Cysylltu gyda ni

EU

George Soros: Rhaid i Ewrop sefyll i fyny â Hwngari a Gwlad Pwyl

cyhoeddwyd

on

Mewn newydd a Syndicate'r Prosiect yn yr erthygl, dadleua George Soros fod Viktor Orbán yn defnyddio COVID-19 i ddiwygio'r cyfansoddiad a'r gyfraith etholiadol, gan ymsefydlu fel prif weinidog am oes.  

Fe ellid osgoi feto Hwngari a Gwlad Pwyl o gyllideb yr UE a chynllun adfer coronafirws, yn ôl yr ariannwr a’r dyngarwr George Soros. Mewn erthygl a gyhoeddwyd heddiw ar wefan Project Syndicate, Rhaid i Ewrop sefyll i fyny i Hwngari a Gwlad Pwyl, mae'n dadlau, os nad oes cytundeb ar gyllideb newydd yr UE, y gallai'r hen gyllideb sy'n dod i ben ar ddiwedd 2020, gael ei hymestyn bob blwyddyn. Yn y senario hwn, byddai Gwlad Pwyl a Hwngari mewn perygl o beidio â derbyn unrhyw daliadau o dan amodau rheol cyfraith newydd y cytunwyd arnynt ym mis Gorffennaf.

Mae Soros hefyd yn cefnogi cynnig ASE Guy Verhofstadt y gellid gweithredu’r gronfa adfer o € 750 biliwn trwy ddefnyddio “gweithdrefn gydweithredu well”. Fodd bynnag, “y cwestiwn yw a all yr UE, gyda’r Canghellor Merkel efallai’n arwain y ffordd, grynhoi’r ewyllys wleidyddol”. Dadleua na all yr UE “fforddio cyfaddawdu ar y darpariaethau rheolaeth cyfraith”. Bydd y modd y mae'n ymateb i Orbán a Kaczyński “yn penderfynu a yw'n goroesi fel cymdeithas agored sy'n driw i'r gwerthoedd y cafodd ei sefydlu arnynt”.

Mae’n labelu feto’r gyllideb fel “gambl enbyd gan ddau dramgwyddwr cyfresol” - ymgais gan Viktor Orbán ac “i raddau llai” Jaroslaw Kaczyński i wrthwynebu ymdrechion yr UE i osod “terfyn ymarferol ar lygredd personol a gwleidyddol”.

Dadleua Soros fod Viktor Orbán “wedi adeiladu system kleptocrataidd gywrain i ddwyn y wlad yn ddall”. Mae hyn yn cynnwys trosglwyddo “symiau enfawr o arian cyhoeddus i sefydliadau preifat y mae'n eu rheoli'n anuniongyrchol”. Mewn “tric cyfansoddiadol clyfar” mae’r endidau hyn wedi’u tynnu o’r parth cyhoeddus “gan y byddai’n cymryd mwyafrif Seneddol 2/3 i’w dychwelyd i bobl Hwngari”.

Ar ben hynny, bu “trafodion twyllodrus”, mae’n honni, lle prynodd cwmnïau sy’n agos at Orbán dros 16,000 o beiriannau anadlu ar ran Hwngari am fwy na $ 1 biliwn, “yn llawer uwch na nifer y gwelyau gofal dwys a phersonél meddygol a allai weithredu’r peiriannau anadlu. ”. Talodd Hwngari fwy nag unrhyw wlad arall yn yr UE am beiriannau anadlu o China - dros hanner can gwaith yn fwy na'r hyn a dalwyd gan yr Almaen. Dylai'r Swyddfa Gwrth-Dwyll Ewropeaidd (OLAF) ymchwilio i weld a dwyllwyd yr UE, dadleua Mr Soros. Mae hefyd yn galw am ymchwilio i'r contract a bydd Hwngari yn dod y wlad gyntaf i ddefnyddio brechlyn Covid-19 Rwseg.

Mae Soros yn ysgrifennu, fel dyngarwr o darddiad “Iddewig Hwngari” sydd wedi bod yn weithgar yn Hwngari am fwy na deng mlynedd ar hugain, ei fod yn ymwneud yn arbennig â’r sefyllfa yn y wlad, sy’n “drasiedi” i’w phobl. Dadleua fod “Orbán yn defnyddio’r don newydd o COVID-19 i ddiwygio Cyfansoddiad Hwngari a’r gyfraith etholiadol ac i ymsefydlu fel prif weinidog bywyd trwy ddulliau cyfansoddiadol”. Mae’n benderfynol o “osgoi ailadrodd etholiadau lleol yn 2019 lle collodd Fidesz reolaeth ar lywodraeth leol Budapest a dinasoedd mawr eraill”.

Bellach nid oes “bron unrhyw ffordd y gall yr wrthblaid drechu” mae Mr Soros yn rhybuddio, gan fod Orbán yn “arfer rheolaeth bron dros gefn gwlad lle mae mwyafrif y boblogaeth yn byw”. Mewn llawer o bentrefi, mae’n dadlau, “nid yw pleidleisio’n gyfrinachol” ac mae Orbán yn rheoli’r wybodaeth maen nhw’n ei derbyn.

Rhaid dargyfeirio cronfeydd yr UE oddi wrth lywodraeth Hwngari a’u sianelu i awdurdodau lleol yn y wlad, mae’n dadlau, lle “yn wahanol ar y lefel genedlaethol mae yna“ ddemocratiaeth weithredol ”o hyd. Mae dinas Budapest, fel dinasoedd eraill sydd dan reolaeth yr wrthblaid, wedi cael ei hamddifadu’n fwriadol o adnoddau ariannol gan Orbán, gan greu diffyg o $ 290 miliwn yng nghyllideb 2021 y ddinas. Cafodd ymdrechion y ddinas i fenthyca gan Fanc Buddsoddi Ewrop i brynu offer cludo torfol newydd y gellir eu cludo i bellter cymdeithasol eu fetio gan Orban, honiadau Mr Soros.

George Soros yw cadeirydd Rheoli Cronfa Soros a Sefydliadau'r Gymdeithas Agored. Mae'n awdur llawer o lyfrau, gan gynnwys Alcemi CyllidY Paradigm Newydd ar gyfer Marchnadoedd Ariannol: Argyfwng Credyd 2008 a'r hyn y mae'n ei olygu, a Trasiedi’r Undeb Ewropeaidd: Dadelfennu neu Adfywiad? Ei lyfr diweddaraf yw Yn Amddiffyn Cymdeithas Agored (Materion Cyhoeddus, 2019). 

EU

Mae Navalny yn galw ar Ewrop i ddilyn yr arian

cyhoeddwyd

on

Cynhaliodd Pwyllgor Materion Tramor Senedd Ewrop gyfnewid barn â chynrychiolwyr gwrthblaid wleidyddol Rwseg a chyrff anllywodraethol ar y sefyllfa wleidyddol ac economaidd-gymdeithasol gyfredol yn Rwsia.

Ymhlith y siaradwyr roedd Alexei Navalny, sydd wedi gwella’n ddiweddar o gael ei wenwyno ag asiant nerf tebyg i’r un a ddefnyddiwyd yn ymosodiad Salisbury a dargedwyd at Sergei Skirpal a’i ferch. 

Galwodd Navalny ar Ewrop i fabwysiadu strategaeth newydd tuag at Rwsia, sy'n cwrdd â'r datblygiadau newydd yn arweinyddiaeth gwladwriaeth Rwseg. Dywedodd y byddai'r etholiadau sydd i ddod ar gyfer y Dwma Gwladol yn ddigwyddiad cwbl hanfodol ac y dylai pawb allu cymryd rhan. Os na chaniateir i wleidyddion yr wrthblaid gymryd rhan gofynnodd i Senedd Ewrop a phob gwleidydd Ewropeaidd beidio â chydnabod y canlyniad.

Dywedodd Navalny wrth ASEau nad oedd yn ddigon i gosbi’r rhai a oedd yn gyfrifol am gyflawni ei wenwyno ac nad oedd fawr o synnwyr mewn cosbi’r rhai nad oeddent yn teithio llawer neu nad oeddent yn berchen ar asedau yn Ewrop. Yn lle hynny, dywedodd mai'r prif gwestiwn y dylid ei ofyn yw pwy enillodd yn ariannol o drefn Putin. Tynnodd Navalny sylw at yr oligarchiaid, nid yr hen rai yn unig, ond y rhai newydd yng nghylch mewnol Putin, gyda gwiriadau enwau ar gyfer Usmanov a Roman Abramovich. Dywedodd y byddai'r sancsiynau hyn yn cael croeso cynnes gan y mwyafrif o Rwsiaid. 

Ar amrywiol benderfyniadau Llys Hawliau Dynol Ewrop sydd wedi cael eu hanwybyddu gan farnwriaeth Rwseg, dywedodd Navalny y byddai'n hawdd iawn eu cosbi i'w hatal rhag teithio i Ewrop ac y byddai'n effeithiol iawn.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun yr Almaen i ddigolledu darparwyr llety ym maes addysg plant ac ieuenctid am iawndal a ddioddefwyd oherwydd yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Cymeradwyodd y Comisiwn Ewropeaidd, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun Almaeneg i ddigolledu darparwyr llety ar gyfer addysg plant ac ieuenctid am golli refeniw a achoswyd gan yr achosion o coronafirws. Bydd cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y cynllun yn digolledu hyd at 60% o'r golled refeniw a gafwyd gan fuddiolwyr cymwys yn y cyfnod rhwng dechrau'r cloi (a ddechreuodd ar wahanol ddyddiadau ar draws y taleithiau rhanbarthol) a 31 Gorffennaf 2020 pan fu'n rhaid cau eu cyfleusterau llety yn ddyledus i'r mesurau cyfyngol a weithredir yn yr Almaen.

Wrth gyfrifo colled refeniw, unrhyw ostyngiadau mewn costau sy'n deillio o incwm a gynhyrchir yn ystod y cyfnod cloi i lawr ac unrhyw gymorth ariannol posibl a roddwyd neu a dalwyd mewn gwirionedd gan y wladwriaeth (ac a roddwyd yn benodol o dan y cynllun yn benodol SA.58464) neu bydd trydydd partïon i ymdopi â chanlyniadau'r achosion o coronafirws yn cael eu tynnu. Ar lefel llywodraeth ganolog, bydd gan gyfleusterau sy'n gymwys i wneud cais gyllideb o hyd at € 75 miliwn.

Fodd bynnag, nid yw'r cronfeydd hyn wedi'u clustnodi ar gyfer y cynllun hwn yn unig. Yn ogystal, awdurdodau rhanbarthol (yn Länder neu lefel leol) hefyd yn gallu defnyddio'r cynllun hwn o'r cyllidebau lleol. Beth bynnag, mae'r cynllun yn sicrhau na ellir digolledu'r un costau cymwys ddwywaith gan wahanol lefelau gweinyddol. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan Erthygl 107 (2) (b) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd, sy'n galluogi'r Comisiwn i gymeradwyo mesurau cymorth gwladwriaethol a roddwyd gan aelod-wladwriaethau i ddigolledu cwmnïau penodol neu sectorau penodol am yr iawndal a achosir gan ddigwyddiadau eithriadol, megis yr achosion o goronafirws.

Canfu'r Comisiwn y bydd cynllun yr Almaen yn digolledu iawndal sydd â chysylltiad uniongyrchol â'r achosion o coronafirws. Canfu hefyd fod y mesur yn gymesur, gan nad yw'r iawndal a ragwelir yn fwy na'r hyn sy'n angenrheidiol i wneud iawn am yr iawndal. Felly daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y cynllun yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am gamau a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.59228 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan.

Parhau Darllen

EU

Mae'r Comisiynydd Gabriel yn cymryd rhan yn Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd 2020

cyhoeddwyd

on

Argraffiad 15th o Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd, y digwyddiad cyfathrebu a hyrwyddo ymchwil mwyaf yn Ewrop, yn cael ei gynnal heno (27 Tachwedd). Trefnir digwyddiadau mewn 388 o ddinasoedd mewn 29 o wledydd, gan roi cyfle i bobl ddarganfod gwyddoniaeth mewn ffordd hwyliog. Byddant yn digwydd yn gorfforol, fwy neu lai, neu mewn ffordd hybrid, yn unol â mesurau cenedlaethol sydd ar waith mewn ymateb i'r pandemig cyfredol.

Bydd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel yn rhoi areithiau agoriadol mewn digwyddiadau yn Sofia, Bwlgaria a Perugia, yr Eidal. Cyn trafodion heno, dywedodd: “Mae'n hanfodol gwneud gwyddoniaeth ac ymchwil yn hygyrch i bawb a dangos effaith gwyddoniaeth ym mywydau beunyddiol dinasyddion. Dyma pam mae Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd mor bwysig: mae'n ddigwyddiad sy'n agored i bawb, hyd yn oed yn hygyrch o gartref eleni. Mae'n arddangos prosiectau ymchwil a'u canlyniadau mewn ffordd ddifyr ac mae'n gyfle gwych i ddarganfod ac ymgysylltu ag ymchwilwyr ac arbenigwyr bywyd go iawn yn eu priod feysydd. "

Ariennir Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd gan Marie Sklodowska-Curie Camau Gweithredu ac yn 2020, mae prosiectau'n canolbwyntio'n bennaf ar yr amgylchedd, cynaliadwyedd a newid yn yr hinsawdd.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd