Cysylltu gyda ni

EU

Amser i feddwl rhyddfrydol mewn gwrthdaro Nagarno-Karabakh

avatar

cyhoeddwyd

on

Senarios posib ar gyfer gwrthdaro Nagorno-Karabakh, sydd yn ei gyfnod poethaf yn ystod y 30 mlynedd diwethaf, yw un o'r problemau mwyaf baffling i'r gymuned ryngwladol yn ystod y dyddiau diwethaf. Mae p'un a yw'r elyniaeth olaf yn “y storm cyn y pwyll” neu'n gymharol "y pwyll cyn y storm" yn hanfodol ar gyfer dyfodol y rhanbarth ac efallai'r byd, yn ysgrifennu Louse Auge.

Yn gynharach, roedd yn hollol normal gwneud prognosis ar ddatblygiad gwrthdaro Nagorno-Karabakh ar ddau brif senario.

Y cyntaf ac wrth gwrs yr un dymunol oedd dod o hyd i ateb i'r gwrthdaro trwy drafodaethau heddwch. Fodd bynnag, mae methiant Cyd-gadeiryddion Grŵp Minsk OSCE i gyfryngu yn ystod 26 mlynedd hir wedi taflu llinell dywyll dros y senario hwn.

Yr ail senario, ond annymunol, oedd rhyfel arall a oedd hefyd yn cynnwys dilyn dau senario mawr: rhyfel wedi'i gyfyngu rhwng Armenia ac Azerbaijan neu ryfel ar raddfa fwy a ysgogwyd gan ymyrraeth lluoedd allanol, yn gyntaf oll Twrci a Rwsia, gan ei droi'n drychineb fyd-eang. .

Mae'n afresymol i Dwrci, cynghreiriad strategol o Azerbaijan, ymyrryd yn uniongyrchol i'r gwrthdaro hwn heb ffactor trydydd gwlad ychwanegol, gan fod galluoedd milwrol Azerbaijan, wedi profi ei fod yn ddiangen. Felly, y prif fygythiad yw cythrudd Rwsia gan Armenia, sy'n dioddef gorchfygiadau milwrol trwm yn erbyn Azerbaijan.

Nid yw’n gyfrinach bellach mai prif nod Armenia trwy ddarostwng ardaloedd preswyl dwys eu poblogaeth yn Azerbaijan, gan gynnwys y rhai ymhell i ffwrdd o’r rheng flaen, i ymosodiadau magnelau trwm a thaflegrau yn arddangosiadol o diriogaethau Armenia, oedd ysgogi Azerbaijan i gymryd mesurau dialgar tebyg, yn y pen draw yn gobeithio am ymyrraeth filwrol uniongyrchol Rwseg. Fodd bynnag, er gwaethaf nifer o ymdrechion Armenia, dull ataliol arweinyddiaeth wleidyddol a milwrol Aserbaijan, ynghyd ag agwedd realpolitik a rhesymegol sefydliad gwleidyddol Rwseg, dan arweiniad yr Arlywydd Putin, ymdrechion peryglus, difeddwl a throseddol Armenia hyd yn hyn. ei rwystro.

Ar ôl trafodaethau arall yn Genefa ar Hydref 30 rhwng gweinidogion tramor y gwledydd 'mewn rhyfel a llysgenhadon o Ffrainc, Rwsia a'r Unol Daleithiau, daeth yn gliriach mai'r unig senario sydd mewn grym nawr yw i Armenia ac Azerbaijan ddatrys y gwrthdaro ymysg ei gilydd - trwy heddwch neu ryfel. Mae amharodrwydd Armenia i adael tiriogaethau Azerbaijani dan feddiant yn wirfoddol yn gwneud datrysiad heddychlon yn amhosibl. Sy'n anffodus yn gadael dim ond un senario yn ddilys - rhyfel.

Fodd bynnag, yn erbyn cefndir traethawd hirhoedlog y gymuned ryngwladol nad oes datrysiad milwrol i wrthdaro Nagorno-Karabakh, mae cwestiwn angenrheidiol yn codi: ni fu datrysiad heddychlon yn bosibl, ac mae 26 mlynedd o drafodaethau wedi methu â dod â heddwch parhaol i'r rhanbarth. Ond ar ôl un mis o wrthdaro milwrol, mae yna realiti newydd ar lawr gwlad nawr. A fydd canlyniadau'r rhyfel hwn yn dod â heddwch a sefydlogrwydd i'r rhanbarth yn y pen draw?

Yn ddiddorol, trwy dynnu rhai tebygrwydd rhwng gwrthdaro ac economeg, mae'n bosibl cliwio ateb i'r cwestiwn hwn. Mae'r ffaith bod y rhyfel yn cael ei ymladd rhwng Azerbaijan ac Armenia yn unig ac nad oes ymyrraeth allanol, yn anochel yn dwyn i'r amlwg y theori economaidd ryddfrydol lle mae cysylltiadau economaidd yn cael eu ffurfio ar sail cyflenwad a galw heb ymyrraeth y wladwriaeth yn unig. Yn ôl cefnogwyr y theori hon, yn yr achos hwn, bydd y farchnad yn cael ei rheoleiddio gan y "llaw anweledig", trosiad, a gyflwynwyd gan yr athronydd a'r economegydd Albanaidd o'r 18fed ganrif Adam Smith. Mae rhyddfrydiaeth yn diffinio'r “llaw anweledig” fel grym marchnad na ellir ei wasanaethu sy'n helpu'r galw a'r cyflenwad o nwyddau mewn marchnad rydd i gyrraedd ecwilibriwm yn awtomatig. Mae'r theori hon hefyd yn cefnogi'r syniad y gellir mynd i'r afael yn effeithiol â diffygion ac argyfyngau mewn gweithgaredd economaidd trwy "law anweledig" yn seiliedig ar egwyddorion marchnad pur. Ar y llaw arall, er y gallai ymyrraeth y llywodraeth i'r economi gael rhai effeithiau rheoliadol, ni fydd yn gynaliadwy ac yn hirhoedlog. Mae hunanreoleiddio'r farchnad yn amod ar gyfer sefydlogrwydd economaidd.

Er gwaethaf ei holl ddiffygion a beirniadaeth, efallai mai'r theori hon yw'r ateb gorau i'w gymhwyso i wrthdaro Nagorno-Karabakh ar hyn o bryd.

Dim ond trwy gydnabod ac adfer ffiniau rhyngwladol y mae ecwilibriwm naturiol yn bosibl yn y rhanbarth. Heb sicrhau'r pethau sylfaenol hyn, ni fydd unrhyw ymyrraeth allanol nac ymdrechion i rewi'r gwrthdaro yn dod â datrysiad parhaol ac yn y pen draw bydd yn arwain at ryfeloedd newydd yn y dyfodol.

Hyd yn hyn, mae brwydrau'r mis diwethaf yn dangos bod Azerbaijan yn agosach at fuddugoliaeth benderfynol yn y rhyfel hwn. O ganlyniad, bydd yn rhaid i Armenia ymwrthod â’i honiadau tiriogaethol unwaith ac am byth, heb adael unrhyw reswm dros ryfeloedd pellach ag Azerbaijan. Bydd bwlch demograffig, economaidd a milwrol enfawr Armenia yn erbyn Azerbaijan ac, yn ogystal ag absenoldeb unrhyw honiadau o Azerbaijan i diriogaethau Armenia, yn atal rhyfel newydd rhwng y ddwy wlad yn y dyfodol.

Felly, mor boenus ag y gallai swnio, os yw'r byd wir eisiau heddwch gwydn yn y rhanbarth, yr unig ffordd nawr yw gadael i'r partïon rhyfelgar ddod o hyd i'r cydbwysedd angenrheidiol ymysg ei gilydd. "Laissez-faire, laissez-passer", wrth i'r rhyddfrydwyr ei ailadrodd yn braf. Ac ni fydd heddwch a sefydlogrwydd, y mae llawer yn eu hystyried yn annhebygol iawn, yn bell i ffwrdd.

Barn yr awdur yn unig yw'r holl farnau a fynegir yn yr erthygl uchod, ac nid ydynt yn adlewyrchu unrhyw farn ar ran Gohebydd UE.

coronafirws

Mae archwilwyr yr UE yn ymchwilio i amddiffyn hawliau teithwyr awyr yn ystod argyfwng COVID-19

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae Llys Archwilwyr Ewrop (ECA) wedi lansio archwiliad i asesu a yw'r Comisiwn Ewropeaidd wedi bod yn diogelu hawliau dinasyddion a deithiodd mewn awyren neu wedi archebu hediadau yn ystod argyfwng coronafirws yn effeithiol. Bydd yr archwilwyr yn archwilio a yw'r rheolau cyfredol ar hawliau teithwyr awyr yn addas at y diben ac yn ddigon gwydn i ddelio ag argyfwng o'r fath. Byddant yn gwirio a oedd y Comisiwn yn monitro bod hawliau teithwyr awyr yn cael eu parchu yn ystod y pandemig ac yn gweithredu yn unol â hynny. Yn ogystal, byddant yn asesu a wnaeth aelod-wladwriaethau ystyried hawliau teithwyr wrth roi cymorth gwladwriaethol brys i'r diwydiant teithio a thrafnidiaeth.

“Ar adegau o COVID-19, mae’r UE ac aelod-wladwriaethau wedi gorfod sicrhau cydbwysedd rhwng gwarchod hawliau teithwyr awyr a chefnogi’r cwmnïau hedfan sy’n afiechyd,” meddai Annemie Turtelboom, yr aelod ECA sy’n arwain yr archwiliad. “Bydd ein harchwiliad yn gwirio nad oedd hawliau miliynau o deithwyr awyr yn yr UE yn ddifrod cyfochrog yn y frwydr i achub cwmnïau hedfan sy’n ei chael yn anodd.”

Mae'r achosion o COVID-19 a'r mesurau iechyd a gymerwyd mewn ymateb wedi tarfu ar deithio yn fawr: canslodd cwmnïau hedfan oddeutu 70% o'r holl hediadau ac archebodd archebion newydd. Nid oedd pobl bellach yn gallu nac yn dymuno teithio, hefyd oherwydd y mesurau brys a drefnwyd yn aml gan wahanol wledydd, megis gwaharddiadau hedfan, cau ffiniau munud olaf neu ofynion cwarantîn.

Cyflwynodd Aelod-wladwriaethau’r UE fesurau brys pellach i gadw eu diwydiant trafnidiaeth sy’n ei chael hi'n anodd i fynd, gan gynnwys cwmnïau hedfan, er enghraifft trwy roi symiau digynsail o gymorth gwladwriaethol iddynt. Mae rhai amcangyfrifon yn dangos, trwy gydol yr argyfwng, tan fis Rhagfyr 2020, bod cwmnïau hedfan - gan gynnwys rhai nad ydynt yn rhan o'r UE - wedi sicrhau neu yn cael hyd at € 37.5 biliwn mewn cymorth gwladwriaethol. Yn ogystal, hysbysodd deuddeg aelod-wladwriaeth y Comisiwn o fesurau cymorth gwladwriaethol i brisio tua € 2.6bn i'w gweithredwyr teithiau a'u hasiantaethau teithio.

Roedd aelod-wladwriaethau hefyd yn caniatáu mwy o hyblygrwydd i gwmnïau hedfan ad-dalu teithwyr y cafodd eu hediadau eu canslo. Cyhoeddodd y Comisiwn ganllawiau ac argymhellion, gan gynnwys y ffaith nad yw cynnig talebau yn effeithio ar hawl teithwyr i gael ad-daliad arian parod. Fodd bynnag, roedd y teithwyr yr oedd eu hediadau wedi'u canslo yn aml dan bwysau gan gwmnïau hedfan i dderbyn talebau yn lle derbyn ad-daliad arian parod. Mewn achosion eraill, ni wnaeth cwmnïau hedfan ad-dalu teithwyr mewn pryd neu ddim o gwbl.

Disgwylir adroddiad archwilwyr yr UE cyn gwyliau’r haf gyda’r nod o gefnogi teithwyr awyr ar adegau o argyfwng a lansio ymgais gyffredinol i adfer ymddiriedaeth mewn hedfan. Yng nghyd-destun yr archwiliad hwn, mae'r archwilwyr hefyd yn gwirio a yw'r argymhellion a wnaethant yn eu Adroddiad 2018 ar hawliau teithwyr wedi cael eu rhoi ar waith.

Gwybodaeth cefndir

Mae amddiffyn hawliau teithwyr yn bolisi gan yr UE sy'n cael effaith uniongyrchol ar ddinasyddion ac felly'n weladwy iawn ar draws aelod-wladwriaethau. Mae hefyd yn bolisi y mae'r Comisiwn yn ei ystyried yn un o'i lwyddiannau mawr wrth rymuso defnyddwyr, gan fod eu hawliau wedi'u gwarantu. Nod yr UE yw darparu'r un lefel o ddiogelwch i bob defnyddiwr trafnidiaeth awyr. Mae'r rheoliad Hawliau Teithwyr Awyr yn rhoi hawl i deithwyr awyr gael ad-daliadau arian parod, i ail-lwybro a chymorth ar lawr gwlad fel prydau bwyd am ddim a llety os yw eu hediadau'n cael eu canslo neu eu gohirio yn sylweddol, neu os gwrthodir iddynt fynd ar fwrdd. Mae amddiffyniad tebyg yn bodoli trwy Gyfarwyddeb Ewropeaidd ar gyfer pobl sy'n archebu bargeinion pecyn (ee gwesty hedfan a mwy).

Am fwy o fanylion, gweler y rhagolwg archwilio 'Hawliau teithwyr awyr yn ystod argyfwng COVID-19', sydd ar gael yn Saesneg yma. Mae rhagolygon archwilio yn seiliedig ar waith paratoadol cyn dechrau archwiliad, ac ni ddylid eu hystyried yn arsylwadau, casgliadau nac argymhellion archwilio. Yn ddiweddar, cyhoeddodd yr ECA ddau adolygiad o ymateb yr UE i argyfwng COVID-19, un ymlaen iechyd a'r llall ymlaen economaidd agweddau. Mae ei rhaglen waith ar gyfer 2021 Cyhoeddodd y bydd un o bob pedwar o'i archwiliadau newydd eleni yn gysylltiedig â COVID-19 a'r pecyn adfer.

Parhau Darllen

Cancr y fron

Gall Cynllun Canser Curo Ewrop fod yn 'newidiwr gêm' wrth fynd i'r afael â'r afiechyd marwol

avatar

cyhoeddwyd

on


Bob blwyddyn, mae 3.5 miliwn o bobl yn yr UE yn cael eu diagnosio â chanser ac mae 1.3 miliwn yn marw ohono. Gellir atal dros 40% o achosion canser. Heb wyrdroi yn y tueddiadau hyn, bydd yn dod yn brif achos marwolaeth yn yr UE, yn ysgrifennu Martin Banks.

Ar hyn o bryd mae Pwyllgor Arbennig Senedd Ewrop ar guro canser yn gweithio ar ei adroddiad ei hun trwy ymateb i'r argymhellion sydd wedi'u cynnwys yng Nghynllun Canser newydd yr UE ar atal.

Dywed yr UE fod angen i Ewrop atal canser yn ei draciau trwy ymosod arno yn y ffynhonnell. 

Dyna pam mae dechrau 2021 wedi'i nodi gan garreg filltir arwyddocaol: lansiad Cynllun Canser Curo Ewrop.

Y Cynllun Canser yw menter flaenllaw Comisiwn Ursula von der Leyen ar gyfer polisi iechyd yr UE. Dychwelodd Senedd Ewrop yr uchelgais hon trwy sefydlu pwyllgor arbennig i ddatblygu camau pendant i ymladd canser. 

Yn allweddol i hyn i gyd mae'r mesurau sydd wedi'u cynnwys ym mhiler atal y Cynllun Canser. Dywed yr UE bod yn rhaid nodi ac ymdrin ar frys ag unrhyw fylchau posibl o ran atal gan gamau gweithredu o ran deddfwriaeth. 

Un mesur a gymerir gan rai Llywodraethau ledled Ewrop yw polisïau "treth bechod" fel y'u gelwir i annog gwell dewisiadau er bod rhai'n cwestiynu a yw'r rhain wedi gweithio mewn gwirionedd.

Mae'r mwyafrif yn cytuno bod llwyddiant y Cynllun Canser yn dibynnu ar ddeall a yw rheoleiddio'n gweithio a beth arall y gellir ei wneud. 

Cynllun yr UE oedd canolbwynt gwrandawiad rhithwir arbennig ddydd Mercher yn cynnwys ASEau ac ystod o arbenigwyr.

Roedd prif siaradwr yn y drafodaeth ar-lein yn cynnwys Deirdre Clune, aelod EPP o Iwerddon ac Aelod o'r Pwyllgor ar y Farchnad Fewnol a Diogelu Defnyddwyr.

Mae Clune hefyd yn aelod o bwyllgor canser curo arbennig y senedd, a sefydlwyd fis Medi diwethaf a fydd yn paratoi adroddiad ac ymateb y senedd ei hun i gynigion cynllun canser y comisiwn. 

Cafodd wrandawiadau y llynedd ar faterion ffordd o fyw, gan gynnwys yfed tybaco.  

Meddai: “Y cynllun yw torri defnydd yn sylweddol erbyn 2040 trwy fesurau fel trethiant, addysg a phecynnu plaen. Mae'r ystadegau ar ganser yn amlwg ac mae'r rhain yn adrodd eu stori eu hunain ond gellir gwneud llawer ar lefel ymarferol, er enghraifft, trwy drethiant.

“Byddwn, byddwn yn dod yn erbyn llawer o ymgyrchoedd gwthio llawer o'r gyfres o gynigion y comisiwn, er enghraifft, wrth dorri lawr ar fwyta cig coch. Ond y pwynt yw bod yn rhaid i ni ganolbwyntio ar ganserau y gellir eu hatal. ”

Mae'n ymddangos bod Cynllun Canser Curo Ewrop yn cynnig mabwysiadu'r dull treth pechod, yn enwedig ar gyfer alcohol a diet. Yn flaenorol mae Iwerddon wedi bod yn rym gyda'i deddfwriaeth ar hyn gyda Deddf Alcohol Iechyd y Cyhoedd a bellach trethi siwgr ond mae rhai'n dadlau ei bod yn ymddangos bod hyn wedi ôl-danio gyda chymunedau tlotach yn cael eu taro fwyaf.

Pan ofynnwyd iddi a yw hi'n credu mai dyma'r dull cywir, dywedodd yr ASE, “Mae treth bechod bob amser yn fater sensitif ond mae addysg yn rhan o hyn hefyd. Beth bynnag, nid wyf yn siŵr mai dim ond cymunedau tlotach sydd wedi bod yr unig rai yr effeithiwyd arnynt fwyaf. Ond hyd yn oed os oes gennych chi drethi uwch ar alcohol, mae'n rhaid i chi wneud llawer o hyd am beth fel gwerthu cost isel, er enghraifft, y 3 bargen am bris 1 bargen sydd bellach wedi deddfu yn eu herbyn.

“Ond mae'n rhaid dweud bod pob peth o'r fath o leiaf yn codi ymwybyddiaeth y cyhoedd ynghylch niwed a defnydd alcohol ac yn atal pobl yn eu traciau efallai i feddwl am y pethau hyn. Rwy'n derbyn bod y rheithgor yn dal i fod allan (ar dreth bechod ).

Ychwanegodd: “Yn ystod yr argyfwng bu mwy o yfed yn breifat gartref a gall trethiant uwch fod yn effeithiol, boed hynny ar alcohol neu dybaco.”

Dywedodd Tomislav Sokol, ASE o’r EPP ac Aelod o’r Pwyllgor ar y Farchnad Fewnol a Diogelu Defnyddwyr, ei fod yn “synnu” o glywed bod modd atal hyd at 40cc o ganserau.

Meddai: “Y broblem fwyaf yw tybaco gyda 27 y cant o farwolaethau canser i'w priodoli i dybaco o'i gymharu â 4 y cant oherwydd alcohol.

“Mae hwn yn swm enfawr felly mae hon yn brif flaenoriaeth i ni.

“Cynllun Canser Ewrop yw’r ddogfen systematig 1af sy’n ceisio ymdrin â hyn i gyd ac sydd hefyd â phwyslais cryf ar atal. mae'n gam mawr ymlaen.

“Mae’r cynllun yn uchelgeisiol iawn, er enghraifft, y nod i gael llai nag 1cc o ddefnydd tybaco erbyn 2040.”

Dywedodd yr aelod o Croateg: “Ond rhaid i ni gael trethiant llawer uwch ar dybaco ac alcohol. Hwn fydd y bwled arian. Ond bydd adlach fawr gan grwpiau diddordeb wrth gael pawb i ymuno.

Gan droi at faterion lleihau niwed, dywedodd fod cynhyrchion tybaco amgen “wedi eu rhoi fwy neu lai yn yr un fasged ar gyfer trethiant uwch â sigaréts.

“Ond mae hyn yn ymrannol oherwydd bod y Comisiwn Ewropeaidd wedi cymryd safbwynt negyddol yn gyffredinol tuag at gynhyrchion amgen.”

Ychwanegodd: “Er hynny, nid yw llawer o’r dystiolaeth wyddonol a’r arbenigwyr yn rhannu negyddoldeb o’r fath ac nid ydynt yn ei rannu. Maen nhw'n dweud y gall mesurau lleihau niwed helpu tra bod yr ECJ yn dweud nad oes unrhyw sicrwydd ynghylch effeithiau lleihau niwed. Rhaid i ni roi dewis go iawn i ddefnyddwyr ond credaf fod y cynllun yn fan cychwyn da ar gyfer y trafodaethau hyn. ”

Dywedodd fod y pwyllgor canser arbennig wrthi'n paratoi adroddiad ar atal ac astudiaeth arbennig ar anweddu.

Disgrifiodd yr aelod o’r Almaen Michael Gahler, Llywydd Grŵp Kangaroo a gynhaliodd y digwyddiad, y cynllun canser fel un “uchelgeisiol” ond ei fod yn “brif flaenoriaeth iechyd”.

Dywedodd yr ASE, a gymedrolodd y ddadl: “Mae hyd at 40% ohonom yn debygol o gael ein heffeithio gan ganser felly mae hyn yn fater difrifol iawn. Dywed WHO y gellir atal 30-40 "o ganserau a bod tystiolaeth glir y gall helpu llawer pan fydd pobl yn addasu eu ffordd o fyw. Dyna pam mae angen i ni fuddsoddi mewn arloesiadau a fydd yn helpu pobl i newid eu bywydau ac yn gyhoeddus ac yn breifat mae angen i sectorau gymryd cyfrifoldeb ar y cyd yma.

"Dylai dinasyddion gael eu cymell i ddewis gwneud ymarfer corff yn rheolaidd ac osgoi cam-drin sylweddau, boed yn alcohol neu'n dybaco. Mae hyn, rwy'n credu, yn well na, dyweder, cyflwyno treth bechod neu ddim ond dweud wrth bobl beth i beidio â'i wneud.

“Fe ddylen ni fod yn dilyn dull seiliedig ar wyddoniaeth - bydd hynny'n ein helpu ni.”

Rhybuddiodd Despina Spanou, Pennaeth Cabinet y comisiynydd Margaritis Schinas: “Bydd hwn (y cynllun canser) yn destun tensiynau rhwng llywodraethau a’r UE ond mae’r tensiynau hyn wedi lleddfu yn ystod y blynyddoedd diwethaf oherwydd bod pobl yn fwy parod i siarad am ffordd o fyw. newidiadau. Ond mae'r cynllun hefyd yn edrych nid yn unig ar atal ond triniaeth, diagnosis a goroeswyr canser.

“Y nod uchelgeisiol yw Ewrop heb dybaco a bydd hyn hefyd yn creu tensiynau. Gall fod llawer o fesurau'r llywodraeth ond ar ddiwedd y dydd mae angen defnyddiwr addysgedig arnom sy'n gweld pam mae yfed tybaco yn niweidiol.

“A dweud y gwir, nid yw tybaco yn gwneud synnwyr i mi: mae’n gaeth ac mae angen ei ymladd â dull caled. Mae angen i ni fynd i’r afael â hyn wrth ei wraidd: diagnosis a thriniaeth. ”

Dywedodd Dr Nuno Sousa, dirprwy gyfarwyddwr y Rhaglen Genedlaethol ar Glefydau Oncolegol, y Gyfarwyddiaeth Gyffredinol Iechyd ym Mhortiwgal: “Gall newidiadau ffordd o fyw hyrwyddo newid sylweddol yn nhwf canser ond dim ond mewn cyfnod o 5-10 mlynedd y daw hyn yn amlwg. . Dylai ymyriadau yn y gorffennol a'r presennol i reoli'r defnydd o dybaco fod yn fap ffordd ar gyfer cynigion yn y dyfodol.

"Nid trethiant yw'r unig fater ac mae'n bwysig archwilio rheolaeth ar farchnata cynhyrchion tybaco, dyweder. Dyna'r templed i'w ddilyn. Addysg yw'r allwedd hefyd - os ydym yn darparu'r defnyddiwr am fanteision ac anfanteision gwahanol cynhyrchion tybaco gallwn wneud newid heb yr angen am fwy o drethiant. "

Mae'n ymddangos bod Deddf Rheoli Tybaco Portiwgaleg yn annog lleihau risg a niwed o ran ysmygu a defnyddio dewisiadau amgen pan nad yw dulliau confensiynol yn gweithio. Byddai hyn, serch hynny, yn ymddangos yn groes i'r Cynllun Canser sy'n edrych ar reoleiddio anwedd (y mae'r DU a Ffrainc wedi dweud sy'n helpu i roi'r gorau i ysmygu).

Dywed cynllun Portiwgal y dylai gwasanaethau iechyd, waeth beth fo'u natur gyfreithiol, megis canolfannau iechyd, ysbytai, clinigau, swyddfeydd meddygon a fferyllfeydd, hyrwyddo a chefnogi gwybodaeth ac addysg i iechyd dinasyddion o ran y niwed a achosir gan ysmygu a pwysigrwydd atal a rhoi'r gorau i ysmygu.

Gofynnwyd i Sousa, mewn sesiwn Cwestiwn ac Ateb, am ymateb Portiwgal i'r Cynllun Canser ac a yw'n cefnogi dull y Comisiwn o drethu pechod.

Atebodd ,: “Mae ein dull yn mynd i fod yn unol ag argymhelliad y comisiwn, hynny yw, na ddylid darparu unrhyw ffordd ar gyfer anweddu na mathau eraill o yfed tybaco. Mae hynny hefyd yn rhan o'n rhaglen rheoli tybaco genedlaethol. Mae hyn hefyd yn nodi na ddylid ystyried bod dewisiadau amgen tybaco yn llai niweidiol. ”

Siaradwr arall oedd Thomas Hartung, o Ysgol Iechyd Cyhoeddus Bloomberg Prifysgol Johns Hopkins.

Wrth siarad trwy ddolen o Baltimore, gofynnwyd iddo am “fylchau” yn y cynllun canser ac a ddylai fod mwy o bwyslais ar leihau niwed.

Dywedodd Hartung, sydd ar ganiatâd i fod yn absennol o’r comisiwn, fod cymharu’r ddwy system, yr UE a’r UD yn “ddiddorol”, gan ychwanegu: “Rwy’n gobeithio y bydd cynllun yr UE hefyd yn edrych ar yr hyn sy’n digwydd ar hyn yn yr UD ac mewn mannau eraill. . ”

Meddai: “Yn syml, mae pobl yn ofni cemegolion ond y newyddion da yw bod hyn yn dechrau newid.”

Dywed WHO, meddai, fod 40% o ganserau yn cael eu hachosi gan yr amgylchedd a bydd tybaco yn achosi 1 biliwn o farwolaethau cynnar y ganrif hon. Os bydd rhywun yn dechrau ysmygu yn 18 oed, bydd yn byw ddeng mlynedd yn llai na'r rhai nad ydyn nhw.

Mae'n credu y gall e sigaréts fod yn “newidiwr gêm” posib gan ddweud mai dim ond risg o 3-5% o ganser yw cynhyrchion o'r fath.

“Mae tybaco yn dal i fod yn gynnyrch peryglus ond os yw rhai, trwy anweddu, yn gallu dod ag ysmygu sigaréts i ffwrdd o ganlyniad, mae hynny'n beth da.

“Problem ganfyddedig yw anweddu plant er ei bod yn well eu bod yn rhoi cynnig ar e cigs na'r peth go iawn. Collais fy nhad i ganser yr ysgyfaint felly nid wyf yn gefnogwr o unrhyw un o'r cynhyrchion hyn. ”

Dywedodd fod blasau e-sigaréts yn “un o’r problemau mawr”, yn anad dim gan fod cymaint ohonyn nhw - 7,700 o wahanol flasau. Mater arall yw ychwanegion, meddai: “Felly mae angen i ni brofi blasau i nodi pob risg bosibl.

“Mae cyfle cryf gyda’r cynllun canser ond mae angen i ni ei wneud yn ofalus.”

Parhau Darllen

EU

Labeli ynni newydd yr UE yn berthnasol o 1 Mawrth 2021

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Er mwyn helpu defnyddwyr yr UE i dorri eu biliau ynni a'u hôl troed carbon, bydd fersiwn newydd sbon o label ynni cydnabyddedig yr UE yn berthnasol ym mhob siop a manwerthwr ar-lein o ddydd Llun, 1 Mawrth 2021. Bydd y labeli newydd yn berthnasol i bedwar categori cynnyrch i ddechrau. - oergelloedd a rhewgelloedd, peiriannau golchi llestri, peiriannau golchi a setiau teledu (a monitorau allanol eraill). Bydd labeli newydd ar gyfer bylbiau golau a lampau gyda ffynonellau golau sefydlog yn dilyn ar 1 Medi, a bydd cynhyrchion eraill yn dilyn yn y blynyddoedd i ddod.

Gyda mwy a mwy o gynhyrchion yn cyflawni graddfeydd fel A +, A ++ neu A +++ yn ôl y raddfa gyfredol, y newid pwysicaf yw dychwelyd i raddfa AG symlach. Mae'r raddfa hon yn llymach ac wedi'i dylunio fel mai ychydig iawn o gynhyrchion sy'n gallu cyflawni'r sgôr “A” i ddechrau, gan adael lle i gynhyrchion mwy effeithlon gael eu cynnwys yn y dyfodol. Yn nodweddiadol, bydd y cynhyrchion mwyaf ynni effeithlon ar y farchnad ar hyn o bryd yn cael eu labelu fel “B”, “C” neu “D”. Bydd nifer o elfennau newydd yn cael eu cynnwys ar y labeli, gan gynnwys dolen QR i gronfa ddata ledled yr UE, a fydd yn caniatáu i ddefnyddwyr ddod o hyd i ragor o fanylion am y cynnyrch. Bydd nifer o reolau ecoddylunio hefyd yn dod i rym o 1 Mawrth - yn benodol o ran gwneud iawn a'r angen i weithgynhyrchwyr gadw darnau sbâr ar gael am nifer o flynyddoedd ar ôl i gynhyrchion beidio â bod ar y farchnad mwyach.

Dywedodd y Comisiynydd Ynni, Kadri Simson: “Mae’r label ynni gwreiddiol wedi bod yn llwyddiannus iawn, gan arbed cannoedd ewro y flwyddyn i gartref cyffredin yn Ewrop ac ysgogi cwmnïau i fuddsoddi mewn ymchwil a datblygu. Hyd at ddiwedd mis Chwefror, roedd dros 90% o'r cynhyrchion wedi'u labelu naill ai A +, A ++ neu A +++. Bydd y system newydd yn gliriach i ddefnyddwyr ac yn sicrhau bod busnesau'n parhau i arloesi a chynnig cynhyrchion hyd yn oed yn fwy effeithlon. Mae hyn hefyd yn ein helpu i leihau ein hallyriadau nwyon tŷ gwydr. ” 

Yn ogystal ag ail-ddosbarthu dosbarth effeithlonrwydd ynni'r cynnyrch dan sylw, mae cynllun y label newydd yn wahanol, gydag eiconau cliriach a mwy modern. Fel y labeli blaenorol, mae'r labeli wedi'u hail-lunio yn dangos mwy na'r dosbarth effeithlonrwydd ynni yn unig. Ar gyfer peiriant golchi, er enghraifft, maent yn dangos cipolwg ar nifer y litr dŵr fesul cylch, hyd cylch, a'r defnydd o ynni, fel y'i mesurir ar gyfer rhaglen safonol.

Newid sylweddol arall yw cyflwyno cod QR ar ochr dde uchaf y labeli newydd. Trwy sganio'r cod QR, gall defnyddwyr ddod o hyd i wybodaeth ychwanegol am y model cynnyrch, megis data sy'n ymwneud â'r dimensiynau, nodweddion penodol neu ganlyniadau profion yn dibynnu ar yr offeryn. Rhaid cofrestru pob teclyn ar farchnad yr UE mewn cronfa ddata newydd ledled yr UE - Cofrestrfa Cynnyrch Ewropeaidd ar gyfer Labeli Ynni (EPREL). Bydd hyn yn hwyluso cymhariaeth cynhyrchion tebyg ymhellach yn y dyfodol.

Yn ychwanegol at y rheolau labelu ynni newydd, mae yna reoliadau newydd cyfatebol ar ecoddylunio sy'n dod i rym ar 1 Mawrth 2021. Mae'r rhain yn ymwneud yn benodol â'r gofynion effeithlonrwydd lleiaf wedi'u diweddaru ac yn atgyfnerthu hawliau defnyddwyr i atgyweirio cynhyrchion a chefnogi'r economi gylchol. Bellach bydd yn ofynnol i wneuthurwyr neu fewnforwyr sicrhau bod ystod o rannau hanfodol (moduron a brwsys modur, pympiau, amsugyddion sioc a ffynhonnau, drymiau golchi, ac ati) ar gael i atgyweirwyr proffesiynol am o leiaf 7-10 mlynedd ar ôl uned olaf a model wedi'i osod ar farchnad yr UE. Ar gyfer defnyddwyr terfynol hefyd (hy defnyddwyr nad ydyn nhw'n atgyweirwyr proffesiynol, ond sy'n hoffi atgyweirio pethau eu hunain), rhaid i weithgynhyrchwyr sicrhau bod rhai darnau sbâr ar gael am sawl blwyddyn ar ôl i gynnyrch gael ei dynnu oddi ar y farchnad - cynhyrchion fel drysau neu golfachau a morloi , sy'n addas ar gyfer gweithredu DIY. Yr amser dosbarthu uchaf ar gyfer yr holl ddarnau hyn yw 15 diwrnod gwaith ar ôl archebu.

Gweledol

Cefndir

Mae label ynni'r UE yn nodwedd a gydnabyddir yn eang ar gynhyrchion cartref, fel bylbiau golau, setiau teledu neu beiriannau golchi, ac mae wedi helpu defnyddwyr i wneud dewisiadau gwybodus am fwy na 25 mlynedd. Mewn an Arolwg ledled yr UE (Eurobarometer) yn 2019, cadarnhaodd 93% o ddefnyddwyr eu bod yn cydnabod y label a chadarnhaodd 79% ei fod wedi dylanwadu ar eu penderfyniad ar ba gynnyrch i'w brynu. Ynghyd â gofynion perfformiad gofynnol wedi'u cysoni (a elwir yn ecoddylunio), amcangyfrifir bod rheolau labelu ynni'r UE yn torri gwariant defnyddwyr gan ddegau o biliynau o ewros bob blwyddyn, gan gynhyrchu nifer o fuddion eraill i'r amgylchedd ac i weithgynhyrchwyr a manwerthwyr.

Cytunwyd ar y categorïau newydd ar gyfer y label wedi'i ail-lunio ar ôl proses ymgynghori drylwyr a hollol dryloyw, gyda chyfranogiad agos rhanddeiliaid ac Aelod-wladwriaethau ar bob cam, craffu gan y Cyngor a Senedd Ewrop a gyda chyfranogiad a rhybudd digonol i weithgynhyrchwyr. Fel sy'n ofynnol gan y rheoliad fframwaith, bydd grwpiau cynnyrch eraill yn cael eu “hail-lunio” yn y blynyddoedd i ddod - gan gynnwys sychwyr dillad, gwresogyddion gofod lleol, tymheru, offer coginio, unedau awyru, cypyrddau rheweiddio proffesiynol, gwresogyddion gofod a dŵr, a boeleri tanwydd solet. .

Mae'r newid i'r labeli wedi'u hail-lunio yn cyd-daro â dod i mewn i ddwy reol lorweddol (“omnibws”) a fabwysiadwyd yn ddiweddar i gywiro neu egluro ystod o faterion a nodwyd yn y rheoliadau labelu ynni ac ecoddylunio fel y'u mabwysiadwyd yn wreiddiol yn 2019.

Mwy o wybodaeth

Cwestiynau ac atebion

Label ynni a thudalen we ecodesign

Rheoliad omnibws labelu ynni

Rheoliad omnibws ecodesign

Fideo a lluniau ar label ynni'r UE

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd