Cysylltu gyda ni

Tsieina

Partner Cambridge Wireless a Huawei i adeiladu'r gwely prawf 5G preifat cyntaf ym Mharc Gwyddoniaeth Caergrawnt

cyhoeddwyd

on

CW (Di-wifr Caergrawnt), mae cymuned ryngwladol ar gyfer cwmnïau sy'n ymwneud ag ymchwil, datblygu a chymhwyso technolegau diwifr, yn ymuno â'r arweinydd technoleg fyd-eang Huawei, defnyddio ac adeiladu rhwydwaith preifat symudol 5G cyntaf Caergrawnt yn y Parc Gwyddoniaeth.

Bydd y sefydliad newydd yn caniatáu i gymuned dechnoleg fyd-enwog Caergrawnt ymgymryd ag ymchwil a chymhwyso digidol newydd blaengar mewn meysydd allweddol fel cerbydau ymreolaethol, ynni glân a llawfeddygaeth bell.

Bydd y gwely prawf 5G yn mynd yn fyw ym mis Ionawr y flwyddyn nesaf ac yn cychwyn partneriaeth tair blynedd rhwng Cambridge Wireless a Huawei, a fydd yn cynnwys hyfforddiant digidol, cymorth busnes a digwyddiadau ar y cyd.

Y nod yw archwilio sut y gall technoleg ddi-wifr ddatblygedig gael effaith bellgyrhaeddol ar gymdeithas a'r economi.

“Rydyn ni bob amser yn gweithio i ddarparu gwerth i aelodau CW,” meddai Prif Swyddog Gweithredol CW, Simon Mead. “Fel cartref i un o ecosystemau Ymchwil a Datblygu mwyaf datblygedig y byd, mae Caergrawnt mewn sefyllfa berffaith ar gyfer cyflwyno technoleg diwifr y genhedlaeth nesaf ac rydym yn falch iawn o fod yn gyrru'r fenter hon gyda'n partneriaid. Rydym yn gobeithio dod â rhywbeth unigryw i'r Parc Gwyddoniaeth i gyflymu achosion defnydd a datblygiad y dechnoleg hon. Rydym yn gwahodd busnesau uchelgeisiol i gymryd rhan a thrwy'r bartneriaeth 3 blynedd gyffrous hon gyda Huawei, byddwn yn cefnogi eu taith arloesi 5G. "

Disgrifiodd Is-lywydd Huawei Victor Zhang y bartneriaeth fel rhan allweddol o ymrwymiad parhaus y busnes i'r DU. Meddai: “Mae llwyddiant Huawei wedi’i adeiladu ar ymgyrch ddi-baid am arloesi ac rydym yn gallu parhau i wthio ffiniau technoleg pan fyddwn yn partneru gyda’r rhai sy’n rhannu’r uchelgais hon. Cydnabyddir eco-system Caergrawnt fel arweinydd byd-eang mewn technoleg ac rydym yn gyffrous i weithio gyda'r dalent a'r weledigaeth yn yr eco-system hon. Gobeithiwn alluogi aelodau Cambridge Wireless i gyrraedd uchelfannau newydd trwy ganiatáu iddynt gael mynediad i'n hoffer a'n marchnadoedd o'r radd flaenaf gan gynnwys Tsieina a thu hwnt. Mae ein hymrwymiad i'r DU a diwydiant yn parhau i fod mor gryf ag erioed a byddwn yn parhau i gynnig ein harbenigedd a'n technoleg i'n partneriaid i hyrwyddo cysylltiadau ac arloesedd. "

Bydd y gwely prawf 5G wedi'i leoli ym Mharc Gwyddoniaeth Caergrawnt, sy'n eiddo i Brifysgol Caergrawnt, sydd ar hyn o bryd yn gartref i fwy na 120 o gwmnïau technoleg a graddfeydd.

Partneriaeth ychwanegol gyda TusPark UK wedi'i ddatblygu i gyflymu digideiddio Parc Gwyddoniaeth Caergrawnt a galluogi busnesau i fanteisio ar alluoedd newydd, hybu arloesedd ac ennill mantais gystadleuol wrth iddynt symud tuag at fabwysiadu 5G.

“Rydym yn chwilio am sefydliadau a hoffai greu, cyflymu a phrofi cymwysiadau a chynhyrchion newydd ac arloesol ar y gwely prawf CW 5G,” meddai Prif Swyddog Masnachol CW, Abhi Naha.

Bydd y Prawf Profi 5G yn cael ei lansio ym mis Ionawr 2021. I ddarganfod mwy a sut i gymryd rhan, cysylltwch

 

Abhi Naha

CCO CW (Di-wifr Caergrawnt)

Ffôn: +44 (0) 1223 967 101 | Ffob: +44 (0) 773 886 2501

[e-bost wedi'i warchod]

 

- Diwedd -

Ynglŷn â CW (Di-wifr Caergrawnt)

 

CW yw'r brif gymuned ryngwladol ar gyfer cwmnïau sy'n ymwneud ag ymchwil, datblygu a chymhwyso technolegau diwifr a symudol, rhyngrwyd, lled-ddargludyddion, caledwedd a meddalwedd.

Gyda chymuned weithredol o dros 1000 o gwmnïau technoleg yn amrywio o weithredwyr rhwydwaith mawr a gweithgynhyrchwyr dyfeisiau i fusnesau newydd arloesol a phrifysgolion, mae CW yn ysgogi trafodaeth a chydweithrediad, yn harneisio ac yn rhannu gwybodaeth, ac yn helpu i adeiladu cysylltiadau rhwng y byd academaidd a diwydiant.

www.cambridgewireless.co.uk

 

Ynglŷn â Huawei

Fe'i sefydlwyd ym 1987, ac mae Huawei yn ddarparwr byd-eang blaenllaw o seilwaith technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) a dyfeisiau clyfar. Rydym wedi ymrwymo i ddod â digidol i bob person, cartref a sefydliad ar gyfer byd deallus, cwbl gysylltiedig. Mae portffolio cynhyrchion, datrysiadau a gwasanaethau Huawei o'r dechrau i'r diwedd yn gystadleuol ac yn ddiogel. Trwy gydweithrediad agored â phartneriaid ecosystem, rydym yn creu gwerth parhaol i'n cwsmeriaid, gan weithio i rymuso pobl, cyfoethogi bywyd cartref, ac ysbrydoli arloesedd mewn sefydliadau o bob lliw a llun. Yn Huawei, mae arloesedd yn rhoi'r cwsmer yn gyntaf. Rydym yn buddsoddi'n helaeth mewn ymchwil sylfaenol, gan ganolbwyntio ar ddatblygiadau technolegol sy'n gyrru'r byd yn ei flaen. Mae gennym bron i 194,000 o weithwyr, ac rydym yn gweithredu mewn mwy na 170 o wledydd a rhanbarthau, gan wasanaethu mwy na thair biliwn o bobl ledled y byd. Fe'i sefydlwyd ym 1987, ac mae Huawei yn gwmni preifat sy'n eiddo llwyr i'w weithwyr.

Am ragor o wybodaeth, ewch i Huawei ar-lein yn www.huawei.com

Huawei

Meng Wanzhou: Cwestiynau ynghylch arestiad gweithrediaeth Huawei wrth i'r frwydr gyfreithiol barhau

cyhoeddwyd

on

Pan wnaeth swyddog ffiniau o Ganada ychydig o ymchwil brysiog ar y rhyngrwyd ar 1 Rhagfyr 2018, gadawodd y canlyniad ei fod mewn “sioc”. Roedd newydd gael gwybod bod dynes Tsieineaidd yn glanio ym maes awyr Vancouver mewn ychydig oriau a bod gan Heddlu Marchogol Brenhinol Canada warant arestio allan iddi yn seiliedig ar gais gan yr Unol Daleithiau. Yr hyn a ddatgelodd yr ymchwil oedd mai hi oedd prif swyddog ariannol y cawr telathrebu Tsieineaidd Huawei a merch sylfaenydd y cwmni. Bryd hynny y sylweddolodd swyddogion y ffin eu bod ar fin cael eu plymio i ganol digwyddiad rhyngwladol mawr nad yw, bron i ddwy flynedd yn ddiweddarach, wedi diflannu.

Y ddynes oedd Meng Wanzhou (llun) y cyrhaeddodd ei hediad o Hong Kong Gate 65 am 11:10 amser lleol. Roedd hi ar stop yng Nghanada, lle mae ganddi ddau gartref, cyn mynd ymlaen i gyfarfodydd busnes ym Mecsico. Datgelwyd rhagor o fanylion am yr hyn a ddigwyddodd yn y maes awyr mewn llys yn Vancouver yn ystod yr wythnos ddiwethaf fel rhan o gam diweddaraf y frwydr gyfreithiol a allai ymestyn ymlaen am flynyddoedd.

Mae ei chyfreithwyr yn dilyn strategaeth aml-estynedig i’w hatal rhag cael ei estraddodi i’r Unol Daleithiau ar gyhuddiadau o gamarwain HSBC y banc mewn ffordd a allai arwain at dorri cosbau’r Unol Daleithiau ar Iran.

Mae cyfreithwyr Meng wedi bod yn dadlau bod cam-drin y broses yn y ffordd y cafodd yr arestiad ei gyflawni.

Un o'r materion a godwyd ganddynt yw pam y cafodd Meng ei holi am bron i dair awr gan swyddogion o Asiantaeth Gwasanaethau Ffiniau Canada cyn iddi gael ei harestio'n ffurfiol gan Heddlu Marchogol Brenhinol Canada (RCMP). Mae ei chyfreithwyr yn chwilio am arwyddion na ddilynwyd gweithdrefnau cywir yn yr hyn a ddatblygodd yn yr oriau hynny.

Disgrifiwyd Meng, a ymddangosodd yn y llys yn gwisgo'r freichled ffêr diogelwch sy'n ofynnol ar gyfer ei mechnïaeth, fel un "digynnwrf" yn ystod ei holi cychwynnol yn y maes awyr oherwydd nad oedd ganddi unrhyw syniad beth oedd yn dod nesaf.

Aeth swyddogion y ffin â’i ffonau a’i dyfeisiau a’u rhoi mewn bag arbennig - a ddyluniwyd i atal unrhyw ymyrraeth electronig. Cafodd swyddogion y ffin ei chyfrineiriau a'i chodau PIN ar gyfer y dyfeisiau hefyd, ond clywodd y llys eu bod wedi trosglwyddo'r rhain, ynghyd â'r dyfeisiau, i'r RCMP ar gam pan na ddylent fod wedi gwneud yn dechnegol. Cafodd yr heddwas a'i harestiodd yn y pen draw ar ôl cwestiynu'r ffin ei herio yn y llys ynghylch pam na wnaeth hynny yn gynharach. Mae ei chyfreithwyr yn chwilio am dystiolaeth gynllun cydgysylltiedig gan asiantaeth y ffin a’r heddlu - efallai â llaw arweiniol yr Unol Daleithiau y tu ôl iddynt - i’w chadw’n amhriodol a’i holi heb gyfreithiwr.

Mae swyddogion yn gwadu hyn ac yn dweud mai'r cwestiynu ar y ffin oedd sefydlu a oedd unrhyw reswm na ellid ei derbyn, er enghraifft cymryd rhan mewn ysbïo. Tystiodd yr heddwas hefyd bryderon "diogelwch" oedd un rheswm na arestiodd Ms Meng yn syth ar ôl i'w hediad Cathay Pacific 777 lanio.

Bydd y rhan hon o'r frwydr gyfreithiol yn canolbwyntio ar p'un a ddilynwyd gweithdrefnau ac os na, p'un ai camgymeriadau syml neu ganlyniad unrhyw gynllun oedd yn gyfrifol am hynny.

Mae'r swyddog RCMP a gymerodd ddalfa electroneg Meng Wanzhou gweithredol ar ddiwrnod ei harestio ddwy flynedd yn ôl yn dweud na wnaeth gorfodaeth cyfraith dramor erioed ofyn iddo gael y codau post na chwilio'r dyfeisiau.

Const. Dywedodd Gurvinder Dhaliwal ddydd Llun fod swyddogion America wedi gofyn i ddyfeisiau Meng gael eu cipio a’u storio mewn bagiau arbennig i’w hatal rhag cael eu dileu o bell, yr oedd yn ei ystyried yn gais rhesymol.

Dywedodd nad oedd yn poeni pan roddodd swyddog Asiantaeth Gwasanaethau Ffiniau Canada (CBSA) ddarn o bapur iddo gyda’r codau post a ysgrifennwyd arno ar ôl i’r arholiad mewnfudo ohirio a’i bod yn cael ei harestio gan RCMP.

“Wnes i ddim hyd yn oed feddwl amdano, fe wnes i eu rhoi gyda’r ffonau a meddyliais, dyma’i ffonau ac mae’r codau post hyn yn perthyn i’w ffonau ac yn y pen draw byddai’r ffonau hyn a byddai’r eiddo hyn yn mynd yn ôl ati unwaith y bydd y broses wedi’i chwblhau, ”Dywedodd Dhaliwal wrth Goruchaf Lys BC dan archwiliad gan gwnsler y Goron John Gibb-Carsley.

Dywedodd Dhaliwal wrth y gwrandawiad casglu tystiolaeth na ofynnodd erioed i swyddogion o wasanaethau ar y ffin gael y codau post na gofyn unrhyw gwestiynau penodol yn ystod arholiad mewnfudo Meng.

Mae eisiau Meng yn yr Unol Daleithiau ar daliadau twyll yn seiliedig ar honiadau yn ymwneud â sancsiynau Americanaidd yn erbyn Iran y mae hi a chawr technoleg Tsieineaidd Huawei yn eu gwadu.

Mae ei chyfreithwyr yn casglu gwybodaeth y maen nhw'n gobeithio fydd yn cefnogi eu honiad bod swyddogion Canada wedi casglu tystiolaeth yn amhriodol ar gais ymchwilwyr yr Unol Daleithiau dan gochl archwiliad ffin arferol.

Am y tro cyntaf, clywodd y llys hefyd fod codau diogelwch io leiaf un o gartrefi Meng hefyd yn cael eu cofnodi ar ddarn o bapur.

Disgrifiodd Dhaliwal lun i’r llys a ddangosodd fod gan y papur ar ben blychau y teithiodd gyda nhw allwedd i’w phreswylfeydd a “chod diogelwch” ar gyfer ei thŷ.

Dywedodd Dhaliwal fod y papur wedi ei basio iddo gan Mountie a oedd wedi'i leoli ym maes awyr Vancouver.

“Does gen i ddim syniad o ble y cafodd e,” meddai Dhaliwal, gan ychwanegu nad yw wedi bod yn rhan o unrhyw drafodaeth am y codau diogelwch hynny.

Cymerodd Dhaliwal rôl “swyddog arddangosion” yn achos Meng, gan olygu ei fod yn gyfrifol am sicrhau bod unrhyw beth a atafaelwyd ganddi yn cael ei ddogfennu, yn ddiogel.

Ar ôl iddi gael ei harestio, trosglwyddwyd achos Meng i gangen uniondeb ariannol uned Troseddau Difrifol a Threfnedig Ffederal yr RCMP oherwydd ei fod yn achos “cymhleth”, meddai.

Derbyniodd Dhaliwal gais gan Staff Sgt. Ben Chang yn nodi bod yr Unol Daleithiau yn gofyn am wybodaeth benodol gan ragweld cais trwy'r cytundeb cymorth cyfreithiol ar y cyd rhwng y ddwy wlad, meddai.

Gofynnwyd i Dhaliwal gofnodi rhifau cyfresol electronig, gwneuthuriadau a modelau ei electroneg, meddai. Gwnaeth hynny gyda chymorth uned dechnoleg RCMP, meddai. Ond ni ddefnyddiodd y codau post ar y dyfeisiau ar unrhyw adeg, ac ni ofynnwyd iddo chwilio'r dyfeisiau, meddai.

Yn ddiweddarach, cysylltodd uwch swyddog CBSA ag ef yn holi am y darn o bapur gyda'r codau ffôn, meddai.

“Roedd hi wedi nodi i mi fod y codau wedi’u rhoi mewn camgymeriad i ni,” meddai Dhaliwal.

Gan fod y codau eisoes yn rhan o arddangosyn, tystiodd iddo ddweud wrthi eu bod o dan awdurdod y llys ac na allai eu dychwelyd.

Mae'r achos yn parhau.

Parhau Darllen

ChinaEU

Mae Huawei yn cefnogi arloesedd agored i gyflymu datblygiad technoleg gan ddarparu cynhyrchion technoleg o ansawdd uchel i'r farchnad

cyhoeddwyd

on

Ddoe (18 Tachwedd) cyfeiriodd Cyfarwyddwr Materion Cyhoeddus Huawei, Dave Harmon, â fforwm ymchwil ac arloesi UE-China a gynhaliwyd gan ASE Ivo Hristov ac a gefnogwyd gan STOA, Coleg Ewrop ac EU40.

Ymhlith y siaradwyr eraill a anerchodd y fforwm hwn roedd Llywydd y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd, Jean-Pierre Bourguignon, Davide Cucino, yr arlywydd Emeritws yn Siambr Fasnach yr UE yn Tsieina a Dr. Bernhard Muller sy'n uwch athro ym Mhrifysgol Dechnegol Dresden.

Mae Dave Harmon yn gyfarwyddwr Materion Cyhoeddus yr UE yn Huawei Technologies ac mae'n gyn-aelod yng nghabinet Comisiynydd yr UE ar gyfer arloesi ymchwil a gwyddoniaeth 2010-2014.

Mae Dave Harmon yn gyfarwyddwr Materion Cyhoeddus yr UE yn Huawei Technologies ac mae'n gyn-aelod yng nghabinet Comisiynydd yr UE ar gyfer arloesi ymchwil a gwyddoniaeth 2010-2014.

Dywedodd Dave Harmon: “Mae Huawei fel cwmni yn cefnogi arloesedd a gweithredoedd agored sy’n cefnogi gweithgareddau gwyddonol agored yn Ewrop ac ar draws y byd. Mae rhaglenni fel Horizon 2020 a Horizon Europe yn agored yn ôl eu natur. Dyma'r dull gwleidyddol cywir. Mae hyn oherwydd y bydd yn sicrhau y gall ac y bydd y gwyddonwyr gorau ledled y byd yn gweithio gyda'i gilydd mewn achos cyffredin i drosi ymdrech wyddonol yn atebion i gymdeithas. Bydd mentrau gwyddoniaeth sy'n agored yn cyflymu'r broses arloesi. Rydym yn byw trwy drawsnewidiad digidol. Mae atebion TGCh bellach yn moderneiddio gwahanol sectorau economaidd ar draws cymdeithas ac mewn modd cyflym iawn.

"Mae'r UE a China yn gweithio ar lawer o fentrau ymchwil cyffredin gan gynnwys ym meysydd trefoli, amaethyddiaeth, trafnidiaeth, hedfan ac iechyd ac mae'r sector TGCh yn sail i lawer o'r camau cydweithredol o fewn y cylchoedd polisi hyn. Mae'r dull hwn wedi'i ymgorffori yn y cytundebau fframwaith y mae'r Mae gan yr UE gyda Tsieina sy'n cwmpasu'r sectorau gwyddoniaeth a thechnoleg. Ar ben hynny, mae gan Ganolfan Ymchwil ar y Cyd yr UE MOU gydag Academi Gwyddorau Tsieineaidd i weithio gyda'i gilydd ar ddatblygiad gwyddonol sy'n cwmpasu'r sectorau trafnidiaeth, yr amgylchedd ac amaeth. Mae gan yr UE a China hefyd deialog arloesi ar waith sy'n hyrwyddo lefelau uwch o gydweithrediad rhwng y sectorau cyhoeddus a phreifat o fewn y gofod polisi arloesi.

"Mae Tsieina bellach yn gwario CMC 2.5% ar weithgareddau ymchwil a datblygu. Mae hyn yn sicrhau y gall gwyddonwyr Tsieineaidd gefnogi mesurau ymchwil byd-eang sy'n mynd i'r afael yn llwyddiannus â'r heriau mawr y mae cymdeithas yn eu hwynebu heddiw. Rhaglenni fel mecanwaith yr UE-Tsieina ar gyfer ymchwil ac arloesi sydd. a weinyddir gan weinidogaeth gwyddoniaeth a Thechnoleg Tsieineaidd yn sicrhau lefelau uwch o gyfranogiad gan wyddonwyr yr UE mewn cynlluniau ymchwil dan arweiniad Tsieineaidd. Mae'r fenter Enrich, a noddir gan y Comisiwn Ewropeaidd, hefyd yn hyrwyddo lefelau uwch o ymgysylltu cydweithredol rhwng ymchwilwyr yr UE a Tsieineaidd ac arloeswyr busnes fel ei gilydd.

"Mae Huawei yn gwmni o'r UE. Mae Huawei wedi'i wreiddio'n ddwfn yn yr eco-system ymchwil TGCh. Sefydlodd y cwmni ein canolfan ymchwil gyntaf yn Sweden yn y flwyddyn 2000. Mae gan Huawei 230 o bartneriaethau technoleg gyda sefydliadau ymchwil yr UE a threfniadau cydweithredol gyda dros 150 o brifysgolion. yn Ewrop.

"Mae gan Ewrop arbenigedd a galluoedd gwych ym maes peirianneg meddalwedd. Mae Huawei, fel cwmni yn safle 5th yn Sgorfwrdd Diwydiannol y Comisiwn Ewropeaidd 2019 ar gyfer [e-bost wedi'i warchod] Mae Huawei wedi bod yn gyfranogwr gweithredol yn FP7 ac yn Horizon 2020.

"Mae Huawei mewn sefyllfa gref i weithredu nodau polisi'r Undeb Ewropeaidd. Mae cydweithredu rhyngwladol yn rhan hanfodol o fewn y gofod strategol ymchwil er mwyn sicrhau bod amcanion polisi'r UE yn cael eu gweithredu'n llawn. Mae Huawei eisiau galluogi gweithredoedd ymchwil ac arloesedd yr UE yn weithredol. o dan Horizon Europe ac yn benodol mewn meysydd a fydd yn canolbwyntio ar ddatblygu rhwydweithiau a gwasanaethau craff a thechnolegau digidol allweddol y dyfodol.

"Ar ben hynny, rhaid cael pwyslais cryfach ar ymchwil werdd ac amgylcheddol ar y lefelau sylfaenol a chymhwysol o ymgysylltu gwyddonol. Bydd hyn yn sicrhau y bydd targedau gweithredu yn yr hinsawdd yn cael eu cyrraedd ac y bydd Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig yn cael eu gweithredu'n llawn."

Mae Dave Harmon yn gyfarwyddwr Materion Cyhoeddus yr UE yn Huawei Technologies ac mae'n gyn-aelod yng nghabinet Comisiynydd yr UE ar gyfer arloesi ymchwil a gwyddoniaeth 2010-2014.  

Parhau Darllen

Tsieina

Dylai'r DU ailedrych ar waharddiad 5G nawr bod Trump wedi'i drechu, meddai Huawei

cyhoeddwyd

on

Dylai'r DU ailedrych ar ei phenderfyniad i wahardd y gwneuthurwr offer telathrebu Tsieineaidd Huawei o'i rwydwaith 5G yn yr oes ôl-Trump a chydnabod y bydd yn gwaethygu rhaniad gogledd-de Lloegr, meddai is-lywydd Huawei. Daw ymyrraeth Victor Zhang wrth i Boris Johnson baratoi ddydd Llun i gwrdd â Grŵp Ymchwil y Gogledd, y grŵp lobïo o ASau Ceidwadol sy’n benderfynol o droi agenda lefelu’r prif weinidog yn realiti, yn ysgrifennu Patrick Wintour.

Anogodd Zhang y DU i aros yn driw i'w gwreiddiau fel man geni'r Chwyldro Diwydiannol cyntaf, gan ddweud na allai'r llywodraeth fforddio cwympo ar ei hôl hi yn y chwyldro 5G. Ym mis Gorffennaf fe wyrodd llywodraeth y DU, ar ôl pwysau gan weinyddiaeth Trump, gynllun i adael i Huawei fod yn gyflenwr 5G dan reolaeth, ac yn lle hynny gorchmynnodd i offer Huawei gael ei dynnu allan o rwydweithiau 5G y wlad erbyn 2027. Dywedodd y Gweinidogion ar y pryd nad oedd y gwrthdroad. a achoswyd gan ddadansoddiad gwasanaethau diogelwch newydd o’r bygythiad diogelwch a berir gan Huawei, ond gan benderfyniad gweinyddiaeth Trump i rwystro dargludyddion yr Unol Daleithiau rhag cael eu defnyddio gan Huawei.

Dywedodd Zhang: “Mae’r penderfyniad yn mynd i gael effaith economaidd enfawr ar y DU. Mae'r DU eisiau gweld cydbwysedd o fuddsoddiad rhwng Llundain, y de-ddwyrain, Canolbarth Lloegr a gogledd Lloegr. Mae cysylltedd o safon fyd-eang yn hanfodol i'r amcan hwn, a heb hynny mae'n anodd iawn cau'r bwlch yn yr anghydbwysedd economaidd yn y DU. ” Is-lywydd Victor Zhang Huawei, Victor Zhang, yn rhoi tystiolaeth i'r pwyllgor dethol gwyddoniaeth a thechnoleg ym mis Gorffennaf.

Ychwanegodd: “Mae’r llywodraeth ei hun wedi dweud y bydd yn arwain at oedi o dair blynedd wrth gyflwyno 5G, a bydd hyn yn cael effaith economaidd enfawr. Mae graddfa effaith yr oedi hwn yn synnu llawer o bobl. Mae ymchwil trydydd parti gan Assembly, cwmni ymchwil annibynnol, yn dangos y bydd yr oedi hwn yn cael effaith o £ 18.2bn. “Mae’r ymchwil yn dangos y bydd yn ehangu’r rhaniad digidol gogledd-de. Yn y gogledd, mae'r cerbyd band eang a'r cyflymderau eisoes ymhell y tu ôl i Lundain a'r de-ddwyrain. Bydd yr oedi wrth ddatblygu 5G yn gwaethygu'r sefyllfa. Mae'r llywodraeth wedi ymrwymo i fand eang cyflym iawn erbyn 2025, a gyda'r penderfyniad hwn mae'r amcan o lefelu i fyny yn dod yn anghyraeddadwy. ”

Pe bai 5G yn cael ei gyflenwi ledled y wlad yn ddi-oed, byddai tri chwarter ei fudd economaidd disgwyliedig yn debygol o ddod mewn rhanbarthau y tu allan i Lundain a'r de-ddwyrain. Wrth annog gweinidogion i ailedrych ar y penderfyniad, dywedodd Zhang: “Rwy’n gobeithio y bydd y llywodraeth yn cadw meddwl agored ac, ar ôl iddynt adolygu’r canlyniadau economaidd, edrych i weld a oes ffordd well ymlaen.” Ychwanegodd: “Fel cwmni byd-eang rydyn ni eisiau gweithio gyda llywodraethau i sicrhau bod ganddyn nhw’r polisïau i sicrhau twf. Roedd y penderfyniad yn un gwleidyddol a ysgogwyd gan ganfyddiadau’r Unol Daleithiau o Huawei ac nid canfyddiadau’r DU. Nid diogelwch sy'n cymell hyn mewn gwirionedd, ond yn hytrach rhyfel rhyfel rhwng yr UD a China. ”

Dywedodd ei fod yn gobeithio y byddai gweinyddiaeth newydd yr Unol Daleithiau yn mabwysiadu dull gwahanol i un Donald Trump. Mynegodd Zhang ofnau hefyd fod rôl draddodiadol y DU fel cenedl fasnachu agored, agored o dan her, a gwrthododd honiadau bod ei gwmni’n cynrychioli’r “ddraig yn y nyth”, ymadrodd a ddefnyddir gan gadeirydd y pwyllgor dethol materion tramor, Tom Tugendhat . Meddai: “Mae rhywbeth yn fy mhoeni am y DU oherwydd bod trafodaethau yma yn canolbwyntio ar y gwrthdaro geopolitical yn hytrach na sut i wella economi’r DU a sicrhau bod y wlad yn bachu’r cyfle eto i fod yn arweinydd byd-eang ar ôl Brexit, ar ddiwedd Eleni. Mae hyn i gyd yn hanfodol ar gyfer adferiad y DU ar ôl Covid ac ar ôl Brexit - masnach, technoleg, digideiddio a sut i ddenu buddsoddiad tramor i'r DU.

“Y DU oedd man geni'r Chwyldro Diwydiannol cyntaf ac roedd yn mynd i arwain y chwyldro digidol. Mae gan y DU y DNA i ddatblygu’r polisïau cywir i gipio arweinyddiaeth ym maes arloesi. ”

Mae beirniaid Huawei yn honni, er gwaethaf y strwythur cyfranddalwyr annibynnol, y gall y cwmni gael ei gyfarwyddo ar unrhyw funud gan y blaid Gomiwnyddol Tsieineaidd i roi awyr agored i'w gyfundrefn i ysbïo ar gyfathrebu Prydain. Tynnodd Zhang sylw: “Daeth GCHQ i’r casgliad bod y risgiau technegol yn hylaw ac felly hefyd dau bwyllgor dethol seneddol. Yn bersonol, nid wyf yn credu bod rheswm diogelwch i'r DU roi'r gorau i ddefnyddio Huawei. Fe wnaeth America roi pwysau ar y DU trwy sancsiynau ar Huawei, ac fe ymatebodd y DU - y mae’r sancsiynau newydd, anghyfiawn hyn yn effeithio arnyn nhw -. ”

Ym mis Awst cyhoeddodd Washington y byddai'n rhaid i gwmnïau gael trwydded cyn gwerthu Huawei unrhyw ficrosglodyn sydd wedi'i wneud gan ddefnyddio meddalwedd neu offer yr UD. Dadleuodd Zhang dros bwysigrwydd 5G, gan ddweud ei fod yn gam enfawr i fyny o 4G o ran gallu, cyflymder a chyfaint. “Mae hyn yn ei gwneud yn ei hanfod yn sylfaen ar gyfer technoleg y genhedlaeth nesaf - AI / roboteg / gofal iechyd ac addysg glyfar ... Gall y dechnoleg gyflym a chyflymder hwyr bron siarad ar unwaith bron iawn ... Bydd gan y rhai sy'n dod yn gynharach i hyn fanteision sylweddol dros y rhai sy'n dod yn hwyrach. ”

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd