Cysylltu â ni

EU

Mae gwrthiant Iran yn nodi pen-blwydd gwrthryfel ac yn dadlau dros gefnogaeth y Gorllewin

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Heddiw (10 Tachwedd), cynhaliodd Cyngor Cenedlaethol Gwrthiant Iran gynhadledd ar-lein i nodi pen-blwydd blwyddyn gwrthryfel ledled y wlad yn erbyn cyfundrefn glerigol Iran. Digwyddodd yr arddangosiadau a oedd yn cynnwys y symudiad hwnnw ar draws o leiaf 191 o ddinasoedd a threfi, ar ôl ffrwydro’n ddigymell ar ôl i’r llywodraeth gyhoeddi cynnydd sydyn ym mhrisiau gasoline. Ond ni pharhaodd y gwrthryfel ddim ond sawl diwrnod cyn iddo gael ei dorri gan ormes creulon, yn bennaf yn nwylo'r Corfflu Gwarchodlu Chwyldroadol Islamaidd.

Trwy gydol y flwyddyn ddiwethaf, mae'r NCRI wedi ymrwymo i hyrwyddo'r syniad nad yw digymelldeb na hyd byr gwrthryfel Tachwedd 2019 yn tanseilio ei arwyddocâd. Nawr, ar achlysur ei ben-blwydd, mae'r glymblaid Gwrthsafiad democrataidd yn pwyso newydd am gydnabyddiaeth fyd-eang o'r posibilrwydd y bydd gwrthryfel pellach yn arwain at ddymchwel cyfundrefn bresennol Iran.

I'r perwyl hwnnw, roedd cynhadledd ar-lein ddiweddaraf yr NCRI yn cynnwys sylwadau gan gefnogwyr ifanc yng nghymunedau alltud Iran yn yr Unol Daleithiau, y Deyrnas Unedig, Ffrainc, yr Almaen, a nifer o wledydd eraill.

hysbyseb

Pwysleisiodd llawer o'r sylwadau hynny fod cefnogaeth ieuenctid y glymblaid o fewn diaspora Iran yn arwydd o'i chefnogaeth ymhlith poblogaeth llethol ifanc eu mamwlad yn Iran. Nododd llawer hefyd fod hyn wedi'i adlewyrchu yng nghyfansoddiad gwrthryfel y llynedd, a adroddwyd dan arweiniad 'unedau gwrthsefyll' sy'n gysylltiedig â phrif grŵp cyfansoddol yr NCRI, Sefydliad Pobl Mojahedin Iran (PMOI / MEK).

Mae rôl MEK yn hyn a phrotestiadau eraill ledled y wlad yn ffactor o bwys wrth gyfiawnhau'r disgwyliad y gallai gwrthryfel pellach arwain at newid cyfundrefn. Er bod y grŵp wedi cael ei gydnabod ers amser maith fel prif ffocws holltiadau hollbresennol Tehran ar anghytuno, mae cwestiynau wedi newid ers blynyddoedd ynghylch ei allu i oresgyn y craciadau hynny. Ac ymddengys bod y cwestiynau hynny yn deillio i raddau helaeth o bropaganda Iran a bortreadodd yr MEK fel “grwp” neu “grwp” anhrefnus.

O'r diwedd, cwestiynwyd y propaganda hwnnw gan neb llai na Goruchaf Arweinydd Iran, Ali Khamenei, bron i ddwy flynedd cyn gwrthryfel mis Tachwedd diwethaf. Rhagflaenwyd y gwrthryfel hwnnw gan un arall, a oedd yn rhychwantu tua 150 o ardaloedd, ym mis Ionawr 2018. Tra'r oedd ar ei anterth, ymatebodd Khamenei i'r gwrthryfel cynharach gydag araith a oedd yn cydnabod bod yr MEK wedi chwarae rhan flaenllaw wrth gynllunio'r gwrthdystiadau a phoblogeiddio cythruddol, sloganau gwrth-lywodraeth.

hysbyseb

Ail-ymddangosodd yr un sloganau hynny, gan gynnwys “marwolaeth i’r unben” ar raddfa fwy fyth gwrthryfel Tachwedd 2019, a brofodd yn debyg i’w ragflaenydd mewn ffyrdd eraill hefyd. Yn ôl y sôn, roedd y ddau symudiad yn cynnwys llawer iawn o amrywiaeth demograffig, gan gynnwys grwpiau ethnig ac economaidd-gymdeithasol y tybiwyd ers amser eu bod yn cefnogi'r drefn glerigol. Roedd y ddau hefyd yn cynnwys arweinyddiaeth amlwg gan weithredwyr ifanc ac yn enwedig menywod ifanc.

Ni ddaeth y ffaith olaf hon yn gymaint o syndod i'r rhai sy'n gyfarwydd â'r MEK, yr NCRI, a'u platfform o newid cyfundrefn gan arwain at lywodraethu plwraliaethol, democrataidd. Fe wnaeth cynhadledd ar-lein ddydd Mawrth ddarparu allfa benodol i ganmol y “cynllun 10 pwynt” ar gyfer dyfodol Iran sydd wedi'i ysgrifennu gan Arlywydd NCRI Maryam Rajavi, ac sy'n cynnwys, ymhlith egwyddorion democrataidd modern eraill, addewid o fesurau diogelwch cyfreithiol ar gyfer hawliau menywod a lleiafrifoedd.

Dathlwyd catalog llawn yr egwyddorion hyn heddiw nid yn unig gan aelodau alltud o fudiad Gwrthiant Iran ond hefyd gan ystod eang o gefnogwyr gwleidyddol, gan gynnwys deddfwyr a chyn-swyddogion y llywodraeth oo leiaf naw gwlad Ewropeaidd, ynghyd â'r Unol Daleithiau a De Affrica.

Maryam Rajavi, Arlywydd-ethol Cyngor Cenedlaethol Gwrthiant Iran, oedd y prif siaradwr. Yn ei sylwadau, dywedodd: “" Fe ffrwydrodd fflamau gwrthryfel Tachwedd 2019 yn sydyn mewn mwy na 200 o ddinasoedd mewn 29 talaith. Ymosododd protestwyr gwrtais ar y drefn glerigol mewn nifer o ganolfannau a seiliau atal. Gwelodd y byd mai dim ond a yw'r mullahs lleiafrif bach wedi'i amgylchynu gan dân cynddaredd a chynddaredd cymdeithas Iran. Nid oedd y gwrthryfel ym mis Tachwedd 2019 yn ddiwahân nac yn ddigymell. Roedd yn enghraifft wirioneddol o wrthryfel ac yn frwydr i ddymchwel y drefn. Ei grym gyrru oedd y llanciau difreintiedig ond ymwybodol . Nid oedd y gwrthryfel ym mis Tachwedd 2019 yn feteoroid fflyd. Yn hytrach, roedd yn amlygiad o'r penderfyniad llosgi a fydd yn parhau i barhau nes bydd unbennaeth grefyddol y mullahs wedi'i dymchwel. "

Yn ei sylwadau yn y gynhadledd rithwir, fe gredodd AS Prydain, Matthew Offord, i’r NCRI am gyflwyno “platfform democrataidd ar gyfer dyfodol Iran” a “chynnig dewis clir a map ffordd i bobl Iran i sefydlu gweriniaeth seciwlar, rydd a democrataidd yn Iran. ” Yna aeth ymlaen i ddadlau bod y map ffordd hwn yn sefyll ochr yn ochr â datblygiadau diweddar yn y Weriniaeth Islamaidd fel rheswm pam y mae’n rhaid i lywodraethau’r Gorllewin gydnabod ac ategu’r dewis arall democrataidd hwn o Iran ”.

Dywedodd y Llysgennad Mitchell Reiss, y Cyfarwyddwr Cynllunio Polisi o dan weinyddiaeth George W. Bush: “Mae hon yn drefn sy’n ofni ei phobl ei hun. Yn anad dim, mae hon yn drefn sy'n ofni'r MEK a'r hyn y mae'n sefyll amdano. Mae hon yn drefn sy'n ofni Madame Rajavi yn arbennig, a'i chynllun 10 pwynt i ddod â democratiaeth, gwir lywodraeth gynrychioliadol a rheolaeth y gyfraith i Iran. Heddiw mae'r MEK yn cael ei gydnabod fel sefydliad gwleidyddol cyfreithlon sy'n cynrychioli rhan fawr o boblogaeth Iran a'r sefydliad blaenllaw i sicrhau newid heddychlon yn Iran. Mae'r protestiadau arwrol a welsom y llynedd yn rhan o dueddiadau mwy sy'n cryfhau'r wrthblaid ac yn gwanhau'r drefn yn Tehran. Mae dyfodol democrataidd i Iran yn agosach heddiw nag o’r blaen. ”

Cynigiodd Theresa Payton, Prif Swyddog Gwybodaeth y Tŷ Gwyn ar gyfer yr Arlywydd George W. Bush, sawl cam y mae'n rhaid i'r gymuned ryngwladol eu cymryd i wrthweithio targedu Tehran o anghytuno dramor a grymuso pobl Iran gartref. Meddai, “Mae angen strategaeth gynhwysfawr arnom ar draws gwledydd a’r sector preifat i alluogi dinasyddion Iran i gyflawni Iran am ddim. Mae angen i ni sicrhau bod pobl Iran yn gallu rhannu, mewn amser real, fygythiadau a allai gael effaith ar eu protestiadau gwrth-gyfundrefn a galw am ddemocratiaeth. Rhaid inni werthuso effeithiolrwydd mesurau diplomyddol yn gyflym, a sefydlu tîm hela bygythiadau sy'n chwilio'n frwd am weithgaredd maleisus o drefn Iran, yn enwedig y rhai sy'n targedu'r wrthblaid. Deddf. Ni allwn ganiatáu esgusodion mwyach. Dyma argyfwng ein hamser. Os bydd clymblaid o lunwyr polisi rhyngwladol, technoleg a dinasyddion yn gweithredu nawr, bydd dyfodol cyffredinol pobl Iran, a’r byd, yn dilyn cwrs mwy cadarnhaol a gwahanol. ”

Roedd digwyddiad dydd Mawrth yn allfa ar gyfer optimistiaeth sylweddol ar y pwynt hwn. Er ei bod wedi bod yn flwyddyn ers gwrthryfel 2019, pwysleisiodd llawer o siaradwyr nad dyna ddiwedd y mudiad protest sylfaenol. Ni wnaeth hyd yn oed marwolaethau 1,500 o wrthdystwyr ac arestio 12,000 o bobl eraill atal aflonyddwch am amser hir iawn. Daeth gwrth-lywodraethau i'r amlwg ar draws sawl talaith, gan gyfuno'n arbennig ar gampysau prifysgolion ym mis Ionawr. A thrwy gydol eleni, mae swyddogion o Iran eu hunain wedi bod yn rhybuddio am y gobaith y bydd aflonyddwch newydd yn cael ei arwain gan yr MEK

Mae'r NCRI a'i gefnogwyr wedi arsylwi'n rhesymol, cyhyd â bod cyfundrefn Iran yn cydnabod y potensial ar gyfer gwrthryfeloedd newydd yn y dyfodol agos, y dylai fod yn wneuthurwyr polisi Ewropeaidd cymharol hawdd i wneud yr un peth. Gyda hynny mewn golwg, amlinellodd cyfranogwyr yn y gynhadledd ddydd Mawrth rai o'r polisïau penodol y gallai cenhedloedd democrataidd eu rhoi ar waith i gefnogi'r mudiad Gwrthsafiad.

Mae'r NCRI wedi gwrthod y syniad o ymyrraeth dramor uniongyrchol ers amser maith ac wedi honni bod yn rhaid i ddyfodol cenedl Iran gael ei phennu gan bobl Iran eu hunain. Ond mae'r glymblaid hefyd wedi dadlau y gallai sancsiynau economaidd wedi'u targedu ac arwahanrwydd diplomyddol cyfundrefn Iran helpu i osod y llwyfan ar gyfer gwrthryfel hyd yn oed yn fwy llwyddiannus gan bobl Iran, yn enwedig os bydd pwysau o'r fath yn dod gyda chydnabyddiaeth ffurfiol i'r NCRI fel dewis arall hyfyw. i'r unbennaeth theocratig.

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd