Cysylltu gyda ni

EU

Problem wrth wraidd democratiaeth yr UD

cyhoeddwyd

on

Pleidleisiodd bron i 150 miliwn o bobl yn etholiadau’r UD yr wythnos diwethaf - y nifer a bleidleisiodd yn rhyfeddol ac yn hanesyddol. Y bobl a etholwyd yn Seneddwyr, Aelodau'r Gyngres, aelodau deddfwrfeydd gwladwriaethol ac amrywiaeth o ddeiliaid swyddi eraill. Ni wnaethant ethol arlywydd nac is-lywydd nesaf yr UD. Bydd y ddau yn cael eu hethol ar 14 Rhagfyr pan fydd 538 o unigolion anhysbys i raddau helaeth yn cwrdd yng Ngholeg Etholiadol yr UD, trefniant a freuddwydiwyd gan Gonfensiwn Cyfansoddiadol yr UD ym 1787, yn ysgrifennu Dick Roche.

Mae cyfreithlondeb y Coleg Etholiadol wedi cael ei gwestiynu ers degawdau. Bu nifer i'w ddiwygio. Ar hyn o bryd mae pymtheg o daleithiau'r UD yn ymgyrchu i'w ddiddymu.

Pan gyfarfu’r Confensiwn Cyfansoddiadol ym 1787 nid oedd ganddo dempled ar sut y dylid penderfynu ar arweinyddiaeth y weriniaeth newydd.

Roedd aelodau'r Confensiwn yn grŵp patrician gyda theimladau cymysg am ddemocratiaeth. Tad y Cyfansoddiad ”Cyfeiriodd James Madison at“ anghyfleustra democratiaeth ”. Soniodd Edmund Randolph o Virginia am yr angen am “wiriadau digonol yn erbyn democratiaeth”. Soniodd cynrychiolydd arall am “y drygau yr ydym yn eu profi yn llifo o ormodedd democratiaeth”.

Roedd aelodau’r Confensiwn yn poeni nad oedd gan ddinasyddion unrhyw wybodaeth am ffigurau cenedlaethol ac y gallai’r bobl ethol demagog i’w dyfeisiau eu hunain. Nid oeddent am i'r Gyngres ethol yr Arlywydd a phoeni am y cydbwysedd rhwng y taleithiau mawr a bach. I ddatrys y sefyllfa, penodwyd pwyllgor. Cynhyrchodd y syniad o Goleg Etholiadol, corff elitaidd a fyddai’n penderfynu pwy fyddai’r arweinydd mwyaf addas. Heblaw am bennu nifer yr etholwyr sydd i'w penodi gan bob gwladwriaeth ac mae manylion ynghylch pryd a ble y dylai'r coleg fodloni Cyfansoddiad yr UD yn dawel ar sut y dylid dewis yr etholwyr neu gynnal eu trafodaethau.

Mae'r Coleg Etholiadol heddiw yn cynnwys 538 o Etholwyr. Dyrennir pleidleisiau coleg i wladwriaethau ar sail eu cynrychiolaeth yn y Gyngres. Pan ardystir canlyniadau'r etholiad, mae'r taleithiau, gyda dau eithriad, yn dyrannu eu pleidleisiau yn y Coleg i'r pleidiau gwleidyddol ar sail enillydd pawb. Yn dilyn buddugoliaeth Joe Biden yng Nghaliffornia, bydd 55 pleidlais Coleg Etholiadol y wladwriaeth yn mynd i’r Democratiaid. Bydd 29 pleidlais Florida yn mynd i’r Gweriniaethwyr ar droed buddugoliaeth Trump yno. Mae dwy wladwriaeth, Maine a Nebraska, yn dyrannu dwy bleidlais i'r ymgeisydd sy'n ennill y bleidlais boblogaidd yn y wladwriaeth ac un i enillydd pob ardal etholiadol.

Y pleidiau gwleidyddol sy'n penderfynu pwy sy'n mynd i'r Coleg. Mae etholwyr yn addo pleidleisio dros ymgeiswyr eu plaid. Fodd bynnag, gall Etholwyr ddod yn “etholwyr di-ffydd” a bwrw pleidlais 'wyrol' i unrhyw berson y maen nhw'n dymuno. Yn rhyfedd iawn, nid oes unrhyw ddarpariaethau Cyfansoddiadol na ffederal yn delio ag etholwyr di-ffydd. Mae pum gwladwriaeth yn gosod cosb ar etholwyr di-ffydd. Mae gan bedair gwladwriaeth ar ddeg ddarpariaethau cyfreithiol sy'n caniatáu ar gyfer canslo pleidlais wyrol ac amnewid etholwr di-ffydd. Yn rhyfedd iawn mae'r ddeddfwriaeth mewn pedair talaith ar bymtheg a Washington DC yn caniatáu i'r pleidleisiau gwyrdroëdig gael eu cyfrif fel cast. Nid oes gan y taleithiau sy'n weddill unrhyw ddeddfwriaeth i ddelio â phleidleiswyr di-ffydd.

Gan fod Mudiad Hawliau Sifil y 1960au yn taflu goleuni ar strwythurau gwleidyddol diffygiol America lansiodd y Seneddwr Birch Bayh, Democrat o Indiana, ymgyrch i ddiddymu'r Coleg. Dadleuodd na allai Americanwyr “guro ein brest yn falch a chyhoeddi ein hunain i fod yn ddemocratiaeth fwyaf y byd ac eto i oddef system etholiadol arlywyddol lle nad yw pobl y wlad yn pleidleisio dros yr Arlywydd”.

Cafodd cynnig Bayh gefnogaeth ysgubol yn Nhŷ Cynrychiolwyr yr Unol Daleithiau ei gymeradwyo gan yr Arlywydd Nixon ac roedd ganddo gefnogaeth llawer o daleithiau ond fel pob ymgais ddiwygio gynharach methodd. Lladdwyd y cynigion gan hidlydd arwahanu yn Senedd yr UD.

Tynnodd etholiadau arlywyddol yr Unol Daleithiau 2000 a 2016 y sylw yn ôl ar y Coleg Etholiadol.

Yn 2000 aeth ailgyfrif dadleuol o bleidleisiau yn Florida i Goruchaf Lys yr UD. Cafodd y ailgyfrif, a oedd yn peryglu oedi cyn ardystio'r etholiad, ei atal gan y Llys. Barnwyd bod George W Bush wedi curo Al Gore. Enillodd Bush Florida o 537 pleidlais allan o bron i 6 miliwn o bleidleisiau a fwriwyd. O ganlyniad derbyniodd 25 pleidlais Coleg Etholiadol Florida: roedd 2.9 miliwn o bleidleisiau Gore yn cyfrif am ddim. Pan gyfarfu’r Coleg Etholiadol ar 18 Rhagfyr 2000 enillodd George W Bush lywyddiaeth yr Unol Daleithiau o 5 pleidlais. Yn y bleidlais boblogaidd derbyniodd Gore hanner miliwn o bleidleisiau yn fwy na Bushfive

Yn 2016, roedd y Coleg Etholiadol yn ôl yn ganolbwynt i raddau helaeth. Pan gynullodd y Coleg ar 19 Rhagfyr 2016 derbyniodd Donald Trump 304 pleidlais i 227 Hillary Clinton, y pumed tro yn hanes yr UD i ymgeisydd arlywyddol ennill y Tŷ Gwyn wrth golli'r bleidlais boblogaidd. Fe wnaeth ennill tair talaith maes y gad yn Michigan, Wisconsin a Pennsylvania wrth yr ymylon papur-denau roi buddugoliaeth i Goleg Etholiadol Trump.

Gwnaeth y Coleg y newyddion am resymau eraill. Yn y cyfnod yn arwain at ei gyfarfod lansiwyd ymgyrch fawr i berswadio etholwyr Gweriniaethol i dorri eu haddewidion a phleidleisio yn erbyn Trump. Lansiwyd deiseb yn gofyn i'r Coleg ethol Clinton. Cynigiwyd cefnogaeth i etholwyr Gweriniaethol dorri eu haddewidion. Cynhaliwyd hysbysebion mewn papurau newydd. Gwnaeth personoliaethau Hollywood fideo yn galw ar etholwyr Gweriniaethol i bleidleisio yn erbyn Trump. Gosodwyd ralïau gwrth Trump. Mynnodd merch Nancy Pelosi, etholwr Democratiaid o California, y dylid rhoi sesiwn friffio ar ymyrraeth Rwseg cyn i’r Coleg bleidleisio. Dadleuodd Time Magazine fod y Coleg Etholiadol wedi'i greu i atal 'Demagogues Like Trump'.

Dangosodd pleidleisio yn y Coleg ddiffygion y system ymhellach. Pedwar etholwr Democratiaid o Washington State, lle cafodd Hillary Clinton 52.5% o gefnogaeth pleidleiswyr 'aeth yn dwyllodrus'. Pleidleisiodd tri dros Colin Powell a phleidleisiodd y pedwerydd dros Faith Spotted Eagle, blaenor o Sioux ac ymgyrchydd amgylcheddol. Cafodd y pedwar ddirwy o $ 1,000 yr un wedi hynny. Collodd Mrs Clinton etholwr o Hawaii hefyd a bleidleisiodd dros Bernie Sanders. Roedd dros 62% o bleidleiswyr Hawaii yn cefnogi Clinton.

Torrodd dau etholwr Gweriniaethol o Texas, lle enillodd Trump dros 52% o'r bleidlais, rengoedd. Esboniodd un o’r rhain, Christopher Suprun, yn y New York Times na fyddai’n pleidleisio fel yr addawyd oherwydd ei fod yn teimlo nad oedd Donald Trump “yn gymwys ar gyfer y swyddfa”.

Mae Cyfansoddiad yr UD yn mynnu bod y Coleg Etholiadol yn ymgynnull i bleidleisio dros yr Arlywydd a’r Is-lywydd ar “y dydd Llun cyntaf ar ôl yr ail ddydd Mercher ym mis Rhagfyr” - 14 Rhagfyr eleni. Rhaid cwblhau pob cyfrif pleidlais, ailgyfrif ac anghydfod llys erbyn 8 Rhagfyr.

Mae'r rhuthr cyflym i gyflwyno pleidlais trwy'r post a chwaraeodd ran sylweddol iawn wrth gael pleidlais y Democratiaid allan wedi cynhyrchu cyfres o gamau llys. Mae lle y byddant yn arwain i'w weld o hyd. O ystyried maint pur mwyafrif Biden, mae'n anodd iawn gweld unrhyw achos yn chwarae rôl mor ganolog ag yn 2000, dim ond amser a ddengys.

Un peth sy’n debygol o ddigwydd yw y bydd Gweriniaethwyr a Democratiaid yn parhau i frwydro dros system etholiadol annemocrataidd sylfaenol a freuddwydiwyd rhwng Mai a Medi 1787 a bydd diwygio etholiadol yr Unol Daleithiau yn parhau i “chwarae ail ffidil” er mantais wleidyddol bleidiol.

Mae Dick Roche yn gyn-weinidog Gwyddelig dros yr amgylchedd, treftadaeth a llywodraeth leol ac yn gyn-weinidog materion Ewropeaidd.

EU

Mae Navalny yn galw ar Ewrop i ddilyn yr arian

cyhoeddwyd

on

Cynhaliodd Pwyllgor Materion Tramor Senedd Ewrop gyfnewid barn â chynrychiolwyr gwrthblaid wleidyddol Rwseg a chyrff anllywodraethol ar y sefyllfa wleidyddol ac economaidd-gymdeithasol gyfredol yn Rwsia.

Ymhlith y siaradwyr roedd Alexei Navalny, sydd wedi gwella’n ddiweddar o gael ei wenwyno ag asiant nerf tebyg i’r un a ddefnyddiwyd yn ymosodiad Salisbury a dargedwyd at Sergei Skirpal a’i ferch. 

Galwodd Navalny ar Ewrop i fabwysiadu strategaeth newydd tuag at Rwsia, sy'n cwrdd â'r datblygiadau newydd yn arweinyddiaeth gwladwriaeth Rwseg. Dywedodd y byddai'r etholiadau sydd i ddod ar gyfer y Dwma Gwladol yn ddigwyddiad cwbl hanfodol ac y dylai pawb allu cymryd rhan. Os na chaniateir i wleidyddion yr wrthblaid gymryd rhan gofynnodd i Senedd Ewrop a phob gwleidydd Ewropeaidd beidio â chydnabod y canlyniad.

Dywedodd Navalny wrth ASEau nad oedd yn ddigon i gosbi’r rhai a oedd yn gyfrifol am gyflawni ei wenwyno ac nad oedd fawr o synnwyr mewn cosbi’r rhai nad oeddent yn teithio llawer neu nad oeddent yn berchen ar asedau yn Ewrop. Yn lle hynny, dywedodd mai'r prif gwestiwn y dylid ei ofyn yw pwy enillodd yn ariannol o drefn Putin. Tynnodd Navalny sylw at yr oligarchiaid, nid yr hen rai yn unig, ond y rhai newydd yng nghylch mewnol Putin, gyda gwiriadau enwau ar gyfer Usmanov a Roman Abramovich. Dywedodd y byddai'r sancsiynau hyn yn cael croeso cynnes gan y mwyafrif o Rwsiaid. 

Ar amrywiol benderfyniadau Llys Hawliau Dynol Ewrop sydd wedi cael eu hanwybyddu gan farnwriaeth Rwseg, dywedodd Navalny y byddai'n hawdd iawn eu cosbi i'w hatal rhag teithio i Ewrop ac y byddai'n effeithiol iawn.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun yr Almaen i ddigolledu darparwyr llety ym maes addysg plant ac ieuenctid am iawndal a ddioddefwyd oherwydd yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Cymeradwyodd y Comisiwn Ewropeaidd, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun Almaeneg i ddigolledu darparwyr llety ar gyfer addysg plant ac ieuenctid am golli refeniw a achoswyd gan yr achosion o coronafirws. Bydd cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y cynllun yn digolledu hyd at 60% o'r golled refeniw a gafwyd gan fuddiolwyr cymwys yn y cyfnod rhwng dechrau'r cloi (a ddechreuodd ar wahanol ddyddiadau ar draws y taleithiau rhanbarthol) a 31 Gorffennaf 2020 pan fu'n rhaid cau eu cyfleusterau llety yn ddyledus i'r mesurau cyfyngol a weithredir yn yr Almaen.

Wrth gyfrifo colled refeniw, unrhyw ostyngiadau mewn costau sy'n deillio o incwm a gynhyrchir yn ystod y cyfnod cloi i lawr ac unrhyw gymorth ariannol posibl a roddwyd neu a dalwyd mewn gwirionedd gan y wladwriaeth (ac a roddwyd yn benodol o dan y cynllun yn benodol SA.58464) neu bydd trydydd partïon i ymdopi â chanlyniadau'r achosion o coronafirws yn cael eu tynnu. Ar lefel llywodraeth ganolog, bydd gan gyfleusterau sy'n gymwys i wneud cais gyllideb o hyd at € 75 miliwn.

Fodd bynnag, nid yw'r cronfeydd hyn wedi'u clustnodi ar gyfer y cynllun hwn yn unig. Yn ogystal, awdurdodau rhanbarthol (yn Länder neu lefel leol) hefyd yn gallu defnyddio'r cynllun hwn o'r cyllidebau lleol. Beth bynnag, mae'r cynllun yn sicrhau na ellir digolledu'r un costau cymwys ddwywaith gan wahanol lefelau gweinyddol. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan Erthygl 107 (2) (b) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd, sy'n galluogi'r Comisiwn i gymeradwyo mesurau cymorth gwladwriaethol a roddwyd gan aelod-wladwriaethau i ddigolledu cwmnïau penodol neu sectorau penodol am yr iawndal a achosir gan ddigwyddiadau eithriadol, megis yr achosion o goronafirws.

Canfu'r Comisiwn y bydd cynllun yr Almaen yn digolledu iawndal sydd â chysylltiad uniongyrchol â'r achosion o coronafirws. Canfu hefyd fod y mesur yn gymesur, gan nad yw'r iawndal a ragwelir yn fwy na'r hyn sy'n angenrheidiol i wneud iawn am yr iawndal. Felly daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y cynllun yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am gamau a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.59228 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan.

Parhau Darllen

EU

Mae'r Comisiynydd Gabriel yn cymryd rhan yn Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd 2020

cyhoeddwyd

on

Argraffiad 15th o Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd, y digwyddiad cyfathrebu a hyrwyddo ymchwil mwyaf yn Ewrop, yn cael ei gynnal heno (27 Tachwedd). Trefnir digwyddiadau mewn 388 o ddinasoedd mewn 29 o wledydd, gan roi cyfle i bobl ddarganfod gwyddoniaeth mewn ffordd hwyliog. Byddant yn digwydd yn gorfforol, fwy neu lai, neu mewn ffordd hybrid, yn unol â mesurau cenedlaethol sydd ar waith mewn ymateb i'r pandemig cyfredol.

Bydd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel yn rhoi areithiau agoriadol mewn digwyddiadau yn Sofia, Bwlgaria a Perugia, yr Eidal. Cyn trafodion heno, dywedodd: “Mae'n hanfodol gwneud gwyddoniaeth ac ymchwil yn hygyrch i bawb a dangos effaith gwyddoniaeth ym mywydau beunyddiol dinasyddion. Dyma pam mae Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd mor bwysig: mae'n ddigwyddiad sy'n agored i bawb, hyd yn oed yn hygyrch o gartref eleni. Mae'n arddangos prosiectau ymchwil a'u canlyniadau mewn ffordd ddifyr ac mae'n gyfle gwych i ddarganfod ac ymgysylltu ag ymchwilwyr ac arbenigwyr bywyd go iawn yn eu priod feysydd. "

Ariennir Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd gan Marie Sklodowska-Curie Camau Gweithredu ac yn 2020, mae prosiectau'n canolbwyntio'n bennaf ar yr amgylchedd, cynaliadwyedd a newid yn yr hinsawdd.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd