Cysylltu â ni

Caribïaidd

Mae awydd Ewrop am fwyd Caribïaidd yn tynnu sylw at duedd gynyddol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Erbyn hyn mae marchnad fwyd y Caribî werth bron i £ 100 miliwn. Mae sawsiau a chynfennau yn benodol werth £ 1.12 biliwn ac fe dyfon nhw 16.8% yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Tyfodd y farchnad blawd heb glwten 19.9% ​​yn 2019 yn y DU ac yn yr Almaen mae'n werth £ 174m. Mae Allforio Caribïaidd yn rhyddhau adroddiad - Datgloi potensial elw'r Caribî cyn ei rhith-expo Yn hollol Caribïaidd. Rhoddodd cwmnïau Caribïaidd gyfle i arddangos eu cynhyrchion i brynwyr Ewropeaidd.

Gallai blas cynyddol ar gyfer bwyd Caribïaidd yn Ewrop fod yn broffidiol i weithgynhyrchwyr rhanbarthol, yn ôl ymchwil gan Asiantaeth Datblygu Allforio y Caribî (Allforio Caribïaidd). Amlygir y duedd ar gyfer sawsiau a chynfennau bwyd egsotig a chynhwysion naturiol sy'n seiliedig ar blanhigion mewn adroddiad newydd a gomisiynwyd cyn expo rhithwir Caribïaidd Allforio Caribïaidd ar 17 a 18 Tachwedd.

“Rydyn ni’n gweld potensial mawr ar gyfer cynhyrchion bwyd Caribïaidd ledled Ewrop ar hyn o bryd,” meddai Dr Damie Sinanan, Rheolwr Cystadleurwydd Allforio a Allforio Caribïaidd. “Mae’n ymddangos bod defnyddwyr yn chwilio am wahanol flasau ac yn chwarae mwy gyda sbeisys ond mae yna lawer o addewid ymysg bwydydd naturiol fel siocled, te a blawd heb glwten. Rydyn ni'n gyffrous iawn am yr ystod o gynhyrchwyr artisanal o safon sydd gennym yn ein expo eleni a fydd yn helpu i gefnogi masnach rhwng y Caribî ac Ewrop. ”

hysbyseb

Yn y DU, mae marchnad fwyd y Caribî bellach werth bron i £ 100m ac roedd Bidfood, cawr cyfanwerthu gwasanaeth bwyd, yn nodi bwyd Caribïaidd fel tueddiad bwyd y 10 Uchaf. Yn 2019, amlygodd manwerthwr y DU Tesco hefyd bris Caribïaidd fel 'tuedd sy'n dod i'r amlwg'. Mae sawsiau a chynfennau yn arbennig werth £ 1.12bn a thyfodd 16.8% yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Dywed Craig & Shaun McAnuff ar blatfform bwyd a ffordd o fyw Caribïaidd 'Original Flava': “Rydyn ni wedi gweld cynnydd enfawr ym mhoblogrwydd bwydydd Caribïaidd yn y DU yn ystod y blynyddoedd diwethaf sy'n gyffrous iawn. Tebyg Ainsley Harriott a Levi Roots yn paratoi'r ffordd ar gyfer bwyd Caribïaidd; gweld cynhwysion stwffwl Caribïaidd ar gael yn ehangach; ond hefyd yn gweld ein llyfr coginio fel llyfrwerthwr gorau ar nifer o siartiau ac yn derbyn cydnabyddiaeth teledu a'r cyfryngau yn genedlaethol. Mae cymaint o amrywiaeth a chymaint o flasau mewn coginio Caribïaidd y mae cyhoedd Prydain yn eu caru. ”

Yn Sbaen, mae'r categori 'bwydydd o wledydd eraill' wedi tyfu 105.9% ers 2012. Mae chwaeth sbeislyd wedi gweld twf cryf gyda blasau'r Caribî yn cael eu henwi fel tuedd sy'n dod i'r amlwg mewn sawsiau a sbeisys, gan gynyddu tua 55% i dair miliwn cilogram a dros 29% mewn gwerth i bron i € 19m. Mae bron i draean (32%) o ddefnyddwyr yr Almaen wedi dweud eu bod yn hoffi bwyd Caribïaidd sydd wedi arwain at gynnydd mewn gwres a sbeis ar y bwrdd yn ystod ciniawau teulu. Mae pobl yn yr Iseldiroedd hefyd yn fwyfwy agored i ymgorffori mwy o amrywiad yn eu coginio, gan gynnwys cyfuniadau blas a defnyddio cynhwysion ffres a naturiol, gyda gwerth sawsiau tsili yn dringo mewn gwerth 125% ers 2016.

Mae cariad Ewrop at gynhwysion iachus sy'n seiliedig ar blanhigion, ynghyd ag ymdrechion y rhanbarth i hyrwyddo cynaliadwyedd, hefyd wedi arwain at ddiddordeb cynyddol mewn cynhyrchion naturiol ac organig fel siocled, te a blawd heb glwten. Yn y DU, mae siocled yn gategori £ 4.3bn ac yn ôl Kantar, mae siocled plaen a thywyll yn tyfu 14.5% flwyddyn ar ôl blwyddyn. Yn Sbaen, mae'n werth € 1.5bn, a chynyddodd 3.6% yn 2019. Yn y cyfamser, yr Iseldiroedd oedd y mewnforiwr mwyaf o ffa coco yn 2018 ac mae'n gartref i'r diwydiant malu coco mwyaf yn y byd. Mae'r categori te yn y DU werth £ 561.3m nad yw'n syndod o ystyried cariad y genedl at y diod poeth.

hysbyseb

Yn yr Almaen, mae 129 miliwn o gwpanau o de yn cael eu bwyta bob dydd ac yn yr Iseldiroedd mae 71% o ddefnyddwyr yn yfed te o leiaf unwaith yr wythnos. Tyfodd categori bwyd blawd heb glwten y DU 19.9% ​​yn 2019 o'i gymharu â'r flwyddyn cyn ac yn yr Almaen mae'r farchnad werth £ 174m. Bydd cyflenwyr bwyd Caribïaidd yn cael cyfle i arddangos eu cynhyrchion bwyd unigryw i brynwyr Ewropeaidd yn nigwyddiad expo rhithwir cyntaf Caribbean Export: Absolute Caribbean - datgloi potensial elw'r Caribî ar 17 a 18 Tachwedd. I gael mwy o wybodaeth am y digwyddiad ac i gofrestru, cliciwch yma. 

Caribïaidd

Cefnogi busnesau bach, bach a chanolig, asgwrn cefn economïau'r Caribî

cyhoeddwyd

on

Roedd y Cenhedloedd Unedig yn coffáu diwrnod Micro-Fentrau Bach a Chanolig (MSMEs) ar 27 Mehefin. Mae'r diwrnod hwn sy'n ymroddedig i MSMEs i gydnabod eu cyfraniad i'r economi fyd-eang. Yn wir mae rheswm clir dros wneud hynny. Mae Cynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar Fasnach a Datblygu yn nodi bod MSMEs yn cyfrif am fwy na 90% o'r holl fusnesau a thua 70% o swyddi yn fyd-eang, yn ysgrifennu Deodat Maharaj. 

I'r dde yma yn y Caribî, mae MSMEs yn asgwrn cefn i lawer o'n heconomïau gan gynhyrchu swyddi a chyfleoedd gwerthfawr i'n pobl. Yn ôl Banc Datblygu'r Caribî, mae MSMEs yn cynrychioli rhwng 70-85% o fusnesau Caribïaidd ac yn cyfrannu rhwng 60-70% o'r Cynnyrch Domestig Gros. Yn hollbwysig, maent yn cyfrif am amcangyfrif o 50% o gyfanswm y gyflogaeth. Yn bwysig, menywod sy'n berchen ar 40% o fusnesau Caribïaidd. Mae llwyddiant y mentrau hyn yn adlewyrchu dyfeisgarwch, diwydiant ac ysbryd arloesol ein entrepreneuriaid. Yn seiliedig ar y data, er mwyn adeiladu Caribî gwydn o dan amgylchiadau arferol lle mae'n rhaid i fusnes fod yn bartner canolog, byddai angen i ni gynyddu cefnogaeth i'r entrepreneuriaid mewn busnesau bach, bach a chanolig.
 
Fodd bynnag, o ystyried y ffaith ein bod yn byw mewn amseroedd digynsail gyda gwledydd bach a bregus y Caribî yn chwilota o'r pandemig coronafirws, rhaid i'r pwyslais fod ar adferiad cyflym ac adeiladu gwytnwch. I fod yn llwyddiannus, mae gan y sector preifat ran fawr i'w chwarae. O ganlyniad, o ystyried rôl MSMEs wrth greu cyfle a swyddi, mae'n rhesymegol bod yn rhaid i MSMEs gael sylw â blaenoriaeth. Bydd mesurau polisi sy'n eu heithrio neu'n darparu cefnogaeth is-optimaidd yn wrthgynhyrchiol a dim ond yn sicrhau cyfnod adferiad hir neu hyd yn oed yn waeth, colli swyddi a thwf is-optimaidd. 

Mae angen ystod o gefnogaeth ar MSMEs gan gynnwys cyllid yr wyf wedi ysgrifennu arno o'r blaen. Fodd bynnag, nid yw'n ymwneud â darparu cefnogaeth ariannol yn unig a chreu amgylchedd galluogi i fusnes ffynnu. Mae yna feysydd hanfodol eraill lle mae angen cefnogaeth i roi'r siawns orau o lwyddo i'n MSMEs. 

Yn anad dim, yw maes technoleg. Mae COVID-19 wedi dangos yn eithaf clir y rheidrwydd i gofleidio ffyrdd newydd o weithio a gwneud busnes. Rhaid estyn cefnogaeth i'n MSMEs i'w helpu i gofleidio'r oes newydd hon. Rydym ni yn Asiantaeth Datblygu Allforio y Caribî (Allforio Caribïaidd) eisoes wedi cynyddu ein cefnogaeth yn y maes hwn ac wedi gweld diddordeb enfawr ar ran busnesau ledled y Rhanbarth. Er enghraifft, yn ein gweminar diwethaf ar e-fasnach “Adeiladu eich Siop e-Fasnach o Scratch” ym mis Chwefror 2021, roedd gennym dros 400 o gyfranogwyr o bob rhan o'r Caribî. Mae hyn yn dangos awydd ein cwmnïau i fanteisio ar y cyfleoedd a gyflwynir gan dechnoleg i helpu i dyfu eu busnesau.

Mae technoleg hefyd yn cael effaith ddemocrataidd yn helpu cwmnïau waeth beth fo'u maint gyda chyfle i dyfu eu busnesau a chyrraedd cwsmeriaid newydd am gost isel. Yn yr oes COVID-19 hon, mae enghreifftiau'n brin. Yma yn Barbados, mae ffermwyr ar raddfa fach wedi mynd i'r rhyngrwyd i werthu eu cynhyrchion. Yn Trinidad a Tobago, mae grŵp Facebook “Trini Farmers” gydag aelodaeth amcangyfrifedig o 49,500 o aelodau sy'n gwasanaethu fel grŵp cymheiriaid lle mae aelodau'n cefnogi ei gilydd. Dyma ddwy enghraifft dda lle mae entrepreneuriaid wedi cymryd y cam cyntaf. Ar yr un pryd, mae angen i ni fod yn mynd ati i gefnogi'r rhai sydd angen cymorth.

O ran trosoledd technoleg i dyfu busnesau, mae gan y llywodraeth ran bwysig i'w chwarae wrth greu'r amgylchedd polisi cywir, darparu cymhellion, a darparu cefnogaeth bendant i MSMEs. Ar yr un pryd, nid yn unig mae'n ymwneud â chymorth y wladwriaeth, ond mae gan y sector corfforaethol mwy, gan gynnwys sefydliadau ariannol, ran bwysig i'w chwarae fel mentoriaid a phartneriaid busnes ar gyfer MSMEs. Mae er budd pawb i fentrau meicro, bach a chanolig lwyddo.

Yn ail, mae cost ynni yma yn ein Rhanbarth ymhlith yr uchaf ar y blaned. Mae hyn nid yn unig yn anghymhelliad i fuddsoddwyr uniongyrchol tramor ond hefyd yn gyfyngiad i'n busnesau yma yn ein Caribî. Mae costau ynni uchel yn syml yn cynyddu cost cynhyrchu gan ei gwneud hi'n anodd i ni gystadlu â mewnforion ar y lefel genedlaethol ac allforio ein cynnyrch i farchnadoedd rhanbarthol a rhyngwladol. Er mwyn mynd i'r afael â'r mater hwn, mae'r ymdrech i adnewyddu yn bwysig ar lefelau cenedlaethol a rhanbarthol. Rydym ni yn Caribî Allforio yn gweithio'n agos gydag MSMEs ar draws y Rhanbarth i'w helpu i wella effeithlonrwydd ynni ac o ganlyniad i'w gwneud yn fwy cystadleuol. Fodd bynnag, mae angen i ni wneud hyn ar raddfa a all gael effaith drawsnewidiol. Y gwir amdani yw nad ydym yno eto. Rhaid i ddyrannu'r adnoddau angenrheidiol i leihau costau ynni gyda'r fantais ddeublyg o weithredu yn yr hinsawdd, fod yn flaenoriaeth uchel ar y lefel genedlaethol.

Yn olaf, mae angen i'n MSMEs ganolbwyntio ar farchnadoedd arbenigol gyda chynhyrchion premiwm a phrisiau cymesur i adlewyrchu eu hansawdd. Rydym ni yn Allforio Caribïaidd wedi bod yn helpu busnesau rhanbarthol i dreiddio i'r farchnad Ewropeaidd a manteisio ar y Cytundeb Partneriaeth Economaidd gyda'r Undeb Ewropeaidd. Fodd bynnag, rydym hefyd yn sylweddoli bod yn rhaid gwneud llawer mwy. Am yr union reswm hwn yr ydym wedi partneru gyda'r Ganolfan Fasnach Ryngwladol i sefydlu canolbwynt ar gyfer masnach mewn cynhyrchion cynaliadwy. 

Bydd yr Hwb hwn yn helpu i gryfhau cystadleurwydd MSME trwy gefnogi gweithredu arferion busnes gwyrdd. Eisoes mae marchnad sydd wedi hen ennill ei phlwyf ar gyfer cynhyrchion sy'n cwrdd â meini prawf cynaliadwyedd, ac rydym yn awyddus i helpu busnesau Caribïaidd i fanteisio ar y cyfle hwn. Wrth symud ymlaen, mae'n bwysig partneru â sefydliadau cymorth busnes nid yn unig yn Ewrop ond hefyd mewn marchnadoedd premiwm eraill i gael ein cynnyrch ar y silffoedd i ddenu'r sylfaen cwsmeriaid sy'n ehangu ar gyfer cynhyrchion sy'n cwrdd â meini prawf “cynaliadwyedd”. 

I grynhoi, mae adferiad cyflym ac adeiladu gwytnwch yn gofyn am raglen fawr o gefnogaeth ac yn canolbwyntio ar ein busnesau micro, bach a chanolig eu maint. Maent yn allweddol i greu swyddi a chyfle mawr eu hangen i'n pobl. Er mwyn sicrhau llwyddiant, mae angen partneriaeth eang gan gynnwys gyda'r mentrau busnes rhanbarthol mwy. Mae Asiantaeth Datblygu Allforio Caribïaidd wedi ymrwymo i'r agenda hon. Byddwn yn parhau i weithio gyda phawb i ddarparu'r gefnogaeth hon sydd ei hangen yn fawr a chreu opsiynau a chyfleoedd i'n pobl, wrth inni geisio adeiladu Caribî gwirioneddol gydnerth.

Deodat Maharaj yw cyfarwyddwr gweithredol Asiantaeth Datblygu Allforio Caribïaidd.

Ynglŷn Caribïaidd Allforio

Allforio Caribïaidd yw'r unig asiantaeth hyrwyddo masnach a buddsoddi ranbarthol yn y grŵp Affricanaidd, Caribïaidd a'r Môr Tawel (ACP). Wedi'i sefydlu ym 1996 gan Gytundeb Rhyng-Lywodraethol fel yr asiantaeth hyrwyddo masnach a buddsoddi rhanbarthol, mae'n gwasanaethu 15 talaith Fforwm y Caribî (CARIFORUM), sef: Antigua a Barbuda, Y Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Gweriniaeth Dominicanaidd, Haiti , Grenada, Guyana, Jamaica, Saint Lucia, St. Kitts a Nevis, St. Vincent a'r Grenadines, Suriname, a Trinidad a Tobago.

Mae'r asiantaeth yn cynnal nifer o weithgareddau yn seiliedig ar raglenni sydd wedi'u cynllunio i wella cystadleurwydd busnesau bach a chanolig rhanbarthol, hyrwyddo masnach a datblygu ymhlith taleithiau CARIFORUM, hyrwyddo masnach a buddsoddiad cryfach rhwng Cymuned y Caribî (CARICOM) a'r Weriniaeth Ddominicaidd, taleithiau CARIFORUM a'r Rhanbarthau Allanol Caribïaidd Ffrainc (FCORs) a Gwledydd a Thiriogaethau Tramor yr UE (OCTs) yn y Caribî.

Parhau Darllen

Caribïaidd

Dinasyddiaeth yn ôl cynlluniau buddsoddi - mwy nag sy'n cwrdd â'r llygad?

cyhoeddwyd

on

Parthed Mr Gurdip (Dev) Caerfaddon

Rydym yn ailadrodd ein hymddiheuriad dwys i Mr Dev Bath ac rydym heddiw wedi setlo achos enllib gyda Mr Dev Bath ac wedi talu swm y cytunwyd arno i setlo ei hawliad a'i gostau cyfreithiol i'w Elusen enwebedig, St John Ambulance UK.

Rydym yn derbyn yn llwyr fod Mr Dev Bath wedi’i gyhuddo ar gam ac yn anghyfiawn o fod yn rhan o herwgipio honedig Mehul Choksi, ffoadur o gyfiawnder Indiaidd, a honnodd ei fod wedi dioddef herwgipio a noddwyd gan y wladwriaeth o Antigua a Barbuda mewn cwch ar neu o gwmpas 23 Mai 2021, ar ran Llywodraeth India a'i drosglwyddo i awdurdodau Cymanwlad Dominica, lle mae'n cael ei gadw ar hyn o bryd. Dywedwyd mai'r cymhelliad oedd osgoi'r achosion estraddodi parhaus yn Antigua lle mai India yw'r wladwriaeth sy'n gofyn amdani.

hysbyseb

Rydym yn derbyn yn llwyr ganfyddiadau dogfenedig tîm o ymchwilwyr profiadol a gyfarwyddwyd gan y cyfreithiwr Rhyngwladol Mr Gary Summers o Gwnsler, o 9 Siambr Ryngwladol Bedford Row ac a arweinir gan Mr Tarique Ghaffur CBE QPM, cyn-Gomisiynydd Cynorthwyol Gwasanaeth Heddlu Metropolitan Llundain sydd wedi cyfweld pawb. y pynciau a gyhuddir o fod yn rhan o'r herwgipio ac maent wedi alltudio Mr Gurdip (Dev) Bath yn llwyr ynghyd â 3 phwnc arall a gyhuddwyd yn anghywir ac yn anghyfiawn: Ms Barbara Jarabik; Mr Gurmit Singh a Mr Gurjit Singh Bhandal.

Rydym yn derbyn yn llwyr fod Mr Dev Bath bob amser wedi bod yn ddyn anrhydeddus iawn o onestrwydd llwyr na fyddai byth yn cysylltu ei hun â llewys neu weithgaredd troseddol o ba bynnag fath.

hysbyseb
Parhau Darllen

Caribïaidd

Mae Allforio Caribïaidd a Banc Datblygu Caribïaidd yn ymuno i ddarparu grantiau i MSMEs

cyhoeddwyd

on

Mae Asiantaeth Datblygu Allforio y Caribî (Allforio Caribïaidd) a Banc Datblygu'r Caribî (CDB) mewn cydweithrediad â'r Undeb Ewropeaidd, wedi ymuno â phartneriaeth i gefnogi MSMEs rhanbarthol gyda chymorth ariannol i helpu busnesau i retool a chadw swyddi. Bydd CDB yn ariannu cyfleuster grant US $ 600K trwy Raglen Cymorth Technegol (TAP) i liniaru effaith COVID-19 a darparu adeiladu gallu parhaus trwy e-ddysgu.

“Mae'n anrhydedd i Allforio Caribïaidd gael ei ymddiried gan CDB i weithredu rhaglen mor bwysig i'n MSMEs rhanbarthol. Mae'r cronfeydd nid yn unig yn amserol, ond maent hefyd yn angenrheidiol, os yw cwmnïau am ddod yn ôl yn gryfach, cadw swyddi a chreu mwy, ”meddai Damie Sinanan, rheolwr yr adran Hyrwyddo Cystadleurwydd ac Allforio sy'n gyfrifol am y TAP yn Caribî Allforio. Dywedodd Cyfarwyddwr Adran Prosiectau CDB, Daniel Best, fod y fenter yn ymateb i “angen brys am gymorth technegol a rhaglenni meithrin gallu i helpu busnesau i oroesi, aros yn gystadleuol ac adennill cyfran o’r farchnad mewn marchnadoedd allforio a domestig” yn sgil COVID-19.

Dywedodd ei fod yn cyd-fynd â sawl mesur arall gan gynnwys cymorth benthyciadau a meithrin gallu, yr oedd y Banc wedi'i gefnogi yn ystod y flwyddyn ddiwethaf i gynorthwyo'r sector busnes yn ei Aelod-wledydd Benthyca. Cydweithiodd y ddau sefydliad yn 2020 gydag arolwg rhanbarthol i asesu effaith y pandemig COVID-19 ar weithrediadau MSME; canfod lefel a meysydd y gefnogaeth y byddai eu hangen i gynorthwyo busnesau bach a chanolig yn ystod yr argyfwng; a lleoli cwmnïau yn well i ymdopi â'r canlyniad economaidd.

hysbyseb

Amlygodd yr arolwg fod bron i 50% o'r ymatebwyr wedi'u gorfodi i gau lleoliadau ffisegol, tra bod tua 45% wedi rhoi'r gorau i gynhyrchu nwyddau a gwasanaethau ac nad oedd gan 80 y cant gynllun parhad. Yng ngoleuni'r canfyddiadau hyn, mae'r TAP yn gyfle i'r MSME hyn ennill y cymorth technegol sydd ei angen i ddatblygu eu busnesau i ailadeiladu ac retool mewn modd i wrthsefyll sioc yn y dyfodol. Bydd MSME's yn gallu gwneud cais am grantiau o hyd at US $ 15,000 i'w defnyddio ar amrywiol brosiectau cymorth technegol gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i Effeithlonrwydd Adnoddau ac Ynni Adnewyddadwy; Digideiddio Busnes; Marchnata a Hyrwyddiadau; Adeiladu Gwydnwch; Prynu ac Uwchraddio Nwyddau Cyfalaf; Ardystiad; Adeiladu Gallu a Diogelu Hawliau Eiddo Deallusol.

Er mwyn dod â dull cyfannol o gefnogi MSMEs rhanbarthol y mae COVID-19 yn effeithio arnynt, mae darpariaeth cyfres o offer meithrin gallu i ategu'r cymorth technegol hefyd i'w datblygu. Bydd yr offer hyn ar gael i MSMEs ar-lein trwy borth e-ddysgu a gynhelir gan Caribbean Export. Mae e-ddysgu a'i fanteision hygyrchedd cynhenid ​​hyd yn oed yn bwysicach yn ystod yr amser hwn pan fydd cyfyngiadau teithio yn dal i fod ar waith.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd