Cysylltu â ni

Belarws

Belarus: A fydd newidiadau?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Belarus wedi cael ei siglo gan brotestiadau ers bron i bedwar mis. Ers yr etholiad arlywyddol dadleuol ar 9 Awst, nid yw’r wrthblaid wedi rhoi’r gorau i fynnu newidiadau yn y wlad. Mae'n amlwg i bawb bod yn rhaid i Lukashenko, sydd wedi rheoli'r wlad ers 26 mlynedd, adael. Ond nid yw hyn yn digwydd eto. Ym mhrif ddinasoedd Belarus, trefnir ralïau torfol yn rheolaidd, y mae'r awdurdodau'n eu gwasgaru. Mae cannoedd o bobl yn cael eu harestio, ac mae delweddau o'r gwrthdaro ar wrthdystiadau wedi dod yn gyfarwydd ar sgriniau teledu y byd, yn ysgrifennu Alex Ivanov, gohebydd Moscow.

Mae Ewrop ac America eisoes wedi gosod pob cosb bosibl yn erbyn Minsk ac yn dweud yn gyson bod y llywodraeth yn y wlad yn anghyfreithlon. Fodd bynnag, nid oes unrhyw newid gwirioneddol. Mae'r holl gymdogion wedi troi yn erbyn Belarus, ac mae arweinydd anffurfiol y protestiadau - Tikhanovskaya - eisoes wedi dod yn gymeriad mwy poblogaidd yn y cyfryngau na'r Arlywydd anorchfygol Trump.

Beth sy'n digwydd mewn gwirionedd yn y wlad fach hon, lle mae'r bobl yn chwilio'n gyson am ffyrdd i sefydlu bywyd gwell a gosod trefn newydd yn eu gwladwriaeth?

hysbyseb

Mae Belarus yn gyn-Weriniaeth yr Ymerodraeth Sofietaidd a fu unwaith yn fawr, a ddaeth yn rhan o'r ddaearyddiaeth ryngwladol a'r system wleidyddol diolch i lawdriniaeth geopolitical fedrus yr arweinwyr Sofietaidd a greodd yr Undeb Sofietaidd ar ôl chwyldro Comiwnyddol 1917.

Prin y gall hanes y byd ragweld yn sicr a fyddai cronicl y byd erioed wedi gwybod am wledydd fel Belarus, yr Wcrain, Moldofa, a llawer o rannau eraill o'r hen Undeb Sofietaidd pe na bai Ymerodraeth Rwseg wedi cwympo. Nid yw hyn yn sarhaus o gwbl i'r gwledydd hyn, dim ond realiti yw hyn. Nawr mae'n rhan o'r geopolitig y mae'n rhaid i bawb ei ystyried a chymryd yn ganiataol. Nid yw hanes yn gwybod y naws ddarostyngedig. Beth ddigwyddodd, digwyddodd, ac ni allwch fynd yn ôl.

Mae Belarus yn mynd trwy gam anodd iawn yn ei ddatblygiad. Yn anffodus, nid yw'r rhan fwyaf o'i chymdogion yn deall hyn ac yn ceisio cymhwyso cynlluniau safonol a mecanweithiau dylanwad i'r wlad. Nid oes unrhyw un yn ceisio deall teimladau pobl y wlad fach hon, sydd â phoblogaeth o lai na 10 miliwn o bobl, ac sy'n deall yr hyn maen nhw ei eisiau mewn gwirionedd.

hysbyseb

Mae Belarus wedi dod yn wystl i gwymp yr hen Undeb Sofietaidd i raddau helaeth. Yn 1991, nid oedd gan y wladwriaeth ôl-Sofietaidd newydd hon yr elfennau angenrheidiol o annibyniaeth a sylfeini democrataidd eto. Cafodd hyn i gyd effaith sylweddol ar y ffaith bod pŵer y wladwriaeth wedi dychwelyd yn bennaf i'r dulliau blaenorol o reoli awdurdodaidd, ymhell o egwyddorion economi marchnad a dulliau llywodraeth ddemocrataidd.

Nawr mae'r wlad yn chwilio am ei hunaniaeth. Nid yw hyn yn hawdd. Yn anffodus, mae'r wlad yn wynebu llawer o bwysau allanol. Mae gormod o chwaraewyr tramor yn ceisio cynnig eu ffyrdd eu hunain allan o'r argyfwng i Belarus, sy'n annhebygol o helpu'r lluoedd democrataidd yn y wlad.

Mae hefyd yn amlwg bod Lukashenko yn ceisio cynnal ei safle ac yn glynu wrth rym. Mae wedi cefnu ar rethreg gwrth-Rwsiaidd garw ers amser maith ac mae'n ceisio dangos teyrngarwch i Moscow. Yn rhannol, mae'n llwyddo. Yn ddiweddar ymwelodd Gweinidog Materion Tramor Rwsia Sergei Lavrov â Minsk. Gwnaed datganiadau ynghylch parodrwydd i ddyfnhau cydweithrediad dwyochrog.

Yn Rwsia, sydd ei hun yn wynebu pwysau rhyngwladol digynsail dros achos Navalny, Nord Stream 2, Iran, yr Wcrain a honiadau eraill, ymddengys bod undod o Belarus yn fuddiol. Ond dim ond ar yr olwg gyntaf mae hyn. Mae'r Kremlin yn annhebygol o fod yn fodlon ag argyfwng system yn ei gynghreiriad agosaf yn y dyfodol agos. Er bod Moscow yn benderfynol o'r tu allan i gefnogi Minsk yn ei wrthwynebiad i'r Gorllewin, nid yw hyn yn wir mewn termau strategol.

Nid oes amheuaeth y bydd Rwsia yn parhau i gefnogi Belarus. Mae'n hollol sicr y bydd Moscow yn gwrthsefyll ymdrechion i ysgogi unrhyw "chwyldroadau lliw" yng ngwlad ei chymydog.

Fodd bynnag, mae'n debygol y penderfynir tynged Lukashenko o fewn fframwaith trosglwyddo pŵer yn wâr, gan fod yr holl amodau ar gyfer hyn eisoes yn aeddfed.

Belarws

Sancsiynau rhyngwladol: Hawdd eu camgymhwyso ac yn anodd eu gwrthdroi

cyhoeddwyd

on

Ym mis Mehefin eleni, ar ôl i lywodraeth Lukashenko orfodi hedfan Ryanair ym Minsk, yr UE cyhoeddodd y byddai 78 o bobl a saith endid yn cael eu hychwanegu at eu cosbau yn erbyn Belarus. Yn dilyn yr un peth ddydd Llun yma (13 Medi), llywodraeth y DU gosod llu o gyfyngiadau masnach, ariannol a hedfan mewn ymateb i gam-drin cyfundrefn Lukashenko. Un cynhwysiad dadleuol yn y ddwy rownd o sancsiynau oedd Mikhail Gutseriev, yr entrepreneur a dyngarwr o Rwseg, sydd â diddordebau busnes yn y sectorau ynni a lletygarwch Belarwsia. Mae llawer wedi bod yn ddryslyd pam mae Gutseriev, fel dyn busnes â buddsoddiadau ledled y byd, wedi'i dargedu mewn cysylltiad â'i ran gymharol gyfyngedig ym Melarus. Mae ei achos hefyd wedi codi cwestiynau ehangach ac wedi cychwyn dadl am effeithiolrwydd sancsiynau sy'n rhoi euogrwydd trwy gysylltiad, yn hytrach na chosbi torwyr deddfau hysbys, yn ysgrifennu Colin Stevens.

'Mesurau cyfyngol' yr UE

Gan ddechrau gyda dull yr UE, mae gan y bloc broses sydd wedi'i hen sefydlu ar gyfer gweithredu 'mesurau cyfyngol', prif offeryn ei Bolisi Tramor a Diogelwch Cyffredin (CFSP). Mae gan sancsiynau Ewropeaidd pedwar amcan allweddol: diogelu buddiannau a diogelwch yr UE, gwarchod yr heddwch, cefnogi democratiaeth a hawliau dynol, a chryfhau diogelwch rhyngwladol. Os gosodir sancsiynau, gallant ddisgyn ar lywodraethau, cwmnïau, grwpiau neu sefydliadau, ac unigolion. O ran cadarnhau, cynrychiolydd Materion Tramor a Diogelwch yr UE, a’r Comisiwn Ewropeaidd, yn gwneud cynnig cosb ar y cyd, y mae’r Cyngor Ewropeaidd yn pleidleisio arno wedyn. Os caiff y bleidlais ei phasio, bydd llys yr UE wedyn yn penderfynu a yw'r mesur yn amddiffyn 'hawliau dynol a rhyddid sylfaenol, yn enwedig y broses ddyledus a'r hawl i gael datrysiad effeithiol'. Sylwch fod Senedd Ewrop, siambr yr UE a etholwyd yn ddemocrataidd, yn cael gwybod am yr achos ond ni all wrthod na chadarnhau'r sancsiynau.

hysbyseb

Anhawster gwneud cais

Wrth ychwanegu unigolyn neu endid at eu rhestr sancsiynau, mae'r UE yn nodi pam eu bod o'r farn bod y mesur yn briodol. Gan ddychwelyd at achos dadleuol Mikhail Gutseriev, mae gan y bloc wedi'i gyhuddo Gutseriev o 'elwa o gyfundrefn Lukashenko a'i gefnogi'. Maen nhw'n ei ddisgrifio fel 'ffrind hir-amser' yr Arlywydd, gyda'r gwn ysmygu tybiedig ddwywaith pan gadarnhawyd bod y ddau ddyn yn yr un cyffiniau. Roedd y cyntaf yn agoriad eglwys Uniongred newydd, yr oedd Gutseriev wedi'i noddi, a'r ail yn ystod rhegi Lukashenko fel Arlywydd, yr hyn y mae'r UE yn ei ddisgrifio fel digwyddiad 'cyfrinachol', er iddo gael ei ddarlledu ar y teledu a bod yn agored iddo y cyhoedd. Yr UE hefyd adroddiadau bod Lukashenko unwaith wedi diolch i Gutseriev am yr arian a roddodd i elusennau Belarwsia a'r biliynau o ddoleri yr oedd wedi'u buddsoddi yn y wlad.

Gan gymryd cam yn ôl, mae'n amlwg bod yr UE yn gweithio ar sail euogrwydd trwy gysylltiad - mae Gutseriev wedi bod yn orbit Lukashenko, ergo mae'n gefnogwr i'w drefn. Fodd bynnag, y broblem gyda dull yr UE yw nad oes llawer o dystiolaeth galed o agosrwydd gwirioneddol rhwng y ddau ddyn. Beth sydd yna i ddweud na wnaeth Gutseriev gynnal perthynas waith gyda'r Arlywydd yn unig fel y gallai barhau i fuddsoddi a rhedeg ei fusnesau ym Melarus? Mewn cyfathrebiad yn egluro ei broses fewnol, y Comisiwn Ewropeaidd Dywed bod mesurau cyfyngol yn cael eu gorfodi 'i sicrhau newid mewn gweithgaredd polisi ... gan endidau neu unigolion'. Mae newid polisi niweidiol yn ddymunol wrth gwrs, ond rhaid i'r UE fod yn ofalus i beidio â chymell y grŵp bach o fuddsoddwyr sy'n cymryd y risg o weithredu mewn gwledydd incwm isel sydd ag arweinwyr ansefydlog, a rhoi rhoddion elusennol iddynt.

hysbyseb

Sefyllfa'r DU

O ystyried yr anfantais bosibl hon yn eu hymagwedd, heb os, bydd yr UE wedi bod yn falch bod llywodraeth Prydain yn yr un modd wedi targedu Lukashenko a'r rhai y bernir eu bod yn agos ato. Dominic Raab, yr Ysgrifennydd Tramor, wedi'i gyhuddo Llywydd Belarwsia o falu democratiaeth ac amlinellodd y byddai camau yn cael eu cymryd yn erbyn diwydiannau'r wladwriaeth a chwmnïau awyrofod y wlad. Yn gyffredinol, mae gan broses sancsiynu'r DU amcanion tebyg i rai'r UE, ac mae'n ffafrio mesurau masnach ac ariannol, fel gwaharddiadau arfau a rhewi asedau. Fel eu partneriaid yn Ewrop, bydd llywodraeth Prydain yn gobeithio y gallant newid polisïau ac ymagwedd Lukashenko, heb beri niwed economaidd diangen i Belarwsiaid cyffredin. Ac eto mae hanes yn dangos bod dod o hyd i'r cydbwysedd hwn ymhell o fod yn hawdd. Gan fynd yn ôl i ddechrau'r 2000au, llywodraeth Prydain a'r UE gosod sancsiynau ar Belarus a Zimbabwe, ac ar eu elites cyfoethog. A barnu yn ôl swyddi’r ddwy wlad yn awr, gyda Belarus o dan Lukashenko, a Zimbabwe yn dal i gael eu difetha gan wae economaidd a gwrthdaro mewnol, byddai rhywun yn pwyso’n galed i ddweud bod dull o’r fath wedi bod yn llwyddiant.

Cael pethau'n iawn

Er tegwch i'r UE a'r DU, maent wedi egluro eu bod am osgoi canlyniadau niweidiol i'r rhai nad ydynt yn gyfrifol am y polisïau a'r camau dan sylw. Fodd bynnag, trwy briodoli sancsiynau ar sail euogrwydd trwy gysylltiad, mae'r ddwy ochr yn rhedeg y risg o wneud yn union hynny. Dywedodd Hassan Blasim, y cyfarwyddwr ffilm enwog Cwrdaidd a ffodd o drefn Saddam Hussein, fod sancsiynau economaidd y Gorllewin yn golygu bod 'bywyd bron yn farw' yn Irac yn y 1990au. Yn fwy na hynny, goresgyniad hynod ddadleuol ydoedd, nid y drefn sancsiynau, a arweiniodd at gwymp Hussein yn y pen draw. Efallai bod diplomyddion y gorllewin yn ceisio eu gorau i osgoi gwneud difrod tebyg heddiw, ond dylent fod yn ofalus i beidio â thanseilio’r buddsoddiad a’r fenter, anadl einioes unrhyw economi, y bydd angen i Belarus eu hailadeiladu yn y dyfodol.

Parhau Darllen

Belarws

Belarus: Dedfrydu Marya Kaliesnikava a Maksim Znak

cyhoeddwyd

on

Heddiw (6 Medi) yng ngharcharorion gwleidyddol Minsk dedfrydwyd Marya Kaliesnikava a Maksim Znak i 11 a 10 mlynedd yn y carchar yn y drefn honno. Ym mis Awst 2020, daeth Marya Kaliesnikava, ynghyd â Ms Tsikhanouskaya a Ms Tsepkalo, yn symbol o'r mudiad dros Belarus democrataidd. Mewn achos y tu ôl i ddrysau caeedig, ynghyd â chyfreithiwr amlwg, Mr Znak, fe’i profwyd ar gyhuddiadau di-sail o “gynllwynio i gipio pŵer y wladwriaeth mewn ffordd anghyfansoddiadol”, “gan alw am gamau sydd â’r nod o niweidio diogelwch cenedlaethol Belarus trwy ei ddefnyddio y cyfryngau a’r rhyngrwyd ”a“ sefydlu ac arwain a grŵp eithafol ”.

Mewn datganiad dywedodd Gwasanaeth Gweithredu Allanol yr UE: "Mae'r UE yn gresynu at yr amarch di-flewyn-ar-dafod parhaus gan gyfundrefn Minsk at hawliau dynol a rhyddid sylfaenol pobl Belarus. Mae'r UE hefyd yn ailadrodd ei alwadau am ryddhau pob gwleidyddol ar unwaith ac yn ddiamod. carcharorion ym Melarus (sydd bellach yn fwy na 650), gan gynnwys Ms Kaliesnikava a Mr Znak, newyddiadurwyr a'r holl bobl sydd y tu ôl i fariau am arfer eu hawliau. Rhaid i Belarus gadw at ei hymrwymiadau a'i rwymedigaethau rhyngwladol o fewn y Cenhedloedd Unedig ac OSCE. Bydd yr UE yn parhau ei ymdrechion i hyrwyddo atebolrwydd am y gormes creulon gan awdurdodau Belarwsia. "

hysbyseb

Parhau Darllen

Belarws

Gwlad Pwyl yn datgan cyflwr argyfwng ar ffin Belarus yng nghanol ymchwydd mudol

cyhoeddwyd

on

By

Mae swyddogion gwarchod ffiniau Gwlad Pwyl yn gwarchod wrth ymyl grŵp o ymfudwyr sydd wedi'u sowndio ar y ffin rhwng Belarus a Gwlad Pwyl ger pentref Usnarz Gorny, Gwlad Pwyl Medi 1, 2021. REUTERS / Kacper Pempel

Cyhoeddodd Gwlad Pwyl gyflwr o argyfwng mewn dau ranbarth sy’n ffinio â Belarus yr wythnos diwethaf yn dilyn ymchwydd o fudo anghyfreithlon y mae Warsaw wedi’i feio ar ei chymydog, ysgrifennu Alan Charlish, Pawel Florkiewicz, Joanna Plucinska, Alicja Ptak, Anna Koper a Matthias Williams, Reuters.

Mae Gwlad Pwyl a’r Undeb Ewropeaidd wedi cyhuddo Arlywydd Belarwsia Alexander Lukashenko o annog cannoedd o ymfudwyr i groesi i diriogaeth Gwlad Pwyl i roi pwysau ar y bloc dros sancsiynau y mae wedi’u gosod ar Minsk.

hysbyseb

Roedd y gorchymyn brys - y cyntaf o’i fath yng Ngwlad Pwyl ers amseroedd comiwnyddol - yn gwahardd crynoadau torfol ac yn cyfyngu ar symudiadau pobl mewn llain o dir 3-km (2 filltir) o ddyfnder ar hyd y ffin am 30 diwrnod, meddai’r llywodraeth.

Dywedodd grwpiau cymorth sy’n gweithio gydag ymfudwyr y bu cynnydd eisoes yn heddlu Gwlad Pwyl a cherbydau arfog yn yr ardal yn ystod y dyddiau diwethaf, a’u bod yn poeni y byddai’r gorchymyn yn cyfyngu ar eu gwaith ac yn gadael ffoaduriaid yn sownd.

"Mae'r awyrgylch yn dreisgar ar y cyfan, mae milwyr arfog mewn lifrai ym mhobman ... mae'n fy atgoffa o ryfel," meddai Marta Anna Kurzyniec, un o drigolion tref ffiniol Gwlad Pwyl, Krynki, wrth Reuters

hysbyseb

Dechreuodd Gwlad Pwyl adeiladu ffens weiren bigog yr wythnos diwethaf i ffrwyno llif ymfudwyr o wledydd fel Irac ac Affghanistan.

Gosododd yr UE sancsiynau economaidd ar Belarus yn dilyn etholiad yr oedd anghydfod yn ei gylch ym mis Awst 2020 a gwrthdrawiad ar yr wrthblaid, a dywed bod Lukashenko wedi annog mewnfudwyr yn fwriadol i groesi i Wlad Pwyl, Latfia a Lithwania i ddial.

Fe wnaeth Gweinidog Tramor Belarus, Vladimir Makei, ddydd Iau feio “gwleidyddion y Gorllewin” am y sefyllfa ar y ffiniau, adroddodd Belta, asiantaeth newyddion gwladwriaeth Belarwsia.

"Mae Belarus bob amser wedi anrhydeddu holl ddarpariaethau ein cytundebau i'r llythyr," meddai Makei wrth gynhadledd newyddion.

Dywedodd llefarydd arlywyddol Gwlad Pwyl, Blazej Spychalski, fod y sefyllfa ar y ffin yn “anodd ac yn beryglus”.

"Heddiw, mae'n rhaid i ni fel Gwlad Pwyl, gan ein bod yn gyfrifol am ein ffiniau ein hunain, ond hefyd am ffiniau'r Undeb Ewropeaidd, gymryd mesurau i sicrhau diogelwch Gwlad Pwyl a'r (UE)," meddai.

Mae gweithredwyr hawliau wedi cyhuddo awdurdodau Gwlad Pwyl o wadu gofal meddygol digonol i ymfudwyr sownd. Dywed Warsaw mai Belarus sy'n gyfrifol amdanyn nhw.

Dywedodd Marysia Zlonkiewicz o’r grŵp cymorth Chlebem i Solą (Gyda Bara a Halen) fod yr heddlu wedi gofyn iddynt atal eu gweithgaredd ar hyd y ffin cyn cyhoeddi’r argyfwng.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd