Cysylltu â ni

economi ddigidol

#DigitalServicesAct, #DigitalMarketsAct - Amser i'n democratiaeth ddal i fyny â thechnoleg, meddai Margrethe Vestager yng nghyfarfod llawn EESC

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Bydd mentrau sydd ar ddod gan y Comisiwn Ewropeaidd i reoleiddio gwasanaethau a marchnadoedd digidol yn sicrhau bod darparwyr yn cymryd cyfrifoldeb am y gwasanaethau maen nhw'n eu cynnig ac nad yw cewri digidol yn gosod eu rheolau eu hunain ar farchnadoedd Ewrop, meddai is-lywydd gweithredol y Comisiwn, Margrethe Vestager.

Bydd Deddf Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Ewropeaidd a’r Ddeddf Marchnadoedd Digidol, y disgwylir iddynt gael eu rhyddhau cyn bo hir, yn helpu democratiaeth Ewropeaidd i ddal i fyny gyda’r ugain mlynedd diwethaf o ddatblygiad digidol, gan ddiffinio sut y dylid darparu gwasanaethau digidol a marchnadoedd digidol yn gweithio, meddai Vestager ddoe (3 Rhagfyr) i gyfarfod llawn Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop yn ystod dadl ar A Ewrop sy'n addas ar gyfer yr oes ddigidol.

Pwysleisiodd Llywydd EESC, Christa Schweng, fod y trawsnewidiad digidol wedi dod yn bwysicach nag erioed fel un o ddau floc adeiladu adferiad Ewrop o argyfwng COVID-19, ynghyd â'r trawsnewidiad gwyrdd.

hysbyseb

Dyfynnodd llywydd EESC astudiaeth ddiweddar a amcangyfrifodd y gallai cyfraniad cronnus ychwanegol technolegau digidol newydd technolegau digidol newydd fod yn EUR 2030 triliwn yn yr UE erbyn 2.2 - sy'n cyfateb i Gynnyrch Mewnwladol Crynswth cyfun Sbaen a'r Iseldiroedd ar gyfer 2019.

Dywedodd Schweng: "Mae angen dull Ewropeaidd, sy'n canolbwyntio ar bobl, o ddigideiddio. Heb ymddiriedaeth y dinasyddion a'r busnesau ni fyddwn yn gallu bachu ar y cyfleoedd a gynigir gan ddigideiddio. I'r perwyl hwnnw, mae'n bwysig adeiladu Dataspace Ewropeaidd go iawn lle diogelir ein data a sicrheir preifatrwydd a hunanbenderfyniad. Mae angen i ni hefyd adeiladu sofraniaeth dechnolegol yr UE wrth gynnal masnach ddigidol fyd-eang. "

Amlinellodd Vestager elfennau allweddol strategaeth ddigidol y Comisiwn, ei ffocws ar ysgogi buddsoddiad preifat, ei ddibyniaeth ar fentrau blaenllaw (ar sgiliau digidol, gwasanaethau cyhoeddus digidol a seiberddiogelwch) ac adeiladu a defnyddio galluoedd digidol.

hysbyseb

"Nawr bydd y Ddeddf Gwasanaethau Digidol yn sicrhau bod darparwyr gwasanaethau digidol yn cymryd cyfrifoldeb ac yn atebol am y gwasanaethau maen nhw'n eu darparu ac y gellir ailadeiladu ymddiriedaeth," meddai Vestager. "Cynnwys a chynhyrchion anghyfreithlon ar-lein nad ydyn nhw'n cwrdd â'r rheolau sydd gennym ni ar gyfer cynhyrchion corfforol yw'r broblem. Dylai'r ddau fod yn sefydlog, a dylid eu gosod ar raddfa Ewropeaidd."

"Bydd y Ddeddf Marchnadoedd Digidol", aeth ymlaen i wneud sylw, "yn dweud wrth gwmnïau anferth: mae croeso i chi wneud busnes yn Ewrop, mae croeso i chi fod yn llwyddiannus, ond mae rhestr o bethau i'w gwneud a pheidio â gwneud. ' ts pan gyrhaeddwch y safle porthor hwnnw er mwyn i gystadleuaeth deg fod yno a gwasanaethu defnyddwyr yn y modd gorau posibl. Y pwynt sylfaenol yma yw y dylai'r farchnad ein gwasanaethu fel defnyddwyr a'n bod am gael technoleg y gallwn wir ymddiried ynddi. "

Dywedodd Stefano Mallia, llywydd Grŵp Cyflogwyr EESC: "Mae cyflogwyr Ewropeaidd yn cefnogi'n gryf y nod allweddol o adfer sofraniaeth ddigidol Ewrop. Ein barn gadarn yw mai buddsoddi mewn digideiddio yw'r ffordd orau i'r UE a'i aelod-wladwriaethau ddod allan o'r caledi economaidd presennol, cefnogi'r adferiad a chreu swyddi newydd. "

Lleisiodd gefnogaeth y gymuned fusnes i nod y Comisiwn o fuddsoddiad blynyddol o dros € 20 biliwn mewn AI dros y degawd nesaf, a dyfynnodd astudiaeth McKinsey a gyhoeddwyd o'r newydd yn dangos, er mai dim ond chwarter y busnesau yn fyd-eang sy'n adrodd am effaith llinell waelod o'r defnydd. o AI, ymddengys bod yr effaith honno'n dod yn bennaf o gynhyrchu refeniw newydd yn hytrach na lleihau costau - canfyddiad sy'n werth ei archwilio mewn trafodaethau rhwng y Comisiwn, y gymuned fusnes ac undebau llafur.

Dywedodd Oliver Röpke, llywydd Grŵp Gweithwyr EESC: "Fel cynrychiolwyr gweithwyr, rydym yn argyhoeddedig bod digideiddio yn gyfle y tu hwnt i'r pandemig presennol i gael gwell swyddi ac amodau gwaith. Fodd bynnag, mae angen rheolau clir a theg i atal digidol. llwyfannau rhag osgoi deddfwriaeth a chreu fersiwn ffôn clyfar o 19th cyfalafiaeth y ganrif. Er mwyn sicrhau y gallwn elwa'n llawn o botensial enfawr digideiddio, mae'n rhaid i ni gynnwys y partneriaid cymdeithasol yn llawn trwy fframwaith clir gyda gwybodaeth, hawliau ymgynghori a chyfranogi gweithwyr wedi'u hymgorffori ar bob lefel. "

Dywedodd hefyd fod dod o hyd i ffyrdd teg ac effeithiol o drethu’r economi ddigidol yn lasbrint sylfaenol i sicrhau ailddosbarthu cyfoeth yn iawn wrth i dechnolegau newydd ddatblygu a robotiaeth ledaenu.

Pwysleisiodd Seamus Boland, llywydd Grŵp Amrywiaeth Ewrop EESC, fod y pandemig wedi datgelu a gwaddodi digideiddio ein bywydau ac ar yr un pryd wedi dod â sefyllfa pobl nad oeddent yn gwybod sut i ddefnyddio'r dechnoleg i'r amlwg.

"Rhaid cwblhau digideiddio mewn ffordd sy'n deg ac sy'n dod â phawb gydag ef," meddai. "Credaf yn gryf y bydd Ewrop yn llwyddo i reoli'r trawsnewidiad i'r oes ddigidol os ydym yn adeiladu ar ein cryfderau ac ar ein gwerthoedd. Mae pob llygad ar Ewrop i arwain y ffordd honno, fel bod rheoliadau'r UE yn dod yn safon fyd-eang. Felly y mae nid yn unig am wneud 'Ewrop yn addas ar gyfer yr oes ddigidol', mae hefyd yn ymwneud â gwneud yr 'oes ddigidol yn addas ar gyfer Ewrop a'r byd'. "

economi ddigidol

Mae'r Comisiwn yn cynnig Llwybr i'r Degawd Digidol i gyflawni trawsnewidiad digidol yr UE erbyn 2030

cyhoeddwyd

on

Ar 15 Medi, cynigiodd y Comisiwn Lwybr i'r Degawd Digidol, cynllun pendant i gyflawni trawsnewidiad digidol ein cymdeithas a'n heconomi erbyn 2030. Bydd y Llwybr arfaethedig i'r Degawd Digidol yn cyfieithu uchelgeisiau digidol yr UE ar gyfer 2030 i mewn i fecanwaith dosbarthu concrit. Bydd yn sefydlu fframwaith llywodraethu yn seiliedig ar fecanwaith cydweithredu blynyddol gyda'r Aelod-wladwriaethau i gyrraedd 2030 Targedau Degawd Digidol ar lefel yr Undeb ym meysydd sgiliau digidol, isadeileddau digidol, digideiddio busnesau a gwasanaethau cyhoeddus. Mae hefyd yn anelu at nodi a gweithredu prosiectau digidol ar raddfa fawr sy'n cynnwys y Comisiwn a'r Aelod-wladwriaethau. Amlygodd y pandemig y rôl ganolog y mae technoleg ddigidol yn ei chwarae wrth adeiladu dyfodol cynaliadwy a llewyrchus. Yn benodol, datgelodd yr argyfwng raniad rhwng busnesau digidol addas a'r rhai sydd eto i fabwysiadu datrysiadau digidol, ac amlygodd y bwlch rhwng ardaloedd trefol, gwledig ac anghysbell sydd â chysylltiad da. Mae digideiddio yn cynnig llawer o gyfleoedd newydd ar y farchnad Ewropeaidd, lle arhosodd mwy na 500,000 o swyddi gwag ar gyfer seiberddiogelwch ac arbenigwyr data yn 2020. Yn unol â gwerthoedd Ewropeaidd, dylai'r Llwybr i'r Degawd Digidol atgyfnerthu ein harweiniad digidol a hyrwyddo polisïau digidol cynaliadwy sy'n canolbwyntio ar bobl. grymuso dinasyddion a busnesau. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn hyn Datganiad i'r wasg, Holi ac Ateb a Taflen ffeithiau. Mae Cyfeiriad Cyflwr yr Undeb yr Arlywydd von der Leyen hefyd ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

economi ddigidol

Ewro digidol: Mae'r Comisiwn yn croesawu lansiad y prosiect ewro digidol gan yr ECB

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn yn croesawu'r penderfyniad a wnaed gan Gyngor Llywodraethu Banc Canolog Ewrop (ECB) i lansio'r prosiect ewro digidol a dechrau ei gyfnod ymchwilio. Bydd y cam hwn yn edrych ar amrywiol opsiynau dylunio, gofynion defnyddwyr ac ar sut y gallai cyfryngwyr ariannol ddarparu gwasanaethau sy'n adeiladu ar ewro digidol. Byddai'r ewro digidol, ffurf ddigidol o arian banc canolog, yn cynnig mwy o ddewis i ddefnyddwyr a busnesau mewn sefyllfaoedd lle na ellir defnyddio arian corfforol. Byddai'n cefnogi sector taliadau integredig iawn i ymateb i anghenion talu newydd yn Ewrop.

Gan ystyried digideiddio, newidiadau cyflym yn y dirwedd taliadau ac ymddangosiad crypto-asedau, byddai'r ewro digidol yn ategu arian parod, a ddylai aros ar gael yn eang ac yn ddefnyddiol. Byddai'n cefnogi nifer o amcanion polisi a nodwyd yn ehangach y Comisiwn cyllid digidol a strategaethau taliadau manwerthu gan gynnwys digideiddio economi Ewrop, cynyddu rôl ryngwladol yr ewro a chefnogi ymreolaeth strategol agored yr UE. Yn seiliedig ar y cydweithrediad technegol gyda'r ECB a gychwynnwyd ym mis Ionawr, bydd y Comisiwn yn parhau i weithio'n agos gyda'r ECB a sefydliadau'r UE trwy gydol y cam ymchwilio wrth ddadansoddi a phrofi'r amrywiol opsiynau dylunio o ystyried amcanion polisi.

hysbyseb

Parhau Darllen

economi ddigidol

Lansiwyd adnodd digidol newydd i gefnogi iechyd, gofal cymdeithasol ac arloesedd diwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyflawni Arloesedd yn adnodd newydd a ddatblygwyd gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru i lywio ac arwain y rhai sy'n gweithio ar draws arloesedd diwydiant, iechyd a gofal cymdeithasol. Mae'n crynhoi ymchwil allweddol, yn darparu mewnwelediadau beirniadol ac yn cyflwyno safbwyntiau newydd gan arweinwyr meddwl traws-sector.

Mae'r adnodd digidol newydd hwn yn adolygu'r cyfoeth o wybodaeth sydd ar gael am arloesi ym maes iechyd a gofal cymdeithasol i arfogi'r rhai sydd ei angen gyda'r wybodaeth fwyaf perthnasol a phwysig. Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru wedi gweithio'n agos gyda chyfranwyr sy'n rhychwantu iechyd, diwydiant, y byd academaidd a gofal cymdeithasol gan ddarparu mewnbwn.

Mae llawer o randdeiliaid o'r farn bod arloesi yn hanfodol ar gyfer catalyddu newid ledled y system a gwneud gwahaniaeth i gleifion a phobl. Canfu arolwg diweddar a gomisiynwyd gan Hub Gwyddorau Bywyd Cymru ar gyfer Beaufort Research fod 97% o iechyd a gofal cymdeithasol yn ystyried bod arloesi yn bwysig iawn, ochr yn ochr â 91% o ddiwydiant.

hysbyseb

Fodd bynnag, gall rhwystrau wneud arloesi yn anoddach, gan gynnwys diffyg iaith gyffredin, adnoddau ac ymgysylltu traws-sector. Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru wedi creu'r adnodd Cyflawni Arloesi i helpu i fynd i'r afael â'r heriau hyn, gan nodi atebion ac atebion sy'n seiliedig ar dystiolaeth i helpu i lywio'r ecosystem arloesi a gwrthsefyll ein systemau iechyd a gofal cymdeithasol yn y dyfodol.

Disgwylir i'r adnodd gael ei ddiweddaru'n rheolaidd gyda deunydd newydd, a bydd yn lansio gyda:

Dywedodd Cari-Anne Quinn, Prif Swyddog Gweithredol Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru: “Gall yr adnodd newydd hwn chwarae rhan allweddol wrth helpu rhanddeiliaid o bob cefndir i lywio’r ecosystemau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru a thu hwnt. Mae arloeswyr yn allweddol i drawsnewid iechyd, gofal a lles ar raddfa fawr yng Nghymru a bydd yr adnodd hwn yn eu cefnogi i gyflawni hyn. ”

hysbyseb

Dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan: “Mae arloesi yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi ein sectorau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru i gyflwyno syniadau a thechnolegau newydd mewn partneriaeth â diwydiant. Rwy'n croesawu adnodd newydd 'Cyflawni Arloesedd' Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru fel offeryn allweddol i arloeswyr sy'n gweithio i oresgyn heriau go iawn a bachu ar gyfleoedd newydd cyffrous. Pan wnaethon ni sefydlu ac ariannu Hwb Gwyddor Bywyd Cymru, roedd arloesi wrth wraidd ei ethos - mae'r ethos hwn wedi chwarae rhan allweddol yn ein hadferiad a'n hymateb i effaith COVID-19. "

Dywedodd Dr. Chris Subbe, Ymgynghorydd Meddygaeth Gofal Acíwt, Anadlol a Chritigol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac Uwch Ddarlithydd Clinigol ym Mhrifysgol Bangor: “Roeddwn yn falch iawn o gyfrannu at yr adnodd Cyflawni Arloesedd trwy archwilio pwysigrwydd gwneud arloesi yn arfer bob dydd.

Yn yr amser hwn o bwysau eithriadol ar ein gallu i ddarparu gofal o safon mae angen i ni ddod o hyd i ffyrdd o ddatblygu talent a syniadau o ble bynnag y dônt. Dylai'r adnodd newydd hwn rymuso arloeswyr amlddisgyblaethol o gefndiroedd diwydiant a gofal iechyd gyda'r wybodaeth, y cyd-destun a'r iaith sy'n ofynnol. "

Dywedodd Darren Hughes, Cyfarwyddwr Cydffederasiwn GIG Cymru: “Rydym yn croesawu’r adnodd Cyflawni Arloesi newydd gan Hyb Gwyddorau Bywyd Cymru, gan ein bod wedi gweld effaith arloesi a thrawsnewid gwasanaeth mewn ymateb i bandemig Covid-19. Mae'r adnodd yn cefnogi dealltwriaeth ddyfnach o arloesi ac yn ategu ein hadroddiad amlasiantaethol a baratowyd gan Brifysgol Abertawe, Adroddiad Astudiaeth Arloesi a Thrawsnewid GIG Cymru COVID-19, sy'n tynnu o sylfaen dystiolaeth helaeth o brofiadau staff o bob rhan o GIG Cymru, gan archwilio pam a sut y gwnaethant arloesi ac edrych ar argymhellion ymarferol i hyrwyddo'r agenda hon.

“Wrth i ni gychwyn ar adferiad, mae'n hanfodol ein bod yn manteisio ar gyfle i wella darpariaeth gwasanaeth, effeithlonrwydd, canlyniadau cleifion, lles staff, ac annog diwylliant o ddysgu a rhannu arfer gorau ar draws ffiniau sefydliadol.”

Daw'r adnodd ar adeg gyffrous ar gyfer arloesi yng Nghymru, gyda lansiad yr Academïau Dysgu Dwys yn gynharach yn 2021. Y cyntaf o'u math yn y byd, mae'r academïau blaenllaw hyn sy'n arwain y byd yn cyflwyno cyrsiau dysgedig sy'n canolbwyntio ar arloesi, ymchwil ac ymgynghoriaeth bwrpasol gwasanaethau, gyda Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn cefnogi partneriaid perthnasol.

Os hoffech chi archwilio'r adnodd Cyflawni Arloesedd, cliciwch yma

Am Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Nod Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yw gwneud Cymru yn lle dewis ar gyfer arloesi iechyd, gofal a lles. Rydym yn helpu i hyrwyddo arloesedd a chreu cydweithredu ystyrlon rhwng diwydiant, iechyd, gofal cymdeithasol, y llywodraeth a sefydliadau ymchwil.

Rydym am helpu i drawsnewid iechyd a lles economaidd y genedl:

  • Cyflymu datblygiad a mabwysiadu atebion arloesol sy'n cefnogi anghenion iechyd a gofal cymdeithasol Cymru, a;
  • partneru â diwydiant i hyrwyddo gwelliant economaidd ar draws y sector gwyddorau bywyd a sbarduno twf busnes a swyddi yng Nghymru.

Rydym yn gwneud hyn trwy weithio'n agos gyda chydweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol i ddeall yr heriau a'r pwysau y gallai sefydliad eu hwynebu. Ar ôl ein nodi, rydym wedyn yn gweithio gyda diwydiant i helpu i ddod o hyd i atebion arloesol a'u cefnogi i ymateb yn ystwyth i'r heriau hyn.

Mae ein tîm yn darparu cyngor, cyfeiriadau a chefnogaeth bwrpasol i gyflymu pob taith arloesi, p'un a yw'n cefnogi clinigwr gyda syniad disglair neu'n sefydliad gwyddorau bywyd rhyngwladol.

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn helpu i gataleiddio newid ledled y system trwy gynnull a threfnu ecosystem arloesi traws-sector. Mae'r cysylltiadau hyn yn ein galluogi i greu cyfleoedd rhwydweithio a chyfateb gwerthfawr.

I ddarganfod mwy, cliciwch yma.

Ynglŷn â'r adnodd Cyflawni Arloesedd

Mae'r adnodd yn lansio gyda:

  • Wyth Mewnwelediad ar gyfer Cyflawni Arloesedd- erthygl yn coladu mewnwelediadau a themâu allweddol o bob rhan o'r adnodd.
  • Cyfeiriadur crynhoi cefnogaeth a sefydliadau sydd ar gael yng Nghymru.
  • A adolygiad naratif tystiolaeth a llenyddiaeth arloesi.
  • A adolygiad polisi o agwedd llywodraeth Cymru tuag at arloesi.
  • Blogiau awdur gan arweinwyr o bob rhan o iechyd, diwydiant a gofal cymdeithasol sy'n canolbwyntio ar arloesi.
  • Podlediadau lle mae arweinwyr meddwl yn trafod heriau a chyfleoedd arloesi.

Cyfeirnod yr Arolwg:

"Canfu arolwg diweddar a gomisiynwyd gan Hub Gwyddorau Bywyd Cymru ar gyfer Ymchwil Beaufort fod 97% o iechyd a gofal cymdeithasol yn ystyried bod arloesi yn bwysig iawn, ochr yn ochr â 91% o ddiwydiant. ”

Comisiynwyd Beaufort Research gan Hub Gwyddorau Bywyd Cymru i gynnal arolwg dienw i ganfyddiadau rhanddeiliaid traws-sector o amgylch y sefydliad a'r sector gwyddorau bywyd ehangach yn gynnar yn 2021. Gwnaed hyn i helpu i lywio cyfeiriad strategol Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn y dyfodol.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd