Cysylltu gyda ni

Cynhadledd y Rhanbarthau Morol Ymylol Ewrop (CPMR)

Mae CPMR yn croesawu Strategaeth Ynni Adnewyddadwy Ar y Môr ac yn galw am ddull tiriogaethol

cyhoeddwyd

on

Mae Cynhadledd y Rhanbarthau Morwrol Ymylol (CPMR) yn croesawu Strategaeth Ynni Adnewyddadwy Ar y Môr y Comisiwn Ewropeaidd - Cam ymlaen mawr ei angen i harneisio potensial digyffwrdd y môr ond mae'n pwysleisio na fydd y Strategaeth ond yn llwyddo os yw'n adeiladu ar gryfderau, arbenigedd a phrofiad o ranbarthau.

Mae'r sector alltraeth adnewyddadwy yn allweddol i gyrraedd Ewrop sy'n niwtral yn yr hinsawdd ac i hybu cystadleurwydd ac adferiad economaidd rhanbarthau - morwrol a mewndirol. Mae'r CPMR yn croesawu dull cyfannol Strategaeth Ynni Adnewyddadwy Ar y Môr yr UE, sy'n cydnabod y gall datblygu a defnyddio ynni adnewyddadwy ar y môr fod o fudd i nifer fawr o ranbarthau a thiriogaethau a darparu ar gyfer trawsnewid teg ac arallgyfeirio economaidd. Mae'r CPMR, fodd bynnag, yn pwysleisio bod cyfranogiad awdurdodau rhanbarthol, yn ogystal â dulliau ariannol a pholisi priodol a chydnabod eu nodweddion, yn allweddol i sicrhau trosglwyddiad ynni teg i bawb, fel y nodwyd yn ei wleidyddol a fabwysiadwyd yn ddiweddar. safbwynt polisi.

Mae'r CPMR yn falch bod y Strategaeth yn cydnabod yr angen i gael atebion wedi'u teilwra yn dibynnu ar aeddfedrwydd technolegol a phenodolion basnau môr. Bydd dull seiliedig ar le yn hanfodol i sicrhau bod potensial yr holl fasnau môr a phob rhanbarth yn cael ei ryddhau. Dywedodd Is-lywydd CPMR Hinsawdd ac Ynni Richard Sjölund: “Ni ddylai’r Strategaeth anghofio hyrwyddo trosglwyddiad cytbwys sy’n sicrhau mynediad at ynni glân i bob rhanbarth a’u dinasyddion. Bydd cydweithredu a chydlynu trawsffiniol basn môr â gwledydd y tu allan i'r UE yn allweddol i gyflawni'r amcanion Strategaeth a Bargen Werdd Ewropeaidd. "

Mae'r CPMR yn croesawu cynnwys awdurdodau rhanbarthol yn y Fforwm Diwydiannol Ynni Glân ar gyfer Ynni Adnewyddadwy ond mae'n galw arno i fod yn sbardun dros newid ac nid yn unig yn fforwm trafod. Dywedodd Ysgrifennydd Cyffredinol CPMR, Eleni Marianou: “Mae'r strategaeth yn fan cychwyn da i harneisio potensial Aelod-ranbarthau CPMR sydd wedi bod yn arloeswyr yn natblygiad ynni adnewyddadwy alltraeth ers amser maith. Gobaith y CPMR yw y bydd eu llais a’u harbenigedd yn cael eu clywed ac y bydd y Fforwm Diwydiannol Ynni Glân ar Ynni Adnewyddadwy yn ateb y diben hwn. ”

@CPMR_Europe

Mae'r Gynhadledd Rhanbarthau Morwrol Ymylol (CPMR) yn cynrychioli mwy na 150 o awdurdodau rhanbarthol o 24 gwlad ledled Ewrop a thu hwnt. Wedi'i drefnu mewn 6 chomisiwn daearyddol, mae'r CPMR yn gweithio i sicrhau bod datblygiad tiriogaethol cytbwys wrth galon yr Undeb Ewropeaidd a'i bolisïau.

Cynhadledd y Rhanbarthau Morol Ymylol Ewrop (CPMR)

Mae'r Comisiynydd Sinkevičius yn mynd i'r afael â bygythiadau amgylcheddol yn rhanbarth y Baltig

cyhoeddwyd

on

Heddiw (28 Medi), mae Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius, yn trefnu a cynhadledd lefel uchel 'Ein Baltig' i fynd i'r afael â'r bygythiadau amgylcheddol yn rhanbarth y Baltig. Bydd y Gynhadledd yn canolbwyntio ar sut i leihau pwysau ar y Môr Baltig a rhoi hwb i'r ymrwymiadau presennol i'w warchod, yn ogystal â chymryd camau newydd i fynd i'r afael â'r problemau hyn.

Dywedodd y Comisiynydd Sinkevičius: “Mae angen gweithredu yn y Baltig i wella ei gyflwr a gwarchod ei fioamrywiaeth. Dyma pam y cymerais y fenter i ddod â'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau perthnasol at y bwrdd, a gweld sut y gallwn leihau llygredd a sbwriel, hyrwyddo pysgota cynaliadwy, a chyflwyno dull cyffredin o leihau mewnbynnau maetholion. Edrychaf ymlaen at ein trafodaethau yn ystod y digwyddiad lefel uchel hwn. ”

Mae'r bygythiadau mwyaf blaenllaw ym Môr y Baltig yn deillio o faetholion gormodol sy'n arwain at ewtroffeiddio, pwysau pysgota uchel ar rai stociau yn y gorffennol, sbwriel morol, llygryddion a halogion gan gynnwys fferyllol. Ei nod fydd cyfieithu uchelgeisiau'r Comisiwn a ddiffinnir yn y Bargen Werdd Ewrop, Y Bioamrywiaeth ac Fferm i'r Fforc Strategaethau i fesurau Ewropeaidd concrit ar gyfer basnau môr penodol. Bydd y digwyddiad yn cyfuno sesiwn Weinidogol lefel uchel a thrafodaethau â rhanddeiliaid. Bydd gweinidogion yr amgylchedd, amaethyddiaeth a physgodfeydd o wyth aelod-wladwriaeth yr UE yn y rhanbarth (Denmarc, Estonia, y Ffindir, yr Almaen, Latfia, Lithwania, Gwlad Pwyl a Sweden) hefyd yn llofnodi Datganiad Gweinidogol a fydd yn adeiladu ar weithredu atgyfnerthu deddfwriaeth bresennol yr UE yn y gwledydd hyn ac ymrwymo i gyrraedd targedau newydd y cytunwyd arnynt yn strategaethau newydd yr UE.

Gallwch ddilyn y digwyddiad ar-lein yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Mae fersiwn ddiweddaraf y rhaglen a manylion pellach ar gael ar y Gwefan.

Parhau Darllen

Cynhadledd y Rhanbarthau Morol Ymylol Ewrop (CPMR)

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Malteg € 720,000 i gefnogi pysgotwyr #BluefinTuna

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Malteg € 720,000 i gefnogi pysgotwyr tiwna glas hunangyflogedig sy'n cael eu heffeithio gan yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y cymorth gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Bydd cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y cymorth yn cael ei gyfrif yn seiliedig ar y cwota a neilltuwyd gan yr Adran Pysgodfeydd a Dyframaethu i bysgotwyr tiwna glas yn 2020.

Pwrpas y cynllun yw digolledu'r gostyngiad ym mhris tiwna Glas ar y farchnad ac felly helpu'r pysgotwyr hynny i barhau â'u gweithgareddau ar ôl yr achosion. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Malteg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y grantiau'n fwy na € 120,000 y buddiolwr. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro.

Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.57984 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

Parhau Darllen

Cynhadledd y Rhanbarthau Morol Ymylol Ewrop (CPMR)

Beth sydd nesaf ar gyfer dyfodol cefnforoedd - mae'r UE yn lansio ymgynghoriad ar #InternationalOceanGovernance

cyhoeddwyd

on

Mae'r UE wedi lansio ymgynghoriad wedi'i dargedu i asesu anghenion datblygu ac opsiynau ar gyfer y Agenda Llywodraethu Cefnfor Rhyngwladol yr UE. Dywedodd yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell: “Mae amddiffyn ein cefnforoedd yn her fyd-eang sy’n gofyn am ymateb ar y cyd. Mae'r Undeb Ewropeaidd yn gwneud ei ran ac yn barod i wneud mwy. Rydym yn benderfynol o barhau i gyflawni ein cyfrifoldeb tuag at ein dinasyddion ac i weithio gyda phartneriaid ledled y byd. Rydyn ni i gyd eisiau cefnforoedd cynaliadwy ac iach ac i wella eu llywodraethu. ”

Ychwanegodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Mae'r UE wedi ymrwymo'n llwyr i hyrwyddo llywodraethu cefnfor. Rydym yn bartner dibynadwy wrth gryfhau'r fframwaith rhyngwladol, rhoddwr gorau wrth adeiladu gallu, cefnogwr cryf gwyddoniaeth y môr a phartner busnes ar gyfer yr 'economi las' gynaliadwy. Bydd yr ymgynghoriad hwn yn helpu'r UE i arwain ar gyflawni amcanion cynaliadwyedd byd-eang ar gyfer y cefnfor. ”

Nod yr ymgynghoriad yw nodi camau gweithredu perthnasol yng ngoleuni heriau a chyfleoedd heddiw wrth gyflawni amcanion cynaliadwyedd byd-eang ar gyfer cefnforoedd, yn enwedig i gefnogi'r Bargen Werdd Ewrop a'r Nod Datblygu Cynaliadwy ar y cefnforoedd (SDG14) o dan Agenda 2030.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd