Cysylltu gyda ni

EU

Kazakhstan i sicrhau bod mwy o ferched yn cael eu hethol

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau wedi croesawu ymdrechion Kazakhstan i sicrhau bod mwy o fenywod yn cael eu hethol yn ei hetholiadau seneddol sydd ar ddod. Daw hyn ychydig cyn yr etholiadau nesaf, a osodwyd ar gyfer Ionawr 10, 2021. Bydd hyn yn ethol aelodau i dŷ isaf senedd y wlad, a elwir y Majlis. Dyma fydd etholiadau seneddol cyntaf gwlad Canol Asia sy’n llawn egni ers i Kassym-Jomart Toqaev yn 2019 olynu Nursultan Nazarbaev, a ymddiswyddodd y flwyddyn honno ar ôl bron i dri degawd mewn grym, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Mewn gwyriad oddi wrth arfer, mae'r dyddiad yn disgyn ar ddiwedd tymor pum mlynedd y ddeddfwrfa,

Dywed yr Arlywydd Tokayev fod y broses etholiadol a gwleidyddol wedi cael ei rhyddfrydoli i ganiatáu mwy o gyfranogiad gan gymdeithas sifil. Mae'n cyfeirio'n benodol at yr hyn a alwyd yn fil yr wrthblaid seneddol - darn o ddeddfwriaeth a gymeradwyodd ym mis Mehefin. O dan y newid hwn i'r gyfraith, mae pleidiau nad ydynt yn rheoli i fod i gael mwy o lais wrth osod yr agenda ddeddfwriaethol.

Mae hyn yn bwysig yng nghyd-destun y Mazhilis, tŷ isaf y senedd, lle enillodd plaid lywodraethol Nur Otan 84 allan o'r 107 sedd ar gyfer cydio yn etholiad 2016.

Dywedodd Tokayev mai newid cadarnhaol arall oedd y cwota gorfodol 30 y cant ar restrau plaid ar gyfer menywod a phobl ifanc. At ddibenion y gofyniad hwn, mae llanc yn golygu unrhyw un o dan 29 oed.

Mae etholiadau ar gyfer cyrff llywodraeth leol, y Maslikhats, yn cael eu cynnal ar yr un dyddiad.

Ar hyn o bryd mae chwe phlaid wleidyddol gofrestredig yn Kazakhstan. Nur Otan, sydd â phen blaen y cyn-lywydd, Nursultan Nazarbayev, Y ddau heddlu arall yn y senedd yw’r Ak-Zhol o blaid busnes, sy’n biliau ei hun fel yr “wrthblaid adeiladol,” a Phlaid Pobl Gomiwnyddol Kazakhstan, neu KNPK .

Dangosodd arolwg barn diweddar (lle cafodd 7,000 o bobl eu holi) fod 77 y cant o ymatebwyr yn bwriadu bwrw eu pleidlais.

Cynhaliwyd yr etholiadau seneddol diwethaf ym mis Mawrth 2016.

Cyn yr etholiadau, canfasiodd y wefan hon farn ASEau ac eraill.

Dywedodd Andris Ameriks, is-gadeirydd dirprwyaeth Canol Asia yn Senedd Ewrop Gohebydd UE: “Yn ystod yr etholiadau hyn, bydd pobl Kazakhstan yn gwneud eu dewis wrth ethol dirprwyon am y 5 mlynedd ganlynol. Rwy’n credu y bydd cenedl Kazakhstan yn gwneud y dewis cywir, tra bydd arweinyddiaeth Kazakh yn dilyn y prosesau democrataidd yn enw ffyniant a lles y wlad a’i phobl. ”

Ychwanegodd: “Rwy’n croesawu’n fawr barhad cyfeiriad sefydledig y cyn-Arlywydd Nazarbayev yn y diwygiadau cyfreithiol a’r camau a gymerwyd gan arweinyddiaeth bresennol Kazakh wrth ddatblygu democratiaeth, tryloywder a llywodraethu da’r wlad.

“Mae cyflwyno cwota gorfodol o 30% o fenywod a phobl ifanc ar restrau’r pleidiau, wedi’i lofnodi gan yr Arlywydd Tokayev, yn bwysig iawn ar gyfer datblygu bywyd gwleidyddol cytbwys ymhellach yn Kazakhstan ac ar gyfer cadw’r wleidyddiaeth yn unol ag arfer y byd.

“Mae canlyniadau’r etholiadau yn hynod bwysig i Kazakhstan, rhanbarth Canol Asia ac i’r UE fel ar gyfer partner agos yn Kazakhstan, felly gobeithio y bydd pobl Kazakhstan yn weithgar ac yn gyfrifol wrth benderfynu pwy fydd yn eu cynrychioli yn y Majilis yn ystod y y pum mlynedd nesaf.

“Ar adeg pan mae’r byd i gyd yn cael trafferth gyda phandemig sydd wedi achosi cythrwfl cymdeithasol mawr ac wedi ysgogi llywodraethau cenedlaethol, mae’n hanfodol bod yr etholiadau hyn yn darparu enghraifft wirioneddol o gyd-ymddiriedaeth rhwng y bobl a’r awdurdodau.”

Dywedodd Klemen Groselj, aelod AG Slofenia, sy’n rapporteur sefydlog y senedd ar Kazakhstan: “Mae Kazakhstan eisoes yn bartner pwysig i’r UE yng Nghanol Asia, yn enwedig ym maes ynni, ond mae yna bosibiliadau cydweithredu eraill hefyd na fanteisiwyd yn llawn arnynt. eto.

“Wrth edrych ar ddigwyddiadau diweddar yn y Cawcasws De, credaf fod mwy nag erioed o ddiddordeb ar y cyd mewn datblygu a chryfhau cysylltiadau presennol. Rwy'n gweld ystod eang o gyfleoedd pendant ar gyfer cydweithredu yn y dyfodol agos, er enghraifft yn fframwaith y Fargen Werdd a Digideiddio. "

O ran yr etholiad, ychwanegodd: “Rwy’n disgwyl i awdurdodau Kazakh warantu’r amodau angenrheidiol ar gyfer proses etholiadol rydd a theg wrth ddarparu mesurau rhagofalus digonol yng ngoleuni’r epidemig COVID-19 parhaus. Gall etholiadau agored, diogel, tryloyw a theg fod yn sylfaen gadarn ar gyfer twf ein cydweithrediad economaidd a gwleidyddol gyda Kazakhstan yn y dyfodol. ”

Nododd ASE y Gwyrddion Viola von Cramon: “Gyda dylanwad Rwseg yn lleihau a China ymosodol yn raddol, mae gweriniaethau canol Asia, gan gynnwys Kazakhstan, yn arwydd o rywfaint o natur agored i’r UE. Mae'n arwydd cadarnhaol.

"Cymerwyd camau cadarnhaol wrth warantu hawl sylfaenol cynulliad ac ymchwilio i artaith gan swyddogion gorfodaeth cyfraith. Y cwestiwn nawr yw pa mor bell y bydd y democrateiddio rheoledig yn mynd.

“O ran yr etholiadau sydd ar ddod, mae cael cwota gorfodol o 30% ar gyfer menywod a phobl ifanc yn ogystal â rôl gynyddol o wrthwynebiad yn y broses ddeddfwriaethol yn newid i’w groesawu. Sut y bydd y safleoedd ar y rhestr yn cael eu dosbarthu ac a fyddwn yn gweld gwrthwynebiad gwirioneddol feirniadol yn ennill tir yn nhŷ isaf y Senedd? Byddwn yn dilyn y newidiadau hyn yn agos iawn. ”

Peter Stano, llefarydd ar ran yr UE dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch. wrth y wefan hon: "Mae'r UE yn croesawu'r gwahoddiad a estynnwyd i Swyddfa Sefydliadau Democrataidd a Hawliau Dynol OSCE (ODIHR) ac aelodau Senedd Ewrop i arsylwi etholiadau seneddol Kazakstan ar 10 Ionawr 2021, yng ngoleuni'r prosesau diwygio a moderneiddio parhaus yn Kazakhstan. , yn benodol mabwysiadu deddfau ar etholiadau a phleidiau gwleidyddol (Mai 2019), mae'r UE yn disgwyl i'r etholiadau gael eu cynnal mewn modd agored, tryloyw, gan barchu rhyddid mynegiant a chynulliad yn llawn. "

Meddai: "Mae'r UE yn croesawu y bydd cwota 30 y cant yn cael ei gyflwyno am y tro cyntaf mewn rhestrau plaid ar gyfer menywod ac ieuenctid ar y cyd. Mae'r UE yn annog Kazakhstan i fanteisio ar gyngor ac arbenigedd Swyddfa Sefydliadau Democrataidd a Hawliau Dynol OSCE ( ODIHR) a'r Comisiwn Ewropeaidd dros Ddemocratiaeth trwy'r Gyfraith (Comisiwn Fenis) ac i weithredu'r argymhellion a wnaed yn flaenorol yn llawn ac unrhyw rai a allai fod ar ddod. "

Dywedodd Fraser Cameron, cyfarwyddwr Canolfan UE / Asia ym Mrwsel, y dylai’r etholiadau “nodi cam arall ymlaen yng nghynnydd cyson Kazakhstan tuag at gymdeithas fwy agored a democrataidd”.

Ychwanegodd cyn-swyddog y comisiwn Ewropeaidd: “Byddai’n bwysig caniatáu i fwy o bleidiau gystadlu nag oedd yn wir yn ystod yr etholiadau seneddol diwethaf.”

EU

Dylai 'hawl i ddatgysylltu' fod yn hawl sylfaenol ledled yr UE, meddai ASEau 

cyhoeddwyd

on

Bob amser ar 'ddiwylliant yn peri risgiau difrifol, dywed ASEau © Deagreez / Adobe Stock  

Mae Senedd Ewrop yn galw am gyfraith UE sy'n rhoi hawl i weithwyr ddatgysylltu'n ddigidol o'r gwaith heb wynebu ôl-effeithiau negyddol. Yn eu menter ddeddfwriaethol a basiodd gyda 472 o bleidleisiau o blaid, 126 yn erbyn ac 83 yn ymatal, mae ASEau yn galw ar y Comisiwn i gynnig deddf sy'n galluogi'r rhai sy'n gweithio'n ddigidol i ddatgysylltu y tu allan i'w horiau gwaith. Dylai hefyd sefydlu gofynion sylfaenol ar gyfer gweithio o bell ac egluro amodau gwaith, oriau a chyfnodau gorffwys.

Mae'r cynnydd yn yr adnoddau digidol sy'n cael eu defnyddio at ddibenion gwaith wedi arwain at ddiwylliant 'bob amser', sy'n cael effaith negyddol ar gydbwysedd gwaith a bywyd gweithwyr, dywed ASEau. Er bod gweithio gartref wedi bod yn allweddol wrth helpu i ddiogelu cyflogaeth a busnes yn ystod argyfwng COVID-19, mae'r cyfuniad o oriau gwaith hir a galwadau uwch hefyd yn arwain at fwy o achosion o bryder, iselder ysbryd, llosgi allan a materion iechyd meddwl a chorfforol eraill.

Mae ASEau yn ystyried yr hawl i ddatgysylltu hawl sylfaenol sy'n caniatáu i weithwyr ymatal rhag ymgymryd â thasgau cysylltiedig â gwaith - fel galwadau ffôn, e-byst a chyfathrebu digidol eraill - y tu allan i oriau gwaith. Mae hyn yn cynnwys gwyliau a mathau eraill o wyliau. Anogir aelod-wladwriaethau i gymryd yr holl fesurau angenrheidiol i ganiatáu i weithwyr arfer yr hawl hon, gan gynnwys trwy gytundebau ar y cyd rhwng partneriaid cymdeithasol. Dylent sicrhau na fydd gweithwyr yn destun gwahaniaethu, beirniadaeth, diswyddo na chamau niweidiol eraill gan gyflogwyr.

“Ni allwn gefnu ar filiynau o weithwyr Ewropeaidd sydd wedi blino’n lân gan y pwysau i fod bob amser‘ ymlaen ’ac oriau gwaith rhy hir. Nawr yw'r foment i sefyll wrth eu hochr a rhoi'r hyn maen nhw'n ei haeddu iddyn nhw: yr hawl i ddatgysylltu. Mae hyn yn hanfodol i'n hiechyd meddwl a chorfforol. Mae'n bryd diweddaru hawliau gweithwyr fel eu bod yn cyfateb i realiti newydd yr oes ddigidol, ”rapporteur Alex Agius Saliba Dywedodd (S&D, MT) ar ôl y bleidlais.

Cefndir

Ers dechrau'r pandemig COVID-19, mae gweithio gartref wedi cynyddu bron i 30%. Disgwylir i'r ffigur hwn aros yn uchel neu hyd yn oed gynyddu. Ymchwil gan Eurofound yn dangos bod pobl sy'n gweithio'n rheolaidd gartref yn fwy na dwywaith yn fwy tebygol o ragori ar yr uchafswm o 48 awr waith yr wythnos, o'i gymharu â'r rhai sy'n gweithio yn adeilad eu cyflogwr. Mae bron i 30% o'r rhai sy'n gweithio gartref yn nodi eu bod yn gweithio yn eu hamser rhydd bob dydd neu sawl gwaith yr wythnos, o'i gymharu â llai na 5% o weithwyr swyddfa.

Mwy o wybodaeth 

Parhau Darllen

Brexit

Sylw llywodraeth yr Alban ar ymdrechion i aros yn Erasmus

cyhoeddwyd

on

Mae gweinidogion wedi croesawu cefnogaeth tua 150 o ASEau sydd wedi gofyn i'r Comisiwn Ewropeaidd archwilio sut y gallai'r Alban barhau i gymryd rhan yn rhaglen gyfnewid boblogaidd Erasmus. Daw hyn wythnos ar ôl i'r Gweinidog Addysg Bellach ac Uwch Richard Lochhead gynnal sgyrsiau cynhyrchiol gyda'r Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel i archwilio'r syniad. Tan y llynedd, cymerodd dros 2,000 o fyfyrwyr, staff a dysgwyr yr Alban ran yn y cynllun yn flynyddol, gyda’r Alban yn denu cyfran fwy o gyfranogwyr Erasmus o bob rhan o Ewrop - ac yn anfon mwy i’r cyfeiriad arall - nag unrhyw wlad arall yn y DU.

Dywedodd Lochhead: “Mae colli Erasmus yn ergyd enfawr i’r miloedd o fyfyrwyr o’r Alban, grwpiau cymunedol a dysgwyr sy’n oedolion - o bob cefndir demograffig - na allant fyw, astudio na gweithio yn Ewrop mwyach.“ Mae hefyd yn cau’r drws i bobl ddod iddo Yr Alban ar Erasmus i brofi ein gwlad a’n diwylliant ac mae’n galonogol gweld y colli cyfle hwnnw’n cael ei gydnabod gan y 145 ASE o bob rhan o Ewrop sydd am i le’r Alban yn Erasmus barhau. Rwy’n ddiolchgar i Terry Reintke ac ASEau eraill am eu hymdrechion a diolch iddynt am estyn llaw cyfeillgarwch ac undod i bobl ifanc yr Alban. Rwy'n mawr obeithio y gallwn ni lwyddo.

“Rwyf eisoes wedi cael cyfarfod rhithwir gyda’r Comisiynydd Gabriel. Cytunwyd ei bod yn destun gofid mawr i dynnu allan o Erasmus a byddwn yn parhau i archwilio gyda'r UE sut i gynyddu ymgysylltiad parhaus yr Alban â'r rhaglen i'r eithaf. Rwyf hefyd wedi siarad â fy nghymar yn Llywodraeth Cymru ac wedi cytuno i gadw mewn cysylltiad agos. ”

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Parhau Darllen

EU

Mae arweinwyr yn cytuno ar barthau 'coch tywyll' newydd ar gyfer ardaloedd COVID risg uchel

cyhoeddwyd

on

Mewn cyfarfod arbennig o benaethiaid llywodraeth Ewropeaidd, i drafod y cynnydd mewn cyfraddau heintiau ledled Ewrop ac ymddangosiad amrywiadau newydd, mwy heintus, cytunodd arweinwyr fod y sefyllfa'n cyfiawnhau'r rhybudd mwyaf a chytuno ar gategori newydd o 'barth coch tywyll' ar gyfer ardaloedd risg uchel.

Byddai'r categori newydd yn nodi bod y firws yn cylchredeg ar lefel uchel iawn. Efallai y bydd yn ofynnol i bobl sy'n teithio o ardaloedd coch tywyll wneud prawf cyn gadael, yn ogystal â chael cwarantîn ar ôl cyrraedd. Byddai teithio nad yw'n hanfodol i mewn neu allan o'r ardaloedd hyn yn cael ei annog yn gryf.

Mae'r UE wedi tanlinellu ei fod yn awyddus i gadw'r farchnad sengl i weithredu'n arbennig o ran symudiad gweithwyr a nwyddau hanfodol, disgrifiodd von der Leyen hyn fel y “pwys mwyaf”. 

Mae cymeradwyo brechiadau a dechrau eu cyflwyno yn galonogol ond deellir bod angen gwyliadwriaeth bellach. Galwodd rhai taleithiau sy'n fwy dibynnol ar dwristiaeth am ddefnyddio tystysgrifau brechu fel ffordd i agor teithio. Trafododd yr arweinwyr y defnydd o ddull cyffredin a chytunwyd y dylid ystyried y ddogfen frechu fel dogfen feddygol, yn hytrach na dogfen deithio - ar hyn o bryd. Dywedodd Von der Leyen: “Byddwn yn trafod addasrwydd dull cyffredin o ardystio.”

Cytunodd aelod-wladwriaethau i argymhelliad gan y Cyngor yn gosod fframwaith cyffredin ar gyfer defnyddio profion antigen cyflym a chydnabod canlyniadau profion COVID-19 ar draws yr UE. Dylai cyd-gydnabod canlyniadau profion ar gyfer haint SARS-CoV2 a gludir gan gyrff iechyd ardystiedig helpu i hwyluso symudiad trawsffiniol ac olrhain cyswllt trawsffiniol.

Dylai'r rhestr gyffredin o brofion antigen cyflym priodol COVID-19 fod yn ddigon hyblyg ar gyfer ychwanegu, neu dynnu, y profion hynny y mae mwtaniadau COVID-19 yn effeithio arnynt.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd