Cysylltu gyda ni

EU

Amser i feddwl rhyddfrydol mewn gwrthdaro Nagarno-Karabakh

cyhoeddwyd

on

Senarios posib ar gyfer gwrthdaro Nagorno-Karabakh, sydd yn ei gyfnod poethaf yn ystod y 30 mlynedd diwethaf, yw un o'r problemau mwyaf baffling i'r gymuned ryngwladol yn ystod y dyddiau diwethaf. Mae p'un a yw'r elyniaeth olaf yn “y storm cyn y pwyll” neu'n gymharol "y pwyll cyn y storm" yn hanfodol ar gyfer dyfodol y rhanbarth ac efallai'r byd, yn ysgrifennu Louse Auge.

Yn gynharach, roedd yn hollol normal gwneud prognosis ar ddatblygiad gwrthdaro Nagorno-Karabakh ar ddau brif senario.

Y cyntaf ac wrth gwrs yr un dymunol oedd dod o hyd i ateb i'r gwrthdaro trwy drafodaethau heddwch. Fodd bynnag, mae methiant Cyd-gadeiryddion Grŵp Minsk OSCE i gyfryngu yn ystod 26 mlynedd hir wedi taflu llinell dywyll dros y senario hwn.

Yr ail senario, ond annymunol, oedd rhyfel arall a oedd hefyd yn cynnwys dilyn dau senario mawr: rhyfel wedi'i gyfyngu rhwng Armenia ac Azerbaijan neu ryfel ar raddfa fwy a ysgogwyd gan ymyrraeth lluoedd allanol, yn gyntaf oll Twrci a Rwsia, gan ei droi'n drychineb fyd-eang. .

Mae'n afresymol i Dwrci, cynghreiriad strategol o Azerbaijan, ymyrryd yn uniongyrchol i'r gwrthdaro hwn heb ffactor trydydd gwlad ychwanegol, gan fod galluoedd milwrol Azerbaijan, wedi profi ei fod yn ddiangen. Felly, y prif fygythiad yw cythrudd Rwsia gan Armenia, sy'n dioddef gorchfygiadau milwrol trwm yn erbyn Azerbaijan.

Nid yw’n gyfrinach bellach mai prif nod Armenia trwy ddarostwng ardaloedd preswyl dwys eu poblogaeth yn Azerbaijan, gan gynnwys y rhai ymhell i ffwrdd o’r rheng flaen, i ymosodiadau magnelau trwm a thaflegrau yn arddangosiadol o diriogaethau Armenia, oedd ysgogi Azerbaijan i gymryd mesurau dialgar tebyg, yn y pen draw yn gobeithio am ymyrraeth filwrol uniongyrchol Rwseg. Fodd bynnag, er gwaethaf nifer o ymdrechion Armenia, dull ataliol arweinyddiaeth wleidyddol a milwrol Aserbaijan, ynghyd ag agwedd realpolitik a rhesymegol sefydliad gwleidyddol Rwseg, dan arweiniad yr Arlywydd Putin, ymdrechion peryglus, difeddwl a throseddol Armenia hyd yn hyn. ei rwystro.

Ar ôl trafodaethau arall yn Genefa ar Hydref 30 rhwng gweinidogion tramor y gwledydd 'mewn rhyfel a llysgenhadon o Ffrainc, Rwsia a'r Unol Daleithiau, daeth yn gliriach mai'r unig senario sydd mewn grym nawr yw i Armenia ac Azerbaijan ddatrys y gwrthdaro ymysg ei gilydd - trwy heddwch neu ryfel. Mae amharodrwydd Armenia i adael tiriogaethau Azerbaijani dan feddiant yn wirfoddol yn gwneud datrysiad heddychlon yn amhosibl. Sy'n anffodus yn gadael dim ond un senario yn ddilys - rhyfel.

Fodd bynnag, yn erbyn cefndir traethawd hirhoedlog y gymuned ryngwladol nad oes datrysiad milwrol i wrthdaro Nagorno-Karabakh, mae cwestiwn angenrheidiol yn codi: ni fu datrysiad heddychlon yn bosibl, ac mae 26 mlynedd o drafodaethau wedi methu â dod â heddwch parhaol i'r rhanbarth. Ond ar ôl un mis o wrthdaro milwrol, mae yna realiti newydd ar lawr gwlad nawr. A fydd canlyniadau'r rhyfel hwn yn dod â heddwch a sefydlogrwydd i'r rhanbarth yn y pen draw?

Yn ddiddorol, trwy dynnu rhai tebygrwydd rhwng gwrthdaro ac economeg, mae'n bosibl cliwio ateb i'r cwestiwn hwn. Mae'r ffaith bod y rhyfel yn cael ei ymladd rhwng Azerbaijan ac Armenia yn unig ac nad oes ymyrraeth allanol, yn anochel yn dwyn i'r amlwg y theori economaidd ryddfrydol lle mae cysylltiadau economaidd yn cael eu ffurfio ar sail cyflenwad a galw heb ymyrraeth y wladwriaeth yn unig. Yn ôl cefnogwyr y theori hon, yn yr achos hwn, bydd y farchnad yn cael ei rheoleiddio gan y "llaw anweledig", trosiad, a gyflwynwyd gan yr athronydd a'r economegydd Albanaidd o'r 18fed ganrif Adam Smith. Mae rhyddfrydiaeth yn diffinio'r “llaw anweledig” fel grym marchnad na ellir ei wasanaethu sy'n helpu'r galw a'r cyflenwad o nwyddau mewn marchnad rydd i gyrraedd ecwilibriwm yn awtomatig. Mae'r theori hon hefyd yn cefnogi'r syniad y gellir mynd i'r afael yn effeithiol â diffygion ac argyfyngau mewn gweithgaredd economaidd trwy "law anweledig" yn seiliedig ar egwyddorion marchnad pur. Ar y llaw arall, er y gallai ymyrraeth y llywodraeth i'r economi gael rhai effeithiau rheoliadol, ni fydd yn gynaliadwy ac yn hirhoedlog. Mae hunanreoleiddio'r farchnad yn amod ar gyfer sefydlogrwydd economaidd.

Er gwaethaf ei holl ddiffygion a beirniadaeth, efallai mai'r theori hon yw'r ateb gorau i'w gymhwyso i wrthdaro Nagorno-Karabakh ar hyn o bryd.

Dim ond trwy gydnabod ac adfer ffiniau rhyngwladol y mae ecwilibriwm naturiol yn bosibl yn y rhanbarth. Heb sicrhau'r pethau sylfaenol hyn, ni fydd unrhyw ymyrraeth allanol nac ymdrechion i rewi'r gwrthdaro yn dod â datrysiad parhaol ac yn y pen draw bydd yn arwain at ryfeloedd newydd yn y dyfodol.

Hyd yn hyn, mae brwydrau'r mis diwethaf yn dangos bod Azerbaijan yn agosach at fuddugoliaeth benderfynol yn y rhyfel hwn. O ganlyniad, bydd yn rhaid i Armenia ymwrthod â’i honiadau tiriogaethol unwaith ac am byth, heb adael unrhyw reswm dros ryfeloedd pellach ag Azerbaijan. Bydd bwlch demograffig, economaidd a milwrol enfawr Armenia yn erbyn Azerbaijan ac, yn ogystal ag absenoldeb unrhyw honiadau o Azerbaijan i diriogaethau Armenia, yn atal rhyfel newydd rhwng y ddwy wlad yn y dyfodol.

Felly, mor boenus ag y gallai swnio, os yw'r byd wir eisiau heddwch gwydn yn y rhanbarth, yr unig ffordd nawr yw gadael i'r partïon rhyfelgar ddod o hyd i'r cydbwysedd angenrheidiol ymysg ei gilydd. "Laissez-faire, laissez-passer", wrth i'r rhyddfrydwyr ei ailadrodd yn braf. Ac ni fydd heddwch a sefydlogrwydd, y mae llawer yn eu hystyried yn annhebygol iawn, yn bell i ffwrdd.

Barn yr awdur yn unig yw'r holl farnau a fynegir yn yr erthygl uchod, ac nid ydynt yn adlewyrchu unrhyw farn ar ran Gohebydd UE.

EU

Mae Navalny yn galw ar Ewrop i ddilyn yr arian

cyhoeddwyd

on

Cynhaliodd Pwyllgor Materion Tramor Senedd Ewrop gyfnewid barn â chynrychiolwyr gwrthblaid wleidyddol Rwseg a chyrff anllywodraethol ar y sefyllfa wleidyddol ac economaidd-gymdeithasol gyfredol yn Rwsia.

Ymhlith y siaradwyr roedd Alexei Navalny, sydd wedi gwella’n ddiweddar o gael ei wenwyno ag asiant nerf tebyg i’r un a ddefnyddiwyd yn ymosodiad Salisbury a dargedwyd at Sergei Skirpal a’i ferch. 

Galwodd Navalny ar Ewrop i fabwysiadu strategaeth newydd tuag at Rwsia, sy'n cwrdd â'r datblygiadau newydd yn arweinyddiaeth gwladwriaeth Rwseg. Dywedodd y byddai'r etholiadau sydd i ddod ar gyfer y Dwma Gwladol yn ddigwyddiad cwbl hanfodol ac y dylai pawb allu cymryd rhan. Os na chaniateir i wleidyddion yr wrthblaid gymryd rhan gofynnodd i Senedd Ewrop a phob gwleidydd Ewropeaidd beidio â chydnabod y canlyniad.

Dywedodd Navalny wrth ASEau nad oedd yn ddigon i gosbi’r rhai a oedd yn gyfrifol am gyflawni ei wenwyno ac nad oedd fawr o synnwyr mewn cosbi’r rhai nad oeddent yn teithio llawer neu nad oeddent yn berchen ar asedau yn Ewrop. Yn lle hynny, dywedodd mai'r prif gwestiwn y dylid ei ofyn yw pwy enillodd yn ariannol o drefn Putin. Tynnodd Navalny sylw at yr oligarchiaid, nid yr hen rai yn unig, ond y rhai newydd yng nghylch mewnol Putin, gyda gwiriadau enwau ar gyfer Usmanov a Roman Abramovich. Dywedodd y byddai'r sancsiynau hyn yn cael croeso cynnes gan y mwyafrif o Rwsiaid. 

Ar amrywiol benderfyniadau Llys Hawliau Dynol Ewrop sydd wedi cael eu hanwybyddu gan farnwriaeth Rwseg, dywedodd Navalny y byddai'n hawdd iawn eu cosbi i'w hatal rhag teithio i Ewrop ac y byddai'n effeithiol iawn.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun yr Almaen i ddigolledu darparwyr llety ym maes addysg plant ac ieuenctid am iawndal a ddioddefwyd oherwydd yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Cymeradwyodd y Comisiwn Ewropeaidd, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun Almaeneg i ddigolledu darparwyr llety ar gyfer addysg plant ac ieuenctid am golli refeniw a achoswyd gan yr achosion o coronafirws. Bydd cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y cynllun yn digolledu hyd at 60% o'r golled refeniw a gafwyd gan fuddiolwyr cymwys yn y cyfnod rhwng dechrau'r cloi (a ddechreuodd ar wahanol ddyddiadau ar draws y taleithiau rhanbarthol) a 31 Gorffennaf 2020 pan fu'n rhaid cau eu cyfleusterau llety yn ddyledus i'r mesurau cyfyngol a weithredir yn yr Almaen.

Wrth gyfrifo colled refeniw, unrhyw ostyngiadau mewn costau sy'n deillio o incwm a gynhyrchir yn ystod y cyfnod cloi i lawr ac unrhyw gymorth ariannol posibl a roddwyd neu a dalwyd mewn gwirionedd gan y wladwriaeth (ac a roddwyd yn benodol o dan y cynllun yn benodol SA.58464) neu bydd trydydd partïon i ymdopi â chanlyniadau'r achosion o coronafirws yn cael eu tynnu. Ar lefel llywodraeth ganolog, bydd gan gyfleusterau sy'n gymwys i wneud cais gyllideb o hyd at € 75 miliwn.

Fodd bynnag, nid yw'r cronfeydd hyn wedi'u clustnodi ar gyfer y cynllun hwn yn unig. Yn ogystal, awdurdodau rhanbarthol (yn Länder neu lefel leol) hefyd yn gallu defnyddio'r cynllun hwn o'r cyllidebau lleol. Beth bynnag, mae'r cynllun yn sicrhau na ellir digolledu'r un costau cymwys ddwywaith gan wahanol lefelau gweinyddol. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan Erthygl 107 (2) (b) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd, sy'n galluogi'r Comisiwn i gymeradwyo mesurau cymorth gwladwriaethol a roddwyd gan aelod-wladwriaethau i ddigolledu cwmnïau penodol neu sectorau penodol am yr iawndal a achosir gan ddigwyddiadau eithriadol, megis yr achosion o goronafirws.

Canfu'r Comisiwn y bydd cynllun yr Almaen yn digolledu iawndal sydd â chysylltiad uniongyrchol â'r achosion o coronafirws. Canfu hefyd fod y mesur yn gymesur, gan nad yw'r iawndal a ragwelir yn fwy na'r hyn sy'n angenrheidiol i wneud iawn am yr iawndal. Felly daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y cynllun yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am gamau a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.59228 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan.

Parhau Darllen

EU

Mae'r Comisiynydd Gabriel yn cymryd rhan yn Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd 2020

cyhoeddwyd

on

Argraffiad 15th o Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd, y digwyddiad cyfathrebu a hyrwyddo ymchwil mwyaf yn Ewrop, yn cael ei gynnal heno (27 Tachwedd). Trefnir digwyddiadau mewn 388 o ddinasoedd mewn 29 o wledydd, gan roi cyfle i bobl ddarganfod gwyddoniaeth mewn ffordd hwyliog. Byddant yn digwydd yn gorfforol, fwy neu lai, neu mewn ffordd hybrid, yn unol â mesurau cenedlaethol sydd ar waith mewn ymateb i'r pandemig cyfredol.

Bydd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel yn rhoi areithiau agoriadol mewn digwyddiadau yn Sofia, Bwlgaria a Perugia, yr Eidal. Cyn trafodion heno, dywedodd: “Mae'n hanfodol gwneud gwyddoniaeth ac ymchwil yn hygyrch i bawb a dangos effaith gwyddoniaeth ym mywydau beunyddiol dinasyddion. Dyma pam mae Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd mor bwysig: mae'n ddigwyddiad sy'n agored i bawb, hyd yn oed yn hygyrch o gartref eleni. Mae'n arddangos prosiectau ymchwil a'u canlyniadau mewn ffordd ddifyr ac mae'n gyfle gwych i ddarganfod ac ymgysylltu ag ymchwilwyr ac arbenigwyr bywyd go iawn yn eu priod feysydd. "

Ariennir Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd gan Marie Sklodowska-Curie Camau Gweithredu ac yn 2020, mae prosiectau'n canolbwyntio'n bennaf ar yr amgylchedd, cynaliadwyedd a newid yn yr hinsawdd.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd