Cysylltu gyda ni

EU

Mae arweinwyr blaengar, academyddion ac actifyddion yn galw am Undeb Plant Ewropeaidd

cyhoeddwyd

on

Hyd yn oed cyn y pandemig, roedd 23 miliwn o blant yn yr UE mewn perygl o dlodi ac allgáu cymdeithasol. Mae'r pandemig wedi gwaethygu anghydraddoldeb plant ymhellach ac mae'n bryd i'r Undeb Ewropeaidd weithredu. Ar achlysur Diwrnod Plant y Byd heddiw (20 Tachwedd) mwy na 300 mae ffigurau amlwg o fyd gwleidyddiaeth, y byd academaidd a chymdeithas sifil eisoes wedi ymuno galwad i fynnu mynediad cyflym i rym y Gwarant Plant Ewropeaidd a Y Genhedlaeth Nesaf UE cyllid sy'n wirioneddol weithio i genedlaethau nesaf Ewrop.

Beth?: Gall ac mae'n rhaid i'r UE wneud yn well. Mae'r alwad ar y cyd am Undeb Plant yn seiliedig ar dri amcan:

  1. Mynediad cyflym i'r Warant Plant Ewropeaidd i rym ac ehangu ei ofod gwleidyddol a chyllidol. Mae trafodaethau yn parhau a rhaid gwneud pob ymdrech i sicrhau ei fod yn dod yn rhan annatod o bolisi'r UE. Mae hyn yn cynnwys cyllideb benodol o 20 biliwn Ewro ac ymrwymiadau cyllido rhwymol ar gyfer yr Aelod-wladwriaethau yn eu rhaglenni cenedlaethol ESF +.

  2. Datblygu ecosystem buddsoddiadau ar gyfer plant Ewropeaidd gan ddechrau gyda chynlluniad cywir o'r Cyllid nesaf y Genhedlaeth Nesaf. Dylai'r Undeb Plant ddod yn biler sylfaenol yn strategaeth adfer Ewrop. Mae hyn yn gofyn am ail-raddnodi Cynlluniau Adferiad Cenedlaethol tuag at wasanaethau gofal cenedlaethau'r dyfodol yn Ewrop.

  3. Gwarantedig mynediad cyfartal i ansawdd a chynhwysol addysg a gofal plentyndod cynnar i bawb. Dylai cyfraith Ewropeaidd sicrhau hawliau plant a hawliau cyfreithiol gyda darpariaethau cyhoeddus cyffredinol a fforddiadwy i bawb ac adnoddau pwrpasol ar gyfer plant difreintiedig a risg.

"Breuder mwyaf Ewrop yw tanseilio lles sy'n arwain at anghydraddoldebau cynyddol ac sydd wedi gwneud ein cymdeithas yn fwy agored i argyfyngau economaidd, amgylcheddol ac iechyd. Mae pandemig COVID-19 wedi cyflwyno heriau newydd a dramatig i aelwydydd bregus. Fel arbenigwyr, gweithredwyr a llunwyr polisi credwn ei bod yn bryd codi uchelgeisiau Ewrop a chyflwyno'r alwad gref hon am Undeb Plant. Mae hyn yn mynegi'r galw i'r UE godi i ddisgwyliadau ei ddinasyddion a sicrhau lles nid yn unig trwy'r Undeb Bancio, yr Undeb Marchnadoedd Cyfalaf, yr Undeb Ynni a chydweithrediad economaidd arall, ond trwy Undeb Cymdeithasol sydd â mandad cryf ar les pob plentyn. ”

Pam?: Eisoes cyn y pandemig, Roedd 23 miliwn o blant yn yr UE mewn perygl o dlodi neu allgáu cymdeithasol. Mae'r anawsterau ariannol a ddioddefodd teuluoedd Ewropeaidd yn y cyfnod hwn ynghyd â'r aflonyddwch mewn gwasanaethau addysg a gofal wedi ychwanegu straen ychwanegol at sefyllfa sydd eisoes yn bryderus. Effaith y pandemig ar anghydraddoldebau plant yn ddychrynllyd.

Ein plant yw'r allwedd i adeiladu cymdeithasau mwy cyfiawn a chynaliadwy. Mae tystiolaeth lethol yn dangos bod anghydraddoldebau mewn cyfleoedd bywyd eisoes yn cael eu ffurfio ym mlynyddoedd cynnar bywyd ac yn cael eu trosglwyddo i raddau helaeth trwy genedlaethau. Ar hyn o bryd, dim ond hanner aelod-wladwriaethau'r UE sydd wedi cyrraedd amcan yr UE o gwmpas 33% ar gyfer addysg a gofal plentyndod cynnar (ECEC) o dan 3 oed. Mewn 9 gwlad, mae llai nag 1 o bob 5 plentyn yn elwa o ofal plant, a dyna'r un o aelwyd well ei fyd fel arfer (EUROSTAT).

A astudiaeth dan arweiniad FEPS a phartneriaid yn canfod bod plant Ewropeaidd 0 i 3 oed o'r statws economaidd-gymdeithasol 40% isaf tua 15% yn fwy tebygol o ennill sgorau cyfartalog unwaith yn eu harddegau, os oes ganddynt fynediad at ofal plant yn 1 neu 2 oed. Mae'r Astudiaeth yn nodi oni bai ein bod yn darparu gwasanaethau cynhwysol o ansawdd, mae gofal ac addysg yn y blynyddoedd cynnar yn Ewrop yn parhau i fod yn fodd i blant o aelwydydd gwell eu byd gyflawni eu potensial gorau yn hytrach na ffordd i leihau anghydraddoldebau a dileu allgáu cymdeithasol.

Pwy?

Testun llawn yr Alwad a rhestr o'r mwy na 300 o lofnodwyr ar gael yn y ddolen hon, wedi'i rannu mewn gwahanol gategorïau: gwleidyddion Ewropeaidd, gwleidyddion cenedlaethol, cymdeithas sifil a'r byd academaidd.

Mae hon yn fenter ar y cyd a gydlynir gan: y Sefydliad Astudiaethau Blaengar Ewropeaidd (FEPS), Grŵp Seneddol S&D, Plaid Sosialwyr Ewropeaidd (PES), Grŵp PES ym Mhwyllgor Ewropeaidd y Rhanbarthau, Sefydliad Pablo Iglesias (ES), Progresiva Društvo (SI), y Sefydliad Democratiaeth Gymdeithasol (HU), Reggio Children (IT) ac Achub y Plant yr Eidal.

EU

Mae Navalny yn galw ar Ewrop i ddilyn yr arian

cyhoeddwyd

on

Cynhaliodd Pwyllgor Materion Tramor Senedd Ewrop gyfnewid barn â chynrychiolwyr gwrthblaid wleidyddol Rwseg a chyrff anllywodraethol ar y sefyllfa wleidyddol ac economaidd-gymdeithasol gyfredol yn Rwsia.

Ymhlith y siaradwyr roedd Alexei Navalny, sydd wedi gwella’n ddiweddar o gael ei wenwyno ag asiant nerf tebyg i’r un a ddefnyddiwyd yn ymosodiad Salisbury a dargedwyd at Sergei Skirpal a’i ferch. 

Galwodd Navalny ar Ewrop i fabwysiadu strategaeth newydd tuag at Rwsia, sy'n cwrdd â'r datblygiadau newydd yn arweinyddiaeth gwladwriaeth Rwseg. Dywedodd y byddai'r etholiadau sydd i ddod ar gyfer y Dwma Gwladol yn ddigwyddiad cwbl hanfodol ac y dylai pawb allu cymryd rhan. Os na chaniateir i wleidyddion yr wrthblaid gymryd rhan gofynnodd i Senedd Ewrop a phob gwleidydd Ewropeaidd beidio â chydnabod y canlyniad.

Dywedodd Navalny wrth ASEau nad oedd yn ddigon i gosbi’r rhai a oedd yn gyfrifol am gyflawni ei wenwyno ac nad oedd fawr o synnwyr mewn cosbi’r rhai nad oeddent yn teithio llawer neu nad oeddent yn berchen ar asedau yn Ewrop. Yn lle hynny, dywedodd mai'r prif gwestiwn y dylid ei ofyn yw pwy enillodd yn ariannol o drefn Putin. Tynnodd Navalny sylw at yr oligarchiaid, nid yr hen rai yn unig, ond y rhai newydd yng nghylch mewnol Putin, gyda gwiriadau enwau ar gyfer Usmanov a Roman Abramovich. Dywedodd y byddai'r sancsiynau hyn yn cael croeso cynnes gan y mwyafrif o Rwsiaid. 

Ar amrywiol benderfyniadau Llys Hawliau Dynol Ewrop sydd wedi cael eu hanwybyddu gan farnwriaeth Rwseg, dywedodd Navalny y byddai'n hawdd iawn eu cosbi i'w hatal rhag teithio i Ewrop ac y byddai'n effeithiol iawn.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun yr Almaen i ddigolledu darparwyr llety ym maes addysg plant ac ieuenctid am iawndal a ddioddefwyd oherwydd yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Cymeradwyodd y Comisiwn Ewropeaidd, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun Almaeneg i ddigolledu darparwyr llety ar gyfer addysg plant ac ieuenctid am golli refeniw a achoswyd gan yr achosion o coronafirws. Bydd cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y cynllun yn digolledu hyd at 60% o'r golled refeniw a gafwyd gan fuddiolwyr cymwys yn y cyfnod rhwng dechrau'r cloi (a ddechreuodd ar wahanol ddyddiadau ar draws y taleithiau rhanbarthol) a 31 Gorffennaf 2020 pan fu'n rhaid cau eu cyfleusterau llety yn ddyledus i'r mesurau cyfyngol a weithredir yn yr Almaen.

Wrth gyfrifo colled refeniw, unrhyw ostyngiadau mewn costau sy'n deillio o incwm a gynhyrchir yn ystod y cyfnod cloi i lawr ac unrhyw gymorth ariannol posibl a roddwyd neu a dalwyd mewn gwirionedd gan y wladwriaeth (ac a roddwyd yn benodol o dan y cynllun yn benodol SA.58464) neu bydd trydydd partïon i ymdopi â chanlyniadau'r achosion o coronafirws yn cael eu tynnu. Ar lefel llywodraeth ganolog, bydd gan gyfleusterau sy'n gymwys i wneud cais gyllideb o hyd at € 75 miliwn.

Fodd bynnag, nid yw'r cronfeydd hyn wedi'u clustnodi ar gyfer y cynllun hwn yn unig. Yn ogystal, awdurdodau rhanbarthol (yn Länder neu lefel leol) hefyd yn gallu defnyddio'r cynllun hwn o'r cyllidebau lleol. Beth bynnag, mae'r cynllun yn sicrhau na ellir digolledu'r un costau cymwys ddwywaith gan wahanol lefelau gweinyddol. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan Erthygl 107 (2) (b) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd, sy'n galluogi'r Comisiwn i gymeradwyo mesurau cymorth gwladwriaethol a roddwyd gan aelod-wladwriaethau i ddigolledu cwmnïau penodol neu sectorau penodol am yr iawndal a achosir gan ddigwyddiadau eithriadol, megis yr achosion o goronafirws.

Canfu'r Comisiwn y bydd cynllun yr Almaen yn digolledu iawndal sydd â chysylltiad uniongyrchol â'r achosion o coronafirws. Canfu hefyd fod y mesur yn gymesur, gan nad yw'r iawndal a ragwelir yn fwy na'r hyn sy'n angenrheidiol i wneud iawn am yr iawndal. Felly daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y cynllun yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am gamau a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.59228 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan.

Parhau Darllen

EU

Mae'r Comisiynydd Gabriel yn cymryd rhan yn Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd 2020

cyhoeddwyd

on

Argraffiad 15th o Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd, y digwyddiad cyfathrebu a hyrwyddo ymchwil mwyaf yn Ewrop, yn cael ei gynnal heno (27 Tachwedd). Trefnir digwyddiadau mewn 388 o ddinasoedd mewn 29 o wledydd, gan roi cyfle i bobl ddarganfod gwyddoniaeth mewn ffordd hwyliog. Byddant yn digwydd yn gorfforol, fwy neu lai, neu mewn ffordd hybrid, yn unol â mesurau cenedlaethol sydd ar waith mewn ymateb i'r pandemig cyfredol.

Bydd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel yn rhoi areithiau agoriadol mewn digwyddiadau yn Sofia, Bwlgaria a Perugia, yr Eidal. Cyn trafodion heno, dywedodd: “Mae'n hanfodol gwneud gwyddoniaeth ac ymchwil yn hygyrch i bawb a dangos effaith gwyddoniaeth ym mywydau beunyddiol dinasyddion. Dyma pam mae Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd mor bwysig: mae'n ddigwyddiad sy'n agored i bawb, hyd yn oed yn hygyrch o gartref eleni. Mae'n arddangos prosiectau ymchwil a'u canlyniadau mewn ffordd ddifyr ac mae'n gyfle gwych i ddarganfod ac ymgysylltu ag ymchwilwyr ac arbenigwyr bywyd go iawn yn eu priod feysydd. "

Ariennir Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd gan Marie Sklodowska-Curie Camau Gweithredu ac yn 2020, mae prosiectau'n canolbwyntio'n bennaf ar yr amgylchedd, cynaliadwyedd a newid yn yr hinsawdd.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd