Cysylltu â ni

Amddiffyn

Tri wedi marw fel dynes â phen yn Ffrainc, dyn gwn wedi'i ladd yn yr ail ddigwyddiad

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Fe wnaeth ymosodwr â chyllell yn gweiddi “Allahu Akbar” benio dynes a lladd dau berson arall mewn gweithred derfysgol a amheuir mewn eglwys yn ninas Nice yn Ffrainc heddiw (29 Hydref), tra bod dyn gwn wedi’i saethu’n farw gan yr heddlu mewn digwyddiad ar wahân. , yn ysgrifennu .

O fewn oriau i ymosodiad Nice, fe laddodd yr heddlu ddyn a oedd wedi bygwth passersby gyda gwn yn Montfavet, ger dinas ddeheuol Ffrainc, Avignon. Roedd hefyd yn gweiddi “Allahu Akbar” (Duw sydd fwyaf), yn ôl gorsaf radio Ewrop 1.

Yn Saudi Arabia ddydd Iau, adroddodd teledu gwladol fod dyn o Saudi wedi’i arestio yn ninas Jeddah ar ôl ymosod ac anafu gwarchodwr yng nghonswliaeth Ffrainc.

Dywedodd Llysgenhadaeth Ffrainc fod y conswl yn destun “ymosodiad trwy gyllell a dargedodd warchodwr”, gan ychwanegu bod y gard yn cael ei gludo i’r ysbyty ac nad oedd ei fywyd mewn perygl.

hysbyseb

Dywedodd maer Nice, Christian Estrosi, a ddisgrifiodd yr ymosodiad yn ei ddinas fel terfysgaeth, ar Twitter ei fod wedi digwydd yn eglwys Notre Dame neu gerllaw ac roedd yn debyg i bennawd yr athro Ffrangeg Samuel Paty mewn ymosodiad y mis hwn ym Mharis.

Dywedodd Estrosi fod yr ymosodwr wedi gweiddi’r ymadrodd “Allahu Akbar” dro ar ôl tro, hyd yn oed ar ôl iddo gael ei gadw gan yr heddlu.

Credwyd mai un o’r bobl a laddwyd y tu mewn i’r eglwys oedd warden yr eglwys, meddai Estrosi, gan ychwanegu bod dynes wedi ceisio dianc o’r tu mewn i’r eglwys ac wedi ffoi i mewn i far gyferbyn ag adeilad neo-Gothig y 19eg ganrif.

hysbyseb

“Cafodd yr ymosodwr cyllell a amheuir ei saethu gan yr heddlu wrth gael ei gadw yn y ddalfa, mae ar ei ffordd i’r ysbyty, mae’n fyw,” meddai Estrosi wrth gohebwyr.

“Digon yw digon,” meddai Estrosi. “Mae'n bryd nawr i Ffrainc ddiarddel ei hun o gyfreithiau heddwch er mwyn dileu Islamo-ffasgaeth o'n tiriogaeth yn ddiffiniol.”

Dywedodd newyddiadurwyr Reuters yn y fan a’r lle fod heddlu sydd wedi’u harfogi ag arfau awtomatig wedi codi cordon diogelwch o amgylch yr eglwys, sydd ar rhodfa Jean Medecin Nice, prif dramwyfa siopa’r ddinas. Roedd ambiwlansys a cherbydau'r gwasanaeth tân hefyd yn y fan a'r lle.

Mae disgwyl i Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron, ymweld â Nice, meddai Estrosi.

Ym Mharis, arsylwodd deddfwyr yn y Cynulliad Cenedlaethol funud o dawelwch mewn undod â'r dioddefwyr. Dywedodd maer Paris, Anne Hidalgo, y gall pobl Nice “ddibynnu ar gefnogaeth dinas Paris a Parisiaid”.

Dywedodd yr heddlu y cadarnhawyd bod tri o bobl wedi marw yn yr ymosodiad a bod sawl un wedi’u hanafu. Dywedodd adran erlynydd gwrthderfysgaeth Ffrainc y gofynnwyd iddi ymchwilio.

Dywedodd ffynhonnell heddlu fod dynes wedi ei hanalluogi. Soniodd y gwleidydd de-dde o Ffrainc, Marine Le Pen, hefyd am analluogi wedi digwydd yn yr ymosodiad.

Condemniodd cynrychiolydd o Gyngor Ffrainc dros y Ffydd Fwslimaidd yr ymosodiad yn gryf. “Fel arwydd o alaru a chydsafiad gyda’r dioddefwyr a’u hanwyliaid, galwaf ar bob Mwslim yn Ffrainc i ganslo holl ddathliadau gwyliau Mawlid.”.

Mae'r gwyliau yn ben-blwydd y Proffwyd Mohammad, sy'n cael ei ddathlu heddiw.

Dywedodd Estrosi fod y dioddefwyr wedi cael eu lladd mewn “ffordd erchyll”.

“Mae’r dulliau’n cyfateb, heb amheuaeth, â’r rhai a ddefnyddiwyd yn erbyn yr athro dewr yn Conflans Sainte Honorine, Samuel Paty,” meddai, gan gyfeirio at athro Ffrangeg a beniwyd yn gynharach y mis hwn mewn ymosodiad mewn maestref ym Mharis.

Daw’r ymosodiad tra bod Ffrainc yn dal i chwilota o bennawd yn gynharach y mis hwn yr athro ysgol ganol Paty gan ddyn o darddiad Chechen.

Roedd yr ymosodwr wedi dweud ei fod eisiau cosbi Paty am ddangos cartwnau o’r Proffwyd Mohammad i ddisgyblion mewn gwers ddinesig.

Nid oedd yn glir ar unwaith a oedd ymosodiad dydd Iau wedi'i gysylltu â'r cartwnau, y mae Mwslemiaid yn eu hystyried yn gableddus.

Ers lladd Paty, mae swyddogion Ffrainc - gyda chefnogaeth llawer o ddinasyddion cyffredin - wedi haeru’r hawl i arddangos y cartwnau, ac mae’r delweddau wedi’u harddangos yn eang mewn gorymdeithiau mewn undod gyda’r athro a laddwyd.

Mae hynny wedi ysgogi dicter mewn rhannau o'r byd Mwslemaidd, gyda rhai llywodraethau'n cyhuddo Macron o ddilyn agenda gwrth-Islam.

Mewn sylw ar bennawdau diweddar yn Ffrainc, dywedodd y Kremlin ddydd Iau ei bod yn annerbyniol lladd pobl, ond hefyd yn anghywir i sarhau teimladau credinwyr crefyddol.

Amddiffyn

Seilwaith hanfodol: Rheolau newydd i hybu cydweithredu a gwytnwch

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau'r Pwyllgor Rhyddid Sifil yn cymeradwyo rheolau newydd i amddiffyn gwasanaethau hanfodol fel ynni, trafnidiaeth a dŵr yfed yn well.

Gyda 57 pleidlais o blaid a chwech yn erbyn (dim ymatal), mabwysiadodd y Pwyllgor ei safbwynt negodi ar reolau newydd ar endidau seilwaith critigol yr UE. Mae ASEau yn anelu at amddiffyn gwasanaethau hanfodol yn well (ee ynni, trafnidiaeth, bancio, dŵr yfed a seilwaith digidol) trwy wella strategaethau gwydnwch aelod-wladwriaethau ac asesiadau risg.

Mae newid yn yr hinsawdd wedi'i gynnwys fel ffynhonnell bosibl o darfu ar seilwaith hanfodol, ac mae seiberddiogelwch yn cael ei ystyried yn agwedd bwysig ar wytnwch. Gan fod gwasanaethau'n fwyfwy cyd-ddibynnol, mae'r gyfarwyddeb ddiwygiedig yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol sefydlu un pwynt cyswllt sy'n gyfrifol am gyfathrebu ag awdurdodaethau eraill. Mae hefyd yn creu Grŵp Gwydnwch Endidau Beirniadol newydd i hwyluso cyfathrebu rhwng rhanddeiliaid, gyda'r Senedd yn cymryd rhan fel arsylwr.

Mae ASEau yn pwyso am gwmpas ehangach, mwy o dryloywder

hysbyseb

Mae ASEau eisiau gweld mwy o dryloywder pan fydd aflonyddwch yn digwydd, gan ei gwneud yn ofynnol i endidau beirniadol hysbysu'r cyhoedd yn gyffredinol am ddigwyddiadau neu risgiau difrifol. Maent hefyd eisiau sicrhau y gall aelod-wladwriaethau ddarparu cymorth ariannol i endidau beirniadol, lle mae hyn er budd y cyhoedd, heb ragfarnu rheolau cymorth gwladwriaethol.

Mae'r Pwyllgor Rhyddid Sifil yn cynnig ehangu'r diffiniad o wasanaethau hanfodol, fel bod sôn hefyd am ddiogelu'r amgylchedd, iechyd a diogelwch y cyhoedd, a rheolaeth y gyfraith.

Er mwyn gwneud cydweithredu trawsffiniol yn ddi-ffrithiant, mae ASEau o'r diwedd eisiau i ddarparwyr gwasanaeth gael eu hystyried “o arwyddocâd Ewropeaidd” os ydyn nhw'n cynnig gwasanaethau tebyg mewn o leiaf dair aelod-wladwriaeth.

hysbyseb

Ar ôl y bleidlais, rapporteur Michal Šimečka Dywedodd (Renew, SK): "Mae endidau critigol yn darparu gwasanaethau hanfodol ledled yr UE, wrth wynebu nifer cynyddol o fygythiadau o waith dyn a naturiol. Ein huchelgais yw cryfhau eu gallu i ymdopi â risgiau i'w gweithrediadau wrth wella gweithrediad y farchnad fewnol mewn gwasanaethau hanfodol. Disgwylir i ni gyflawni Ewrop sy'n amddiffyn ac mae hynny'n golygu hefyd gryfhau cydnerthedd y systemau critigol sy'n sail i'n ffordd o fyw. "

Cefndir

Mae'r Cyfarwyddeb Seilwaith Critigol Ewropeaidd (ECI) ar hyn o bryd dim ond dau sector (trafnidiaeth ac ynni) sy'n cynnwys, ond byddai'r gyfarwyddeb ddiwygiedig yn ehangu hyn i ddeg (ynni, trafnidiaeth, bancio, isadeileddau'r farchnad ariannol, iechyd, dŵr yfed, dŵr gwastraff, seilwaith digidol, gweinyddiaeth gyhoeddus a gofod). Ar yr un pryd, mae'r gyfarwyddeb newydd yn cyflwyno dull risg pob perygl, lle'r oedd yr ECI yn canolbwyntio i raddau helaeth ar derfysgaeth.

Y camau nesaf

Cyn y gall trafodaethau gyda'r Cyngor ddechrau, bydd angen i'r tŷ cyfan gymeradwyo'r sefyllfa negodi ddrafft mewn sesiwn yn y dyfodol.

gwybodaeth bellach 

Parhau Darllen

Cyber ​​Security

Pam y dylai seiberddiogelwch yn yr UE fod o bwys i chi

cyhoeddwyd

on

O ddata wedi'i ddwyn i systemau ysbytai sydd wedi'u blocio: gall cyberattacks arwain at ganlyniadau peryglus. Dysgu mwy am seiberddiogelwch a'i bwysigrwydd, Cymdeithas.

Mae'r pandemig coronafirws wedi cyflymu trawsnewid digidol yr economi a'r gymdeithas, creu cyfleoedd yn ogystal â heriau. Erbyn 2030, Gallai 125 biliwn o ddyfeisiau gael eu cysylltu â'r rhyngrwyd, i fyny o 27 biliwn yn 2021 tra bod disgwyl i 90% o bobl dros chwech oed fod ar-lein. Gan fod seiberofod trwy ddyluniad yn rhyng-gysylltiedig ac mae digidol a chorfforol yn cydblethu fwyfwy, daw peryglon newydd i'r amlwg.

Diffiniadau

  • Mae cyberattacks yn ymdrechion i gamddefnyddio gwybodaeth, trwy ei dwyn, ei dinistrio neu ei datgelu ac maent yn anelu at darfu neu ddinistrio systemau a rhwydweithiau cyfrifiadurol
  • Mae cybersecurity yn cynnwys diogelwch gwybodaeth a chyfathrebu, technoleg weithredol a'r llwyfannau TG sy'n ofynnol i sicrhau diogelwch systemau digidol
  • Mae seibdeffence yn cynnwys dadansoddiadau seiber-ddiogelwch a bygythiadau a strategaethau i amddiffyn rhag bygythiadau sydd wedi'u cyfeirio at ddinasyddion, sefydliadau a llywodraethau

Bygythiadau seiber yn yr UE: costau personol a chymdeithasol

Mae'r defnydd o atebion digidol wedi bod ar gynnydd ers amser maith ac mae teleweithio, siopa ar-lein a chadw mewn cysylltiad ar-lein wedi codi'n sydyn yn ystod y broses gloi. Gall yr atebion hyn fod o fudd i ddefnyddwyr a chefnogi'r economi a yr adferiad ôl-Covid. Fodd bynnag, bu cyfatebiaeth cynnydd mewn gweithgareddau seiber maleisus.

hysbyseb

Gall ymosodwyr ddefnyddio gwefannau gwe-rwydo ac e-byst gyda chysylltiadau maleisus ac atodiadau i ddwyn gwybodaeth bancio neu sefydliadau blacmel ar ôl blocio eu systemau a'u data TG.

Seiberofod diogel yw'r sylfaen ar gyfer marchnad sengl ddigidol yr UE: galluogi datrysiadau a datgloi ei lawn botensial trwy wneud pobl yn hyderus ar-lein. Mae'r Mynegai Economi Ddigidol a Chymdeithas 2019 dangosodd bod pryderon diogelwch yn cyfyngu neu'n atal 50% o ddefnyddwyr rhyngrwyd yr UE rhag perfformio gweithgareddau ar-lein. Mae'r Mynegai 2020 nododd fod 39% o ddinasyddion yr UE a ddefnyddiodd y rhyngrwyd yn profi problemau cysylltiedig â diogelwch.

Dysgwch fwy am sut i amddiffyn eich hun rhag seiberdroseddu.

hysbyseb

Mae'r difrod a achosir gan seibrattaciau yn mynd y tu hwnt i'r economi a chyllid, gan effeithio ar yr union iawn sylfeini democrataidd yr UE a bygwth gweithrediad sylfaenol cymdeithas.

Gwasanaethau hanfodol a sectorau beirniadol megis trafnidiaeth, ynni, iechyd a chyllid, wedi dod yn fwyfwy dibynnol ar dechnolegau digidol. Gall hyn, ynghyd â'r cynnydd mewn gwrthrychau corfforol sy'n gysylltiedig â'r Rhyngrwyd o bethau, arwain at ganlyniadau uniongyrchol, gan gynnwys gwneud seiberddiogelwch yn fater o fywyd a marwolaeth.

O cyberattacks ymlaen ysbytai, gan beri iddynt ohirio gweithdrefnau meddygol brys, ymosodiadau ar gridiau pŵer a chyflenwad dŵr - mae ymosodwyr yn bygwth cyflenwi gwasanaethau hanfodol. Ac wrth i geir a chartrefi ddod yn fwyfwy cysylltiedig, gallent gael eu bygwth neu eu hecsbloetio mewn ffyrdd annisgwyl.

Mae cyberattacks, a ddefnyddir er enghraifft dadffurfiad, pwysau economaidd ac ymosodiadau arfog confensiynol profi'r gwytnwch gwladwriaethau a sefydliadau democrataidd, gan dargedu heddwch a diogelwch yn uniongyrchol yn yr UE.

Cybersecurity yn yr UE

Mae busnesau a sefydliadau yn yr UE yn gwario 41% yn llai ar seiberddiogelwch na'u cymheiriaid yn yr UD. Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi bod yn gweithio i gryfhau seiberddiogelwch i ganiatáu i'r UE ddod yn chwaraewr seiber byd-eang. Galwodd ASEau yn ddiweddar galluoedd amddiffyn seiber cyffredin yr UE ac yn gweithio i sicrhau lefel gyffredin uchel o seiberddiogelwch yn yr UE.

Dysgwch fwy

Parhau Darllen

Brwsel

Seminar ym Mrwsel i uno lluoedd yn erbyn sectau a'u cefnogwyr

cyhoeddwyd

on

Yn ddiweddar, cynhaliodd yr FCCE seminar arbennig ym Mrwsel, lle bu gwesteion o gefndiroedd deddfwriaethol, crefyddol a llywodraethol yn trafod pynciau parchu, amddiffyn credoau crefyddol a datgelu peryglon sectau, yn ysgrifennu Laurent Jacques.

Yn y cyfarfod, cyflwynodd y newyddiadurwr annibynnol Roland Delcourt a ddilynodd weithgareddau sectau sect o'r enw "Almighty God" neu "Eastern Lightning", gan ddatgelu gwahaniaethau sylfaenol rhwng crefyddau a sectau yn amlwg.

Seminar arbennig FCCE ym Mrwsel

Honnodd Delcourt, er mwyn tyfu a chynyddu nifer eu dilynwyr, fod Eglwys Hollalluog Dduw yn cymryd rhan mewn gweithgareddau amheus, gan wahaniaethu ac athrod sectau eraill a gwahanol grefyddau Cristnogol.

Mae gwrthwynebwyr Cristnogol a'r cyfryngau rhyngwladol yn eu tro wedi ei ddisgrifio fel sect a hyd yn oed fel a "sefydliad terfysgol".

Mae'n ymddangos yn eithaf clir hynny y symudiad hwn nid oes ganddo ddim Cristnogol heblaw ei enw.

Mae'r Fatican wedi gwrthod y sect sy'n honni ei fod yn Gristnogol. Ym mis Ebrill 2013, gwnaeth asiantaeth newyddion y Fatican Agenzia Fides y sylwadau canlynol amdano: "gyda'i dulliau o gam-drin a blacmel yn erbyn penaethiaid yr Eglwys Gatholig, a ddefnyddir i osod sgandalau a adeiladwyd yn glyfar", mae Eglwys Duw Hollalluog "yn hau dryswch ymhlith Cristnogion efengylaidd a Chatholig ".

Hefyd cyflwynodd Roland Delcourt adroddiad am “Bitter Winter” a’i sylfaenydd Massimo Introvigne, sydd wedi amddiffyn grwpiau mor amrywiol â’r Eglwys Uno “Moonies”, yr Eglwys Seientoleg, Mellt Ddwyreiniol yr Eglwys Tsieineaidd (wedi’i gyhuddo o gysylltiadau â llofruddiaeth Wu Shuoyanen yn 2014), Gorchymyn y Deml Solar (yn gyfrifol am 74 o farwolaethau mewn llofruddiaethau torfol-hunanladdiadau), Aum Shinrikyo (yn gyfrifol am ymosodiad nwy sarin Tokyo 1995) ac “Eglwys Iesu” Shincheonji, a gyhuddwyd o fod wedi hybu lledaeniad y pandemig COVID-19 yn Ne Korea o ganlyniad i ymddygiad anfoesegol ei ddilynwr.

Mae'n credu bod Bitter Winter a Massimo Introvigne yn dod o hyd i ymateb ffafriol yn unig mewn cylchoedd uwch-geidwadol a de-dde.

 Nid Mr Introvigne byth yw'r olaf o ran ymosod ar y rhai sy'n cynnig ffyrdd o frwydro yn erbyn ffenomen sectau, fel Alain Gest, a gadeiriodd Gomisiwn Ymchwilio i Sectorau ac y crëwyd ei arsyllfa Guānchá Tái yn dilyn yr adroddiad a wnaed ym 1995 gan a comisiwn ymchwilio seneddol ar sectau, dan gadeiryddiaeth ac y mae ei rapporteur yn Jacques Guyard.

Yn ei lyfr: Une Secte au cœur de la République, mae Serge Faubert yn datgelu i ni, gyda dogfennau ategol, hyd a lled ymdreiddiad sectau yn y dosbarth gwleidyddol, cylchoedd economaidd, amddiffyn cenedlaethol a'r addysg.

Mewn erthygl a gyhoeddwyd ar Fawrth 15, 2021 ar Bitter Winter, mae Introvigne yn ymosod ar Luigi Corvaglia, aelod o fwrdd cyfarwyddwyr a phwyllgor gwyddonol FECRIS (Ffederasiwn Ewropeaidd Canolfannau Ymchwil a Gwybodaeth ar Sectariaeth), am honni mai Gaeaf Chwerw yw'r yr unig ffynhonnell sy'n honni bod Eglwys Hollalluog Dduw yn cael ei herlid yn Tsieina.

Mae hefyd yn syfrdanu Luigi Corvaglia am iddo drefnu, yn ôl iddo, glymblaid gwrth-sect yng nghwmni Gerry Armstrong (cyn aelod o’r Eglwys Seientoleg, a erlidiwyd gan y sect), Alexander Dvorkin, is-lywydd FECRIS a’r Pastor Thomas Gandow (a oedd amoung y cyntaf i wneud y cysylltiad rhwng sectau a'r de pellaf), yn ystod cynhadledd yn Salekhard, Siberia.

Yn olaf, dyfynnodd Mr Delcourt Bruno Fouchereau (awdur: Mafia des Sectes) a ysgrifennodd yn Le Monde Diplomatique: “Mae 90% o sectau o darddiad Americanaidd neu wedi’u lleoli yn yr Unol Daleithiau, ac mae eraill fel Duw Hollalluog yn dod o Asia ond yn cael eu rheoli o bell ac yn cael ei ariannu'n bennaf o'r Unol Daleithiau. “

Yn y cyfarfod, rhoddodd Mr André Lacroix, awdur annibynnol sydd wedi bod i Tibet lawer gwaith ac wedi cyhoeddi sawl llyfr, gipolwg arbennig ar sut mae rhai o gyfryngau'r Gorllewin yn camarwain y bobl ac yn defnyddio newyddion celwyddog a ffug i gael sylw a chyflawni math penodol. o bwrpas gwleidyddol. Yn benodol, mae rhai sefydliadau, o dan faner rhyddid cred, yn gwneud y gwaith o helpu sectau, drysu'r cyhoedd, a chreu ffactorau ansefydlogrwydd i gymdeithas.

Boed yn Ewrop neu rannau eraill o'r byd, dylem bob amser fod yn effro ac yn ymwybodol o'r cynnydd a'r bygythiadau i gymdeithas o wahanol sefydliadau sectyddol.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd