Cysylltu gyda ni

EU

Arlywydd Kazakhstan yn cymryd rhan yng nghyfarfod gweithio Cyngor Buddsoddwyr Tramor

cyhoeddwyd

on

O dan gadeiryddiaeth pennaeth y wladwriaeth, cynhaliwyd cyfarfod gweithredol o Gyngor y Buddsoddwyr Tramor o dan lywydd Gweriniaeth Kazakhstan ar ffurf cynhadledd fideo. Yn ystod y digwyddiad, wedi'i rannu'n ddwy sesiwn, trafodwyd mesurau i adfer gweithgaredd economaidd a buddsoddi yn Kazakhstan yng nghyd-destun y pandemig coronafirws, ynghyd â materion yn ymwneud â datblygu a chynyddu atyniad buddsoddi sector olew a nwy'r wlad.

Wrth groesawu cyfranogwyr y cyfarfod, dywedodd pennaeth y wladwriaeth fod y pandemig byd-eang wedi cael effaith negyddol ar bron pob cylch o fywyd gwledydd, a nododd bwysigrwydd ymuno ag ymdrechion yn y frwydr yn erbyn ei ganlyniadau.

Kassym-Jomart Tokayev (llun) mynegodd ddiolch i'r cwmnïau yn y Cyngor, na safodd o'r neilltu yn ystod y cyfnod anodd hwn i Kazakhstan, ac a roddodd gymorth sylweddol i'w gweithwyr busnes, i'r maes cymdeithasol ac i ddinasyddion y wlad.

Yn ôl yr Arlywydd, mae’r wladwriaeth wedi cymryd set o fesurau digynsail yn ystod y pandemig i gefnogi busnesau a’r boblogaeth, a oedd yn ei gwneud yn bosibl lleihau canlyniadau negyddol yr argyfwng ac osgoi dirwasgiad economaidd difrifol.

Tynnodd sylw hefyd at yr angen am drawsnewidiadau a diwygiadau difrifol gyda'r nod o gynyddu atyniad buddsoddi, gan sicrhau tryloywder a rhagweladwyedd polisïau'r llywodraeth. Er mwyn cyflawni'r nodau hyn, cyflwynodd Kassym-Jomart Tokayev nifer o gynigion a mentrau.

Fel y dasg gyntaf, amlinellodd pennaeth y wladwriaeth greu offerynnau buddsoddi newydd. Ar gyfer hyn, yn unol â'i gyfarwyddiadau, mae mecanwaith y Cytundeb Buddsoddi Strategol eisoes wedi'i ddatblygu, a fydd yn sicrhau sefydlogrwydd gwarantedig amodau deddfwriaethol ar ran y wladwriaeth am gyfnod cyfan ei ddilysrwydd.

Canolbwyntiodd Kassym-Jomart Tokayev hefyd ar yr angen i wella hinsawdd fusnes y wlad. Bydd y llywodraeth yn paratoi system reoleiddio newydd. Bydd yr holl offerynnau rheoli a goruchwylio, caniatâd ac offer rheoleiddio eraill yn destun archwiliad ar raddfa fawr.

Canolbwyntiodd yr arlywydd hefyd ar fater ecoleg, gan hysbysu cyfranogwyr tramor y cyfarfod am ddatblygu Cod Amgylcheddol newydd, a baratowyd ar sail dull arloesol aelod-wledydd yr OECD.

"Bydd mentrau sydd wedi gweithredu'r technolegau hyn yn cael eu heithrio rhag ffioedd allyriadau. Gadewch imi bwysleisio nad yw mecanwaith o'r fath, pan fydd y wladwriaeth yn rhannu costau amgylcheddol â mentrau, yn bodoli ym mhob gwlad. Mewn gwirionedd, mae hwn yn brosiect partneriaeth cyhoeddus-preifat ar raddfa fawr. Fe wnaethom ddewis y dull hwn yn fwriadol. Rydyn ni’n disgwyl y bydd y busnesau’n cyflawni eu rhan nhw o’r cytundebau yn llawn, ”meddai Kassym-Jomart Tokayev.

Tynnodd pennaeth y wladwriaeth sylw hefyd at bosibiliadau’r sector TG, a oedd, yn wyneb canlyniadau negyddol y pandemig, yn gymhelliant pwerus ar gyfer datblygiad carlam yr economi ddigidol. Yn ôl iddo, mae datblygiad y diwydiant TG domestig, lle mae Kazakhstan yn bwriadu denu o leiaf 500 biliwn o ddeiliadaeth o fewn pum mlynedd, yn gofyn am gefnogaeth ddifrifol gan gwmnïau technoleg byd-eang.

"Heddiw, mae tua 6% o fwyngloddio digidol y byd wedi'i ganoli yn Kazakhstan. Yn ogystal, mae datblygu'r farchnad TG, peirianneg a gwasanaethau uwch-dechnoleg eraill yn agor cyfleoedd difrifol i allforio. Rydym yn bwriadu denu buddsoddiadau gan chwaraewyr byd-eang mawr ym maes cyfrifiadura cwmwl a llwyfannau. Mae gwaith paratoi wedi cychwyn ar adeiladu pedair canolfan brosesu mega-ddata - yn Nur-Sultan, Almaty, Shymkent ac Atyrau. Mae ganddyn nhw bŵer cyfrifiadurol enfawr a fydd wedi'i leoli ar briffordd wybodaeth ryngwladol fawr, ”nododd pennaeth y wladwriaeth.

Pwysleisiodd Kassym-Jomart Tokayev bwysigrwydd datblygu'r diwydiant fferyllol domestig. Dywedodd yr arlywydd fod Kazakhstan erbyn 2025 yn disgwyl cynyddu cyfran ei chynhyrchiad fferyllol ei hun yn y wlad i 50%. Yn ogystal, bydd cynhyrchu offer meddygol a nwyddau traul yn cael eu datblygu'n weithredol. Mae'r meysydd hyn yn agored i'w buddsoddi, a bydd prosiectau o'r fath, fel y nodwyd yn yr araith, yn derbyn cefnogaeth lawn gan y wladwriaeth.

O fewn fframwaith y digwyddiad, trafodwyd materion datblygu a gwella'r hinsawdd fuddsoddi yn y sector olew a nwy ar wahân.

Wrth annerch y cyfranogwyr, nododd yr arlywydd fod y diwydiant hwn wedi dod yn rym wrth ddenu buddsoddiad tramor i Kazakhstan. Mae datblygiad yr ardal hon wedi cyfrannu at gynnydd sectorau newydd yr economi, megis mireinio olew, petrocemegion, gwasanaethau maes olew, piblinell a chludiant môr.

Mae Kassym-Jomart Tokayev yn credu, yn wyneb y galw cynyddol am olew a gostyngiad yn atyniad buddsoddi'r diwydiant hwn, fod addasiad anodd i realiti newydd o'n blaenau, a bydd rhan sylweddol o'r addasiad hwn yn gysylltiedig â pholisi'r wladwriaeth.

Yn y cyd-destun hwn, galwodd pennaeth y wladwriaeth am ymdrechion ar y cyd i fynd i'r afael â nifer o dasgau pwysig.

Tynnodd Kassym-Jomart Tokayev sylw at bwysigrwydd cwblhau prosiectau olew a nwy mawr yn amserol ym meysydd Tengiz, Karachaganak a Kashagan. Yn benodol, cyfarwyddodd y Llywydd i weithredu'r trosglwyddiad i ddatblygiad Kashagan ar raddfa lawn yn amserol a chyflymu gweithrediad y prosiect i adeiladu ffatri brosesu nwy yn y maes hwn.

Tynnodd yr arlywydd sylw hefyd at gynyddu atyniad buddsoddi archwilio daearegol. Cyfarwyddodd y Llywodraeth, ynghyd â chwmnïau olew a nwy, i wella'r fframwaith rheoleiddio sectoraidd, gan ystyried y realiti a'r weledigaeth gyfredol ar gyfer datblygu'r diwydiant yn y dyfodol.

Gan ganolbwyntio ar ragolygon y diwydiant cemegol olew a nwy, mynegodd yr arlywydd y farn y gall llwyddiant wrth hyrwyddo'r maes hwn newid arbenigedd Kazakhstan yn sylweddol.

"Dylai’r weinidogaeth ynni feddwl am y posibilrwydd o ddarparu amodau arbennig ar gyfer cynhyrchu ac allforio olew a nwy i gwmnïau sy’n barod i fuddsoddi mewn prosiectau mireinio, ”meddai Kassym-Jomart Tokayev.

Yn ogystal, nododd pennaeth y wladwriaeth bwysigrwydd diogelu'r amgylchedd a datblygu economi carbon isel. Roedd yn cofio y bydd Cod Amgylcheddol newydd yn dod i rym yn 2021 yn unol â safonau rhyngwladol uwch. Anogodd yr arlywydd randdeiliaid â diddordeb i gyfrannu at ddatblygiad y ddogfen bolisi helaeth hon.

Wrth grynhoi ei gyfranogiad yn y digwyddiad, sicrhaodd yr arlywydd y bydd yr holl gynigion a cheisiadau a wneir yn ystod y cyfarfod yn cael eu cyfrif yn ofalus gan y llywodraeth ac yn cael eu cymryd o dan ei reolaeth bersonol.

"Bydd y llywodraeth yn mynd i’r afael â’r problemau a leisiwyd gan gyfranogwyr y cyfarfod pwysig heddiw. Rwy'n credu bod angen datblygiad arloesol yn y broses benderfynu. Fel llywydd y wlad, byddaf yn dilyn y broses benderfynu a datblygu rhyngweithio â'n prif bartneriaid a'n ffrindiau yn agos, ”daeth Kassym-Jomart Tokayev i'r casgliad.

Yn ystod sesiwn gyntaf y cyfarfod gwaith gwnaeth y cyfranogwyr a ganlyn ddatganiadau: llywydd Banc Ail-adeiladu a Datblygu Ewrop, Ernst & Young, Banc Datblygu Asiaidd, Baker McKenzie International, Citigroup, GE, JP Morgan Chase International, Corfforaeth Marubeni, Sberbank o Rwsia, Banc y Byd, Shell Kazakhstan, Royal Dutch Shell plc, Eni SpA, Lukoil, Chevron, ExxonMobil, CYFANSWM, CNPC.

Trosedd

Arestiwyd dros 40 yn y gwrthdaro mwyaf erioed yn erbyn smyglo cocên modrwy cyffuriau o Frasil i mewn i Ewrop

cyhoeddwyd

on

Yn oriau mân y bore (27 Tachwedd), cynhaliodd mwy na mil o heddweision gyda chefnogaeth Europol gyrchoedd cydgysylltiedig yn erbyn aelodau’r syndicâd troseddol hynod broffesiynol hwn. Cyflawnwyd tua 180 o chwiliadau tŷ, gan arwain at arestio 45 o bobl a ddrwgdybir. 

Datgelodd yr ymchwiliad fod y rhwydwaith masnachu cyffuriau hwn yn gyfrifol am fewnforio blynyddol o leiaf 45 tunnell o gocên i brif borthladdoedd Ewrop, gydag elw yn fwy na € 100 miliwn dros gyfnod o 6 mis.

Cyflawnwyd y pigiad rhyngwladol hwn, dan arweiniad awdurdodau Portiwgal, Gwlad Belg a Brasil, ar yr un pryd gan asiantaethau o dri chyfandir gwahanol, gydag Europol yn hwyluso ymdrechion cydgysylltu:

  • Ewrop: Heddlu Barnwrol Portiwgal (Polícia Judiciária), Heddlu Barnwrol Ffederal Gwlad Belg (Federale Gerechtelijke Politie, Judiciaire Fédérale yr Heddlu), Heddlu Cenedlaethol Sbaen (Policia Nacional), Heddlu’r Iseldiroedd (Politie) a Heddlu Rwmania (Poliția Română)
  • De America: Heddlu Ffederal Brasil (Ffederal Policia)
  • Y Dwyrain Canol: Heddlu Dubai a Diogelwch y Wladwriaeth Dubai

Canlyniadau yn gryno 

  • 45 o arestiadau ym Mrasil (38), Gwlad Belg (4), Sbaen (1) a Dubai (2).
  • 179 o chwiliadau tŷ.
  • Atafaelwyd dros € 12m mewn arian parod ym Mhortiwgal, € 300,000 mewn arian parod a atafaelwyd yng Ngwlad Belg a dros R $ 1m ac UD $ 169,000 mewn arian parod a atafaelwyd ym Mrasil.
  • Atafaelwyd 70 o gerbydau moethus ym Mrasil, Gwlad Belg a Sbaen a atafaelwyd 37 o awyrennau ym Mrasil.
  • Atafaelwyd 163 o dai ym Mrasil gwerth mwy na R $ 132m, atafaelwyd dau dŷ yn Sbaen gwerth € 4m, a dau fflat a atafaelwyd ym Mhortiwgal gwerth € 2.5m.
  • Asedau ariannol 10 unigolyn wedi'u rhewi yn Sbaen.

Cydweithrediad byd-eang 

Yn y fframwaith o weithgareddau cudd-wybodaeth sydd ar y gweill gyda'i gymheiriaid gweithredol, datblygodd Europol wybodaeth ddibynadwy ynghylch gweithgareddau masnachu cyffuriau rhyngwladol a gwyngalchu arian rhwydwaith troseddau cyfundrefnol Brasil sy'n gweithredu mewn sawl gwlad yn yr UE.

Roedd gan y syndicet troseddol gysylltiad uniongyrchol â charteli cyffuriau ym Mrasil a gwledydd ffynhonnell eraill De America a oedd yn gyfrifol am baratoi a chludo cocên mewn cynwysyddion morwrol sy'n rhwym i borthladdoedd mawr Ewrop.

Mae graddfa mewnforio cocên o Brasil i Ewrop sydd o dan eu rheolaeth a'u rheolaeth yn enfawr a atafaelwyd dros 52 tunnell o gocên trwy orfodaeth cyfraith yn ystod yr ymchwiliad.

Ym mis Ebrill 2020, daeth Europol â'r gwledydd cysylltiedig ynghyd sydd wedi bod yn cydweithio'n agos ers hynny i sefydlu strategaeth ar y cyd i ddod â'r rhwydwaith cyfan i lawr. Nodwyd y prif dargedau ar y naill ochr i Gefnfor yr Iwerydd.

Ers hynny, mae Europol wedi darparu datblygiad a dadansoddiad cudd-wybodaeth parhaus i gefnogi'r ymchwilwyr maes. Yn ystod y diwrnod gweithredu, defnyddiwyd cyfanswm o 8 o'i swyddogion ar lawr gwlad ym Mhortiwgal, Gwlad Belg a Brasil i gynorthwyo'r awdurdodau cenedlaethol yno, gan sicrhau dadansoddiad cyflym o ddata newydd wrth iddo gael ei gasglu yn ystod y gweithredu ac addasu'r strategaeth. yn ôl yr angen.

Wrth sôn am y llawdriniaeth hon, dywedodd Dirprwy Gyfarwyddwr Europol, Wil van Gemert: "Mae'r llawdriniaeth hon yn tynnu sylw at strwythur cymhleth a chyrhaeddiad helaeth grwpiau troseddau cyfundrefnol Brasil yn Ewrop. Mae maint yr her a wynebir heddiw gan yr heddlu ledled y byd yn galw am ddull cydgysylltiedig o fynd i'r afael â'r cyffur. masnach ar draws cyfandiroedd. Roedd ymrwymiad ein gwledydd partner i weithio trwy Europol yn sail i lwyddiant y llawdriniaeth hon ac mae'n alwad fyd-eang barhaus i weithredu. "

Parhau Darllen

EU

Mae Navalny yn galw ar Ewrop i ddilyn yr arian

cyhoeddwyd

on

Cynhaliodd Pwyllgor Materion Tramor Senedd Ewrop gyfnewid barn â chynrychiolwyr gwrthblaid wleidyddol Rwseg a chyrff anllywodraethol ar y sefyllfa wleidyddol ac economaidd-gymdeithasol gyfredol yn Rwsia.

Ymhlith y siaradwyr roedd Alexei Navalny, sydd wedi gwella’n ddiweddar o gael ei wenwyno ag asiant nerf tebyg i’r un a ddefnyddiwyd yn ymosodiad Salisbury a dargedwyd at Sergei Skirpal a’i ferch. 

Galwodd Navalny ar Ewrop i fabwysiadu strategaeth newydd tuag at Rwsia, sy'n cwrdd â'r datblygiadau newydd yn arweinyddiaeth gwladwriaeth Rwseg. Dywedodd y byddai'r etholiadau sydd i ddod ar gyfer y Dwma Gwladol yn ddigwyddiad cwbl hanfodol ac y dylai pawb allu cymryd rhan. Os na chaniateir i wleidyddion yr wrthblaid gymryd rhan gofynnodd i Senedd Ewrop a phob gwleidydd Ewropeaidd beidio â chydnabod y canlyniad.

Dywedodd Navalny wrth ASEau nad oedd yn ddigon i gosbi’r rhai a oedd yn gyfrifol am gyflawni ei wenwyno ac nad oedd fawr o synnwyr mewn cosbi’r rhai nad oeddent yn teithio llawer neu nad oeddent yn berchen ar asedau yn Ewrop. Yn lle hynny, dywedodd mai'r prif gwestiwn y dylid ei ofyn yw pwy enillodd yn ariannol o drefn Putin. Tynnodd Navalny sylw at yr oligarchiaid, nid yr hen rai yn unig, ond y rhai newydd yng nghylch mewnol Putin, gyda gwiriadau enwau ar gyfer Usmanov a Roman Abramovich. Dywedodd y byddai'r sancsiynau hyn yn cael croeso cynnes gan y mwyafrif o Rwsiaid. 

Ar amrywiol benderfyniadau Llys Hawliau Dynol Ewrop sydd wedi cael eu hanwybyddu gan farnwriaeth Rwseg, dywedodd Navalny y byddai'n hawdd iawn eu cosbi i'w hatal rhag teithio i Ewrop ac y byddai'n effeithiol iawn.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun yr Almaen i ddigolledu darparwyr llety ym maes addysg plant ac ieuenctid am iawndal a ddioddefwyd oherwydd yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Cymeradwyodd y Comisiwn Ewropeaidd, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun Almaeneg i ddigolledu darparwyr llety ar gyfer addysg plant ac ieuenctid am golli refeniw a achoswyd gan yr achosion o coronafirws. Bydd cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y cynllun yn digolledu hyd at 60% o'r golled refeniw a gafwyd gan fuddiolwyr cymwys yn y cyfnod rhwng dechrau'r cloi (a ddechreuodd ar wahanol ddyddiadau ar draws y taleithiau rhanbarthol) a 31 Gorffennaf 2020 pan fu'n rhaid cau eu cyfleusterau llety yn ddyledus i'r mesurau cyfyngol a weithredir yn yr Almaen.

Wrth gyfrifo colled refeniw, unrhyw ostyngiadau mewn costau sy'n deillio o incwm a gynhyrchir yn ystod y cyfnod cloi i lawr ac unrhyw gymorth ariannol posibl a roddwyd neu a dalwyd mewn gwirionedd gan y wladwriaeth (ac a roddwyd yn benodol o dan y cynllun yn benodol SA.58464) neu bydd trydydd partïon i ymdopi â chanlyniadau'r achosion o coronafirws yn cael eu tynnu. Ar lefel llywodraeth ganolog, bydd gan gyfleusterau sy'n gymwys i wneud cais gyllideb o hyd at € 75 miliwn.

Fodd bynnag, nid yw'r cronfeydd hyn wedi'u clustnodi ar gyfer y cynllun hwn yn unig. Yn ogystal, awdurdodau rhanbarthol (yn Länder neu lefel leol) hefyd yn gallu defnyddio'r cynllun hwn o'r cyllidebau lleol. Beth bynnag, mae'r cynllun yn sicrhau na ellir digolledu'r un costau cymwys ddwywaith gan wahanol lefelau gweinyddol. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan Erthygl 107 (2) (b) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd, sy'n galluogi'r Comisiwn i gymeradwyo mesurau cymorth gwladwriaethol a roddwyd gan aelod-wladwriaethau i ddigolledu cwmnïau penodol neu sectorau penodol am yr iawndal a achosir gan ddigwyddiadau eithriadol, megis yr achosion o goronafirws.

Canfu'r Comisiwn y bydd cynllun yr Almaen yn digolledu iawndal sydd â chysylltiad uniongyrchol â'r achosion o coronafirws. Canfu hefyd fod y mesur yn gymesur, gan nad yw'r iawndal a ragwelir yn fwy na'r hyn sy'n angenrheidiol i wneud iawn am yr iawndal. Felly daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y cynllun yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am gamau a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.59228 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd