Cysylltu gyda ni

Tsieina

Mae Tsieina yn arwain y byd mewn capasiti ffotofoltäig newydd wedi'i osod

cyhoeddwyd

on

Roedd galluoedd ffotofoltäig newydd a chyfanswm Tsieina wedi'u gosod wedi gosod y cyntaf yn y byd am saith a phum mlynedd yn olynol, yn y drefn honno, ar ddiwedd 2019, meddai Wang Bohua, is-gadeirydd ac ysgrifennydd cyffredinol Cymdeithas Diwydiant Ffotofoltäig Tsieina, yn ysgrifennu Ding Yiting, Pobl Daily Rhifyn Tramor.

Cyhoeddodd Wang y perfformiad yn 5ed Fforwm Diwydiant Ffotofoltäig Tsieina (CPIF) yn ddiweddar.

Mae cynhyrchiad y wlad o allu cynhyrchu silicon polycrystalline a modiwlau hefyd ar frig y byd am 9 a 13 blynedd yn olynol, ychwanegodd Wang, gan ddweud y byddai China yn dal i gadw ei chofnodion eleni.

Adroddir bod diwydiant ffotofoltäig Tsieina yn dal i gadw twf sefydlog yn nhri chwarter cyntaf eleni er gwaethaf effeithiau COVID-19 a chwymp masnach fyd-eang. Cynhyrchodd y wlad oddeutu 290,000 tunnell o silicon polycrystalline, i fyny 18.9 y cant o flwyddyn yn ôl. Roedd gallu cynhyrchu modiwlau yn fwy na 80 GW, gan ehangu 6.7 y cant flwyddyn ar ôl blwyddyn. Heblaw, gwelodd y wlad 18.7 GW o gapasiti ffotofoltäig newydd ei osod, i fyny 17 y cant o flwyddyn yn ôl, ac mae'r gallu cynhyrchu ffotofoltäig wedi taro dros 200 biliwn cilowat o oriau, 16.9 y cant yn fwy na hynny yn yr un cyfnod y llynedd.

Mae diwydiant ffotofoltäig Tsieina wedi sefydlu cadwyn ddiwydiannol gyflawn sy'n arwain y byd mewn technoleg, maint a chost, meddai Li Qionghui, cyfarwyddwr yr adran ymchwil ynni newydd yn Sefydliad Ymchwil Ynni Grid y Wladwriaeth. Yn ôl iddi, mae effeithlonrwydd cynhyrchu diwydiant ffotofoltäig Tsieina wedi torri cofnodion ers amseroedd, a gostyngodd cost systemau ffotofoltäig dros 90 y cant nag yn 2005.

"Mae mentrau Tsieineaidd wedi gwneud datblygiadau enfawr mewn technolegau ffotofoltäig a chost yn ystod y 10 mlynedd diwethaf. Gostyngodd pris wafer silicon i 3 yuan ($ 0.46) o tua 100 yuan ddegawd yn ôl, ac aeth pris y modiwl i lawr hefyd o 30 yuan y wat. ddeng mlynedd yn ôl i 1.7 yuan heddiw, "meddai Li Zhenguo, sylfaenydd ac arlywydd LONGi Group, cwmni technoleg solar mwyaf gwerthfawr y byd. Mae cost cynhyrchu ffotofoltäig hyd yn oed yn is na 0.1 yuan y cilowat mewn lleoedd â heulwen o ansawdd uchel, ychwanegodd.

Yn ôl ystadegau gan yr Asiantaeth Ynni Adnewyddadwy Rhyngwladol (IRENA), mae prisiau ffotofoltäig solar wedi gostwng 82% ers 2010 tra bod pŵer solar dwys wedi gostwng 47%. Mae costau ynni gwynt ar y tir ac ar y môr wedi gostwng 39% a 29%. Bydd y prisiau’n parhau i fynd yn is yn ystod y deng mlynedd nesaf, rhagwelodd yr asiantaeth.

Yn ystod y 9 mis cyntaf, roedd allforio modiwlau ffotofoltäig yn fwy na hynny yn ôl blwyddyn gan 52.3 GW, meddai Wang.

Ni effeithiwyd yn fawr ar ochr gyflenwi'r diwydiant ffotofoltäig gan fod Tsieina, y sylfaen gynhyrchu ffotofoltäig fwyaf, eisoes wedi rheoli lledaeniad COVID-19 ac wedi adfer ei chynhyrchiad diwydiannol yn llawn yn yr ail chwarter, Zhang Senri gyda Siambr Fasnach Tsieina ar gyfer Mewnforio ac Allforio Peiriannau a Chynhyrchion Electronig wrth y People's Daily. Cyfrannodd perfformiad cadarn y farchnad dramor ran fawr hefyd, ychwanegodd.

Disgwylir i gapasiti gosodedig blynyddol eleni aros ar yr un lefel â chynhwysedd y flwyddyn ddiwethaf oherwydd y galw poeth yn yr ail hanner, meddai, gan ychwanegu y gallai'r capasiti sydd newydd ei osod daro 110 i 120 GW. Mae'n debyg y bydd allforio cynhyrchion ffotofoltäig Tsieina yn tyfu dros 20% eleni, nododd.

"Mae'r farchnad ffotofoltäig fyd-eang ffyniannus yn duedd anghildroadwy, ac mae marchnadoedd enfawr sy'n dod i'r amlwg yn aros i gael eu harchwilio gan fentrau Tsieineaidd," meddai Zhang.

Wrth i fentrau wella eu gallu cyflenwi yn gyson a gwneud y gorau o gynhyrchion, bydd diwydiant ffotofoltäig Tsieina yn sicr o arwain ffordd lân o ynni pŵer byd-eang trwy ei strategaeth o "fynd yn fyd-eang."

Azerbaijan

Heddwch yn Ne'r Cawcasws sy'n hanfodol i ddatblygu cysylltiadau masnach rhwng yr UE a China

cyhoeddwyd

on

Mae llofnodi Cytundeb Cynhwysfawr yr UE-China ar Fuddsoddi yr wythnos diwethaf yn agor posibiliadau masnach newydd rhwng y ddau arweinydd economaidd byd-eang. Ac eto tan ddim ond mis yn ôl, yr unig lwybr masnach dros y tir hyfyw o China i Ewrop oedd trwy ganol Asia. Nawr, gyda diwedd y gwrthdaro yn Nagorno-Karabakh ym mis Tachwedd, gall agor llwybr cludo tir newydd ar draws De'r Cawcasws dorri amseroedd cludo nwyddau yn ddramatig o wythnosau i ddyddiau, yn ysgrifennu Ilham Nagiyev.

Ond os yw'r UE i elwa, rhaid iddo sicrhau bod yr heddwch yn dal. Er ei fod yn absennol yn ddiplomyddol yn y cadoediad cyfryngol ym mis Tachwedd, gall helpu i sefydlu sefydlogrwydd mewn rhanbarth sy'n hanfodol nid yn unig ar gyfer dyfnhau ei gysylltiadau masnach â Dwyrain Asia, ond hefyd ei ddiogelwch ynni. Nos Galan gwelwyd y gwerthiant masnachol cyntaf o nwy o Azerbaijan trwy Goridor Nwy'r De, saith mlynedd yn y lluniad, i Ewrop.

Mae hyn yn allweddol ar gyfer arallgyfeirio ynni'r UE, ond hefyd ar gyfer cyflenwi ynni glanach i wladwriaethau tramwy piblinell y Balcanau sy'n dal i ddibynnu ar lo am lawer o'i ynni. Mae'r llwybr at heddwch parhaol trwy law cydweithredu economaidd. Mae'r dasg o ailadeiladu'r rhanbarth y mae ymwahanwyr Armenaidd yn byw ynddo am bron i 30 mlynedd yn enfawr. Mae isadeiledd wedi dadfeilio, mae tir fferm yn fraenar ac mae rhai ardaloedd bellach yn hollol anghyfannedd. Er bod Azerbaijan yn wlad gyfoethog, mae angen i bartneriaid datblygu ddatblygu'n llawn yr hyn y gall y tiroedd hyn ei gynnig yn economaidd i'r byd.

Ond gyda rheolaeth Azerbaijan yn dychwelyd i diroedd rhyngwladol yn cael ei gydnabod fel ei lwybr ei hun, mae llwybr bellach wedi’i agor ar gyfer ail-normaleiddio cysylltiadau rhwng Azerbaijan ac Armenia, yn ogystal â ffyniant a rennir yn Karabakh. Mae hefyd yn agor y drws i fuddsoddwyr sefydliadol fel Banc Ailadeiladu a Datblygu Ewrop.

Tra'u bod o dan reolaeth gwahanyddion Armenaidd, roedd siarteri sefydliadol yn gwahardd sefydliadau rhag gweithredu yn y rhanbarth, o ystyried statws anadnabyddus y weinyddiaeth mewn cyfraith ryngwladol. Rhewodd hyn, yn ei dro, fuddsoddiad preifat. Heb unrhyw opsiynau eraill ar gael, daeth yr amgaead yn lle hynny yn ddibynnol ar gymorth neu fuddsoddiad o Armenia, gan gyfrif ei hun gyda'i heriau economaidd ei hun. Yn wir, os oedd unrhyw beth i gael ei allforio o'r rhanbarth a feddiannwyd ar y pryd, roedd yn rhaid iddo fynd i Armenia yn gyntaf i gael ei labelu'n anghyfreithlon “wedi'i wneud yn Armenia” cyn cael ei symud ymlaen.

Mae hyn ynddo'i hun yn amlwg yn aneffeithlon ac yn anghyfreithlon. Ond i gymhlethu materion, roedd integreiddiad Yerevan i'r economi fyd-eang yn denau: mae mwyafrif ei fasnach â Rwsia ac Iran; caeodd y ffiniau i Azerbaijan a Thwrci oherwydd ei gefnogaeth i'r ymwahanwyr a'r tiroedd dan feddiant. Wedi'i ryddhau o anghyfreithlondeb, gall hyn newid yn awr. Ac ardal aeddfed ar gyfer buddsoddi a datblygu - a lle mae'r UE mewn sefyllfa dda i gynorthwyo - yw amaethyddiaeth. Pan oedd Azerbaijan ac Armenia yn rhan o'r Undeb Sofietaidd, Karabakh oedd basged fara'r rhanbarth. Fel arweinydd byd-eang ar gyfer ffermio manwl, gallai'r UE ddarparu arbenigedd technegol a buddsoddiad i ddod â'r ardal yn ôl i gynhyrchu a gwella diogelwch bwyd unwaith eto i'r ddwy wlad, ond yn enwedig i Armenia, lle mae ansicrwydd bwyd yn 15%.

Gellir clustnodi cynnyrch hefyd i'w allforio i farchnad ehangach, yn enwedig Ewrop. Mae llwybrau cludo yn y rhanbarth yn rhedeg mewn llinellau gorgyffyrddol nid oherwydd daearyddiaeth, ond oherwydd y gwrthdaro a'i oblygiadau diplomyddol. Mae dychwelyd tiriogaeth ac ail-normaleiddio cysylltiadau yn addo cywiro hyn. Yna gellir nid yn unig Karabakh ond Armenia gael eu hailintegreiddio i economi ranbarthol y Cawcasws De a thu hwnt. Mae'r cyfle hwn mewn cydgrynhoad economaidd yn hanfodol ar gyfer dyfodol y rhanbarth.

Yn y pen draw, mae heddwch parhaol yn gofyn am gymod yn y dyfodol rhwng yr Armenia ac Azerbaijan. Ond os oes cyfle i gael ei rannu o gwmpas - nid yn unig ym myd amaeth, ond telathrebu, ynni adnewyddadwy ac echdynnu mwynau - mae'n dileu achos posib ffrithiant. Gorau po gyntaf y bydd dinasyddion yn dechrau teimlo cynhesrwydd ffyniant economaidd, y mwyaf tueddol y byddant o gefnogi'r setliad gwleidyddol a all ddod â phenderfyniad gwydn.

Er y gall yr UE deimlo ochr yn ochr pan drafodwyd y cadoediad yn bennaf yn ei absenoldeb, ni ddylai hyn ei atal rhag ymestyn llaw cydweithredu economaidd yn awr. Mae angen datblygu heddwch tymor hir. Ond maes o law, bydd y sefydlogrwydd y bydd hyn yn ei feithrin yn anfon ffyniant yn ôl i gyfeiriad Ewrop.

Ilham Nagiyev yw cadeirydd Sefydliad Odlar Yurdu yn y DU a chadeirydd cwmni amaethyddol blaenllaw yn Azerbaijan, Bine Agro.

Parhau Darllen

Tsieina

Mae grŵp trawsbleidiol o ASEau yn galw am weithredu dros arestiadau Hong Kong

cyhoeddwyd

on

Mae’r grŵp trawsbleidiol o gyd-gadeiryddion Grŵp Gwylio Hong Kong yn Senedd Ewrop wedi uno i gondemnio arestio dros 50 o wleidyddion, gweithredwyr a chyfreithwyr pan-ddemocrataidd Hong Kong a galw ar yr Arlywyddion Michel (Cyngor) a von der Leyen (Comisiwn Ewropeaidd), Uchel Gynrychiolydd yr UE Borrell, yn ogystal â llywodraethau aelod-wladwriaethau'r UE i weithredu ar frys.

Roedd y rhai a arestiwyd wedi cymryd rhan mewn prif bleidlais ar gyfer grwpiau o blaid democratiaeth y llynedd, gyda’r nod o sefyll yn etholiadau’r Cyngor Deddfwriaethol, a gafodd eu gohirio’n anghyfreithlon yn ddiweddarach. Mae'r rhai a arestiwyd wedi eu cyhuddo o 'wrthdroi' o dan Gyfraith Ddiogelwch Genedlaethol ddadleuol Hong Kong. Dywed yr ASEau bod hyn yn atgyfnerthu eu barn bod y gyfraith yn cael ei defnyddio i fynd i'r afael â phob math o wrthwynebiad gwleidyddol.

“Heddiw (6 Ionawr), mae arestiadau’n dangos, er gwaethaf condemniad rhyngwladol eang, bod awdurdodau Tsieineaidd a Hong Kong yn parhau i fod yn ddiamheuol yn eu penderfyniad i ddinistrio gweddillion olaf ymreolaeth, rhyddid a rheolaeth y gyfraith Hong Kong. Mae llywodraeth China yn torri'r Datganiad ar y Cyd Sino-Brydeinig yn glir ac yn gyson, cytundeb rhyngwladol sydd wedi'i gofrestru yn y Cenhedloedd Unedig.

“Rydym yn galw ar arweinwyr yr UE i anrhydeddu eu haddewidion yn y gorffennol i bobl Hong Kong, i gyflwyno protestiadau cryf a chyhoeddus gyda Gweriniaeth Pobl Tsieina (PRC) dros y weithred hon o ormes a’u dwyn mewn cof ym mhob agwedd ar ein perthynas â y PRC, i fentro i godi'r mater hwn yng Nghyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig, ac i ddechrau'r weithdrefn i gosbi o leiaf yn erbyn Carrie Lam o dan Fecanwaith Sancsiynau Hawliau Dynol Byd-eang newydd yr UE. Rydym yn apelio ar Aelod-wladwriaethau’r UE a’r gymuned ryngwladol i ddarparu polisi cychod bywyd ar gyfer democratiaid Hong Kong sy’n cael eu herlid. ”

Llofnodwyd y datganiad gan yr ASEau canlynol: Reinhard Bütikofer (Gwyrddion / EFA), Miriam Lexmann (EPP), Petras Austrevicius (Adnewyddu), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Anna Fotyga (ECR).

Parhau Darllen

Tsieina

Prifathro Ericsson yn mynd â ymladd Huawei i weinidog Sweden

cyhoeddwyd

on

Prif Swyddog Gweithredol Ericsson, Borje Ekholm (Yn y llun) yn ôl pob sôn, fe wnaeth lobïo gweinidog masnach dramor Sweden i helpu i wrthdroi gwaharddiad ar ddefnyddio offer Huawei a ZTE mewn rhwydweithiau 5G gweithredwyr lleol. Daeth y datguddiad trwy gyhoeddi cyfres o negeseuon testun a anfonwyd gan Ekholm at weinidog Sweden ar gyfer masnach dramor Anna Hallberg mewn papur newydd Newyddion Heddiw, yn ysgrifennu Chris Donkin.

Yn y negeseuon, fe wnaeth Ekholm wneud bygythiadau mawr ynghylch presenoldeb ei gwmni yn y farchnad gartref yn y dyfodol pe bai'r gwaharddiad yn mynd yn ei flaen.

Barn y weithrediaeth ar y cyfyngiadau a orfodwyd gan Awdurdod Post a Thelathrebu Sweden (PTS) ym mis Hydref 2020 wedi bod dim cyfrinach, gyda sawl datganiad cyhoeddus yn cefnogi delfrydau cystadlu am ddim a masnach ar draws marchnadoedd byd-eang.

In ddechrau mis Rhagfyr, Rhybuddiodd Ekholm fod effaith gwaharddiadau ar werthwyr penodol hefyd yn cario risg o ddarnio’r farchnad 5G a rhwystro arloesedd.

O dan reolau a amlinellwyd gan PTS rhaid i weithredwyr gael gwared ar yr offer ZTE a Huawei presennol erbyn dechrau 2025.

Cyn cyhoeddiad Sweden, a chan fod dyfalu yn cynyddu rôl gwerthwyr Tsieina wrth gyflwyno 5G mewn amryw o wledydd Ewropeaidd, daeth sibrydion i'r amlwg codi'r posibilrwydd o weithredu tebyg gan awdurdodau yn Tsieina yn erbyn Nokia ac Ericsson. Fodd bynnag, roedd y rhain gwadu yn ddiweddarach gan awdurdodau yn y wlad.

Mae gan Ericsson bresenoldeb sylweddol yn Tsieina a bydd yn awyddus i gadw'r wlad ar ei phen ei hun, ar ôl ennill contractau 5G gyda'r tri gweithredwr Tsieineaidd a sefydlu canolfannau gweithgynhyrchu ac Ymchwil a Datblygu yn y rhanbarth.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd