Cysylltu gyda ni

Awstria

Mae angen cynllun mwy cadarn ar Ewrop i ddelio ag ymladdwyr tramor, meddai Awstria

cyhoeddwyd

on

Mae angen cynllun mwy cadarn a chydlynol ar yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer delio ag ymladdwyr tramor a’r rhai sydd am ymuno â’u rhengoedd fel y jihadydd a laddodd bedwar o bobl yn Fienna yr wythnos diwethaf, meddai Canghellor Awstria Sebastian Kurz ddydd Llun (9 Tachwedd), yn ysgrifennu Francois Murphy.

Dylai amddiffyn ffiniau’r bloc hefyd fod yn rhan o ymateb Ewrop i filwriaeth Islamaidd, y bydd Kurz yn ei thrafod gydag arweinwyr Ffrainc, yr Almaen a’r Undeb Ewropeaidd heddiw (10 Tachwedd), meddai wrth gynhadledd newyddion.

Awstria

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesurau Awstria i gefnogi gweithredwyr cludo nwyddau ar reilffyrdd a theithwyr yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ddau fesur o Awstria sy'n cefnogi'r sector cludo nwyddau ar reilffyrdd ac un mesur sy'n cefnogi'r sector teithwyr rheilffyrdd yng nghyd-destun yr achosion o goronafirws. Bydd y ddau fesur sy'n cefnogi'r sector cludo nwyddau ar reilffyrdd yn sicrhau mwy o gefnogaeth y cyhoedd i annog symud traffig cludo nwyddau o'r ffordd i'r rheilffordd ymhellach, ac mae'r trydydd mesur yn cyflwyno rhyddhad dros dro i weithredwyr rheilffyrdd sy'n darparu gwasanaethau teithwyr ar sail fasnachol.

Canfu'r Comisiwn fod y mesurau'n fuddiol i'r amgylchedd ac i symudedd gan eu bod yn cefnogi trafnidiaeth reilffordd, sy'n llai llygrol na chludiant ffordd, tra hefyd yn lleihau tagfeydd ar y ffyrdd. Canfu'r Comisiwn hefyd fod y mesurau yn gymesur ac yn angenrheidiol i gyflawni'r amcan a ddilynir, sef cefnogi'r symudiad moddol o'r ffordd i'r rheilffordd tra nad ydynt yn arwain at ystumiadau cystadlu gormodol. Yn olaf, mae hepgor taliadau mynediad i'r seilwaith y darperir ar ei gyfer yn yr ail a'r trydydd mesur a ddisgrifir uchod yn unol â'r Rheoliad 2020/1429 a fabwysiadwyd yn ddiweddar.

Mae'r Rheoliad hwn yn caniatáu ac yn annog aelod-wladwriaethau i awdurdodi dros dro i leihau, hepgor neu ohirio taliadau am gael mynediad at seilwaith rheilffyrdd islaw costau uniongyrchol. O ganlyniad, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesurau'n cydymffurfio â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau Comisiwn 2008 ar gymorth gwladwriaethol ar gyfer ymgymeriadau rheilffordd (y Canllawiau Rheilffordd).

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y mesurau a gymeradwywyd heddiw yn galluogi awdurdodau Awstria i gefnogi nid yn unig gweithredwyr cludo nwyddau ar reilffyrdd, ond gweithredwyr teithwyr masnachol hefyd yng nghyd-destun yr achosion coronafirws. Bydd hyn yn cyfrannu at gynnal eu cystadleurwydd o gymharu â dulliau eraill o drafnidiaeth, yn unol ag amcan Bargen Werdd yr UE. Rydym yn parhau i weithio gyda’r holl aelod-wladwriaethau i sicrhau y gellir rhoi mesurau cymorth cenedlaethol ar waith mor gyflym ac effeithiol â phosibl, yn unol â rheolau’r UE. ”

Mae'r datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein

Parhau Darllen

Awstria

Fienna wedi'i drawmateiddio'n dawel ar ôl rampio gynnau

cyhoeddwyd

on

By

Gorweddai strydoedd Fienna yn ddistaw ac yn wag o dan ddiogelwch tynn brynhawn Mawrth (3 Tachwedd), lai na 24 awr ar ôl i bedwar o bobl gael eu lladd mewn rampage gwn gan jihadydd euog yng nghanol y ddinas brysur, yn ysgrifennu .

Ar yr hyn a oedd hefyd yn ddiwrnod cyntaf ail gloi coronafirws cenedlaethol, dim ond ambell gar neu fan y gellid eu gweld yn teithio ar hyd y rhodfeydd llydan, wedi'u gorchuddio â choed o flaen Prifysgol Fienna, Neuadd y Ddinas, a'r Senedd, ac ychydig iawn o gerddwyr. .

Roedd yr ardal o amgylch synagog Iddewig Stadttempel, lle cychwynnodd yr ymosodiad, yn dal i gael ei chau a'i gwarchod gan yr heddlu gyda'u harfau yn barod, tra bod swyddogion arfog yn rheoli ceir ar hyd y draffordd a oedd yn arwain at ac o'r maes awyr.

Soniodd y rhai a orfodwyd i fentro y tu allan i weithio am eu sioc dros y trais.

“Mae’n wallgof, mae pawb yn poeni. Nid yw bywyd yn werth unrhyw beth mwyach, ”meddai’r gyrrwr tacsi Huseyin Gueluem wrth aros am deithwyr ym Maes Awyr Fienna.

Yn dal i gael ei ysgwyd yn amlwg gan ddigwyddiadau'r nos, cymharodd Gueluem y trais ag ymosodiadau milwriaethus yn Nhwrci. “Mae terfysgaeth yn derfysgaeth, nid yw’n gwybod unrhyw grefydd na gwladwriaeth,” meddai.

Soniodd gwerthwr papur newydd yn y maes awyr a oedd am aros yn anhysbys am y doll feddyliol.

“Mae’r cyfan ychydig yn llawer,” meddai. “Yr ymosodiad, y cloi newydd, wnes i ddim cysgu o gwbl heno.”

Dim ond newyddiadurwyr a llond llaw o drigolion chwilfrydig oedd wedi dod i'r ardal o amgylch y synagog.

“Roedd rhywbeth fel hyn i’w ddisgwyl, hyd yn oed yn Fienna,” meddai Josef Neubauer, sy’n byw yn Fienna. “Mae'n ddinas fawr. Berlin, Paris - dim ond mater o amser oedd hi. ”

Roedd rhai yn ofni beth fyddai effaith gymdeithasol yr ymosodiadau.

“Mae’r bobl hyn eisiau gwneud Islam yn fwy ac yn fwy ond mewn gwirionedd maen nhw’n ei gwneud yn llai ac yn llai,” meddai’r myfyriwr Zaccaria Assalmonashev. “Ac felly maen nhw'n ei ddinistrio.”

Parhau Darllen

Awstria

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun cymorth hylifedd Awstria wedi'i addasu i gefnogi cwmnïau yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi canfod bod rhai diwygiadau i gynllun cymorth hylifedd Awstria a gymeradwywyd yn flaenorol i gefnogi mentrau Awstria yr effeithiwyd arnynt gan yr achos o coronafirws yn unol â'r Fframwaith Dros Dro Cymorth Gwladwriaethol. Cymeradwywyd y cynllun gwreiddiol ar 8 2020 Ebrill dan rif yr achos SA.56840, ac mae'n darparu ar gyfer symiau cyfyngedig dros dro o gymorth ar ffurf (i) grantiau uniongyrchol, (ii) gwarantau ar fenthyciadau a blaensymiau ad-daladwy, a (iii) gwarantau ar fenthyciadau a chyfraddau llog â chymhorthdal ​​ar fenthyciadau.

Nod y cynllun gwreiddiol oedd galluogi mentrau yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws i gwmpasu eu rhwymedigaethau tymor byr, er gwaethaf y golled refeniw a achosir gan y pandemig ar hyn o bryd. Hysbysodd Awstria rai addasiadau i'r cynllun gwreiddiol, yn benodol: (i) gall microfusnesau neu fentrau bach elwa o'r mesur hyd yn oed os cawsant eu hystyried mewn anhawster ar 31 Rhagfyr 2019, o dan rai amodau; a (ii) cynnydd o € 4 biliwn yng nghyfanswm cyllideb y cynllun, o € 15bn i € 19bn.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y cynllun, fel y'i haddaswyd, yn parhau i fod yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro . Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.58640 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd