Cysylltu gyda ni

Awstria

Mae angen cynllun mwy cadarn ar Ewrop i ddelio ag ymladdwyr tramor, meddai Awstria

Reuters

cyhoeddwyd

on

Mae angen cynllun mwy cadarn a chydlynol ar yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer delio ag ymladdwyr tramor a’r rhai sydd am ymuno â’u rhengoedd fel y jihadydd a laddodd bedwar o bobl yn Fienna yr wythnos diwethaf, meddai Canghellor Awstria Sebastian Kurz ddydd Llun (9 Tachwedd), yn ysgrifennu Francois Murphy.

Dylai amddiffyn ffiniau’r bloc hefyd fod yn rhan o ymateb Ewrop i filwriaeth Islamaidd, y bydd Kurz yn ei thrafod gydag arweinwyr Ffrainc, yr Almaen a’r Undeb Ewropeaidd heddiw (10 Tachwedd), meddai wrth gynhadledd newyddion.

Awstria

Awstria a Denmarc i weithio gydag Israel ar frechlynnau

cyfrannwr Guest

cyhoeddwyd

on

Austrian Chancellor Sebastian Kurz (Yn y llun) said Austria and Denmark would work with Israel on vaccine production against mutations of the coronavirus and jointly research treatment options, according to press reports, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

The two countries no longer want to be ‘’only’’ dependent on the EU for vaccines.

Kurz and Denmark’s Prime Minister Mette Frederiksen plan to visit Israel on Thursday to discuss “an international corporation for manufacturing vaccines,” Netanyahu was quoted by Reuters fel yn dweud.

The Austrian leader said it was right that the EU procures vaccines for its member states but the European Medicines Agency (EMA) had been too slow to approve them and he lambasted pharmaceutical companies’ supply bottlenecks.

The European Commission said member states were free to strike separate deals should they wish to. “It’s not that the strategy unravelled or it goes against the strategy, not at all,” an EU Commission spokesperson said.

Parhau Darllen

Awstria

Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop yn Awstria: Benthyca ffres i helpu cartrefi a busnesau i adeiladu cartrefi ynni-effeithlon 

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae Grŵp EIB wedi darparu gwarant ariannol i Fanc Hypo Vorarlberg yn Awstria i ehangu ei allu benthyca ar gyfer cartrefi, busnesau bach a chanolig a chwsmeriaid canol-cap. Cefnogir y cytundeb hwn gan y Cronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol (EFSI), prif biler y Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop. Diolch i'r cytundeb newydd hwn, bydd Hypo Vorarlberg yn gallu cefnogi adeiladu adeiladau preswyl hynod effeithlon o ran ynni, a thrwy hynny helpu'r amgylchedd ac economi Awstria yng nghyd-destun heriol COVID-19.

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Diolch i’r gefnogaeth hon gan y Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop, bydd Hypo Vorarlberg yn gallu cynyddu ei allu benthyca i aelwydydd, busnesau bach a chanolig a chapiau canol ar gyfer adeiladu cartrefi ynni-effeithlon newydd. Bydd y fenter hon yn helpu'r sector adeiladu trawiadol yn yr amser anodd hwn, yn ogystal â chyfrannu at gyflawni ein nodau hinsawdd. ”

Mae'r datganiad i'r wasg ar gael yma. Hyd yn hyn mae'r Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop wedi ysgogi € 535 biliwn o fuddsoddiad ledled yr UE, gan elwa cyfanswm o dros 1.4 miliwn o fusnesau bach a chanolig.

Parhau Darllen

Awstria

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesurau Awstria i gefnogi gweithredwyr cludo nwyddau ar reilffyrdd a theithwyr yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion coronafirws

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ddau fesur o Awstria sy'n cefnogi'r sector cludo nwyddau ar reilffyrdd ac un mesur sy'n cefnogi'r sector teithwyr rheilffyrdd yng nghyd-destun yr achosion o goronafirws. Bydd y ddau fesur sy'n cefnogi'r sector cludo nwyddau ar reilffyrdd yn sicrhau mwy o gefnogaeth y cyhoedd i annog symud traffig cludo nwyddau o'r ffordd i'r rheilffordd ymhellach, ac mae'r trydydd mesur yn cyflwyno rhyddhad dros dro i weithredwyr rheilffyrdd sy'n darparu gwasanaethau teithwyr ar sail fasnachol.

Canfu'r Comisiwn fod y mesurau'n fuddiol i'r amgylchedd ac i symudedd gan eu bod yn cefnogi trafnidiaeth reilffordd, sy'n llai llygrol na chludiant ffordd, tra hefyd yn lleihau tagfeydd ar y ffyrdd. Canfu'r Comisiwn hefyd fod y mesurau yn gymesur ac yn angenrheidiol i gyflawni'r amcan a ddilynir, sef cefnogi'r symudiad moddol o'r ffordd i'r rheilffordd tra nad ydynt yn arwain at ystumiadau cystadlu gormodol. Yn olaf, mae hepgor taliadau mynediad i'r seilwaith y darperir ar ei gyfer yn yr ail a'r trydydd mesur a ddisgrifir uchod yn unol â'r Rheoliad 2020/1429 a fabwysiadwyd yn ddiweddar.

Mae'r Rheoliad hwn yn caniatáu ac yn annog aelod-wladwriaethau i awdurdodi dros dro i leihau, hepgor neu ohirio taliadau am gael mynediad at seilwaith rheilffyrdd islaw costau uniongyrchol. O ganlyniad, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesurau'n cydymffurfio â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau Comisiwn 2008 ar gymorth gwladwriaethol ar gyfer ymgymeriadau rheilffordd (y Canllawiau Rheilffordd).

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y mesurau a gymeradwywyd heddiw yn galluogi awdurdodau Awstria i gefnogi nid yn unig gweithredwyr cludo nwyddau ar reilffyrdd, ond gweithredwyr teithwyr masnachol hefyd yng nghyd-destun yr achosion coronafirws. Bydd hyn yn cyfrannu at gynnal eu cystadleurwydd o gymharu â dulliau eraill o drafnidiaeth, yn unol ag amcan Bargen Werdd yr UE. Rydym yn parhau i weithio gyda’r holl aelod-wladwriaethau i sicrhau y gellir rhoi mesurau cymorth cenedlaethol ar waith mor gyflym ac effeithiol â phosibl, yn unol â rheolau’r UE. ”

Mae'r datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd