Cysylltu â ni

Tsieina

Partner Cambridge Wireless a Huawei i adeiladu'r gwely prawf 5G preifat cyntaf ym Mharc Gwyddoniaeth Caergrawnt

cyhoeddwyd

on

CW (Di-wifr Caergrawnt), mae cymuned ryngwladol ar gyfer cwmnïau sy'n ymwneud ag ymchwil, datblygu a chymhwyso technolegau diwifr, yn ymuno â'r arweinydd technoleg fyd-eang Huawei, defnyddio ac adeiladu rhwydwaith preifat symudol 5G cyntaf Caergrawnt yn y Parc Gwyddoniaeth.

Bydd y sefydliad newydd yn caniatáu i gymuned dechnoleg fyd-enwog Caergrawnt ymgymryd ag ymchwil a chymhwyso digidol newydd blaengar mewn meysydd allweddol fel cerbydau ymreolaethol, ynni glân a llawfeddygaeth bell.

Bydd y gwely prawf 5G yn mynd yn fyw ym mis Ionawr y flwyddyn nesaf ac yn cychwyn partneriaeth tair blynedd rhwng Cambridge Wireless a Huawei, a fydd yn cynnwys hyfforddiant digidol, cymorth busnes a digwyddiadau ar y cyd.

Y nod yw archwilio sut y gall technoleg ddi-wifr ddatblygedig gael effaith bellgyrhaeddol ar gymdeithas a'r economi.

“Rydyn ni bob amser yn gweithio i ddarparu gwerth i aelodau CW,” meddai Prif Swyddog Gweithredol CW, Simon Mead. “Fel cartref i un o ecosystemau Ymchwil a Datblygu mwyaf datblygedig y byd, mae Caergrawnt mewn sefyllfa berffaith ar gyfer cyflwyno technoleg diwifr y genhedlaeth nesaf ac rydym yn falch iawn o fod yn gyrru'r fenter hon gyda'n partneriaid. Rydym yn gobeithio dod â rhywbeth unigryw i'r Parc Gwyddoniaeth i gyflymu achosion defnydd a datblygiad y dechnoleg hon. Rydym yn gwahodd busnesau uchelgeisiol i gymryd rhan a thrwy'r bartneriaeth 3 blynedd gyffrous hon gyda Huawei, byddwn yn cefnogi eu taith arloesi 5G. "

Disgrifiodd Is-lywydd Huawei Victor Zhang y bartneriaeth fel rhan allweddol o ymrwymiad parhaus y busnes i'r DU. Meddai: “Mae llwyddiant Huawei wedi’i adeiladu ar ymgyrch ddi-baid am arloesi ac rydym yn gallu parhau i wthio ffiniau technoleg pan fyddwn yn partneru gyda’r rhai sy’n rhannu’r uchelgais hon. Cydnabyddir eco-system Caergrawnt fel arweinydd byd-eang mewn technoleg ac rydym yn gyffrous i weithio gyda'r dalent a'r weledigaeth yn yr eco-system hon. Gobeithiwn alluogi aelodau Cambridge Wireless i gyrraedd uchelfannau newydd trwy ganiatáu iddynt gael mynediad i'n hoffer a'n marchnadoedd o'r radd flaenaf gan gynnwys Tsieina a thu hwnt. Mae ein hymrwymiad i'r DU a diwydiant yn parhau i fod mor gryf ag erioed a byddwn yn parhau i gynnig ein harbenigedd a'n technoleg i'n partneriaid i hyrwyddo cysylltiadau ac arloesedd. "

Bydd y gwely prawf 5G wedi'i leoli ym Mharc Gwyddoniaeth Caergrawnt, sy'n eiddo i Brifysgol Caergrawnt, sydd ar hyn o bryd yn gartref i fwy na 120 o gwmnïau technoleg a graddfeydd.

Partneriaeth ychwanegol gyda TusPark UK wedi'i ddatblygu i gyflymu digideiddio Parc Gwyddoniaeth Caergrawnt a galluogi busnesau i fanteisio ar alluoedd newydd, hybu arloesedd ac ennill mantais gystadleuol wrth iddynt symud tuag at fabwysiadu 5G.

“Rydym yn chwilio am sefydliadau a hoffai greu, cyflymu a phrofi cymwysiadau a chynhyrchion newydd ac arloesol ar y gwely prawf CW 5G,” meddai Prif Swyddog Masnachol CW, Abhi Naha.

Bydd y Prawf Profi 5G yn cael ei lansio ym mis Ionawr 2021. I ddarganfod mwy a sut i gymryd rhan, cysylltwch

 

Abhi Naha

CCO CW (Di-wifr Caergrawnt)

Ffôn: +44 (0) 1223 967 101 | Ffob: +44 (0) 773 886 2501

[e-bost wedi'i warchod]

 

- Diwedd -

Ynglŷn â CW (Di-wifr Caergrawnt)

 

CW yw'r brif gymuned ryngwladol ar gyfer cwmnïau sy'n ymwneud ag ymchwil, datblygu a chymhwyso technolegau diwifr a symudol, rhyngrwyd, lled-ddargludyddion, caledwedd a meddalwedd.

Gyda chymuned weithredol o dros 1000 o gwmnïau technoleg yn amrywio o weithredwyr rhwydwaith mawr a gweithgynhyrchwyr dyfeisiau i fusnesau newydd arloesol a phrifysgolion, mae CW yn ysgogi trafodaeth a chydweithrediad, yn harneisio ac yn rhannu gwybodaeth, ac yn helpu i adeiladu cysylltiadau rhwng y byd academaidd a diwydiant.

www.cambridgewireless.co.uk

 

Ynglŷn â Huawei

Fe'i sefydlwyd ym 1987, ac mae Huawei yn ddarparwr byd-eang blaenllaw o seilwaith technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) a dyfeisiau clyfar. Rydym wedi ymrwymo i ddod â digidol i bob person, cartref a sefydliad ar gyfer byd deallus, cwbl gysylltiedig. Mae portffolio cynhyrchion, datrysiadau a gwasanaethau Huawei o'r dechrau i'r diwedd yn gystadleuol ac yn ddiogel. Trwy gydweithrediad agored â phartneriaid ecosystem, rydym yn creu gwerth parhaol i'n cwsmeriaid, gan weithio i rymuso pobl, cyfoethogi bywyd cartref, ac ysbrydoli arloesedd mewn sefydliadau o bob lliw a llun. Yn Huawei, mae arloesedd yn rhoi'r cwsmer yn gyntaf. Rydym yn buddsoddi'n helaeth mewn ymchwil sylfaenol, gan ganolbwyntio ar ddatblygiadau technolegol sy'n gyrru'r byd yn ei flaen. Mae gennym bron i 194,000 o weithwyr, ac rydym yn gweithredu mewn mwy na 170 o wledydd a rhanbarthau, gan wasanaethu mwy na thair biliwn o bobl ledled y byd. Fe'i sefydlwyd ym 1987, ac mae Huawei yn gwmni preifat sy'n eiddo llwyr i'w weithwyr.

Am ragor o wybodaeth, ewch i Huawei ar-lein yn www.huawei.com

Tsieina

Wedi'i ddal rhwng China a'r Unol Daleithiau, mae gwledydd Asia yn pentyrru taflegrau

cyhoeddwyd

on

By

Gwelir jet ymladdwr a thaflegrau Diffoddwr Amddiffyn Cynhenid ​​(IDF) yng Nghanolfan Llu Awyr Makung yn ynys Penghu ar y môr yn Taiwan, Medi 22, 2020. REUTERS / Yimou Lee
Gwelir jet ymladdwr a thaflegrau Diffoddwr Amddiffyn Cynhenid ​​(IDF) yng Nghanolfan Llu Awyr Makung yn ynys Penghu ar y môr yn Taiwan, Medi 22, 2020. REUTERS / Yimou Lee

Mae Asia yn llithro i ras arfau beryglus wrth i genhedloedd llai a fu unwaith yn aros ar y llinell ochr adeiladu arsenals taflegrau hir-bell, gan ddilyn yn ôl troed pwerdai Tsieina a'r Unol Daleithiau, dywed dadansoddwyr, ysgrifennu Josh Smith, Ben Blanchard ac Yimou Lee yn Taipei, Tim Kelly yn Tokyo, ac Idrees Ali yn Washington.

Mae Tsieina yn cynhyrchu màs ei DF-26 - arf amlbwrpas gydag ystod o hyd at 4,000 cilomedr - tra bod yr Unol Daleithiau yn datblygu arfau newydd gyda'r nod o wrthweithio Beijing yn y Môr Tawel.

Mae gwledydd eraill y rhanbarth yn prynu neu'n datblygu eu taflegrau newydd eu hunain, wedi'u gyrru gan bryderon diogelwch dros China ac awydd i leihau eu dibyniaeth ar yr Unol Daleithiau.

Cyn i'r degawd ddod i ben, bydd Asia'n llawn dop o daflegrau confensiynol sy'n hedfan ymhellach ac yn gyflymach, yn taro'n galetach, ac yn fwy soffistigedig nag erioed o'r blaen - newid amlwg a pheryglus o'r blynyddoedd diwethaf, dywed dadansoddwyr, diplomyddion, a swyddogion milwrol.

"Mae tirwedd y taflegryn yn newid yn Asia, ac mae'n newid yn gyflym," meddai David Santoro, llywydd Fforwm y Môr Tawel.

Mae arfau o'r fath yn gynyddol fforddiadwy a chywir, ac wrth i rai gwledydd eu caffael, nid yw eu cymdogion eisiau cael eu gadael ar ôl, meddai dadansoddwyr. Mae taflegrau yn darparu buddion strategol fel atal gelynion a hybu trosoledd gyda chynghreiriaid, a gallant fod yn allforio proffidiol.

Mae'r goblygiadau tymor hir yn ansicr, ac mae siawns fain y gallai'r arfau newydd gydbwyso tensiynau a helpu i gynnal heddwch, meddai Santoro.

"Yn fwy tebygol yw y bydd amlhau taflegrau yn tanio amheuon, yn sbarduno rasys arfau, yn cynyddu tensiynau, ac yn y pen draw yn achosi argyfyngau a hyd yn oed rhyfeloedd," meddai.

Yn ôl dogfennau briffio milwrol 2021 heb eu rhyddhau a adolygwyd gan Reuters, mae Gorchymyn Indo-Môr Tawel yr Unol Daleithiau (INDOPACOM) yn bwriadu defnyddio ei arfau amrediad hir newydd mewn “rhwydweithiau streic trachywiredd hynod oroesi ar hyd Cadwyn yr Ynys Gyntaf,” sy’n cynnwys Japan, Taiwan, ac ynysoedd eraill y Môr Tawel sy'n canu arfordiroedd dwyreiniol Tsieina a Rwsia.

Mae'r arfau newydd yn cynnwys yr Arf Hypersonig Ystod Hir (LRHW), taflegryn a all gyflenwi pen blaen hynod symudadwy ar fwy na phum gwaith cyflymder y sain i dargedau mwy na 2,775 cilomedr (1,724 milltir) i ffwrdd.

Dywedodd llefarydd ar ran INDOPACOM wrth Reuters nad oedd unrhyw benderfyniadau wedi’u gwneud ynglŷn â ble i ddefnyddio’r arfau hyn. Hyd yn hyn, y mwyafrif o gynghreiriaid Americanaidd yn y rhanbarth wedi bod yn betrusgar i ymrwymo i'w cynnal. Pe bai wedi'i leoli yn Guam, tiriogaeth yn yr UD, ni fyddai'r LRHW yn gallu taro tir mawr Tsieina.

Fe allai Japan, sy’n gartref i fwy na 54,000 o filwyr yr Unol Daleithiau, gynnal rhai o’r batris taflegrau newydd ar ei hynysoedd Okinawan, ond mae’n debyg y byddai’n rhaid i’r Unol Daleithiau dynnu heddluoedd eraill yn ôl, dywedodd ffynhonnell sy’n gyfarwydd â meddwl llywodraeth Japan, gan siarad yn ddienw oherwydd y sensitifrwydd o'r mater.

Bydd caniatáu taflegrau Americanaidd - y bydd milwrol yr Unol Daleithiau yn eu rheoli - hefyd yn fwyaf tebygol o ddod ag ymateb blin o China, meddai dadansoddwyr.

Mae rhai o gynghreiriaid America yn datblygu eu harianau eu hunain. Cyhoeddodd Awstralia yn ddiweddar y byddai'n gwario $ 100 biliwn dros 20 mlynedd yn datblygu taflegrau datblygedig.

"Mae COVID a China wedi dangos, yn dibynnu ar gadwyni cyflenwi byd-eang mor estynedig ar adegau o argyfwng ar gyfer eitemau allweddol - ac mewn rhyfel, mae hynny'n cynnwys taflegrau datblygedig - yn gamgymeriad, felly mae'n syniadaeth strategol synhwyrol cael gallu cynhyrchu yn Awstralia," meddai. Michael Shoebridge o Sefydliad Polisi Strategol Awstralia.

Mae Japan wedi gwario miliynau ar arfau awyr agored a lansiwyd yn yr awyr, ac mae'n datblygu fersiwn newydd o daflegryn gwrth-long wedi'i osod ar dryc, y Math 12, gydag ystod ddisgwyliedig o 1,000 cilomedr.

Ymhlith cynghreiriaid yr Unol Daleithiau, mae De Korea yn cynnwys y rhaglen taflegrau balistig domestig fwyaf cadarn, a gafodd hwb o gytundeb diweddar gyda Washington i ollwng cyfyngiadau dwyochrog ar ei alluoedd. Mae ei Hyunmoo-4 mae ganddo ystod 800 cilomedr, sy'n rhoi cyrhaeddiad iddo ymhell y tu mewn i Tsieina.

“Pan fydd galluoedd streic hir-dymor confensiynol cynghreiriaid yr Unol Daleithiau yn tyfu, mae’r siawns o’u cyflogaeth pe bai gwrthdaro rhanbarthol hefyd yn cynyddu,” ysgrifennodd Zhao Tong, arbenigwr diogelwch strategol yn Beijing, mewn adroddiad diweddar.

Er gwaethaf y pryderon, bydd Washington "yn parhau i annog ei gynghreiriaid a'i bartneriaid i fuddsoddi mewn galluoedd amddiffyn sy'n gydnaws â gweithrediadau cydgysylltiedig," meddai Cynrychiolydd yr UD Mike Rogers, aelod safle o Bwyllgor Gwasanaethau Arfog y Tŷ, wrth Reuters.

Nid yw Taiwan wedi cyhoeddi rhaglen taflegrau balistig yn gyhoeddus, ond ym mis Rhagfyr cymeradwyodd Adran Wladwriaeth yr Unol Daleithiau ei chais i brynu dwsinau o daflegrau balistig amrediad byr America. Dywed swyddogion fod Taipei arfau cynhyrchu màs a datblygu taflegrau mordeithio fel yr Yun Feng, a allai streicio cyn belled â Beijing.

Mae hyn i gyd wedi'i anelu at "wneud pigau porcupine (Taiwan) yn hirach wrth i alluoedd milwrol China wella", meddai Wang Ting-yu, uwch ddeddfwr o'r Blaid Flaengar Democrataidd sy'n rheoli, wrth Reuters, wrth fynnu nad oedd taflegrau'r ynys yn rheoli. i fod i daro'n ddwfn yn China.

Dywedodd un ffynhonnell ddiplomyddol yn Taipei fod lluoedd arfog Taiwan, a oedd yn draddodiadol yn canolbwyntio ar amddiffyn yr ynys a gwarchod goresgyniad Tsieineaidd, yn dechrau edrych yn fwy sarhaus.

"Mae'r llinell rhwng natur amddiffynnol a sarhaus yr arfau yn mynd yn deneuach ac yn deneuach," ychwanegodd y diplomydd.

Mae De Korea wedi bod mewn ras taflegrau wedi'i chynhesu â Gogledd Corea. Y Gogledd a brofwyd yn ddiweddar yr hyn a ymddangosai fel fersiwn well o'i thaflegryn KN-23 profedig gyda phen blaen 2.5 tunnell y dywed dadansoddwyr ei fod wedi'i anelu at wneud y gorau o'r pen blaen 2 dunnell ar yr Hyunmoo-4.

"Er ei bod yn ymddangos mai Gogledd Corea yw'r prif yrrwr y tu ôl i ehangu taflegrau De Korea o hyd, mae Seoul yn mynd ar drywydd systemau ag ystodau y tu hwnt i'r hyn sy'n angenrheidiol i wrthweithio Gogledd Corea," meddai Kelsey Davenport, cyfarwyddwr polisi nonproliferation yn y Gymdeithas Rheoli Arfau yn Washington.

Wrth i amlhau gyflymu, dywed dadansoddwyr mai'r taflegrau mwyaf pryderus yw'r rhai sy'n gallu cario naill ai pennau rhyfel confensiynol neu niwclear. Mae China, Gogledd Corea a'r Unol Daleithiau i gyd yn rhoi arfau o'r fath.

"Mae'n anodd, os nad yn amhosibl, penderfynu a yw taflegryn balistig wedi'i arfogi â phencadlys confensiynol neu niwclear nes iddo gyrraedd y targed," meddai Davenport. Wrth i nifer yr arfau o'r fath gynyddu, "mae risg uwch o waethygu'n anfwriadol i streic niwclear".

Parhau Darllen

Tsieina

Clychau Tsieineaidd: Gwersi ar gyfer de a de-ddwyrain Asia

cyhoeddwyd

on

Galar China

Yn hanesyddol, mae China wedi teimlo trallod ei bod wedi cael ei lle haeddiannol yn nhrefn y byd. Heddiw, mae China sy'n codi'n fwy gwydn yn edrych ar UDA fel prif wrthwynebydd. Mae Tsieina, trwy ei moderneiddio milwrol ar y cyd a thwf economaidd cyson, yn teimlo bod ei statws ymhlith trefn y byd yn golygu y gallai herio hegemoni UDA ac ymddangos fel chwaraewr byd-eang. Mae hi'n llawn awydd i herio syniadau Gorllewinol a chael cysyniadau yn lle'r rhain ac mae athroniaethau sydd wedi'u haddurno â nodweddion Tsieineaidd. Mae hyn yn amlwg yn ei pholisïau ehangu, rhyfeloedd masnach bellicose, gwrthdaro milwrol yn SCS a gwrthdaro ar hyd ffiniau gorllewinol ag India ac ati. Mae Tsieina yn dyfynnu 100 mlynedd o gywilydd i gyfreithloni ei gweithredoedd amlwg, wrth iddi weld cynnydd mewn pŵer cenedlaethol cynhwysfawr. Mae arweinyddiaeth Tsieineaidd yn lluosogi. y syniad o deyrnas Ganol, lle mae statws cenhadaeth yr holl genhedloedd ymylol eraill. Mae'r syniad yn cael ei gario'n rhy bell gan y Tsieineaid. Cawn weld wedi hynny, sut mae gweithredoedd truenus Tsieineaidd wedi ymddangos yn y rhanbarth wrth iddo gael ei ddynodi i wledydd cyfagos ', yn ysgrifennu Henry St. George.

Y Gwthio yn Ôl

Ni fydd trefn fyd-eang sy'n bodoli, wedi'i huwchraddio gan ddemocratiaethau'r Gorllewin gydag ymdrechion mawr, o ran adnoddau dynol ac economaidd, yn gadael i Tsieina newid y systemau, heb wrthwynebiad chwyrn. Mae UDA wedi cynyddu’r ante yn erbyn unochrogiaeth Tsieineaidd trwy ei gwrthweithio â Strategaeth Indo Pacific a niweidio’r angen am orchymyn byd sy’n seiliedig ar reolau. MaeUSA a Western Democracies yn cyd-fynd â’i gilydd i wthio yn ôl yn erbyn unochrogiaeth Tsieineaidd. Mae esblygiad QUAD yn ei ffurf bresennol yn un enghraifft o'r fath. Mae De a De Ddwyrain Asia, sydd wedi dwyn brunt o ddyluniadau ehangu Tsieineaidd hefyd yn ailalinio ac yn integreiddio i anghymell China. Mae India, oherwydd ei lleoliad geo-strategol, yn dod i'r amlwg yn gyflym fel colyn quintessential i wrthweithio China. Mae ymdrech ar y cyd Western World i bennu atebolrwydd ar China am y pandemig trwy adfywio theori gollyngiadau labordy Wuhan, ralio democratiaethau o'r un anian yn erbyn China a gwrthweithio BRI trwy fentrau 'adeiladu yn ôl y byd gwell' yn debygol o dalu difidend tymor hir wrth gynnwys dylanwad China.

Ymddygiad Truculent Tsieineaidd

Diplomyddiaeth Brechlyn Tsieina yn Ne Asia. Mae Nepal yn un ymhlith y gwledydd yn Ne Asia sydd â llwyth trwm o COVID 19. Mae Llywodraeth Nepal yn ddibynnol ar garedigrwydd cymdogion y Gogledd a'r De am ei hymdrech i frechu. Tra bod India, yn unol â'i 'Pholisi Cymdogaeth yn Gyntaf' ar flaen y gad o ran diplomyddiaeth brechlyn, mae Tsieina ar y llaw arall yn defnyddio mesurau gorfodaeth. Er mwyn achub ei delwedd fel taenwr firws, mae Tsieina wrthi'n edrych ar wledydd llai sy'n mabwysiadu ei brechlyn. Mae hyn yn rhan o'u diplomyddiaeth feddal i wella eu delwedd fel gwladwriaeth ryfeddol. Fodd bynnag, oherwydd diffyg tryloywder wrth rannu data ar dreialon ac effeithiolrwydd, mae gwledydd llai yn amheus ynghylch Brechlynnau Tsieineaidd. Mae hyn hefyd yn seiliedig ar eu profiadau yn y gorffennol o offer safonedig gwael neu isel fel PPE, gan brofi citiau a gyflenwir i genhedloedd tlotach. Mae diktat Tsieineaidd i Nepal, Bangladesh a Phacistan i dderbyn Sinovax / Sinopharm yn rymus, yn enghraifft amlwg o anobaith Tsieineaidd mewn diplomyddiaeth brechlyn i newid canfyddiad o'r byd. Credir bod Llysgennad Tsieineaidd i Nepal wedi trosglwyddo 0.8 dos MnSinovax i Nepal yn orfodol. Mae Sri Lanka, ar y llaw arall, wedi nodi’n bendant ei bod yn well ganddo frechlyn Indiaidd neu Rwsiaidd na Tsieineaidd. Yn ddiweddar, mae ffafriaeth ddethol Tsieineaidd wrth ddosrannu dosau brechlyn a’u prisio wedi cael ei feirniadu’n ddifrifol gan genhedloedd SAARC.

China Ehangu yn Bhutan a Nepal. Mae China wedi bod yn ddilynwr selog i Mao. Er na chafodd ei gofnodi, ond mae damcaniaeth Mao yn gorfodi rheolaeth ar bum bys sy'n deillio o do vizLadakh y byd, Nepal, Sikkim, Bhutan ac Arunachal Pradesh.China, yn unol â'r union strategaeth hon, mae'n cychwyn camweddau unochrog yn India, Bhutan a Nepal.

Ymdrinnir ag ymddygiad ymosodol tiriogaethol Tsieineaidd yn erbyn India ac ymateb gweddu Indiaidd wedi hynny. Mae Nepal, er ei fod yn honni ei fod ar delerau cordial a chyfeillgar â Tsieina, fodd bynnag, mae tresmasu tiriogaethol Tsieineaidd yn ardal Humla ac ardaloedd ffiniol eraill ar hyd ffin Sino-Nepal, yn paentio darlun gwahanol yn gyfan gwbl. Yn yr un modd, mae militaroli Llwyfandir Doklam, adeiladu ffyrdd yn ddwfn y tu mewn i Bhutan yn y Sector Gorllewinol a Chanol, anheddu pentrefi pwrpas deuol yn nhiriogaeth Bhutanese yn dystiolaeth o wireddu Strategaeth Mao o sleisio salami. Er, gallai India gael ei hystyried yn heriwr i hegemoni Tsieina, fodd bynnag, mae angen i China ddelio â chenhedloedd llai fel Nepal a Bhutan. Nid yw'n ddigon da i Super Power uchelgeisiol symud i lawr i fwlio cenhedloedd anfalaen llai a chyflawni ymddygiad ymosodol tiriogaethol yn ddychrynllyd.

Pâr ym Myanmar. Mae dadleuon ynghylch cymhlethdod Tsieineaidd yn Myanmar coup wedi bod yn gyhoeddus, ond mae angen cadarnhau cyfranogiad ymhlyg. Yn ôl pob tebyg, mae Military Junta wedi cael cymeradwyaeth ddealledig i China cyn trwmpio democratiaeth eginol ym Myanmar. Mae gan China addewidion economaidd a strategol enfawr ym Myanmar. Mae BRI Tsieineaidd ym Myanmar, buddsoddiadau economaidd hyd at 40 Bn USD, cyflenwad nwy naturiol i Kunmingand cefnogaeth ymhlyg i'r Grwpiau Arfog Ethnig wedi gwneud China yn rhanddeiliad mwyaf ym Myanmar. Fodd bynnag, mae cefnogaeth ymddangosiadol Tsieineaidd i Military Junta a rhoi feto ar sancsiynau ar Tatmadaw yn UNSC dro ar ôl tro wedi tynnu fflap oddi wrth rymoedd democrataidd ym Myanmar ac o ddemocratiaethau rhyddfrydol ledled y byd. Mae protestiadau treisgar, llosgi bwriadol yn erbyn asedau Tsieineaidd a chondemniad eang o ymyrraeth Tsieineaidd ym Myanmar wedi casglu momentwm yn hwyr ymhlith dinasyddion Myanmar.

Cysylltiadau Twyllo ag India. Ymddygiad ymosodol Tsieineaidd yn EasternLadakh, gan arwain at sefyll i ffwrdd hirfaith ac nid oes angen ymhelaethu ar wrthdaro Galwan. Mae Llywodraeth India wedi cymryd eithriadau cryf ac wedi gwadu dyluniadau ehangu Tsieineaidd yn ddiamwys. Erbyn hyn mae India wedi taflu polisi tramor herbenign a'i braich cleddyf, mae Byddin India wedi rhoi ateb addas i ymyrraeth Tsieineaidd. Gorfododd symudiad strategol goruchel Byddin India yn Ne PagongTso Tsieineaidd i gefnu a dod i fwrdd trafod. Erbyn hyn, mae GoI wedi egluro hynny, ni all fod yn fusnes fel arfer gyda China nes bod ei ffiniau'n dawel. Mae ailosod cysylltiadau dwyochrog yn dibynnu ar ddatrys anghydfodau ar y ffin yn heddychlon. Rhaid i India drosi'r adfyd hwn yn gyfle trwy alinio gwledydd o'r un anian, yn enwedig yn Ne a De Ddwyrain Asia i ffurfio cynghrair aruthrol yn erbyn China.

Gwersi a Ddysgwyd yng Nghyd-destun De a De Ddwyrain Asia

Mae cynnydd Tsieineaidd ar gyfandir Asia ymhell o fod yn ddiniwed fel yr honnwyd gan ei arweinyddiaeth. Mae Tsieina wedi cychwyn ar newid trosgynnol o bolisi enwebedig Mao o 'guddio'ch galluoedd a bidio'ch amser' i bolisi mwy ymosodol Xi Jinping o 'freuddwyd Tsieineaidd' sy'n golygu 'adnewyddiad gwych o'r genedl Tsieineaidd'. Mae'r adnewyddiad mawr yn trosi darostyngiad y byd trwy ddulliau diplomyddiaeth economaidd, milwrol, gorfodol ac ati. Mae rhai o'r gwersi allweddol yn cael eu hegluro fel o dan: -

  • Nid yw codiad Tsieineaidd yn ddiniwed; Bydd Tsieina yn defnyddio pŵer cenedlaethol cynhwysfawr i gyflawni ei hamcanion o herio trefn y byd a'i ddiorseddu wedi hynny.
  • Mae diplomyddiaeth llyfr siec Tsieineaidd yn ddrygionus. Mae'n ceisio darostwng cenhedloedd gwannach trwy eu tynnu i fagl ddyled ddieflig. Mae gwledydd wedi colli sofraniaeth i'r math hwn o flacmel economaidd.
  • Mae tafluniad pŵer meddal Tsieineaidd, trwy ddiplomyddiaeth brechlyn, Canolfannau Astudio Tsieina i luosogi naratif bob yn ail i wrthweithio corws tyfu ymhlith gwledydd y Gorllewin i ymchwilio i darddiad firws Corona a lluosogi ideoleg ganolog Tsieina.
  • Mae gan brosiectau BRI bwrpas yn gyntaf, i ddadlwytho galluoedd dros ben Tsieineaidd mewn gwladwriaethau cyfagos ac yn ail, i ddal cenhedloedd hygoelus i mewn i gyd-ddibyniaeth ariannol.
  • Dim ond trwy adeiladu grwpio / cynghreiriau agos y gellir herio uchelgeisiau malaen Tsieineaidd, yn enwedig yn Ne a De Ddwyrain Asia.
  • Mae angen rhoi blaenoriaeth i fonopoli Tsieineaidd heb ei wirio wrth reoli'r gadwyn gyflenwi, metelau daear prin a lled-ddargludyddion.

Mynd i'r afael â behemoth Tsieineaidd

Gweithredu strategaeth Indo-Môr Tawel. Fel y dywedir, 'Dim ond iaith pŵer y mae Bwli yn ei ddeall', yn yr un modd dim ond trwy ymateb cryf ym mhob parth y gellir atal Tsieineaidd, boed yn adnoddau milwrol, economaidd, dynol, wedi'u cefnogi gan gynghreiriau milwrol cryf neu ffugio. Mae gweithredu strategaeth Indo-Môr Tawel yn agwedd bwysig tuag at hynny. Amlygiad pwysig o'r Strategaeth Indo-Môr Tawel yw rampio QUAD. Dylai strategaeth Indo Pacific ganolbwyntio ar ddifidendau allweddol, sef diogelwch morwrol, er mwyn gosod costau annerbyniol ar fasnach forwrol Tsieineaidd yn IOR, gan gipio yn ôl cychwyn o China wrth ddatblygu rheolaeth cadwyn gyflenwi gydnerth, technoleg arbenigol a beirniadol a sicrhau Indo agored, rhad ac am ddim a chynhwysol Môr Tawel.

Integreiddio Economaidd. Mae gan dde a de-ddwyrain Asia botensial heb ei gyffwrdd o ran adnoddau dynol a naturiol y gellir eu defnyddio, rhag ofn y bydd cyd-ddibyniaethau economaidd sydd o fudd i'r ddwy ochr yn cael eu datblygu ymhlith aelod-genhedloedd.

UNSC. Mae diwygio UNSC yn hanfodol yn y drefn fyd-eang sydd wedi newid. Mae newidiadau strwythurol yn nifer cynyddol yr aelodau parhaol neu ei arallgyfeirio yn hanfodol ar gyfer cynrychiolaeth deg. Mae angen ystyried ymgeisydd India, Japan a rhai o genhedloedd pwysig Affrica a De America o ddifrif ar gyfer UNSC.

Gwrthweithio BRI. Efallai mai cynnig yr UD o 'adeiladu byd gwell yn ôl' a gyflwynwyd gan yr Arlywydd Joe Biden yn ystod cyfarfod G7 yw'r ffordd ymlaen i wrthweithio BRI yn effeithiol.

Casgliad

Gyda chynnydd digyfnewid mewn pŵer Tsieineaidd, mae heriau yn Ne a De Asia yn mynd i ddwysáu amlochrog. Gwelir ei amlygiadau ym Môr Dwyrain Tsieina, Môr De Tsieina, IOR ac ar hyd Gororau Gogleddol gydag India, Nepal a Bhutan. Dim ond trwy gynghreiriau cadarn y gellir gwrthweithio ymddygiad ymosodol Tsieineaidd yn Ne / De Ddwyrain Asia. Mae angen rhoi hwb angenrheidiol i Strategaeth Indo Pacific i'w gwneud yn ataliaeth rhag ymddygiad amlwg Tsieineaidd. Bydd yn rhaid i genhedloedd o'r un anian ymuno â'i gilydd yn eu hymdrech ar y cyd i wrthweithio behemoth Tsieineaidd, rhag iddo barhau'n ddi-ildio gyda'i ddyluniadau ehangu.

Parhau Darllen

Tsieina

Mae ASEau yn nodi eu gweledigaeth ar gyfer strategaeth newydd yr UE ar gyfer Tsieina

cyhoeddwyd

on

Dylai'r UE barhau i siarad â China am heriau byd-eang fel newid yn yr hinsawdd ac argyfyngau iechyd, wrth godi ei bryderon ynghylch torri hawliau dynol systemig, TRYCHINEB.

Mewn adroddiad a fabwysiadwyd ddydd Iau (15 Gorffennaf), o 58 pleidlais o blaid, wyth yn erbyn gyda phedwar yn ymatal, mae'r Pwyllgor Materion Tramor yn amlinellu chwe philer y dylai'r UE adeiladu strategaeth newydd arnynt i ddelio â Tsieina: cydweithredu ar heriau byd-eang, ymgysylltu â normau rhyngwladol a hawliau dynol, nodi risgiau a gwendidau, adeiladu partneriaethau â phartneriaid o'r un anian, meithrin ymreolaeth strategol ac amddiffyn. Diddordebau a gwerthoedd Ewropeaidd.

Mynd i'r afael â heriau cyffredin, gan gynnwys pandemigau sy'n dod i'r amlwg

Mae'r testun cymeradwy yn cynnig cydweithrediad parhaus rhwng yr UE a Tsieina ar ystod o heriau byd-eang, megis hawliau dynol, newid yn yr hinsawdd, diarfogi niwclear, ymladd argyfyngau iechyd byd-eang a diwygio sefydliadau amlochrog.

Mae ASEau hefyd yn galw ar yr UE i ymgysylltu â Tsieina i wella galluoedd ymateb cychwynnol i glefydau heintus a allai esblygu i fod yn epidemigau neu'n bandemig, er enghraifft trwy fapio risg a systemau rhybuddio cynnar. Maent hefyd yn gofyn i China ganiatáu ymchwiliad annibynnol i darddiad a lledaeniad COVID-19.

Ffrwythau masnach, cysylltiadau UE â Taiwan

Mae ASEau yn pwysleisio pwysigrwydd strategol y berthynas rhwng yr UE a China, ond maent yn ei gwneud yn glir na all proses gadarnhau'r Cytundeb Cynhwysfawr ar Fuddsoddi (CAI) ddechrau nes bod Tsieina yn codi sancsiynau yn erbyn ASEau a sefydliadau'r UE.

Ailadroddodd yr aelodau eu galwad i'r Comisiwn a'r Cyngor symud ymlaen ar gytundeb buddsoddi UE gyda Taiwan.

Deialog a chamau yn erbyn cam-drin hawliau dynol

Gan gondemnio troseddau systemig hawliau dynol yn Tsieina, mae ASEau yn galw am ddeialog reolaidd rhwng yr UE a Tsieina ar hawliau dynol ac am gyflwyno meincnodau i fesur cynnydd. Dylai deialog fynd i'r afael, ymhlith pethau eraill, â throseddau hawliau dynol yn Xinjiang, Mongolia Fewnol, Tibet a Hong Kong.

Yn ogystal, mae ASEau yn difaru gorfodaeth Tsieineaidd yn erbyn cwmnïau Ewropeaidd sydd wedi torri cysylltiadau cadwyn gyflenwi â Xinjiang ynghylch pryderon am y sefyllfa lafur orfodol yn y rhanbarth. Maen nhw'n galw ar yr UE i gefnogi'r cwmnïau hyn a sicrhau bod deddfwriaeth gyfredol yr UE yn gwahardd cwmnïau sy'n ymwneud â cham-drin yn Xinjiang i bob pwrpas rhag gweithredu yn yr UE.

5G ac ymladd yn erbyn dadffurfiad Tsieineaidd

Mae ASEau yn tynnu sylw at yr angen i ddatblygu safonau byd-eang gyda phartneriaid o'r un anian ar gyfer technolegau'r genhedlaeth nesaf, megis rhwydweithiau 5G a 6G. Rhaid eithrio cwmnïau nad ydyn nhw'n cyflawni safonau diogelwch, medden nhw.

Mae'r adroddiad yn gofyn i'r Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd gael mandad, a'r adnoddau angenrheidiol, i fynd i'r afael â gweithrediadau dadffurfiad Tsieineaidd, gan gynnwys creu Tasglu StratCom Dwyrain Pell pwrpasol.

"Mae China yn bartner y byddwn yn parhau i geisio deialog a chydweithrediad ag ef, ond ni all Undeb sy'n ei osod ei hun fel geopolitical israddio polisi tramor pendant Tsieina a dylanwadu ar weithrediadau ledled y byd, na'i ddirmyg tuag at hawliau dynol a'i hymrwymiad i gytundebau dwyochrog ac amlochrog. Mae'n hen bryd i'r UE uno y tu ôl i bolisi cynhwysfawr, mwy pendant yn Tsieina sy'n ei alluogi i amddiffyn ei werthoedd a'i fuddiannau trwy gaffael ymreolaeth strategol Ewropeaidd mewn meysydd fel masnach, digidol, a diogelwch ac amddiffyn, "rapporteur Hilde Vautmans (Adnewyddu Ewrop, Gwlad Belg) wedi'r bleidlais.

Y camau nesaf

Bydd yr adroddiad nawr yn cael ei gyflwyno i bleidlais yn Senedd Ewrop gyfan.

Mwy o wybodaeth 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd