Cysylltu â ni

EU

Cyfrifon UE 2019: Glân, ond gormod o wallau gwariant

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yn adroddiad blynyddol Llys Archwilwyr Ewrop ar gyfer blwyddyn ariannol 2019, a gyhoeddwyd ar 10 Tachwedd, mae’r archwilwyr yn llofnodi cyfrifon yr UE fel rhai sy’n rhoi “golwg wir a theg” o sefyllfa ariannol yr UE. Ar yr un pryd, dônt i'r casgliad bod gormod o wallau yn effeithio ar daliadau, yn bennaf yn y categori a ddosbarthwyd fel 'gwariant risg uchel'.

Yn erbyn y cefndir hwn, ac er gwaethaf gwelliannau mewn rhai meysydd gwariant, mae'r archwilwyr yn cyhoeddi barn anffafriol ar wariant. Maent hefyd yn achub ar y cyfle i bwysleisio'r angen i reoli'r pecyn ariannol yn gadarn ac yn effeithlon y cytunwyd arno mewn ymateb i'r argyfwng coronafirws, a fydd bron yn dyblu gwariant yr UE yn yr ychydig flynyddoedd nesaf.

Mae lefel gyffredinol yr afreoleidd-dra yng ngwariant yr UE wedi aros yn gymharol sefydlog, sef 2.7% yn 2019, o’i gymharu â 2.6% yn 2018. Mae yna hefyd elfennau cadarnhaol yng ngwariant yr UE, megis datblygu adnoddau naturiol a chanlyniadau parhaus mewn gweinyddiaeth. Fodd bynnag, oherwydd y ffordd y mae cyllideb yr UE yn cael ei chyfansoddi ac yn esblygu dros amser, mae gwariant risg uchel yn 2019 yn cynrychioli mwy na hanner y gwariant a archwiliwyd (53%), cynnydd ar 2018. Mae hyn yn ymwneud yn bennaf â thaliadau ar sail ad-daliad, er enghraifft ym meysydd cydlyniant a datblygu gwledig, lle mae gwariant yr UE yn cael ei reoli gan aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae gwariant risg uchel yn aml yn ddarostyngedig i reolau cymhleth a meini prawf cymhwysedd. Yn y categori hwn, mae gwall materol yn parhau i fod yn bresennol ar gyfradd amcangyfrifedig o 4.9% (2018: 4.5%). Gan ddod i'r casgliad bod lefel y gwall yn dreiddiol, mae'r archwilwyr felly wedi rhoi barn anffafriol ar wariant yr UE. Mae'r archwilwyr yn achub ar y cyfle i edrych ymlaen. Ym mis Gorffennaf 2020, daeth y Cyngor Ewropeaidd i gytundeb gwleidyddol yn cyfuno cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027 gydag offeryn adfer dros dro 'Next Generation EU', gan fynd i'r afael ag effeithiau economaidd a chymdeithasol argyfwng COVID-19. O ganlyniad, yn yr ychydig flynyddoedd nesaf bydd gwariant yr UE yn sylweddol uwch.

“Mae ein barn anffafriol ar wariant yr UE am y flwyddyn 2019 yn ein hatgoffa bod angen rheolau clir a syml arnom ar gyfer holl gyllid yr UE - ac mae angen gwiriadau effeithiol arnom hefyd ar sut y caiff yr arian ei wario ac a yw’r canlyniadau a fwriadwyd yn cael eu cyflawni,” meddai Llywydd yr ECA. Klaus-Heiner Lehne. “Mae hyn yn arbennig o bwysig o ystyried y gronfa adferiad arfaethedig i frwydro yn erbyn effeithiau pandemig COVID-19. Yn yr amseroedd hyn o argyfwng, mae gan y Comisiwn Ewropeaidd a’r aelod-wladwriaethau gyfrifoldeb aruthrol am reoli cyllid yr UE mewn ffordd gadarn ac effeithlon. ”

Yn y cyfamser, mae amsugno aelod-wladwriaethau o gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewrop (ESI) wedi parhau i fod yn arafach na'r disgwyl. Hyd at ddiwedd 2019, blwyddyn olaf ond un y gyllideb saith mlynedd gyfredol, dim ond 40% (€ 184 biliwn) o gyllid cytunedig yr UE ar gyfer y cyfnod 2014-2020 a dalwyd allan, ac roedd rhai aelod-wladwriaethau wedi defnyddio llai na traean. Mae hyn wedi arwain at chwyddo ymrwymiadau sy'n ddyledus, a gyrhaeddodd € 298 biliwn erbyn diwedd 2019, sy'n cyfateb i bron i ddwy gyllideb flynyddol. Mae'r sefyllfa wedi dod â heriau a risgiau ychwanegol oherwydd yr angen i'r Comisiwn Ewropeaidd ac aelod-wladwriaethau ganiatáu amser ychwanegol i amsugno yn y cyfnod cyllidebol newydd.

hysbyseb

Gwybodaeth cefndir

Yn 2019, cyfanswm gwariant yr UE oedd € 159.1bn, sy'n cyfateb i 2.1% o wariant cyhoeddus yr Aelod-wladwriaethau ac 1.0% o incwm cenedlaethol gros yr UE. 'Adnoddau naturiol' oedd y gyfran fwyaf o'r cronfeydd a archwiliwyd (47%), roedd gwariant 'Cydlyniant' yn cyfrif am 23% ac roedd 'Cystadleurwydd' yn 13%. Mae tua dwy ran o dair o'r gyllideb yn cael ei wario o dan 'reoli ar y cyd', lle mai'r aelod-wladwriaethau sy'n dosbarthu arian, yn dewis prosiectau ac yn rheoli gwariant yr UE. Bob blwyddyn, mae'r archwilwyr yn archwilio refeniw a gwariant yr UE, gan archwilio a yw'r cyfrifon blynyddol yn ddibynadwy ac a yw trafodion incwm a gwariant yn cydymffurfio â'r rheolau cymwys ar lefel yr UE ac aelod-wladwriaeth.

Paratoir cyfrifon yr UE trwy gymhwyso rheolau cyfrifyddu yn seiliedig ar safonau cyfrifyddu rhyngwladol y sector cyhoeddus, ac maent yn cyflwyno sefyllfa ariannol yr Undeb ar ddiwedd y flwyddyn ariannol flaenorol, a pherfformiad ariannol drosti. Mae sefyllfa ariannol yr UE yn cynnwys asedau a rhwymedigaethau ei endidau cyfunol ar ddiwedd y flwyddyn, yn y tymor byr a'r tymor hir. Mae barn 'lân' yn golygu bod y ffigurau'n cyflwyno barn wir a theg ac yn dilyn rheolau adrodd ariannol. Mae barn 'gymwysedig' yn golygu na all yr archwilwyr roi barn lân, ond nid yw'r problemau a nodwyd yn dreiddiol.

Mae barn 'anffafriol' yn nodi problemau eang. Er mwyn dod i'r farn archwilio hon, mae'r archwilwyr yn profi samplau o drafodion i ddarparu amcangyfrifon ar sail ystadegol i ba raddau y mae gwall yn effeithio ar feysydd refeniw a gwariant unigol. Maent yn mesur lefel amcangyfrifedig y gwall yn erbyn trothwy o 2%, sef y gyfradd yr ystyrir bod refeniw neu wariant afreolaidd yn berthnasol. Nid yw'r lefel amcangyfrifedig o gamgymeriad yn fesur o dwyll, aneffeithlonrwydd na gwastraff: mae'n amcangyfrif o'r arian na ddylid fod wedi'i dalu oherwydd na chafodd ei ddefnyddio'n llawn yn unol â rheolau'r UE a chenedlaethol. Yr ECA yw archwilydd allanol annibynnol yr Undeb Ewropeaidd. Mae ei adroddiadau a'i farn yn elfen hanfodol o gadwyn atebolrwydd yr UE.

Fe'u defnyddir i ddwyn i gyfrif y rhai sy'n gyfrifol am weithredu polisïau a rhaglenni'r UE: y Comisiwn, sefydliadau a chyrff eraill yr UE, a gweinyddiaethau mewn aelod-wladwriaethau. Mae'r ECA yn rhybuddio am risgiau, yn darparu sicrwydd, yn nodi diffygion ac arfer da, ac yn cynnig arweiniad i lunwyr polisi a deddfwyr ar sut i wella rheolaeth polisïau a rhaglenni'r UE. Yr adroddiad blynyddol ar gyllideb yr UE, yr adroddiad blynyddol ar y Cronfeydd Datblygu Ewropeaidd a'r ddogfen gryno 'Archwiliad UE 2019 yn gryno' Gellir dod o hyd yma.  Ar 13 Tachwedd, bydd yr ECA yn cyhoeddi am y tro cyntaf adroddiad ar berfformiad cyffredinol cyllideb yr UE.

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd