Cysylltu gyda ni

Amddiffyn

DEFNYDDIO: 21ain Cyd-Gomisiwn Bwlgaria'r UD

cyhoeddwyd

on

Cynhaliodd uwch swyddogion milwrol o Ardal Reoli Ewropeaidd yr UD (USEUCOM) a Dirprwy Bennaeth Amddiffyn Bwlgaria 21ain Gyd-Gomisiwn yr UD-Bwlgaria ar 25 Tachwedd i drafod gweithrediad y Cytundeb Cydweithrediad Amddiffyn, yn ogystal â hyfforddiant ac ymarferion dwyochrog yn 2021.

Dirprwy Bennaeth Amddiffyn Bwlgaria, yr Is-gapten Llu Awyr Gen. Tsanko Stoykov a Dirprwy Gyfarwyddwr Partneriaeth, Cydweithrediad Diogelwch ac Amddiffyn Taflegrau USEUCOM, Brig Llu Awyr yr UD. Jessica Meyeraan, cyd-gadeirydd y fforwm strategol rhithwir. O fewn fframwaith cyfreithiol Cytundeb Cydweithrediad Amddiffyn yr Unol Daleithiau-Bwlgaria a Chytundebau Gweithredu, arweiniodd y ddau uwch swyddog milwrol drafodaethau yn ymwneud â sbectrwm llawn o faterion yn amrywio o weithrediadau milwrol, ymarferion a logisteg i faterion amgylcheddol, cyfreithiol a threthi.

"Er gwaethaf yr amseroedd anodd hyn, wrth i ni i gyd barhau i frwydro ein ffordd trwy'r pandemig byd-eang hwn, mae'n galonogol gweld y pwysigrwydd y mae'r ddwy wlad yn ei roi ar ein perthynas barhaus," meddai Meyeraan. "Rydym yn gwerthfawrogi cyfraniadau Bwlgaria i weithrediadau, gweithgareddau a chenadaethau NATO fel Resolute Support."

O ystyried y pandemig byd-eang parhaus ac ymlyniad y gwledydd priodol at fesurau amddiffyn iechyd, ymunodd Stoykov a'i dîm â'r cyfarfod rhithwir gan Weinyddiaeth Amddiffyn Bwlgaria ym mhrif ddinas Sofia, tra ymunodd Meyeraan a'i thîm USEUCOM o ymladdwr pedair seren America. pencadlys gorchymyn yn Stuttgart.

Gan gyfeirio at y Map Ffordd Cydweithrediad Amddiffyn 10 mlynedd a lofnodwyd mewn seremoni yn y Pentagon ar 6 Hydref gyda Gweinidog Amddiffyn Bwlgaria Krasimir Karakachanov ac yna Ysgrifennydd Amddiffyn yr Unol Daleithiau, Mark Esper, nododd yr uwch arweinwyr y bydd y map ffordd yn ganllaw i gryfhau'r gynghrair ymhellach. rhwng y ddwy wlad dros y deng mlynedd nesaf, wrth iddi ddechrau pennod newydd mewn cydweithrediad milwrol cadarn. Cynhaliwyd Cyd-Gomisiwn diwethaf yr UD-Bwlgaria ym mis Tachwedd 2019 yn Sofia.

"Roedd 2020 yn flwyddyn wych i berthynas ddwyochrog America â Bwlgaria ac rydym yn argyhoeddedig y bydd 2021 - blwyddyn o ffocws ar Ranbarth y Môr Du - hyd yn oed yn fwy," daeth Meyeraan i'r casgliad.

Am DEFNYDDIO

Mae Gorchymyn Ewropeaidd yr UD (USEUCOM) yn gyfrifol am weithrediadau milwrol yr Unol Daleithiau ledled Ewrop, dognau o Asia a'r Dwyrain Canol, yr Arctig a Chefnfor yr Iwerydd. Mae USEUCOM yn cynnwys mwy na 64,000 o bersonél milwrol a sifil ac mae'n gweithio'n agos gyda Chynghreiriaid a phartneriaid NATO. Mae'r gorchymyn yn un o ddau orchymyn ymladdwr daearyddol a ddefnyddir ymlaen yn yr UD sydd â phencadlys yn Stuttgart, yr Almaen. I gael mwy o wybodaeth am USEUCOM, cliciwch yma.

coronafirws

Brechiadau cychwynnol Adran Amddiffyn COVID-19 ar y gweill ar draws rhanbarth USEUCOM

cyhoeddwyd

on

Mae'r rownd gychwynnol o frechiadau COVID-19 ar y gweill
ar gyfer blaenoriaethu personél yr Adran Amddiffyn (Adran Amddiffyn) sy'n gwasanaethu yn y Maes cyfrifoldeb Ardal Reoli Ewropeaidd yr UD (USEUCOM).

Dechreuodd rhaglen frechu Adran Amddiffyn yn Ewrop ar 28 Rhagfyr pan ddaeth y Moderna
rhoddwyd y brechlyn i weithwyr gofal iechyd sy'n gwasanaethu mewn tair Byddin yn yr UD
cyfleusterau triniaeth feddygol yn Bafaria.

Dechreuodd tri chyfleuster meddygol Adran Amddiffyn yn y Deyrnas Unedig roi'r
brechlyn i gleifion yr wythnos hon. Cyfleusterau meddygol Adran Amddiffyn ychwanegol yn yr Almaen
ac mae'r Deyrnas Unedig i fod i ddechrau brechu personél hyn
wythnos. Yr wythnos nesaf, mae clinigau Adran Amddiffyn yn yr Eidal, Sbaen, Gwlad Belg a Phortiwgal
llechi i dderbyn eu llwyth cyntaf o'r brechlyn.

Mae'r cam cychwynnol hwn o ddosbarthu brechlyn yn rhanbarth USEUCOM yn
cam cyntaf pwysig tuag at gynllun cyffredinol Adran Amddiffyn sy'n annog yr holl bersonél
i gael eich brechu.

"Mae cael pawb wedi'u himiwneiddio yn caniatáu inni symud yn ôl i synnwyr, yn y bôn
o normalrwydd o ran sut rydyn ni'n rhyngweithio â'n gilydd, "meddai Brig. Gen.
Mark Thompson, Prif Weithredwr Rheoli Iechyd Rhanbarthol Ewrop.

Dywedodd Thompson y bydd y cam cychwynnol yn cymryd tua mis i'w gwblhau oherwydd
o'r cyfnod amser o 28 diwrnod rhwng dos cyntaf ac ail ddos ​​y Moderna
brechu.

Am fwy o wybodaeth, gweler tudalen we dosbarthu brechlyn COVID-19 USEUCOM

Am DEFNYDDIO

Mae Gorchymyn Ewropeaidd yr UD (USEUCOM) yn gyfrifol am weithrediadau milwrol yr Unol Daleithiau
ledled Ewrop, rhannau o Asia a'r Dwyrain Canol, yr Arctig a'r Iwerydd
Cefnfor. Mae DEFNYDDIO yn cynnwys mwy na 64,000 o filwyr a sifiliaid
personél ac yn gweithio'n agos gyda Chynghreiriaid NATO a phartneriaid. Mae'r gorchymyn yn
un o ddau orchymyn ymladdwr daearyddol a ddefnyddir ymlaen yn yr UD sydd â'i bencadlys
yn Stuttgart, yr Almaen. I gael mwy o wybodaeth am USEUCOM, cliciwch yma.

Parhau Darllen

coronafirws

Dosbarthiad brechlyn DEFNYDDIO COVID-19

cyhoeddwyd

on

Bydd cyfleusterau triniaeth feddygol yn Ewrop yn derbyn llwyth cychwynnol y brechlyn COVID-19 mewn 28 lleoliad mewn naw gwlad ar draws maes cyfrifoldeb USEUCOM yn cychwyn yr wythnos hon. Bydd dosau cychwynnol y brechlyn yn cael eu rhoi yn unol â chynllun dosbarthu brechlyn cam yr Adran Amddiffyn (DoD) i frechu personél milwrol a sifil yr Unol Daleithiau mewn gorchymyn wedi'i flaenoriaethu.

Ar ôl y dosbarthiad cychwynnol, ac wrth i fwy o frechlyn ddod ar gael, bydd personél ychwanegol yn gallu cyrchu'r brechlyn. "Er bod cyflymder datblygu'r brechlyn hwn yn ddigynsail, mae'r ymchwil drylwyr sy'n dangos ei ddiogelwch a'i heffeithlonrwydd yn gymhellol," meddai Capten Llynges yr UD. Mark Kobelja, llawfeddyg cyffredinol USEUCOM. "Byddwn yn annog yr holl bersonél cymwys i gael y brechlyn hwn pan fydd yn cael ei gynnig."

Mae awdurdodau'r Mynydd Bychan yn annog pawb i gadw at ofynion amddiffyn iechyd i wisgo masgiau priodol, ymarfer pellhau corfforol, golchi dwylo, a chyfyngu'n briodol ar anghysondeb symud â DoD a rheoliadau'r wlad sy'n cynnal. Gall y wybodaeth DEFNYDDIO ddiweddaraf am COVID-19 a'r cynllun dosbarthu brechlyn fod gael yma.

Am DEFNYDDIO

Mae Gorchymyn Ewropeaidd yr UD (USEUCOM) yn gyfrifol am weithrediadau milwrol yr Unol Daleithiau ar draws Ewrop, dognau o Asia a'r Dwyrain Canol, yr Arctig ac AtlanticOcean. Mae USEUCOM yn cynnwys mwy na 64,000 o bersonél milwrol a sifil ac mae'n gweithio'n agos gyda Chynghreiriaid a phartneriaid NATO. Mae'r gorchymyn yn un o ddau orchymyn ymladdwr daearyddol a ddefnyddir ymlaen yn yr UD sydd â phencadlys yn Stuttgart, yr Almaen. I gael mwy o wybodaeth am USEUCOM, cliciwch yma.

Parhau Darllen

Trosedd

Mae Sefydliadau Archwilio Ewropeaidd yn cronni eu gwaith ar seiberddiogelwch

cyhoeddwyd

on

Gan fod y lefel bygythiad ar gyfer seiberdroseddu a seibrattaciau wedi bod yn codi dros y blynyddoedd diwethaf, mae archwilwyr ledled yr Undeb Ewropeaidd wedi bod yn talu sylw cynyddol i wytnwch systemau gwybodaeth hanfodol ac isadeileddau digidol. Mae'r Compendiwm Archwilio ar seiberddiogelwch, a gyhoeddwyd heddiw gan Bwyllgor Cyswllt sefydliadau archwilio goruchaf yr UE, yn darparu trosolwg o'u gwaith archwilio perthnasol yn y maes hwn.

Gall digwyddiadau seiber fod yn fwriadol neu'n anfwriadol ac yn amrywio o ddatgelu gwybodaeth yn ddamweiniol i ymosodiadau ar fusnesau a seilwaith critigol, dwyn data personol, neu hyd yn oed ymyrraeth mewn prosesau democrataidd, gan gynnwys etholiadau, ac ymgyrchoedd dadffurfiad cyffredinol i ddylanwadu ar ddadleuon cyhoeddus. Roedd cybersecurity eisoes yn hanfodol i'n cymdeithasau cyn i COVID-19 daro. Ond bydd canlyniadau'r pandemig rydyn ni'n eu hwynebu yn gwaethygu bygythiadau seiber ymhellach. Mae llawer o weithgareddau busnes a gwasanaethau cyhoeddus wedi symud o swyddfeydd corfforol i deleweithio, tra bod 'newyddion ffug' a damcaniaethau cynllwyn wedi lledaenu mwy nag erioed.

Felly mae amddiffyn systemau gwybodaeth hanfodol ac isadeileddau digidol yn erbyn seibrattaciau wedi dod yn her strategol gynyddol i'r UE a'i aelod-wladwriaethau. Nid y cwestiwn bellach yw a fydd cyberattacks yn digwydd, ond sut a phryd y byddant yn digwydd. Mae hyn yn peri pryder i bob un ohonom: unigolion, busnesau ac awdurdodau cyhoeddus.

“Mae argyfwng COVID-19 wedi bod yn profi gwead economaidd a chymdeithasol ein cymdeithasau. O ystyried ein dibyniaeth ar dechnoleg gwybodaeth, gallai 'argyfwng seiber' droi allan i fod y pandemig nesaf “, meddai Llywydd Llys Archwilwyr Ewrop (ECA) Klaus-Heiner Lehne. “Heb os, bydd ceisio ymreolaeth ddigidol ac wynebu heriau a achosir gan seiber-fygythiadau ac ymgyrchoedd dadffurfiad allanol yn parhau i fod yn rhan o'n bywydau beunyddiol a byddant yn aros ar yr agenda wleidyddol yn y degawd nesaf. Felly mae'n hanfodol codi ymwybyddiaeth o ganfyddiadau archwilio diweddar ar seiberddiogelwch ar draws aelod-wladwriaethau'r UE. "

Felly mae SAIs Ewropeaidd wedi paratoi eu gwaith archwilio ar seiberddiogelwch yn ddiweddar, gyda ffocws penodol ar ddiogelu data, parodrwydd system ar gyfer seibrattaciau, a diogelu systemau cyfleustodau cyhoeddus hanfodol. Rhaid gosod hyn mewn cyd-destun lle mae'r UE yn anelu at ddod yn amgylchedd digidol mwyaf diogel y byd. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd ac Uchel Gynrychiolydd yr Undeb dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch, mewn gwirionedd, newydd gyflwyno newydd Strategaeth Cybersecurity yr UE, sy'n anelu at gryfhau cydnerthedd Ewrop yn erbyn seiber-fygythiadau.

Daeth Compendiwm a gyhoeddwyd ar 17 Rhagfyr yn darparu gwybodaeth gefndir ar seiberddiogelwch, prif fentrau strategol a seiliau cyfreithiol perthnasol yn yr UE. Mae hefyd yn dangos y prif heriau y mae'r UE a'i aelod-wladwriaethau yn eu hwynebu, megis bygythiadau i hawliau dinasyddion unigol yr UE trwy gamddefnyddio data personol, y risg i sefydliadau o fethu â darparu gwasanaethau cyhoeddus hanfodol neu wynebu perfformiad cyfyngedig yn dilyn seibrattaciau.

Daeth Compendiwm yn tynnu ar ganlyniadau archwiliadau a gynhaliwyd gan yr ECA a SAIs deuddeg aelod-wladwriaeth yr UE: Denmarc, Estonia, Iwerddon, Ffrainc, Latfia, Lithwania, Hwngari, yr Iseldiroedd, Gwlad Pwyl, Portiwgal, y Ffindir a Sweden.

Cefndir

Yr archwiliad hwn Compendiwm yn gynnyrch cydweithredu rhwng SAIs yr UE a'i aelod-wladwriaethau o fewn fframwaith Pwyllgor Cyswllt yr UE. Fe'i cynlluniwyd i fod yn ffynhonnell wybodaeth i bawb sydd â diddordeb yn y maes polisi pwysig hwn. Mae ar gael yn Saesneg ar yr UE ar hyn o bryd Gwefan y Pwyllgor Cyswllt, a bydd ar gael yn ddiweddarach mewn ieithoedd eraill yr UE.

Dyma'r trydydd rhifyn o Archwiliad y Pwyllgor Cyswllt Compendiwm. Yr argraffiad cyntaf ar Diweithdra ymhlith pobl ifanc ac integreiddio pobl ifanc i'r farchnad lafur ei gyhoeddi ym mis Mehefin 2018. Yr ail ymlaen Iechyd y cyhoedd yn yr UE ei gyhoeddi ym mis Rhagfyr 2019.

Mae'r Pwyllgor Cyswllt yn gynulliad ymreolaethol, annibynnol ac anwleidyddol o benaethiaid SAIs yr UE a'i aelod-wladwriaethau. Mae'n darparu fforwm ar gyfer trafod a mynd i'r afael â materion o ddiddordeb cyffredin sy'n ymwneud â'r UE. Trwy gryfhau deialog a chydweithrediad rhwng ei aelodau, mae'r Pwyllgor Cyswllt yn cyfrannu at archwiliad allanol effeithiol ac annibynnol o bolisïau a rhaglenni'r UE

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd