Cysylltu â ni

Hedfan / cwmnïau hedfan

Achos Boeing WTO: Mae'r UE yn rhoi gwrthfesurau yn erbyn allforion yr Unol Daleithiau

cyhoeddwyd

on

Mae rheoliad y Comisiwn Ewropeaidd yn cynyddu tariffau ar allforion yr Unol Daleithiau i'r UE sy'n werth $ 4 biliwn wedi'i gyhoeddi yn y Cyfnodolyn swyddogol o'r UE. Cytunwyd ar y gwrthfesurau gan aelod-wladwriaethau’r UE gan nad yw’r Unol Daleithiau wedi darparu sylfaen ar gyfer setliad a drafodwyd eto, a fyddai’n cynnwys cael gwared ar dariffau’r Unol Daleithiau ar allforion yr UE ar unwaith yn achos WTO Airbus. Awdurdododd Sefydliad Masnach y Byd (WTO) yr UE yn ffurfiol ar 26 Hydref i gymryd gwrthfesurau o'r fath yn erbyn cymorthdaliadau anghyfreithlon yr Unol Daleithiau i'r gwneuthurwr awyrennau Boeing.

Bydd y mesurau yn dod i rym o heddiw ymlaen. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn barod i weithio gyda'r Unol Daleithiau i setlo'r anghydfod hwn a hefyd i gytuno ar ddisgyblaethau tymor hir ar gymorthdaliadau awyrennau. Dywedodd Is-lywydd Gweithredol a Chomisiynydd Masnach Economi sy'n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Rydyn ni wedi nodi'n glir ein bod ni eisiau setlo'r mater hirsefydlog hwn. Yn anffodus, oherwydd diffyg cynnydd gyda'r UD, nid oedd gennym unrhyw ddewis arall ond gosod y gwrthfesurau hyn. O ganlyniad, mae'r UE yn arfer ei hawliau cyfreithiol o dan benderfyniad diweddar Sefydliad Masnach y Byd. Rydym yn galw ar yr Unol Daleithiau i gytuno i'r ddwy ochr ollwng gwrthfesurau presennol ar unwaith, fel y gallwn roi hyn y tu ôl i ni yn gyflym. Mae cael gwared ar y tariffau hyn yn fuddugoliaeth i'r ddwy ochr, yn enwedig gyda'r pandemig yn dryllio llanast ar ein heconomïau. Bellach mae gennym gyfle i ailgychwyn ein cydweithrediad trawsatlantig a chydweithio tuag at ein nodau a rennir. ”

Fe welwch ragor o wybodaeth yma

Strategaeth Hedfan ar gyfer Ewrop

Hedfan: Mae'r UE ac ASEAN yn dod i Gytundeb Cludiant Awyr bloc-i-bloc cyntaf y byd

cyhoeddwyd

on

Mae'r Undeb Ewropeaidd a Chymdeithas Cenhedloedd De-ddwyrain Asia (ASEAN) wedi gorffen trafodaethau ar Gytundeb Cludiant Awyr Cynhwysfawr ASEAN-UE (AE CATA). Dyma gytundeb trafnidiaeth awyr bloc-i-bloc cyntaf y byd, a fydd yn hybu cysylltedd a datblygiad economaidd ymhlith 37 aelod-wladwriaeth ASEAN a'r UE. O dan y cytundeb, bydd cwmnïau hedfan yr UE yn gallu hedfan hyd at 14 o wasanaethau teithwyr wythnosol, ac unrhyw nifer o wasanaethau cargo, trwy a thu hwnt i unrhyw wlad ASEAN, ac i'r gwrthwyneb. 

Dywedodd y Comisiynydd Trafnidiaeth, Adina Vălean: “Mae casgliad y cytundeb trafnidiaeth awyr‘ bloc-i-bloc ’cyntaf erioed hwn yn nodi carreg filltir bwysig ym mholisi hedfan allanol yr UE. Mae'n darparu gwarantau hanfodol o gystadleuaeth deg i'n cwmnïau hedfan a'n diwydiant Ewropeaidd, gan gryfhau rhagolygon cilyddol ar gyfer masnach a buddsoddiad yn rhai o farchnadoedd mwyaf deinamig y byd. Yn bwysig, mae'r cytundeb newydd hwn hefyd yn rhoi llwyfan cadarn inni barhau i hyrwyddo'r safonau uchel ar ddiogelwch, diogelwch, rheoli traffig awyr, yr amgylchedd a materion cymdeithasol wrth symud ymlaen. Rwy’n ddiolchgar am ddull adeiladol yr holl bartïon dan sylw, a wnaeth y fargen hanesyddol hon yn bosibl. ” 

Bydd y Cytundeb yn helpu i ailadeiladu cysylltedd aer rhwng gwledydd ASEAN ac Ewrop, sydd wedi gostwng yn sydyn oherwydd pandemig COVID-19, ac yn agor cyfleoedd twf newydd i'r diwydiant hedfan yn y ddau ranbarth. Mynegodd y ddwy ochr eu bwriad i gynnal trafodaethau rheolaidd a chydlynu agos er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl ar wasanaethau awyr a achosir gan y pandemig. Bydd ASEAN a'r UE nawr yn cyflwyno'r CATA AE ar gyfer sgwrio cyfreithiol wrth baratoi i'w lofnodi yn ddiweddarach. Cyhoeddwyd datganiad ar y cyd ar Gasgliad Cytundeb Cludiant Awyr Cynhwysfawr ASEAN-EU (AE CATA) yma

Parhau Darllen

Hedfan / cwmnïau hedfan

Mae'r UE yn gwahardd cludwyr Belarwsia o'i gofod awyr a'i feysydd awyr

cyhoeddwyd

on

Penderfynodd y Cyngor heddiw (4 Mehefin) gryfhau’r mesurau cyfyngol presennol mewn perthynas â Belarus trwy gyflwyno gwaharddiad ar or-oleuo gofod awyr yr UE ac ar fynediad i feysydd awyr yr UE gan gludwyr Belarwsia o bob math.

Bydd aelod-wladwriaethau’r UE yn gwadu caniatâd i gludwyr awyr Belarwsia (a chludwyr marchnata sydd â chyfran cod gyda chludwr Belarwsiaidd) lanio i mewn, tynnu oddi ar eu tiriogaethau neu eu gorlethu.

Mae penderfyniad heddiw yn dilyn casgliadau’r Cyngor Ewropeaidd ar 24 a 25 Mai 2021, lle condemniodd penaethiaid gwladwriaeth a llywodraeth yr UE yn gryf lanio gorfodol hedfan Ryanair ym Minsk ar 23 Mai 2021 gan beryglu diogelwch hedfan.

Gwnaed cwymp hediad Ryanair ym Minsk gyda'r bwriad penodol o gadw'r newyddiadurwr Raman Pratasevich sydd wedi bod yn feirniadol o drefn Lukashenko a'i gariad Sofia Sapega.

Mae'r Cyngor hefyd yn asesu rhestrau ychwanegol posibl o bobl ac endidau ar sail y fframwaith sancsiynau perthnasol, a sancsiynau economaidd wedi'u targedu ymhellach.

Parhau Darllen

Hedfan / cwmnïau hedfan

UE i restru cwmni hedfan Belarus cyn sancsiynau economaidd, dywed diplomyddion

cyhoeddwyd

on

By

Baneri’r Undeb Ewropeaidd yn gwibio y tu allan i bencadlys Comisiwn yr UE ym Mrwsel, Gwlad Belg Mai 5, 2021. REUTERS / Yves Herman

Mae'r Undeb Ewropeaidd yn paratoi cosbau ar gwmni hedfan cenedlaethol Belarus a thua dwsin o brif swyddogion hedfan Belarwsia, meddai tri diplomydd, mesur stop-fwlch cyn sancsiynau economaidd yn dilyn glanio awyren teithwyr yn orfodol, yn ysgrifennu Robin Emmott.

Mae'r rhewi asedau a'r gwaharddiadau teithio arfaethedig yn rhan o becyn o sancsiynau newydd ar Belarus o wladwriaethau'r UE, sy'n dreisiodd bod hediad Ryanair wedi'i wasgu i lanio ym Minsk ar 23 Mai i arestio newyddiadurwr anghytuno a'i gariad.

Dywed llywodraethau’r UE, a ddisgrifiodd y digwyddiad fel môr-ladrad y wladwriaeth, eu bod yn edrych ar dargedu sectorau sy’n chwarae rhan ganolog yn economi Belarus, i beri cosb go iawn ar yr Arlywydd Alexander Lukashenko. Gallent gynnwys gwerthu bondiau, y sector olew a potash, allforio mawr o Belarwsia.

Cyn gosod sancsiynau economaidd o’r fath, mae disgwyl i’r bloc gytuno erbyn Mehefin 21 - pan fydd gweinidogion tramor yr UE yn cwrdd - rhestr sancsiynau llai ar unigolion a dau endid fel ymateb cyflym, cyfryngol, meddai’r diplomyddion.

"Mae holl wladwriaethau'r UE yn cytuno â'r dull hwn," meddai un diplomydd. Dywedodd ail ddiplomydd y byddai “arwydd clir i Lukashenko fod ei weithredoedd yn beryglus ac yn annerbyniol”.

Tra bod y sancsiynau’n dal i gael eu trafod, gallai llysgenhadon yr UE mor gynnar â dydd Gwener rag-gymeradwyo gwahardd gor-oleuadau a glanio yn nhiriogaeth yr UE gan gwmnïau hedfan Belarus, gan ganiatáu i weinidogion yr UE eu llofnodi’n ffurfiol yn ddiweddarach yn y mis.

Mae Prydain, nad yw’n rhan o’r UE mwyach, wedi atal y drwydded awyr ar gyfer cludwr cenedlaethol Belarus, Belavia. Mae disgwyl i’r UE wneud yr un peth, meddai’r diplomyddion.

Disgwylir i’r enwau gynnwys swyddogion gweinidogaeth amddiffyn a thrafnidiaeth uchaf Belarus, milwrol o’r llu awyr, un o brif swyddogion maes awyr Minsk ac uwch swyddog hedfan sifil, meddai’r diplomyddion.

Hefyd i fod ar restr ddu a'i wahardd rhag busnes gyda'r UE mae menter arall sy'n eiddo i'r wladwriaeth o'r sector hedfan.

Nid oedd mwy o fanylion ar gael ar unwaith. Nid yw'r UE yn gwneud sylwadau cyhoeddus ar baratoadau parhaus ar gyfer sancsiynau.

Dywedodd Lukashenko yr wythnos diwethaf bod y newyddiadurwr a dynnodd oddi ar yr awyren wedi bod yn cynllwynio gwrthryfel, ac fe gyhuddodd y Gorllewin o ymladd rhyfel hybrid yn ei erbyn. Darllen mwy

Ers mynd i'r afael â phrotestiadau o blaid democratiaeth y llynedd, mae wedi gwrthsefyll tair rownd flaenorol o sancsiynau'r UE a mesurau tebyg yn yr UD - rhestrau du yn bennaf sy'n gwahardd swyddogion rhag teithio i Ewrop neu wneud busnes yn Ewrop a'r Unol Daleithiau.

Dywedodd gweinidogion tramor yr UE yr wythnos diwethaf y byddai sancsiynau newydd yn cynnwys pedwaredd rownd o waharddiadau teithio a rhewi asedau sy’n gysylltiedig ag etholiad arlywyddol yr oedd anghydfod yn ei gylch ym Melarus fis Awst diwethaf. Mae'r tua dwsin o enwau ar wahân ac wedi'u cysylltu'n uniongyrchol â digwyddiad Ryanair.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd