Cysylltu gyda ni

Hedfan / cwmnïau hedfan

Achos Boeing WTO: Mae'r UE yn rhoi gwrthfesurau yn erbyn allforion yr Unol Daleithiau

cyhoeddwyd

on

Mae rheoliad y Comisiwn Ewropeaidd yn cynyddu tariffau ar allforion yr Unol Daleithiau i'r UE sy'n werth $ 4 biliwn wedi'i gyhoeddi yn y Cyfnodolyn swyddogol o'r UE. Cytunwyd ar y gwrthfesurau gan aelod-wladwriaethau’r UE gan nad yw’r Unol Daleithiau wedi darparu sylfaen ar gyfer setliad a drafodwyd eto, a fyddai’n cynnwys cael gwared ar dariffau’r Unol Daleithiau ar allforion yr UE ar unwaith yn achos WTO Airbus. Awdurdododd Sefydliad Masnach y Byd (WTO) yr UE yn ffurfiol ar 26 Hydref i gymryd gwrthfesurau o'r fath yn erbyn cymorthdaliadau anghyfreithlon yr Unol Daleithiau i'r gwneuthurwr awyrennau Boeing.

Bydd y mesurau yn dod i rym o heddiw ymlaen. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn barod i weithio gyda'r Unol Daleithiau i setlo'r anghydfod hwn a hefyd i gytuno ar ddisgyblaethau tymor hir ar gymorthdaliadau awyrennau. Dywedodd Is-lywydd Gweithredol a Chomisiynydd Masnach Economi sy'n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Rydyn ni wedi nodi'n glir ein bod ni eisiau setlo'r mater hirsefydlog hwn. Yn anffodus, oherwydd diffyg cynnydd gyda'r UD, nid oedd gennym unrhyw ddewis arall ond gosod y gwrthfesurau hyn. O ganlyniad, mae'r UE yn arfer ei hawliau cyfreithiol o dan benderfyniad diweddar Sefydliad Masnach y Byd. Rydym yn galw ar yr Unol Daleithiau i gytuno i'r ddwy ochr ollwng gwrthfesurau presennol ar unwaith, fel y gallwn roi hyn y tu ôl i ni yn gyflym. Mae cael gwared ar y tariffau hyn yn fuddugoliaeth i'r ddwy ochr, yn enwedig gyda'r pandemig yn dryllio llanast ar ein heconomïau. Bellach mae gennym gyfle i ailgychwyn ein cydweithrediad trawsatlantig a chydweithio tuag at ein nodau a rennir. ”

Fe welwch ragor o wybodaeth yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>

Strategaeth Hedfan ar gyfer Ewrop

Achos cymhorthdal ​​Boeing: Sefydliad Masnach y Byd yn cadarnhau hawl yr UE i ddial yn erbyn $ 4 biliwn o fewnforion yr Unol Daleithiau

cyhoeddwyd

on

Mae Sefydliad Masnach y Byd (WTO) wedi caniatáu i’r UE godi tariffau gwerth hyd at $ 4 biliwn o fewnforion o’r Unol Daleithiau fel gwrthfesurau ar gyfer ymsuddiadau anghyfreithlon i’r gwneuthurwr awyrennau Americanaidd, Boeing. Mae'r penderfyniad yn adeiladu ar ganfyddiadau cynharach y WTO gan gydnabod bod cymorthdaliadau'r UD i Boeing yn anghyfreithlon o dan gyfraith Sefydliad Masnach y Byd.

Economi sy'n Gweithio i Bobl Is-lywydd Gweithredol a Chomisiynydd Masnach Valdis Dombrovskis (llun): “Mae'r penderfyniad hir-ddisgwyliedig hwn yn caniatáu i'r Undeb Ewropeaidd orfodi tariffau ar gynhyrchion Americanaidd sy'n dod i mewn i Ewrop. Byddai'n llawer gwell gennyf beidio â gwneud hynny - nid yw dyletswyddau ychwanegol er budd economaidd y naill ochr na'r llall, yn enwedig wrth inni ymdrechu i wella ar ôl y dirwasgiad COVID-19. Rwyf wedi bod yn ymgysylltu â fy nghymar yn America, Llysgennad Lighthizer, a fy ngobaith yw y bydd yr Unol Daleithiau nawr yn gollwng y tariffau a osodwyd ar allforion yr UE y llynedd. Byddai hyn yn cynhyrchu momentwm cadarnhaol yn economaidd ac yn wleidyddol, ac yn ein helpu i ddod o hyd i dir cyffredin mewn meysydd allweddol eraill. Bydd yr UE yn parhau i fynd ar drywydd y canlyniad hwn yn egnïol. Os na fydd yn digwydd, byddwn yn cael ein gorfodi i arfer ein hawliau a gosod tariffau tebyg. Er ein bod yn hollol barod ar gyfer y posibilrwydd hwn, byddwn yn gwneud hynny'n anfodlon. ”

Ym mis Hydref y llynedd, yn dilyn penderfyniad tebyg gan y WTO mewn achos cyfochrog ar gymorthdaliadau Airbus, gosododd yr Unol Daleithiau ddyletswyddau dialgar sy'n effeithio ar allforion yr UE sy'n werth $ 7.5bn. Mae'r dyletswyddau hyn yn dal i fodoli heddiw, er gwaethaf y camau pendant a gymerwyd gan Ffrainc a Sbaen ym mis Gorffennaf eleni i ddilyn yr un peth â'r Almaen a'r DU wrth sicrhau eu bod yn cydymffurfio'n llawn â phenderfyniad cynharach gan Sefydliad Masnach y Byd ar gymorthdaliadau i Airbus.

O dan yr amgylchiadau economaidd presennol, mae er budd yr UE a'r UD i gyd roi'r gorau i dariffau niweidiol sy'n rhoi baich diangen ar ein sectorau diwydiannol ac amaethyddol.

Mae'r UE wedi gwneud cynigion penodol i gyrraedd canlyniad wedi'i negodi i'r anghydfodau awyrennau sifil trawsatlantig hirsefydlog, yr hiraf yn hanes y WTO. Mae'n parhau i fod yn agored i weithio gyda'r Unol Daleithiau i gytuno ar setliad teg a chytbwys, yn ogystal ag ar ddisgyblaethau yn y dyfodol ar gyfer cymorthdaliadau yn y sector awyrennau sifil.

Wrth ymgysylltu â'r Unol Daleithiau, mae'r Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn cymryd camau priodol ac yn cynnwys aelod-wladwriaethau'r UE fel y gall ddefnyddio ei hawliau dial rhag ofn na fydd unrhyw obaith o ddod â'r anghydfod i ddatrysiad sydd o fudd i'r ddwy ochr. Mae'r cynllunio wrth gefn hwn yn cynnwys cwblhau'r rhestr o gynhyrchion a fyddai'n destun tariffau ychwanegol yr UE.

Cefndir

Ym mis Mawrth 2019, cadarnhaodd y Corff Apêl, yr enghraifft WTO uchaf, nad oedd yr Unol Daleithiau wedi cymryd camau priodol i gydymffurfio â rheolau'r WTO ar gymorthdaliadau, er gwaethaf y dyfarniadau blaenorol. Yn lle hynny, parhaodd â'i gefnogaeth anghyfreithlon i'w wneuthurwr awyrennau Boeing ar draul Airbus, diwydiant awyrofod Ewrop a'i weithwyr niferus. Yn ei ddyfarniad, mae'r Corff Apeliadol:

  • Cadarnhawyd bod rhaglen dreth Talaith Washington yn parhau i fod yn rhan ganolog o gymhorthdal ​​anghyfreithlon S. Boeing;
  • canfu fod nifer o offerynnau parhaus, gan gynnwys rhai contractau caffael NASA ac Adran Amddiffyn yr Unol Daleithiau yn gyfystyr â chymorthdaliadau a allai achosi niwed economaidd i Airbus, a;
  • cadarnhaodd fod Boeing yn parhau i elwa o gonsesiwn treth anghyfreithlon yn yr UD sy'n cefnogi allforion (y Gorfforaeth Gwerthu Tramor ac Allgáu Incwm Allfydol).

Mae'r penderfyniad sy'n cadarnhau hawl yr UE i ddial yn deillio yn uniongyrchol o'r penderfyniad blaenorol hwnnw.

Mewn achos cyfochrog ar Airbus, caniataodd y WTO i’r Unol Daleithiau ym mis Hydref 2019 gymryd gwrthfesurau yn erbyn allforion Ewropeaidd gwerth hyd at $ 7.5bn. Roedd y wobr hon yn seiliedig ar benderfyniad Corff Apeliadol yn 2018 a oedd wedi canfod nad oedd yr UE a'i Aelod-wladwriaethau wedi cydymffurfio'n llawn â dyfarniadau blaenorol y WTO mewn perthynas â Buddsoddiad Lansio Ad-daladwy ar gyfer rhaglenni A350 ac A380. Gosododd yr Unol Daleithiau y tariffau ychwanegol hyn ar 18 Hydref 2019. Yn y cyfamser mae aelod-wladwriaethau'r UE dan sylw wedi cymryd yr holl gamau angenrheidiol i sicrhau cydymffurfiad llawn.

Mwy o wybodaeth

Corff Apeliadol Sefydliad Masnach y Byd yn dyfarnu ar gymorthdaliadau'r UD i Boeing

Ymgynghoriad cyhoeddus ar restr ragarweiniol o gynhyrchion yn achos Boeing

Rhestr ragarweiniol o gynhyrchion

Hanes achos Boeing

Hanes achos Airbus

 

Parhau Darllen

Strategaeth Hedfan ar gyfer Ewrop

Awyr Ewropeaidd Sengl: Ar gyfer rheolaeth traffig awyr mwy cynaliadwy a gwydn

cyhoeddwyd

on

Y Comisiwn Ewropeaidd yw cynnig uwchraddiad o'r fframwaith rheoleiddio Awyr Ewropeaidd Sengl sy'n dod ar sodlau Bargen Werdd Ewrop. Yr amcan yw moderneiddio rheolaeth gofod awyr Ewropeaidd a sefydlu llwybrau hedfan mwy cynaliadwy ac effeithlon. Gall hyn leihau hyd at 10% o allyriadau trafnidiaeth awyr.

Daw'r cynnig wrth i'r cwymp sydyn mewn traffig awyr a achosir gan y pandemig coronafirws alw am fwy o wytnwch yn ein rheolaeth traffig awyr, trwy ei gwneud hi'n haws addasu galluoedd traffig yn ôl y galw.

Cyhoeddodd y Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean: “Weithiau mae planedau yn igam-ogamu rhwng gwahanol flociau o ofod awyr, gan gynyddu oedi a defnyddio tanwydd. Mae system rheoli traffig awyr effeithlon yn golygu mwy o lwybrau uniongyrchol a llai o ynni'n cael ei ddefnyddio, gan arwain at lai o allyriadau a chostau is i'n cwmnïau hedfan. Bydd y cynnig heddiw i adolygu’r Awyr Ewropeaidd Sengl nid yn unig yn helpu i leihau allyriadau hedfan hyd at 10% o reoli llwybrau hedfan yn well, ond hefyd yn ysgogi arloesedd digidol trwy agor y farchnad ar gyfer gwasanaethau data yn y sector. Gyda'r rheolau arfaethedig newydd rydym yn helpu ein sector hedfan i symud ymlaen ar y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol deuol. ”

Byddai peidio ag addasu galluoedd rheoli traffig awyr yn arwain at gostau ychwanegol, oedi ac allyriadau CO2. Yn 2019, costiodd oedi yn unig € 6 biliwn i’r UE, ac arweiniodd at 11.6 miliwn tunnell (Mt) o ormod o CO2. Yn y cyfamser, mae gorfodi peilotiaid i hedfan mewn gofod awyr tagfeydd yn hytrach na chymryd llwybr hedfan uniongyrchol yn golygu allyriadau CO2 diangen, ac mae'r un peth yn wir pan fydd cwmnïau hedfan yn cymryd llwybrau hirach i osgoi codi tâl parthau â chyfraddau uwch.

Mae Bargen Werdd Ewrop, ond hefyd ddatblygiadau technolegol newydd fel defnydd ehangach o dronau, wedi rhoi digideiddio a datgarboneiddio trafnidiaeth wrth wraidd polisi hedfan yr UE. Fodd bynnag, mae ffrwyno allyriadau yn parhau i fod yn her fawr i hedfan. Felly mae'r Awyr Sengl Ewropeaidd yn paratoi'r ffordd ar gyfer gofod awyr Ewropeaidd a ddefnyddir yn optimaidd ac sy'n cofleidio technolegau modern. Mae'n sicrhau rheolaeth rwydwaith gydweithredol sy'n caniatáu i ddefnyddwyr gofod awyr hedfan llwybrau amgylcheddol-optimaidd. A bydd yn caniatáu gwasanaethau digidol nad ydynt o reidrwydd yn gofyn am bresenoldeb seilwaith lleol.

Er mwyn sicrhau gwasanaethau rheoli traffig awyr diogel a chost-effeithiol, mae'r Comisiwn yn cynnig camau fel:

  • Cryfhau'r rhwydwaith Ewropeaidd a'i reolaeth er mwyn osgoi tagfeydd a llwybrau hedfan is-optimaidd;
  • hyrwyddo marchnad Ewropeaidd ar gyfer gwasanaethau data sydd eu hangen i reoli traffig awyr yn well;
  • symleiddio rheoleiddio economaidd gwasanaethau traffig awyr a ddarperir ar ran aelod-wladwriaethau i ysgogi mwy o gynaliadwyedd a gwytnwch, a;
  • hybu gwell cydgysylltiad ar gyfer diffinio, datblygu a defnyddio datrysiadau arloesol.

Camau Nesaf

Bydd y cynnig cyfredol yn cael ei gyflwyno i'r Cyngor a'r Senedd i'w drafod, y mae'r Comisiwn yn gobeithio y bydd yn cael ei gwblhau yn ddi-oed.

Yn dilyn hynny, ar ôl mabwysiadu'r cynnig yn derfynol, bydd angen paratoi gweithredoedd gweithredu a dirprwyo gydag arbenigwyr i fynd i'r afael â materion manylach a thechnegol.

Cefndir

Lansiwyd y fenter Awyr Sengl Ewropeaidd yn 2004 i leihau darnio gofod awyr dros Ewrop, ac i wella perfformiad rheoli traffig awyr o ran diogelwch, gallu, cost-effeithlonrwydd a'r amgylchedd.

Cyflwynwyd cynnig i adolygu'r Awyr Ewropeaidd Sengl (SES 2+) gan y Comisiwn yn 2013, ond mae'r trafodaethau wedi cael eu gohirio yn y Cyngor er 2015. Yn 2019, mae Grŵp Person Doeth, sy'n cynnwys 15 arbenigwr yn y maes, ei sefydlu i asesu'r sefyllfa bresennol ac anghenion rheoli traffig awyr yn yr UE yn y dyfodol, a arweiniodd at sawl argymhelliad. Yna diwygiodd y Comisiwn ei destun yn 2013, gan gyflwyno mesurau newydd, a drafftio cynnig ar wahân i ddiwygio Rheoliad Sylfaenol EASA. Mae Dogfen Gweithio Staff yn cyd-fynd â'r cynigion newydd. a gyflwynir yma.

Mwy o wybodaeth

Cwestiynau ac Atebion: Awyr Ewropeaidd Sengl: ar gyfer rheoli traffig awyr yn effeithlon ac yn gynaliadwy

 

Parhau Darllen

Hedfan / cwmnïau hedfan

#Aviation - Datganiad gan y Comisiynydd Vălean ar fwriad y Comisiwn i ymestyn yr hepgoriad slot 

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean wedi cyhoeddi datganiad ar ôl mabwysiadu'r Comisiwn adrodd ar estyniad posibl y Diwygiad Rheoliad Slotiau

Dywedodd y Comisiynydd Vălean: “Mae’r adroddiad yn dangos bod lefelau traffig awyr yn parhau i fod yn isel, ac yn bwysicach fyth, nid ydyn nhw’n debygol o wella yn y dyfodol agos. Yn y cyd-destun hwn, mae'r diffyg sicrwydd dros slotiau yn ei gwneud hi'n anodd i gwmnïau hedfan gynllunio eu hamserlenni, gan wneud cynllunio'n anodd i feysydd awyr a theithwyr. Er mwyn mynd i’r afael â’r angen am sicrwydd ac ymateb i ddata traffig, rwy’n bwriadu ymestyn yr hepgoriad slot ar gyfer tymor y gaeaf 2020/2021, tan 27 Mawrth 2021. ”

Mae'r datganiad llawn ar gael ar-lein.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd