Cysylltu gyda ni

Trosedd

Diwrnod Ewropeaidd ar amddiffyn plant rhag camfanteisio rhywiol a cham-drin rhywiol

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y diwrnod Ewropeaidd ar amddiffyn plant rhag camfanteisio rhywiol a cham-drin rhywiol (18 Tachwedd), ailddatganodd y Comisiwn ei benderfyniad i ymladd cam-drin plant yn rhywiol gyda'r holl offer sydd ar gael iddo. Wrth hyrwyddo ein Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewropeaidd, dywedodd Margaritis Schinas: “O dan Strategaeth yr Undeb Diogelwch, rydym yn gweithio i amddiffyn pawb sy'n byw yn Ewrop, ar-lein ac oddi ar-lein. Mae plant yn arbennig o agored i niwed, yn enwedig gan fod y pandemig coronafirws yn cydberthyn â mwy o rannu delweddau cam-drin plant yn rhywiol ar-lein, ac mae'n rhaid i ni eu hamddiffyn. "

Dywedodd y Comisiynydd Materion Cartref, Ylva Johansson: “Dychmygwch fod plentyn yn ddioddefwr yn gwybod bod yr eiliad waethaf yn eich bywyd yn dal i gylchredeg ar y rhyngrwyd. Yn waeth byth, dychmygwch y collwyd cyfle i gael eich achub rhag camdriniaeth barhaus oherwydd bod offer wedi dod yn anghyfreithlon. Mae angen i gwmnïau allu adrodd fel y gall yr heddlu atal delweddau rhag cylchredeg a hyd yn oed achub plant. ”

Dros y blynyddoedd diwethaf, bu cynnydd sylweddol mewn achosion cam-drin a chamfanteisio rhywiol ar blant ac yn ddiweddar mae'r pandemig coronafirws wedi gwaethygu'r sefyllfa. Europol wrth i aelod-wladwriaethau gyflwyno mesurau cloi a chwarantîn, cynyddodd nifer y deunyddiau hunan-gynhyrchu, tra bod cyfyngiadau teithio a mesurau cyfyngol eraill yn golygu bod troseddwyr yn cyfnewid deunyddiau ar-lein yn gynyddol.

Ym mis Gorffennaf, mabwysiadodd y Comisiwn gynllun cynhwysfawr Strategaeth yr UE ar gyfer ymladd mwy effeithiol yn erbyn cam-drin plant yn rhywiol. O dan y Strategaeth, gwnaethom gynnig deddfwriaeth i sicrhau y gall darparwyr gwasanaethau cyfathrebu ar-lein barhau â mesurau gwirfoddol i ganfod cam-drin plant yn rhywiol ar-lein. Yn ogystal, mae Europol yn darparu cefnogaeth i weithrediadau fel y diweddar gweithredu sy'n targedu masnachu plant. Mae'r asiantaeth hefyd yn monitro tueddiadau troseddol yn y Asesiad Bygythiad Troseddau Cyfundrefnol Rhyngrwyd (IOCTA) a adroddiadau pwrpasol ar esblygiad bygythiadau, gan gynnwys cam-drin plant yn rhywiol, yn oes COVID-19.

Trosedd

Arestiwyd dros 40 yn y gwrthdaro mwyaf erioed yn erbyn smyglo cocên modrwy cyffuriau o Frasil i mewn i Ewrop

cyhoeddwyd

on

Yn oriau mân y bore (27 Tachwedd), cynhaliodd mwy na mil o heddweision gyda chefnogaeth Europol gyrchoedd cydgysylltiedig yn erbyn aelodau’r syndicâd troseddol hynod broffesiynol hwn. Cyflawnwyd tua 180 o chwiliadau tŷ, gan arwain at arestio 45 o bobl a ddrwgdybir. 

Datgelodd yr ymchwiliad fod y rhwydwaith masnachu cyffuriau hwn yn gyfrifol am fewnforio blynyddol o leiaf 45 tunnell o gocên i brif borthladdoedd Ewrop, gydag elw yn fwy na € 100 miliwn dros gyfnod o 6 mis.

Cyflawnwyd y pigiad rhyngwladol hwn, dan arweiniad awdurdodau Portiwgal, Gwlad Belg a Brasil, ar yr un pryd gan asiantaethau o dri chyfandir gwahanol, gydag Europol yn hwyluso ymdrechion cydgysylltu:

  • Ewrop: Heddlu Barnwrol Portiwgal (Polícia Judiciária), Heddlu Barnwrol Ffederal Gwlad Belg (Federale Gerechtelijke Politie, Judiciaire Fédérale yr Heddlu), Heddlu Cenedlaethol Sbaen (Policia Nacional), Heddlu’r Iseldiroedd (Politie) a Heddlu Rwmania (Poliția Română)
  • De America: Heddlu Ffederal Brasil (Ffederal Policia)
  • Y Dwyrain Canol: Heddlu Dubai a Diogelwch y Wladwriaeth Dubai

Canlyniadau yn gryno 

  • 45 o arestiadau ym Mrasil (38), Gwlad Belg (4), Sbaen (1) a Dubai (2).
  • 179 o chwiliadau tŷ.
  • Atafaelwyd dros € 12m mewn arian parod ym Mhortiwgal, € 300,000 mewn arian parod a atafaelwyd yng Ngwlad Belg a dros R $ 1m ac UD $ 169,000 mewn arian parod a atafaelwyd ym Mrasil.
  • Atafaelwyd 70 o gerbydau moethus ym Mrasil, Gwlad Belg a Sbaen a atafaelwyd 37 o awyrennau ym Mrasil.
  • Atafaelwyd 163 o dai ym Mrasil gwerth mwy na R $ 132m, atafaelwyd dau dŷ yn Sbaen gwerth € 4m, a dau fflat a atafaelwyd ym Mhortiwgal gwerth € 2.5m.
  • Asedau ariannol 10 unigolyn wedi'u rhewi yn Sbaen.

Cydweithrediad byd-eang 

Yn y fframwaith o weithgareddau cudd-wybodaeth sydd ar y gweill gyda'i gymheiriaid gweithredol, datblygodd Europol wybodaeth ddibynadwy ynghylch gweithgareddau masnachu cyffuriau rhyngwladol a gwyngalchu arian rhwydwaith troseddau cyfundrefnol Brasil sy'n gweithredu mewn sawl gwlad yn yr UE.

Roedd gan y syndicet troseddol gysylltiad uniongyrchol â charteli cyffuriau ym Mrasil a gwledydd ffynhonnell eraill De America a oedd yn gyfrifol am baratoi a chludo cocên mewn cynwysyddion morwrol sy'n rhwym i borthladdoedd mawr Ewrop.

Mae graddfa mewnforio cocên o Brasil i Ewrop sydd o dan eu rheolaeth a'u rheolaeth yn enfawr a atafaelwyd dros 52 tunnell o gocên trwy orfodaeth cyfraith yn ystod yr ymchwiliad.

Ym mis Ebrill 2020, daeth Europol â'r gwledydd cysylltiedig ynghyd sydd wedi bod yn cydweithio'n agos ers hynny i sefydlu strategaeth ar y cyd i ddod â'r rhwydwaith cyfan i lawr. Nodwyd y prif dargedau ar y naill ochr i Gefnfor yr Iwerydd.

Ers hynny, mae Europol wedi darparu datblygiad a dadansoddiad cudd-wybodaeth parhaus i gefnogi'r ymchwilwyr maes. Yn ystod y diwrnod gweithredu, defnyddiwyd cyfanswm o 8 o'i swyddogion ar lawr gwlad ym Mhortiwgal, Gwlad Belg a Brasil i gynorthwyo'r awdurdodau cenedlaethol yno, gan sicrhau dadansoddiad cyflym o ddata newydd wrth iddo gael ei gasglu yn ystod y gweithredu ac addasu'r strategaeth. yn ôl yr angen.

Wrth sôn am y llawdriniaeth hon, dywedodd Dirprwy Gyfarwyddwr Europol, Wil van Gemert: "Mae'r llawdriniaeth hon yn tynnu sylw at strwythur cymhleth a chyrhaeddiad helaeth grwpiau troseddau cyfundrefnol Brasil yn Ewrop. Mae maint yr her a wynebir heddiw gan yr heddlu ledled y byd yn galw am ddull cydgysylltiedig o fynd i'r afael â'r cyffur. masnach ar draws cyfandiroedd. Roedd ymrwymiad ein gwledydd partner i weithio trwy Europol yn sail i lwyddiant y llawdriniaeth hon ac mae'n alwad fyd-eang barhaus i weithredu. "

Parhau Darllen

Trosedd

Cynhadledd lefel uchel ar wrth-wyngalchu arian a gwrthsefyll cyllid terfysgol - cau'r drws ar arian budr

cyhoeddwyd

on

Ar 30 Medi, cynhaliodd y Comisiwn Ewropeaidd gynhadledd lefel uchel ar frwydr yr UE yn erbyn gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth. Roedd y gynhadledd hon yn nodi casgliad yr ymgynghoriad cyhoeddus a lansiwyd ochr yn ochr â mabwysiadu'r Cynllun Gweithredu Gwrth-Gwyngalchu Arian ar 7 2020 Mai.

Cafwyd cyfres o ddadleuon panel pwrpasol ac areithiau cyweirnod gan siaradwyr proffil uchel sydd ar reng flaen y frwydr yn erbyn arian budr, gan gynnwys Prif Erlynydd Catanzaro Nicola Gratteri ac Erlynydd Cyffredinol Llys Cassation Ffrainc, Francois Molins.

Dywedodd Economi sy’n Gweithio i’r Bobl Is-lywydd Gweithredol Valdis Dombrovskis: “Ni ddylai fod gan arian budr unrhyw le i guddio. Mae'r UE wedi bod yn cynyddu ei reolau gwrth-wyngalchu arian. Maent bellach ymhlith y caletaf yn y byd - ond yn dal i beidio â chael eu gorfodi yn gyfartal yn gyffredinol. Mae'n amlwg bod yn rhaid i ni wneud llawer mwy i gau'r bylchau sy'n weddill, cael gwared ar gysylltiadau gwan, a chydlynu'n well rhwng gwledydd yr UE. Effeithiolrwydd, effeithlonrwydd, gorfodi: dyma egwyddorion llywodraethu ein strategaeth wrth fynd i'r afael â gwyngalchu arian. Dylent wneud cais ledled yr UE ac ar draws y byd. Dyna sut y gallwn ei guro. ”

Bydd tri phanel thematig yn ymdrin â'r meysydd ar gyfer diwygio rheolau'r UE yn y dyfodol, tra bydd bwrdd crwn cau yn dod â chynrychiolwyr o'r Comisiwn Ewropeaidd, Llywyddiaeth yr Almaen a Senedd Ewrop ynghyd i dynnu sylw at sefyllfa unedig yr UE a'i hymrwymiad i ymladd yn erbyn gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth. Bydd pob panel yn cynnwys cyfle i ofyn cwestiynau trwy Twitter gyda'r hashnod #StopDirtyMoneyEU. Am ragor o wybodaeth, manylion am y rhaglen a dolen i'r porthiant byw, gwelwch yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Parhau Darllen

iwerddon

Cyngor Busnes Rwseg - Iwerddon yn lansio ymchwiliad i ddyn busnes o Rwseg

cyhoeddwyd

on

Mae Cyngor Busnes Iwerddon yn Rwseg wedi lansio ymchwiliad eang i weithgareddau anghyfreithlon honedig y dyn busnes o Rwseg, Mr Sergey Govyadin a'i gydymaith agos Mr Ildar Samiyev.

Mae'r Cyngor, sy'n uno cwmnïau sy'n gweithio yn y DU, yr UE a Rwsia, wedi anfon llythyr at HSBC a nifer o sefydliadau ariannol eraill yn y DU yn gofyn am wybodaeth a allai fod gan y banciau am Mr. Sergey Govyadin. Mae'n honni ei fod ef a Mr Samiyev yn amlwg yn ymwneud â gwyngalchu arian a dibenion anghyfreithlon eraill trwy system gyfreithiol y DU a swyddfeydd HSBC yn y DU. Mae'r Cyngor yn gofyn am ymchwilio i weithredoedd twyll posibl gan Mr Govyadin a Mr. Samiyev. Anfonwyd y wybodaeth hon hefyd at Wasanaeth Refeniw Mewnol yr UD i'w hystyried ac adborth posibl oherwydd ei gefndir troseddol. Mae arwyddion bod y ddau yn defnyddio mecanweithiau ariannol yr Unol Daleithiau ar gyfer eu gweithgareddau anghyfreithlon. Gellir darllen copïau llawn o'r llythyrau hyn wrth droed yr erthygl hon, tra bod nifer o bapurau cyfreithiol ym meddiant Gohebydd yr UE.

Mae gan stori Sergey Govyadin lawer yn gyffredin â "chyfoeth newydd" gwaradwyddus eraill o Ddwyrain Ewrop sydd â phortffolio troseddol dwys.

Sergey Govyadin

Sergey Govyadin

Yn amlwg yn ddyn busnes a datblygwr eiddo tiriog llewyrchus, honnir bod Sergey Govyadin yn y cyfryngau yn Rwseg yn ymwneud â llawer o achosion troseddol yn ymwneud â thwyll a digwyddiadau troseddol eraill ar werthu eiddo elitaidd a fflatiau mewn ardaloedd moethus ym Moscow. Mae papurau newydd yn Rwsia yn galw Mr Govyadin yn "ddylanwadwr cysgodol" gan honni cysylltiadau llygredig â nifer o awdurdodau heddlu.

Togather gydag Ildar Samiyev, mae Mr Govyadin wedi cael sylw ers amser maith yng nghronicl troseddol Rwseg fel person gwarthus, a geir yn bennaf mewn bargeinion twyllodrus gydag eiddo preifat a fflatiau moethus mewn ardaloedd gwych ym Moscow ac yn ei maestrefi. Yn ôl yn 2015, cafodd Govyadin ei “goroni” fel “miliwnydd llwyddiannus” gan wasg tabloid. Erbyn hynny roedd yn briod â'r pasiant harddwch - Miss Russia. Fodd bynnag, mae ei enw yn parhau i fod ar y rhestrau o dwyllwyr a swyddogion llygredig a gyhoeddir o bryd i'w gilydd gan y cyfryngau.

Yn ôl iddyn nhw, mae Govyadin a Samiev yn gwadu pobl eraill sy’n bartneriaid iddyn nhw, er mwyn cyfiawnhau eu trafodion honedig anghyfreithlon. Ym Moscow, mae treial proffil uchel wedi bod ar y gweill ers amser maith yn achos y datblygwr Albert Khudoyan, y cyhuddodd Govyadin a Samiev o dwyll a thwyll. O ganlyniad, arestiwyd y dyn busnes. Daeth ei achos yn hysbys hefyd oherwydd troseddau ar ran yr ymchwiliad. Fe geisiodd rhai swyddogion gorfodi cyfraith llwgr elw o’i arestio yn ôl y cyfryngau.

Mae ombwdsmon busnes Rwseg, Boris Titov, eisoes wedi amddiffyn Khudoyan. Fodd bynnag, mae'r broses yn ei erbyn yn parhau. Mae Khudoyan yn dioddef o glefyd y galon.

Mae gan weithgareddau anghyfreithlon honedig Govyadin a Samiyev hanes hir.

Ildar Samiyev

Ildar Samiyev

Er enghraifft, ynghyd ag Ildar Samiev, honnir bod Govyadin wedi cymryd rhan yn y broses o dynnu arian yn ôl o Fanc Svyaz Rwseg. Honnir iddo fod yn gysylltiedig â thwyll gyda fflatiau yng nghanolfan breswyl elitaidd Knightsbridge yn ardal Khamovniki ym Moscow, yn ogystal â nifer o straeon eraill.

Er enghraifft, yn ôl yn 2014, cymerodd Optima property management LLC, sy’n eiddo i Govyadin, fenthyciad $ 95 miliwn gan Fanc Svyaz sy’n eiddo i’r wladwriaeth a defnyddio’r cronfeydd i brynu 22 o fflatiau yng nghyfadeilad preswyl elitaidd Knightsbridge sy’n cael ei adeiladu yn Khamovniki. Rheolwyd y cwmni hwn gan Sergey Govyadin ac Ildar Samiev trwy gadwyn o gwmnïau, sef "Eurofinance" Rwseg LLC ac mae'r cwmni o Loegr Mansfiled Executive Limited (o 25 i 50 y cant o Mansfiled Executive Limited yn perthyn i Govyadin, yn ôl cronfa ddata Endole) . Ar yr un pryd, chwyddwyd pris fflatiau o dan y fargen, a oedd yn caniatáu tynnu mwy na biliwn rubles o Fanc y wladwriaeth mewn gwirionedd.

Adeiladwyd y cyfadeilad preswyl yn 2016. Yn ôl pob tebyg, oherwydd y pris uchel iawn, mae'r fflatiau a brynwyd yn aros ar fantolen rheoli eiddo Optima, gan ei bod yn amhosibl eu gwerthu am bris mor uchel. Nid yw eiddo Optima wedi dychwelyd y ddyled i’r Banc eto, ac yn 2018 fe ffeiliodd Banc Svyaz achos cyfreithiol i adfer $ 95 miliwn o reoli eiddo Optima, ond methodd. O ganlyniad, dioddefodd y wladwriaeth, sef perchennog Svyaz Bank, ar ôl cwblhau ei hadsefydliad yn 2011. Mae gan y dyledwr fflatiau ar y fantolen sy'n annhebygol o gostio mwy na 50 y cant o swm y ddyled, a mwy nag 1 biliwn rubles wedi'i setlo ar gyfrifon y datblygwr Knightsbridge, a reolir gan Govyadin.

Mae'n amlwg y bydd cais Clouncilwill Busnes Gwyddelig Rwseg yn achlysur i gael sylw manylach a manwl i weithgareddau anghyfreithlon Govyadin & Co. Gobeithir y bydd sefydliadau ariannol Prydain ac America yn atebol am y hapfasnachwyr rhyngwladol hynny.

Gwybodaeth ffynhonnell

Llythyr HSBC

 

 

Llythyr treth UDA

 

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd