Cysylltu â ni

Amddiffyn

Cydweithrediad yr UD-NATO a ffocws partneriaeth newyddion sgyrsiau strategol

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu uwch arweinwyr milwrol o Ardal Reoli Ewropeaidd yr UD (USEUCOM) a Brunssum Cyd-Reoli'r Cynghreiriaid NATO (JFC) bron heddiw (10 Tachwedd) fel rhan o sgyrsiau staff parhaus rhwng y ddau sefydliad sy'n ymroddedig i well dealltwriaeth a chydweithio. Yn cael ei gynnal bron gan ddirprwy bennaeth USEUCOM, Is-gapten Byddin yr Unol Daleithiau Gen. Michael Howard a Byddin Cyffredinol yr Almaen Gen. Jörg Vollmer, roedd y digwyddiad yn ymdrin ag ystod o bynciau o barodrwydd gweithredol i ymarferion a logisteg ac ataliaeth.

Thema gyson trwy gydol y trafodaethau oedd gwell cydamseriad rhwng y ddau aelod o staff er mwyn cael mwy o ymwybyddiaeth sefyllfaol o weithgareddau a gweithrediadau. “Mae ein hymdrechion i gyd yn ymwneud â gwella ein cyd-ddealltwriaeth rhwng ein gilydd," meddai Vollmer. Thema bwysig yn ystod y trafodaethau oedd, er bod gan y sefydliadau wahaniaethau, mae'r hyn maen nhw'n ei wneud gyda'i gilydd yn ymarferol ac yn gyflenwol.

“Rydym yn cydnabod rôl bwysig NATO ac mae ein cydweithrediad yn caniatáu mwy o gynnydd yn yr amgylchedd cymhleth yr ydym yn gweithredu ynddo bob dydd,” meddai Capten Llynges yr UD, Jeff Rathbun, pennaeth cynllunio ac ymarferion ar gyfer cyfarwyddiaeth logisteg USEUCOM. “Rydym wedi ymrwymo i gynyddu’r rhyngweithio rhwng cenhedloedd i’n helpu i feddwl yn ehangach.”

Adleisiodd Vollmer sylwadau Rathbun: “Heb logisteg ni allwn wneud ein cenhadaeth. Rhaid i ni adeiladu darlun logistaidd cydnabyddedig i wella parodrwydd, ”meddai.

Wedi'i bencadlys yn yr Iseldiroedd, mae gan JFC Brunssum bortffolio mawr o gyfrifoldebau, ymhlith pethau eraill, gan gynnwys gweithredu fel Pencadlysoedd ar lefel Gweithredol y tu allan i'r theatr ar gyfer cenhadaeth Cymorth Cadarn y Gynghrair yn Afghanistan a chyfrifoldeb am y Grwpiau Brwydr Ymlaen Blaenorol yn Estonia, Latfia, Lithwania a Gwlad Pwyl. Gorffennodd Howard a Vollmer y digwyddiad trwy bwysleisio'r angen i wneud i'r staff siarad yn arferiad, yn hytrach nag ymdrech amserlennu. “Bydd hyn (dull arferol) yn helpu cryn dipyn,” meddai Vollmer.

Am DEFNYDDIO

Mae Gorchymyn Ewropeaidd yr UD (USEUCOM) yn gyfrifol am weithrediadau milwrol yr Unol Daleithiau ledled Ewrop, dognau o Asia a'r Dwyrain Canol, yr Arctig a Chefnfor yr Iwerydd. Mae USEUCOM yn cynnwys oddeutu 72,000 o bersonél milwrol a sifil ac mae'n gweithio'n agos gyda Chynghreiriaid a phartneriaid NATO. Mae'r gorchymyn yn un o ddau orchymyn ymladdwr daearyddol a ddefnyddir ymlaen yn yr UD sydd â phencadlys yn Stuttgart, yr Almaen. I gael mwy o wybodaeth am USEUCOM, cliciwch yma.

coronafirws

Rhestr gwneud Biden G7 a NATO: Uno cynghreiriaid, ymladd awtocratiaeth, ymosod ar COVID-19

cyhoeddwyd

on

By

Bydd cyfarfod yr Arlywydd Joe Biden ag arweinwyr prif economïau diwydiannol y G7 mewn pentref glan môr yn Lloegr yr wythnos hon yn arwain at ffocws newydd ar ralio cynghreiriaid yr Unol Daleithiau yn erbyn gwrthwynebwyr cyffredin - y pandemig COVID-19, Rwsia a China, Reuters.

Bydd amrywiadau COVID-19 newydd a thollau marwolaeth cynyddol mewn rhai gwledydd yn gwibio yn fawr yn ystod y crynhoad o ddydd Gwener i ddydd Sul (11-13 Mehefin), ochr yn ochr â newid yn yr hinsawdd, cryfhau cadwyni cyflenwi byd-eang a sicrhau bod y Gorllewin yn cynnal ei ymyl dechnolegol dros China, y byd. economi ail-fwyaf.

Addawodd Biden, Democrat, ailadeiladu cysylltiadau â chynghreiriaid ar ôl pedair blynedd greigiog o dan y cyn-Arlywydd Donald Trump, a dynnodd Washington allan o sawl sefydliad amlochrog a bygwth rhoi’r gorau i NATO ar un adeg.

"Yn yr eiliad hon o ansicrwydd byd-eang, gan fod y byd yn dal i fynd i'r afael â phandemig unwaith mewn canrif, mae'r daith hon yn ymwneud â gwireddu ymrwymiad newydd America i'n cynghreiriaid a'n partneriaid," ysgrifennodd Biden mewn darn barn a gyhoeddwyd gan y Washington Post ddydd Sadwrn.

Bydd y crynhoad yn rhoi arwyddair Biden "America yn ôl" ar brawf, gyda'r cynghreiriaid wedi'u dadrithio yn ystod blynyddoedd Trump yn chwilio am weithredu diriaethol, parhaol.

Mae'n foment ganolog i'r Unol Daleithiau a'r byd, meddai cyn Brif Weinidog Prydain, Gordon Brown, ar CNN ddydd Sul.

"A yw cydweithredu rhyngwladol yn mynd i gael ei adfer neu a ydym yn dal yn y byd hwn lle mae cenedlaetholdeb, diffyndollaeth ac i raddau arwahanrwydd yn dominyddu?" Gofynnodd Brown.

Bydd Rwsia ar flaen y gad yn uwchgynhadledd yr G7 yng Nghernyw, Lloegr, a’r dyddiau wedi hynny pan fydd Biden yn cwrdd ag arweinwyr Ewropeaidd a chynghreiriaid NATO ym Mrwsel, cyn mynd i Genefa i gwrdd ag Arlywydd Rwseg Vladimir Putin.

y diweddar ymosodiad ransomware ar JBS (JBSS3.SA), paciwr cig mwyaf y byd, gan grŵp troseddol sy'n debygol o fod wedi'i leoli yn Rwsia, a chefnogaeth ariannol Putin i Belarus ar ôl iddo orfodi Ryanair (RYA.I) hedfan i dir fel y gallai arestio newyddiadurwr anghytuno ar fwrdd y llong, yn gwthio swyddogion yr Unol Daleithiau i ystyried gweithredu craffach.

Ar ymylon uwchgynhadledd NATO, mae disgwyl i Biden hefyd gwrdd ag Arlywydd Twrci Tayyip Erdogan, sesiwn dyngedfennol rhwng y cynghreiriaid NATO tanbaid ar ôl i Ankara brynu systemau amddiffyn Rwseg wedi gwylltio Washington a pheryglu gyrru lletem o fewn y gynghrair.

Cyrhaeddodd gweinidogion cyllid G7 bargen fyd-eang nodedig ddydd Sadwrn (5 Mehefin i osod isafswm cyfradd treth gorfforaethol fyd-eang o 15% o leiaf, gan daro cwmnïau technoleg enfawr o bosibl fel Alphabet Inc's (GOOGL.O) Google, Facebook Inc. (FB.O) ac Amazon.com Inc. (AMZN.O) Bydd Biden a'i gymheiriaid yn rhoi eu bendith olaf i'r fargen yng Nghernyw. Gweinyddiaeth Biden, a fanylodd ddydd Iau (3 Mehefin) ar ei chynlluniau i rhoi 80 miliwn dos o frechlynnau COVID-19 yn fyd-eang erbyn diwedd mis Mehefin, mae'n pwyso'n drwm ar gynghreiriaid i ddilyn yr un peth wrth i'r doll marwolaeth bandemig fyd-eang agosáu at 4 miliwn, dywed ffynonellau'r UD a diplomyddol.

Gwrthdroodd Washington y cwrs y mis diwethaf a chefnogodd drafodaethau ynghylch hepgoriadau ar gyfer amddiffyniadau eiddo deallusol yn Sefydliad Masnach y Byd i gyflymu cynhyrchu brechlyn mewn gwledydd sy'n datblygu, yn debyg iawn i gadwyn yr Almaen a Phrydain.

Dywed diplomyddion Ewropeaidd nad ydyn nhw'n gweld llawer o dir cyffredin ar y mater, ac maen nhw'n dadlau y byddai unrhyw gyfaddawd Sefydliad Masnach y Byd yn cymryd misoedd i'w gwblhau a'i weithredu. Gall hynny fod yn bwynt dadleuol os rhennir dosau brechlyn digonol â gwledydd sy'n datblygu i arafu - ac atal y pandemig yn y pen draw.

Cyhoeddodd Biden gynlluniau ym mis Mai i'w gwneud yn ofynnol i gontractwyr a sefydliadau ariannol llywodraeth yr UD fod yn fwy tryloyw ynghylch y risgiau newid yn yr hinsawdd sy'n wynebu eu buddsoddiadau, ac mae swyddogion gweinyddol yn gwthio gwledydd eraill i fabwysiadu cynlluniau tebyg.

Mae'r DU hefyd eisiau i lywodraethau ei gwneud yn ofynnol i fusnesau roi gwybod am risgiau o'r fath fel ffordd i hybu buddsoddiad mewn prosiectau gwyrdd. Ond mae'n annhebygol y daw cytundeb ar ffordd ymlaen ym mis Mehefin. Gallai bargen ddod i'r amlwg mewn uwchgynhadledd hinsawdd y Cenhedloedd Unedig yn Glasgow, yr Alban, ym mis Tachwedd.

Mae gan wledydd G7 hefyd farn wahanol ar brisio carbon, y mae'r Gronfa Ariannol Ryngwladol yn ei ystyried yn ffordd allweddol o ffrwyno allyriadau carbon deuocsid a chyrraedd allyriadau net-sero erbyn 2050.

Bydd gweinyddiaeth Biden yn annog cynghreiriaid i uno yn erbyn China dros honiadau o lafur gorfodol yn nhalaith Xinjiang, cartref y lleiafrif Uighur Mwslimaidd, hyd yn oed wrth iddo geisio cynnal Beijing fel cynghreiriad yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

Dywed ffynonellau yn dilyn y trafodaethau eu bod yn disgwyl i arweinwyr G7 fabwysiadu iaith gref ar fater llafur gorfodol. Mae China yn gwadu pob cyhuddiad o gam-drin yn Xinjiang.

Parhau Darllen

Trosedd

Undeb Diogelwch: Mae rheolau'r UE ar gael gwared ar gynnwys terfysgol ar-lein yn dod i rym

cyhoeddwyd

on

Tirnod rheolau'r UE ar fynd i'r afael â lledaenu cynnwys terfysgol ar-lein a ddaeth i rym ar 7 Mehefin. Bydd yn rhaid i blatfformau gael gwared ar gynnwys terfysgol a gyfeiriwyd gan awdurdodau aelod-wladwriaethau o fewn awr. Bydd y rheolau hefyd yn helpu i wrthsefyll lledaeniad ideolegau eithafol ar-lein - rhan hanfodol o atal ymosodiadau a mynd i’r afael â radicaleiddio. Mae'r rheolau yn cynnwys mesurau diogelwch cryf i sicrhau parch llawn at hawliau sylfaenol fel rhyddid mynegiant a gwybodaeth. Bydd y Rheoliad hefyd yn gosod rhwymedigaethau tryloywder ar gyfer llwyfannau ar-lein ac i awdurdodau cenedlaethol adrodd ar faint o gynnwys terfysgol sy'n cael ei dynnu, y mesurau a ddefnyddir i nodi a dileu cynnwys, canlyniadau cwynion ac apeliadau, yn ogystal â nifer a math y cosbau a osodir ar lwyfannau ar-lein.

Bydd Aelod-wladwriaethau yn gallu cosbi diffyg cydymffurfio a phenderfynu ar lefel y cosbau, a fydd yn gymesur â natur y tramgwydd. Bydd maint y platfform hefyd yn cael ei ystyried, er mwyn peidio â gosod cosbau rhy uchel mewn perthynas â maint y platfform. Bellach mae gan aelod-wladwriaethau a llwyfannau ar-lein sy'n cynnig gwasanaethau yn yr UE flwyddyn i addasu eu prosesau.

Mae'r Rheoliad yn berthnasol ar 7 Mehefin 2022. Hyrwyddo ein Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewropeaidd, Margaritis Schinas: “Gyda'r rheolau newydd pwysig hyn, rydym yn cracio i lawr ar y cynnydd mewn cynnwys terfysgol ar-lein ac yn gwneud Undeb Diogelwch yr UE yn realiti. O hyn ymlaen, bydd gan lwyfannau ar-lein awr i gael cynnwys terfysgol oddi ar y we, gan sicrhau na ellir defnyddio ymosodiadau fel yr un yn Christchurch i lygru sgriniau a meddyliau. Mae hon yn garreg filltir enfawr yn ymateb gwrthderfysgaeth a gwrth-radicaleiddio Ewrop. ”

Dywedodd y Comisiynydd Materion Cartref, Ylva Johansson: "Mae tynnu cynnwys terfysgol i lawr ar unwaith yn hanfodol er mwyn atal terfysgwyr rhag manteisio ar y Rhyngrwyd i recriwtio ac annog ymosodiadau ac i ogoneddu eu troseddau. Mae'r un mor hanfodol amddiffyn amddiffynwyr a'u teuluoedd rhag wynebu troseddau yr eiliad. amser ar-lein. Mae'r Rheoliad yn gosod rheolau a chyfrifoldebau clir ar gyfer aelod-wladwriaethau ac ar gyfer llwyfannau ar-lein, gan amddiffyn rhyddid i lefaru lle bo angen. "

Mae hyn yn Taflen ffeithiau yn darparu gwybodaeth bellach am y rheolau newydd. Mae'r rheolau yn rhan hanfodol o reolau'r Comisiwn Agenda Gwrthderfysgaeth.

Parhau Darllen

Trosedd

Undeb Tollau: Mae'r UE yn cynyddu ei reolau ar reolaethau arian parod i frwydro yn erbyn gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth

cyhoeddwyd

on

Rheolau newydd daeth i rym ar 3 Mehefin, a fydd yn gwella system yr UE o reolaethau arian parod sy'n dod i mewn ac yn gadael yr UE. Fel rhan o ymdrechion yr UE i fynd i'r afael gwyngalchu arian ac i dorri ffynonellau ariannu terfysgol, mae'n ofynnol eisoes i bob teithiwr sy'n dod i mewn neu'n gadael tiriogaeth yr UE gwblhau datganiad arian parod wrth gario € 10,000 neu fwy mewn arian cyfred, neu'r hyn sy'n cyfateb iddo mewn arian cyfred arall, neu ddulliau talu eraill, megis sieciau teithwyr, nodiadau addawol, ac ati.

Ar 3 Mehefin, fodd bynnag, bydd nifer o newidiadau yn cael eu gweithredu a fydd yn tynhau'r rheolau ymhellach ac yn ei gwneud hi'n anoddach fyth symud symiau mawr o arian heb ei ganfod. Yn gyntaf, bydd y diffiniad o 'arian parod' o dan y rheolau newydd yn cael ei ymestyn a bydd nawr yn cynnwys darnau arian aur a rhai eitemau aur eraill. Yn ail, bydd awdurdodau tollau yn gallu gweithredu ar symiau is na € 10,000 pan fydd arwyddion bod arian parod yn gysylltiedig â gweithgaredd troseddol. Yn olaf, gall awdurdodau tollau nawr ofyn am i ddatganiad datgelu arian parod gael ei gyflwyno pan fyddant yn canfod € 10,000 neu fwy mewn arian parod sy'n cael ei anfon ar ei ben ei hun trwy'r post, cludo nwyddau neu negesydd.

Bydd y rheolau newydd hefyd yn sicrhau bod gan yr awdurdodau cymwys a'r Uned Cudd-wybodaeth Ariannol genedlaethol ym mhob aelod-wladwriaeth y wybodaeth sydd ei hangen arnynt i olrhain a mynd i'r afael â symudiadau arian parod y gellid eu defnyddio i ariannu gweithgaredd anghyfreithlon. Mae gweithredu'r rheolau wedi'u diweddaru yn golygu bod y datblygiadau diweddaraf yn safonau rhyngwladol y Tasglu Gweithredu Ariannol (FATF) ar frwydro yn erbyn gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth yn cael eu hadlewyrchu yn neddfwriaeth yr UE. Mae manylion llawn a thaflen ffeithiau ar y system newydd ar gael yma.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd