugoliaeth unrhyw un o'r cystadleuwyr yn y pen draw yn annhebygol o ddod ag Rwsia ag unrhyw elfennau cadarnhaol diriaethol.

Rhannwch yr erthygl hon:

Gwlad Belg

Mae gwrthdaro yn torri allan ym Mrwsel mewn protestiadau dros gyfyngiadau coronafirws

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth yr heddlu a phrotestwyr wrthdaro yn strydoedd Brwsel ddydd Sul (21 Tachwedd) mewn gwrthdystiadau dros gyfyngiadau COVID-19 a orfodwyd gan y llywodraeth, gyda’r heddlu’n tanio canon dŵr a rhwygo nwy at arddangoswyr yn taflu creigiau a bomiau mwg, meddai tystion, ysgrifennu Christian Levaux, Johnny Cotton a Sabine Siebold, Reuters.

Cymerodd tua 35,000 o bobl ran mewn gwrthdystiadau, meddai’r heddlu, a ddechreuodd yn heddychlon cyn i drais ddechrau.

Fe wnaeth protestwyr oedd yn gwisgo hwdiau duon daflu cerrig at yr heddlu wrth iddyn nhw symud ymlaen gyda chanon dŵr yn y brif gyffordd o flaen pencadlys Comisiwn yr Undeb Ewropeaidd, meddai newyddiadurwyr Reuters.

Gan wynebu hyd at linellau'r heddlu, daliodd y protestwyr ddwylo a chanu "rhyddid". Roedd un protestiwr yn cario placard yn darllen "pan ddaw gormes yn gyfraith, daw gwrthryfel yn ddyletswydd".

hysbyseb
Mae heddluoedd yn gwarchod wrth i bobl brotestio yn erbyn mesurau clefyd coronafirws (COVID-19) ger y Comisiwn Ewropeaidd ym Mrwsel, Gwlad Belg Tachwedd 21, 2021. REUTERS / Johanna Geron

Fe wnaeth protestwyr hefyd daflu bomiau mwg a thân gwyllt, adroddodd y papur newydd Le Soir. Tawelodd y sefyllfa yn ddiweddarach, meddai’r heddlu.

Tynhaodd Gwlad Belg ei chyfyngiadau coronafirws ddydd Mercher (17 Tachwedd), gan orfodi defnydd ehangach o fasgiau a gorfodi gwaith gartref, wrth i achosion godi ym mhedwaredd don COVID-19 y wlad. Darllen mwy.

Adroddwyd bod 1,581,500 o heintiau a 26,568 o farwolaethau cysylltiedig â coronafirws yn y wlad o 11.7 miliwn o bobl ers i'r pandemig ddechrau. Mae heintiau yn cynyddu eto, gyda 13,826 o achosion newydd yn cael eu riportio bob dydd ar gyfartaledd.

hysbyseb

Mae trais hefyd wedi torri allan mewn protestiadau gwrth-gyfyngu yng nghymydog Gwlad Belg, yr Iseldiroedd, yn ystod y dyddiau diwethaf. Ddydd Gwener, fe wnaeth heddlu yn Rotterdam agor tân ar dorf.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn yn derbyn cais am daliad gan Sbaen am € 10 biliwn o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi derbyn y cais am daliad cyntaf gan Sbaen o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF) am ad-daliad o € 10 biliwn mewn cymorth ariannol (net o rag-ariannu). Bydd cynllun adfer a gwytnwch cyffredinol Sbaen yn cael ei ariannu gan € 69.5 biliwn mewn grantiau. Mae taliadau o dan y RRF yn seiliedig ar berfformiad ac yn dibynnu ar Sbaen yn gweithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Mae'r cais taliad cyntaf hwn yn ymwneud â 52 carreg filltir sy'n ymwneud â sawl diwygiad ym meysydd symudedd cynaliadwy, effeithlonrwydd ynni, datgarboneiddio, cysylltedd, gweinyddiaeth gyhoeddus, sgiliau, addysg a pholisi cymdeithasol, llafur a chyllidol.

Bellach mae gan y Comisiwn ddau fis i asesu'r cais. Yna bydd yn anfon ei asesiad rhagarweiniol o gyflawniad Sbaen o'r cerrig milltir a'r targedau sy'n ofynnol ar gyfer y taliad hwn i Bwyllgor Economaidd ac Ariannol y Cyngor. Mae mwy o wybodaeth am broses y ceisiadau am daliad o dan y RRF ar gael yn hyn Holi ac Ateb. Mae mwy o wybodaeth am gynllun adfer a gwytnwch Sbaen ar gael eie.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Gwlad Belg

'Pan fydd y Smurfs yn cwrdd â Monkey King'

cyhoeddwyd

on

Arddangosfa gelf i blant yw 'Pan fydd y Smurfs yn cwrdd â Monkey King' sy'n dathlu hanner canmlwyddiant sefydlu cysylltiadau diplomyddol rhwng China a Gwlad Belg.

Rhoddodd yr arddangosfa gelf lwyddiannus i ddathlu hanner canmlwyddiant sefydlu cysylltiadau diplomyddol rhwng China a Gwlad Belg yn La Louvière, man geni Swrrealaeth yng Ngwlad Belg a ddaeth i ben ar 50 Hydref, gyfle i bron i 24 o fyfyrwyr ysgolion cynradd a chanol lleol mewn dim ond wythnos i darlunio eu gweledigaeth o gyfeillgarwch rhwng China a Gwlad Belg.

Ar 17 Hydref, yn ystod y seremoni agoriadol, mynychodd Françoise Ghiot, Laurent Wimlot, henaduriaid La Louvière, a’u gwesteion o China a Gwlad Belg y digwyddiad. Fe wnaeth y Cynghorydd Yang Qing, gwraig Llysgennad Tsieineaidd i Wlad Belg, recordio fideo hefyd ar gyfer urddo'r digwyddiad.

Dywedodd y Cynghorydd Yang Qing yn ei haraith ei bod yn edmygu’r arddangosfa a gynhaliwyd yn La Louvière. Gan ddefnyddio persbectif artistig pur a diniwed, creadigrwydd a dychymyg rhyfeddol, mae'r plant wedi diffinio elfennau diwylliannol y ddwy wlad yn dda. Wrth ddathlu hanner canmlwyddiant sefydlu cysylltiadau diplomyddol rhwng China a Gwlad Belg â llygaid plant, teimladau diffuant, mae'r llysgenhadon cyfeillgarwch hynny yn y dyfodol wedi mynegi eu gweledigaethau o ddyfodol cydweithredol gwell rhwng y ddwy wlad.

hysbyseb

Dywedodd Ghiot yn ei haraith ei bod yn hapus iawn ar achlysur hanner canmlwyddiant sefydlu cysylltiadau diplomyddol rhwng China a Gwlad Belg i weld paentiadau plant o China. Agorodd yr arddangosfa gelf ffenestri to o gyfnewid artistig i blant lleol.

Curadurwyd yr arddangosfa gelf i blant hon ar y cyd gan ddinas La Louvière, Oriel Nardone, a Fitaminau Melyn. Trwy'r LPGA (Arddangosfa Gelf Ryngwladol Fyd-eang Little Painter), yn cwmpasu 40 o ddinasoedd a 500 o sefydliadau hyfforddi addysg esthetig yn Tsieina, casglwyd 5000 o waith plant a dewiswyd 200 o'r diwedd i ganolbwyntio ar Wlad Belg. Gyda chymorth diniwed brwsys, dychymyg a dealltwriaeth plant, roedd celf a diwylliant yn gyfrwng delfrydol i ddeall gwahaniaethau a chryfhau'r bond rhwng China a Gwlad Belg.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd