Cysylltu gyda ni

EU

Gwyddonydd gwleidyddol: Ni fydd COVID-19 yn dod yn frêc ar gyfer etholiad Kazakhstan

cyhoeddwyd

on

Mae Kazakhstan yn cynnal etholiadau seneddol ar 10 Ionawr, y disgwylir iddynt gryfhau ymhellach y broses ddiwygio ddemocrataidd feddal yng ngwlad Canolbarth Asia. Mewn cyfweliad eang, esboniodd y gwyddonydd gwleidyddol Mukhit-Ardager Sydyknazarov y dirwedd wleidyddol a'r addewidion o flaen y balot, yn ysgrifennu Georgi Gotev.

Mukhit-Ardager Sydyknazarov (llun) yn feddyg gwyddoniaeth wleidyddol, cyfarwyddwr y Sefydliad Astudiaethau Cyfoes, Prifysgol Genedlaethol Ewrasiaidd. LN Gumilyov, Nur-Sultan.

Llofnododd Arlywydd Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, archddyfarniad ar gynnal yr etholiadau seneddol ar gyfer y Mazhilis (tŷ isaf y senedd) ar 10 Ionawr. A allech chi ddisgrifio'r cyd-destun gwleidyddol cyn yr etholiadau? Pwy yw'r prif ymgeiswyr gwleidyddol?

Ddiwedd mis Mai 2020, llofnododd yr arlywydd Gyfraith Gweriniaeth Kazakhstan “Ar Ddiwygiadau ac Ychwanegiadau i Gyfraith Gweriniaeth Kazakhstan” a rhai darnau eraill o ddeddfwriaeth a oedd yn darparu ar gyfer hawliau’r wrthblaid yn Senedd Kazakh. Cafodd aelodau’r pleidiau sy’n cynrychioli’r wrthblaid seneddol yr hawl i siarad mewn gwrandawiadau seneddol ac mewn sesiynau ar y cyd o’r Siambrau. Mae'r ddeddfwriaeth yn darparu, sy'n arbennig o bwysig, penodi aelodau'r wrthblaid seneddol yn benaethiaid pwyllgorau seneddol.

Mae'r mentrau ar gwota rhyw ac ieuenctid, gyda chefnogaeth yr arlywydd a'r Senedd, hefyd yn diwallu anghenion cymdeithasol-wleidyddol y gymdeithas Kazakhstani sy'n aeddfedu.

Fis Hydref y llynedd fel y dywedasoch dywedodd yr Arlywydd yr archddyfarniad ar gynnal yr etholiadau seneddol. Mae'r 2 fis nesaf yn pasio i bleidleiswyr mewn ymgyrch etholiadol wleidyddol eithaf anodd, a hefyd, ar y cyfan, oherwydd y pandemig, mae'r flwyddyn ei hun yn un o'r rhai anoddaf yn hanes Kazakhstan.

Mae pawb heblaw plaid Nur-Otan sy'n rheoli, yn ôl rhesymeg y frwydr cyn yr etholiad a'r gystadleuaeth i feddyliau pleidleiswyr, yn wrthblaid. Byddaf yn ateb eich cwestiwn am y prif gystadleuwyr gwleidyddol yn nhrefn yr wyddor (Cyrillic) (cynhaliwyd y cyfweliad yn Rwseg).

Plaid “Adal” (“Cyfiawnder”). Mae'r blaid newydd hon yn seiliedig ar ail-frandio ailenwi plaid Birlik. Mae'r blaid yn bwriadu ailgyflenwi ei sylfaen aelodaeth yn bennaf gan gynrychiolwyr busnes. Yn ddiddorol, cynhaliwyd dewis yr enw ar sail wyddonol, cynhaliwyd arolygon barn proffesiynol. Yn ôl arweinwyr y blaid, mae’r dewis o enw newydd y blaid yn cael ei egluro gan alw’r boblogaeth am adnewyddu a chyfiawnder. Ar yr un pryd, mae pobl yn rhoi llawer yn y gair cyfiawnder: o'r frwydr yn erbyn llygredd i dryloywder gwneud penderfyniadau.

Mae rhaglen y blaid yn cynnwys pum maes allweddol: Bywyd urddasol i'r holl ddinasyddion; Mae entrepreneuriaeth yn sail i wladwriaeth lwyddiannus; Datblygiad cymhleth amaeth-ddiwydiannol a diogelwch bwyd; Mae rhanbarthau cryf yn wlad gref; Gwladwriaeth i'r bobl.

Mae'r rhaglen gyfan yn canolbwyntio ar y boblogaeth yn gyffredinol, gydag elfennau fel gofal meddygol am ddim, cynnydd deublyg yn yr isafswm cynhaliaeth, cynnydd mewn cyflogau i feddygon ac athrawon, gwella'r seilwaith gwledig, ac ati.

Mae'r blaid eisiau lleihau'r baich ar fusnes a'i ryddhau rhag cyfyngiadau gweinyddol. Mae Adal yn cynnig cyflwyno moratoriwm ar godiadau treth tan 2025, a chynnal “ton newydd o breifateiddio.” Cyhoeddodd plaid Adal hefyd y fenter boblogaidd yn Kazakhstan i ddychwelyd i ofal meddygol hollol rhad ac am ddim. Mae'r cyfuniad hwn o fesurau rhyddfrydol a sosialaidd yn golygu un peth yn unig: mae plaid Adal yn bwriadu symud ei hetholwyr newydd yn gyflym o ystod eang o'r boblogaeth. Fodd bynnag, a fydd yn gallu gwneud hyn pan nad oes ond 2 fis ar ôl cyn yr etholiadau - cawn weld.

Parti “Ak Zhol” (“Llwybr wedi'i Oleuo”). Mae’r blaid yn galw ei hun yn “wrthblaid seneddol”. Cyhoeddwyd rhaglen cyn-etholiad y blaid yn ddiweddar. Dylid nodi bod ei arweinydd Azat Peruashev wedi cychwyn deddf ar wrthwynebiad seneddol yn gynharach. Blaenwyr y blaid, yn ychwanegol at y cadeirydd, yw Daniya Espaeva, cyn-ymgeisydd arlywydd Gweriniaeth Kazakhstan, Kazybek Isa, Berik Dyusembinov.

Ar ôl i’r Arlywydd lofnodi’r deddfau sy’n darparu ar gyfer hawliau’r wrthblaid yn Senedd Kazakh, dywedodd arweinydd AkZhol Azat Peruashev yn llythrennol: “Prif newydd-deb y gyfraith ddrafft hon yw ein bod yn cyflwyno’r gair“ gwrthwynebiad ”i’r maes cyfreithiol. Rydych chi'n gwybod nad oedd y cysyniad hwn gennym. Roeddem o'r farn ei bod yn gywir y dylid cael gwrthwynebiad seneddol yn y Senedd, a fydd yn mynegi barn y bobl ac yn codi materion sy'n peri pryder i'r boblogaeth gyfan. Hynny yw, nid gwrthblaid yn unig yw'r wrthblaid seneddol, bydd ganddi hawl i fynegi ei barn, bydd hefyd yn mynegi barn y bobl. ”

Yng nghyngres y blaid nododd Peruashev fod “y wladwriaeth hon yn wynebu llawer o heriau a phroblemau, nad yw eu datrysiad bellach yn bosibl heb gyfranogiad a rheolaeth eang gan gymdeithas”. Tynnodd sylw at yr angen am drosglwyddo'n raddol o system uwch-arlywyddol i weriniaeth seneddol ac o fonopoli pŵer i system o wiriadau a balansau.

Mae plaid AkZhol wedi diffinio'r prif fygythiadau i Kazakhstan yn y termau canlynol: biwrocratiaeth a llygredd, anghyfiawnder cymdeithasol a'r bwlch cynyddol rhwng y cyfoethog a'r tlawd; monopolization yr economi a phwer yn Kazakhstan.

Mae Perushaev wedi nodi y gallai llusgo allan o ddiwygio arwain at argyfwng gwladoliaeth, fel y digwyddodd yn Belarus a Kyrgyzstan, ac yn gynharach yn yr Wcrain.

Plaid Wladgarol Ddemocrataidd y Bobl “Auyl”. Mae'n un o'r pleidiau ieuengaf yn Kazakhstan, a grëwyd yn 2015 trwy uno Plaid Ddemocrataidd Gymdeithasol Kazakh “Auyl” a Phlaid Gwladgarwyr Kazakhstan. Mae wedi cymryd rhan mewn etholiadau seneddol a lleol yn 2016. Blaenwyr “Auyl” yw ei gadeirydd, y Seneddwr Ali Bektayev a’i ddirprwy cyntaf, cyn-ymgeisydd arlywyddol Toleutai Rakhimbekov. Pennaeth y rhestr etholiadol yw Rakhimbekov, gwleidydd gweithredol sy'n llwyddiannus iawn mewn rhwydweithiau cymdeithasol. Llwyddodd y blaid i gynnal arolwg barn ledled y wlad gyda'r nod o fonitro'r problemau economaidd-gymdeithasol mwyaf dybryd, a ddylai, yn rhesymegol, fod yn sail i raglen etholiadol y blaid.

Yn benodol, mae “Auyl” yn cynnig cyflwyno “cyfalaf plant”, sy'n darparu ar gyfer talu swm penodol o gronfeydd cyllideb i bob mân Kazakhstani o'r eiliad y caiff ei eni. Mae hyn yn adeiladu ar brofiad brenhiniaeth Arabaidd gyfoethog gwledydd y Gwlff. Mae “Auyl” yn canolbwyntio ar gefnogi teuluoedd mawr, sy’n draddodiadol yn Kazakhstan.

Plaid Pobl Kazakhstan (Plaid Pobl Gomiwnyddol Kazakhstan gynt). Ar sail ail-frandio ac ailenwi, daeth yn “blaid pobl”. Mae blaenwyr Plaid y Bobl yn ddirprwyon adnabyddus a gweithredol ym Mazhilis y Senedd Aikyn Konurov, Zhambyl Akhmetbekov ac Irina Smirnova. Mae'r ddau gyntaf hefyd yn dal swyddi ysgrifenyddion Pwyllgor Canolog CPPK. Rhedodd Zhambyl Akhmetbekov ddwywaith ar gyfer arlywydd Gweriniaeth Kazakhstan yn etholiadau 2011 a 2019.

Nod Plaid y Bobl yw “uno lluoedd chwith yr wrthblaid adeiladol”. Mae hyn yn rhesymol, gan nad yw'r etifeddiaeth gomiwnyddol yn arbennig o boblogaidd ymhlith etholwyr Kazakh ifanc yn bennaf. Dyma pam yn lle hiraeth, mae'r blaid yn bancio ar werthoedd cydraddoldeb a brawdgarwch: egalitariaeth, gwladwriaeth gymdeithasol-ganolog.

Y Blaid Ddemocrataidd Gymdeithasol Genedlaethol (NSDP). Hi yw'r blaid wleidyddol hynaf yn Kazakhstan. Wynebau'r blaid yw ei chadeirydd Askhat Rakhimzhanov a'i ddirprwy, Aydar Alibayev. Mae'r blaid yn cyfrif ar etholwyr protest, ac mae cryn dipyn o deimladau o'r fath yng nghanol y dirwasgiad economaidd. Mewn gwirionedd, yn draddodiadol bu’n wrthblaid ers ei sefydlu. Mae'r blaid wedi mynd trwy aflonyddiadau difrifol yn ystod ei hanes anodd. Roedd y newid dwy-amser yn arweinyddiaeth y blaid yn 2019, tynnu nifer o aelodau gweithredol o'r blaid yn ôl yn werth sylw yn y cyfryngau Kazakh ar un adeg. Gohiriodd yr NSDP ei gyngres hynod yn ddiweddar hyd at 27 Tachwedd. O ystyried y sefyllfa anodd y tu mewn ac o amgylch y blaid, mae'n anodd rhagweld parodrwydd eu rhestrau plaid. Yn y cyfryngau, mae'r NSDP eisoes wedi cyhoeddi ei uchelgais i gymryd rhan yn yr etholiadau seneddol ac nid yw'n mynd i'w boicotio.

Cyn i mi ofyn ichi ddisgrifio'r blaid sy'n rheoli Nur-Otan, gadewch imi ofyn y canlynol i chi: onid yw ei strategaeth yn seiliedig ar y rhagdybiaeth, ar ôl blynyddoedd o godi safonau byw ers yr annibyniaeth o'r Undeb Sofietaidd, bod mwyafrif llethol yr etholwyr a fyddai'n well ganddo sefydlogrwydd yn hytrach nag arbrofion i'r chwith eithaf neu o fath rhyddfrydol? A bydd yr wrthblaid bob amser yn parhau i fod yn ymylol?

Gadewch imi ddweud ychydig eiriau am Plaid Nur-Otan. Dyma'r blaid sy'n rheoli. Mae cysylltiad agos rhwng hanes ffurfio a datblygu plaid Nur-Otan ag enw Llywydd Cyntaf Gweriniaeth Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev. O dan ei arweinyddiaeth ef, daeth y blaid yn brif rym gwleidyddol y wlad. Nazarbayev yw ysbrydoliaeth ideolegol plaid Nur-Otan, roedd ar darddiad genedigaeth a ffurfiad y blaid.

Heb unrhyw amheuaeth, mae gan Nur-Otan y seilwaith mwyaf trefnus a hyrddiedig yn y wlad, mae ganddo amryw bwyllgorau mewnol, adain ieuenctid, ei adnoddau cyfryngau ei hun, ac ati.

O ran materion cyn yr etholiad, tan ganol mis Tachwedd eleni, roedd goruchafiaeth lwyr a diamod plaid Nur-Otan yn y cyfryngau Kazakh. Mae'r blaid, ei threfnwyr, a gynrychiolir gan y dirprwy gadeirydd cyntaf Bauyrzhan Baybek, wedi gwneud gwaith sefydliadol, ideolegol, cyfryngau a chynnwys enfawr yn y canol ac, yn bwysicach fyth, yn y rhanbarthau. Yn arbennig o amlwg a digynsail o ran graddfa a chynnwys oedd ysgolion cynradd plaid plaid Nur-Otan, cymerodd dros 600 mil o ddinasyddion ran ynddynt, roedd 11,000 o ymgeiswyr, a phasiodd 5,000 ohonynt yr ysgolion cynradd. Ond mae hefyd angen ystyried graddfa'r sefydliad, nifer yr aelodau a galluoedd plaid Nur-Otan: mae gan y blaid 80-90 o ddirprwyon, ac nid oes gan AkZhol fwy na 10.

Bydd yr etholiadau yn cael eu cynnal yn ôl rhestrau pleidiau. Mae angen i bleidiau oresgyn y trothwy o 7%, ac mae hwn yn ffigwr uchel - pleidleisiau cannoedd ar filoedd o Kazakhstanis. Dim ond ar ffurf carfanau pleidiau gwleidyddol sy'n arddangos gwahanol lwyfannau gwleidyddol y gall senedd aml-bleidiol fodoli, gan gyrraedd atebion trwy gyfaddawdau yn enw ffyniant dinasyddion a'r wladwriaeth. Ar gyfer hyn - mae'r wrthblaid seneddol a deddf gyfatebol wedi'i mabwysiadu yn Kazakhstan yn gwarantu eu pwerau.

O ran ail ran eich cwestiwn: na, ni chredaf y bydd y lluoedd gwrthblaid “yn aros yn ymylol” yn y tymor hir, fel y dywedasoch. Mae yna frwydr plaid, mae yna bleidleiswyr, felly, mae popeth yn dibynnu ar actifiaeth a menter pob plaid.

Yn ddiweddar ysgrifennais fod yr etholiadau yn rhan o’r broses o “ddemocrateiddio dan reolaeth”, sydd ar y gweill o dan yr arlywydd newydd, Kassym-Jomart Tokayev. A yw hwn yn asesiad teg? 

Mae'r dewis o derminoleg gwyddoniaeth wleidyddol yn broses ddi-stop. Ac mae'n bosibl y bydd eich tymor yn dal ymlaen: bydd bywyd yn dangos.

Dywedaf fod ail arlywydd Kazakhstan wedi gosod tueddiadau newydd ym mhob maes. Fy marn bersonol i yw ein bod wedi bod yn lwcus iawn gyda’r ail arlywydd Kassym-Jomart Tokayev: mae’n wleidydd, yn ddiplomydd gyda Kazakhstani helaeth a phrofiad rheoli rhyngwladol, yn arbenigwr ac yn fewnol ar brosesau gwleidyddol rhyngwladol, sy’n siarad sawl iaith allweddol y Cenhedloedd Unedig. Mae ganddo ragolwg newydd ar lawer o bethau, tra bod y parhad a ddatganwyd gan yr Arlywydd Tokayev yn parhau: mae hyn yn bwysig iawn, o ystyried bod gan ein cymdogaeth ddau bŵer mawr: Rwsia a China, a’r bygythiadau a’r risgiau geopolitical cynyddol, yr ansefydlogrwydd parhaol, sydd wedi dod normalrwydd newydd mewn cysylltiadau rhyngwladol.

Oherwydd y pandemig, mae'n debyg na fydd llawer o arsylwyr na newyddiadurwyr rhyngwladol cyn ac yn ystod yr etholiadau. A yw hyn yn rhwystr?

Cynhaliwyd ymgyrchoedd etholiadol yn y byd, gan gynnwys yng ngwledydd Ewrop, a hefyd yn yr UD, yn ystod y pandemig, a dangosodd y digwyddiadau na fydd Covid-19 yn dod yn frêc ar newidiadau gwleidyddol, i’r gwrthwyneb, daeth yn gatalydd iddynt. Credaf y bydd Kazakhstan yn ymdopi â'r her hon, o ystyried y radd uchel o drefniadaeth a sefydliadau gwladol sydd wedi'u hen sefydlu ac sy'n gweithredu'n effeithlon.

Hefyd, mae'r pellter pandemig a chymdeithasol, cyfyngiadau cwarantîn, llai o gysylltiadau cymdeithasol rhan o'r boblogaeth wedi dod yn rhan o'n bywyd bob dydd, felly bydd mynd i'r bleidlais, i'r gwrthwyneb, yn dod yn ddigwyddiad lle maen nhw am gymryd rhan weithredol. rhan.

Gall cynnal etholiadau ym mis Ionawr, pan fydd y tymheredd yn Kazakhstan weithiau'n isel iawn, fod yn broblem hefyd?

Nid yw cylchoedd etholiadol y gaeaf mor brin i'n gwlad. Yn Kazakhstan, nid yw'r gaeaf yn rhewi dinasyddion a phrosesau gwleidyddol gwlad. I'r gwrthwyneb, yn draddodiadol mae Rhagfyr, Ionawr, yn y gaeaf cyffredinol yn Kazakhstan yn dymor o benderfyniadau gwleidyddol tyngedfennol: digwyddodd protestiadau ieuenctid myfyrwyr ym 1986, a ddaeth yn harbwyr cyntaf cwymp yr Undeb Sofietaidd ym mis Rhagfyr, annibyniaeth Kazakhstan cyhoeddwyd hefyd ym mis Rhagfyr, roedd trosglwyddiad gwirioneddol y brifddinas o Almaty i Akmola (yn ddiweddarach - Astana, ers mis Mawrth 2019 - dinas Nur-Sultan) hefyd yn aeaf gogleddol garw. Felly nid yw Kazakhs yn ddieithr i fod yn orfywiog yn ystod y gaeaf.

Yn fy marn oddrychol fel gwyddonydd gwleidyddol, os bydd 60-70% o bleidleiswyr yn yr etholiadau hyn, bydd yn gyflawniad gwych.

EU

Dylai 'hawl i ddatgysylltu' fod yn hawl sylfaenol ledled yr UE, meddai ASEau 

cyhoeddwyd

on

Bob amser ar 'ddiwylliant yn peri risgiau difrifol, dywed ASEau © Deagreez / Adobe Stock  

Mae Senedd Ewrop yn galw am gyfraith UE sy'n rhoi hawl i weithwyr ddatgysylltu'n ddigidol o'r gwaith heb wynebu ôl-effeithiau negyddol. Yn eu menter ddeddfwriaethol a basiodd gyda 472 o bleidleisiau o blaid, 126 yn erbyn ac 83 yn ymatal, mae ASEau yn galw ar y Comisiwn i gynnig deddf sy'n galluogi'r rhai sy'n gweithio'n ddigidol i ddatgysylltu y tu allan i'w horiau gwaith. Dylai hefyd sefydlu gofynion sylfaenol ar gyfer gweithio o bell ac egluro amodau gwaith, oriau a chyfnodau gorffwys.

Mae'r cynnydd yn yr adnoddau digidol sy'n cael eu defnyddio at ddibenion gwaith wedi arwain at ddiwylliant 'bob amser', sy'n cael effaith negyddol ar gydbwysedd gwaith a bywyd gweithwyr, dywed ASEau. Er bod gweithio gartref wedi bod yn allweddol wrth helpu i ddiogelu cyflogaeth a busnes yn ystod argyfwng COVID-19, mae'r cyfuniad o oriau gwaith hir a galwadau uwch hefyd yn arwain at fwy o achosion o bryder, iselder ysbryd, llosgi allan a materion iechyd meddwl a chorfforol eraill.

Mae ASEau yn ystyried yr hawl i ddatgysylltu hawl sylfaenol sy'n caniatáu i weithwyr ymatal rhag ymgymryd â thasgau cysylltiedig â gwaith - fel galwadau ffôn, e-byst a chyfathrebu digidol eraill - y tu allan i oriau gwaith. Mae hyn yn cynnwys gwyliau a mathau eraill o wyliau. Anogir aelod-wladwriaethau i gymryd yr holl fesurau angenrheidiol i ganiatáu i weithwyr arfer yr hawl hon, gan gynnwys trwy gytundebau ar y cyd rhwng partneriaid cymdeithasol. Dylent sicrhau na fydd gweithwyr yn destun gwahaniaethu, beirniadaeth, diswyddo na chamau niweidiol eraill gan gyflogwyr.

“Ni allwn gefnu ar filiynau o weithwyr Ewropeaidd sydd wedi blino’n lân gan y pwysau i fod bob amser‘ ymlaen ’ac oriau gwaith rhy hir. Nawr yw'r foment i sefyll wrth eu hochr a rhoi'r hyn maen nhw'n ei haeddu iddyn nhw: yr hawl i ddatgysylltu. Mae hyn yn hanfodol i'n hiechyd meddwl a chorfforol. Mae'n bryd diweddaru hawliau gweithwyr fel eu bod yn cyfateb i realiti newydd yr oes ddigidol, ”rapporteur Alex Agius Saliba Dywedodd (S&D, MT) ar ôl y bleidlais.

Cefndir

Ers dechrau'r pandemig COVID-19, mae gweithio gartref wedi cynyddu bron i 30%. Disgwylir i'r ffigur hwn aros yn uchel neu hyd yn oed gynyddu. Ymchwil gan Eurofound yn dangos bod pobl sy'n gweithio'n rheolaidd gartref yn fwy na dwywaith yn fwy tebygol o ragori ar yr uchafswm o 48 awr waith yr wythnos, o'i gymharu â'r rhai sy'n gweithio yn adeilad eu cyflogwr. Mae bron i 30% o'r rhai sy'n gweithio gartref yn nodi eu bod yn gweithio yn eu hamser rhydd bob dydd neu sawl gwaith yr wythnos, o'i gymharu â llai na 5% o weithwyr swyddfa.

Mwy o wybodaeth 

Parhau Darllen

Brexit

Sylw llywodraeth yr Alban ar ymdrechion i aros yn Erasmus

cyhoeddwyd

on

Mae gweinidogion wedi croesawu cefnogaeth tua 150 o ASEau sydd wedi gofyn i'r Comisiwn Ewropeaidd archwilio sut y gallai'r Alban barhau i gymryd rhan yn rhaglen gyfnewid boblogaidd Erasmus. Daw hyn wythnos ar ôl i'r Gweinidog Addysg Bellach ac Uwch Richard Lochhead gynnal sgyrsiau cynhyrchiol gyda'r Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel i archwilio'r syniad. Tan y llynedd, cymerodd dros 2,000 o fyfyrwyr, staff a dysgwyr yr Alban ran yn y cynllun yn flynyddol, gyda’r Alban yn denu cyfran fwy o gyfranogwyr Erasmus o bob rhan o Ewrop - ac yn anfon mwy i’r cyfeiriad arall - nag unrhyw wlad arall yn y DU.

Dywedodd Lochhead: “Mae colli Erasmus yn ergyd enfawr i’r miloedd o fyfyrwyr o’r Alban, grwpiau cymunedol a dysgwyr sy’n oedolion - o bob cefndir demograffig - na allant fyw, astudio na gweithio yn Ewrop mwyach.“ Mae hefyd yn cau’r drws i bobl ddod iddo Yr Alban ar Erasmus i brofi ein gwlad a’n diwylliant ac mae’n galonogol gweld y colli cyfle hwnnw’n cael ei gydnabod gan y 145 ASE o bob rhan o Ewrop sydd am i le’r Alban yn Erasmus barhau. Rwy’n ddiolchgar i Terry Reintke ac ASEau eraill am eu hymdrechion a diolch iddynt am estyn llaw cyfeillgarwch ac undod i bobl ifanc yr Alban. Rwy'n mawr obeithio y gallwn ni lwyddo.

“Rwyf eisoes wedi cael cyfarfod rhithwir gyda’r Comisiynydd Gabriel. Cytunwyd ei bod yn destun gofid mawr i dynnu allan o Erasmus a byddwn yn parhau i archwilio gyda'r UE sut i gynyddu ymgysylltiad parhaus yr Alban â'r rhaglen i'r eithaf. Rwyf hefyd wedi siarad â fy nghymar yn Llywodraeth Cymru ac wedi cytuno i gadw mewn cysylltiad agos. ”

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Parhau Darllen

EU

Mae arweinwyr yn cytuno ar barthau 'coch tywyll' newydd ar gyfer ardaloedd COVID risg uchel

cyhoeddwyd

on

Mewn cyfarfod arbennig o benaethiaid llywodraeth Ewropeaidd, i drafod y cynnydd mewn cyfraddau heintiau ledled Ewrop ac ymddangosiad amrywiadau newydd, mwy heintus, cytunodd arweinwyr fod y sefyllfa'n cyfiawnhau'r rhybudd mwyaf a chytuno ar gategori newydd o 'barth coch tywyll' ar gyfer ardaloedd risg uchel.

Byddai'r categori newydd yn nodi bod y firws yn cylchredeg ar lefel uchel iawn. Efallai y bydd yn ofynnol i bobl sy'n teithio o ardaloedd coch tywyll wneud prawf cyn gadael, yn ogystal â chael cwarantîn ar ôl cyrraedd. Byddai teithio nad yw'n hanfodol i mewn neu allan o'r ardaloedd hyn yn cael ei annog yn gryf.

Mae'r UE wedi tanlinellu ei fod yn awyddus i gadw'r farchnad sengl i weithredu'n arbennig o ran symudiad gweithwyr a nwyddau hanfodol, disgrifiodd von der Leyen hyn fel y “pwys mwyaf”. 

Mae cymeradwyo brechiadau a dechrau eu cyflwyno yn galonogol ond deellir bod angen gwyliadwriaeth bellach. Galwodd rhai taleithiau sy'n fwy dibynnol ar dwristiaeth am ddefnyddio tystysgrifau brechu fel ffordd i agor teithio. Trafododd yr arweinwyr y defnydd o ddull cyffredin a chytunwyd y dylid ystyried y ddogfen frechu fel dogfen feddygol, yn hytrach na dogfen deithio - ar hyn o bryd. Dywedodd Von der Leyen: “Byddwn yn trafod addasrwydd dull cyffredin o ardystio.”

Cytunodd aelod-wladwriaethau i argymhelliad gan y Cyngor yn gosod fframwaith cyffredin ar gyfer defnyddio profion antigen cyflym a chydnabod canlyniadau profion COVID-19 ar draws yr UE. Dylai cyd-gydnabod canlyniadau profion ar gyfer haint SARS-CoV2 a gludir gan gyrff iechyd ardystiedig helpu i hwyluso symudiad trawsffiniol ac olrhain cyswllt trawsffiniol.

Dylai'r rhestr gyffredin o brofion antigen cyflym priodol COVID-19 fod yn ddigon hyblyg ar gyfer ychwanegu, neu dynnu, y profion hynny y mae mwtaniadau COVID-19 yn effeithio arnynt.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd