Cysylltu â ni

EU

Pryd fydd yr UE yn helpu i gael gwared ar Libanus o'r pydredd sydd wrth wraidd ei wleidyddiaeth?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Wrth i ddeiliadaeth yr Arlywydd Trump fel arlywydd yr Unol Daleithiau ddod i ben yn anwybodus a’r byd yn trwsio ar ei ymgais ffos olaf i lynu wrth rym, mae ei bolisi tramor wedi mynd yn ddisylw i raddau helaeth. Ac eto, yng nghanol gwallgofrwydd yr etholiad, mae Trump wedi cymryd cam cadarnhaol, un sy’n cywilyddio Ewrop ac o’r diwedd yn dangos yr arweinyddiaeth ryngwladol sydd ei hangen i fynd i’r afael â’r problemau systemig sy’n bodoli yn Libanus.

Mewn symudiad digynsail, cymeradwyodd Trysorlys yr UD Gebran Bassil, arweinydd Mudiad Gwladgarol Rhydd Libanus a mab-yng-nghyfraith arlywydd Libanus. Cyhoeddi'r cosbau, Dywedodd Ysgrifennydd Trysorlys yr Unol Daleithiau, Steven Mnuchin: "Mae'r llygredd systemig yn system wleidyddol Libanus a ddangosir gan Bassil wedi helpu i erydu sylfaen llywodraeth effeithiol sy'n gwasanaethu pobl Libanus." Yr hyn na ddywedwyd yn benodol yw bod Gebran Bassil wedi bod yn gynghreiriad ac yn hwylusydd hirsefydlog i Hezbollah, sefydliad terfysgol a phlaid wleidyddol yn Libanus.

Mae'n ymddangos bod gweinyddiaeth Trump yn defnyddio'r amser sy'n weddill i gyfyngu ar ddylanwad a phwer Hezbollah, un o'r prif ddylanwadwyr ansefydlog yn y rhanbarth ac yn ddirprwy rhanbarthol allweddol i Iran. Fodd bynnag, er bod Gebran Bassil yn gynghreiriad i Hezbollah ac yn sicr yn rhan o'r elit gwleidyddol i fod wedi elwa o'r llygredd sy'n endemig yn Libanus, nid yw ar ei ben ei hun. Mae gan Hezbollah gynghreiriaid eraill, ac mae rhai ohonyn nhw ar fin ffurfio'r llywodraeth nesaf.

hysbyseb

Yno y mae'r gwrthddywediad craidd a ddangosir gan Arlywyddiaeth Trump. Ar y naill law, mae'n dangos arweinyddiaeth ryngwladol trwy anfon neges i Hezbollah ac Iran trwy gosbi un o'i chynghreiriaid. Ac eto gellir dadlau mai cynghreiriad pwysicaf y grŵp terfysgaeth - os yn ddiarwybod - yw'r Undeb Ewropeaidd o hyd. Os yw gweinyddiaeth Trump eisiau cefnogi pobl Libanus o ddifrif, dylai ddechrau trwy bwyso ar yr UE i ddilyn yr un peth.

Ni waeth beth mae Trump nac unrhyw weinyddiaeth ddilynol yn yr Unol Daleithiau yn ei wneud, bydd Hezbollah yn parhau i fod yn ddylanwad malaen ar wleidyddiaeth Libanus nes i'r UE roi'r gorau i wahaniaethu rhwng yr 'adain arfog' a'r 'adain wleidyddol'. Mae hwn yn wahaniaeth nad yw Hezbollah hyd yn oed yn ei barchu, ac un a wnaed yn unig ar ôl i'r grŵp gyflawni gweithred o derfysgaeth mewn aelod-wladwriaeth o'r UE.

Mae gwrthodiad yr UE i dderbyn realiti yn arbennig o ofidus gan fod Hezbollah wedi bod yn agored ac ymlaen llaw iawn amdano'i hun. Mae ei dirprwy arweinydd yn nodi'n benodol ar y cofnod: "Nid oes gennym adain filwrol ac un wleidyddol; nid oes gennym Hezbollah ar un llaw a'r blaid wrthwynebiad ar y llaw arall ... Pob elfen o Hezbollah, o gomandwyr i aelodau yn ogystal â mae ein galluoedd amrywiol, yng ngwasanaeth y gwrthiant, ac nid oes gennym ddim ond y gwrthiant fel blaenoriaeth. "

hysbyseb

I ryw raddau, nid yr UE yn unig sydd ar fai. Mae'n rhaid iddyn nhw ddelio â'r realiti ar lawr gwlad. I raddau helaeth, diolch i Saad Hariri, cyn Brif Weinidog Libanus ac sydd bellach yn Brif Weinidog Libanus, mae Hezbollah wedi llarpio o rym sectyddol ymylol i fod yn aelod llawn o'r gangen weithredol, gan ddal swyddi cabinet a rhedeg adrannau'r wladwriaeth. Mae'r sefydliad terfysgol bellach yn rhan o'r brif ffrwd ac erbyn hyn mae ganddo'r hygrededd na chafodd unrhyw grŵp terfysgol blaenorol erioed ar eu llwyfan domestig.

Ac eto dim ond hanner y stori y mae hynny'n ei hadrodd. O fewn Libanus mae rhaniad hyd yn oed o fewn teuluoedd ynghylch sut i fynd at Hezbollah. Mae rhai fel Saad Hariri yn gwneud dewis wedi'i gyfrifo, un wedi'i eni o hwylustod gwleidyddol, i weithio gyda Hezbollah a'i gyfreithloni. Yn ystod y misoedd diwethaf mae eraill fel y dyn busnes Bahaa Hariri, brawd Saad, wedi dod yn feirniaid lleisiol o’r grŵp terfysgaeth, gwleidyddiaeth sectyddol a llygredd rhemp yn Libanus.

Mae'r brîd newydd hwn o weithredwyr Libanus wedi'i enghreifftio gan Bahaa Hariri, cefnogi cosbau’r Unol Daleithiau ac maent yn feirniadol o ymyrraeth yr Undeb Ewropeaidd pan ddaw Hezbollah. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae gweithredwyr o'r fath wedi rhoi'r gorau i'r Undeb Ewropeaidd, ac wedi dechrau lobïo gwledydd Ewropeaidd unigol. Rydym wedi gweld rhywfaint o gynnydd gyda'r DU a'r Almaen yn gwahardd Hezbollah.

Fodd bynnag, os yw gweinyddiaeth Trump yn honni, eu bod am helpu pobl Libanus i ddod â llygredd i ben, mae angen iddi weithio gyda'r UE mewn modd cydgysylltiedig. Ni fydd sancsiynau o'r Unol Daleithiau yn unig yn cael fawr o effaith ar y grŵp terfysgaeth os ydynt yn cadw mynediad dilyffethair i'r UE.

Mae'r Unol Daleithiau wedi cymryd cam i'r cyfeiriad cywir ac wedi dangos ei bod yn barod i gymryd camau i wneud bywyd i gefnogwyr a hwyluswyr Hezbollah yn anodd. Mae pydredd wrth wraidd gwleidyddiaeth Libanus ac os yw gweinyddiaeth Trump, neu weinyddiaeth Biden sy'n dod i mewn, wir eisiau llywodraeth effeithiol sy'n gwasanaethu buddiannau pobl Libanus, rhaid iddynt recriwtio'r UE os ydyn nhw'n gobeithio tynnu Hezbollah o'r sefydliad gwleidyddol. .

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd