Cysylltu gyda ni

EU

A fydd y brand tân gwrth-lygredd Ana Gomes i fod yn arlywydd nesaf Portiwgal?

Colin Stevens

cyhoeddwyd

on

Ddechrau mis Tachwedd, llywodraeth leiafrifol PS Portiwgal y cytunwyd arnynt i beidio â rhoi ymgeisydd yn swyddogol i redeg yn erbyn yr Arlywydd Marcelo Rebelo de Sousa yn etholiadau mis Ionawr, penderfyniad dadleuol a allai gael effaith sylweddol ar wleidyddiaeth Portiwgal. Yn ymarferol, roedd y penderfyniad yn sicr o roi hwb i gyn-ASE Sosialaidd Ana Gomes, a gosod ei hymgeisyddiaeth annibynnol ei hun ym mis Medi - cymal i fyny a oedd gadarnhau gan arolwg barn Eurosondagem a ryddhawyd yr wythnos diwethaf yn dangos Gomes yn tynnu i’r ail safle y tu ôl i’r arlywydd presennol. Yn wir, yn sgil etholiadau rhanbarthol anodd yn yr Azores sydd Gwelodd mae’r blaid Sosialaidd yn colli’r mwyafrif absoliwt a ddaliodd am dros ddau ddegawd ac wedi rhwydo ei sedd gyntaf i blaid Chega dde eithafol yn senedd y rhanbarth, bu cefnogaeth Sosialaidd cyfuno y tu ôl i gais Gomes am yr arlywyddiaeth, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Yn dilyn penderfyniad y PS i beidio â rhedeg ymgeisydd yn gwrthwynebu Gomes, Prif Weinidog Portiwgal, António Costa Pwysleisiodd bod dyletswydd ar Gomes bellach i “gyflawni gorchfygiad ysgubol i ymgeisydd senoffobig y dde eithafol”, AS Chega, André Ventura. Yn fwyaf diweddar, y bardd a'r gwleidydd Sosialaidd hirhoedlog Manuel Alegre hwyliog Gyrfa ddiplomyddol “wych” Gomes - hi chwarae rôl bwysig ym mhroses annibyniaeth Timor-Leste tra roedd llysgennad Portiwgal i Indonesia - ac amlygodd ei chymwysterau cadarn yn ymladd yn erbyn impiad ac ar y dde eithaf. A fydd pleidleiswyr ym mis Ionawr yn rhoi cyfle i Gomes annerch Portiwgal ei hun hunanfoddhad tuag at lygredd?

Tsar gwrth-lygredd

Yn wir, gwnaeth Gomes ei henw yn Senedd Ewrop fel ymgyrchydd diflino yn erbyn llygredd, yn benderfynol o gael gwared ar lifoedd ariannol anghyfreithlon ar draws y bloc 27-wladwriaeth. Ar gyfer bwffiau gwleidyddiaeth Ewropeaidd, mae ei henw fel arfer yn gysylltiedig â'r Dreth3 (pwyllgor arbennig Senedd Ewrop ar droseddau ariannol) adrodd y bu Gomes yn bugeilio yn taflu goleuni anghyfforddus ar y delio amheus a aeth ymlaen yn ôl pob golwg o dan drwyn cyn-Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker, ym mhorthladd gwasgarog Lwcsembwrg.

Erbyn i Gomes a gweddill Pwyllgor Tax3 benderfynu bod yr arddull rhad ac am ddim a boblogeiddiwyd gan yr entrepreneur o'r Swistir Yves Bouvier - ei hun dan ymchwiliad gan awdurdodau'r Swistir am amheuaeth o osgoi talu treth - yn Lwcsembwrg a Singapore roedd risg annerbyniol o droseddau ariannol, roedd baneri coch eisoes wedi cychwyn mowntio dros y cyfleusterau. Yn eu ffurf symlaf, porthladdoedd rhydd Bouvier Roedd dim ond warysau sydd â chyfundrefnau treth arbennig i sicrhau nad oedd nwyddau'n cael eu trethu ddwywaith wrth eu cludo.

Exposé Reuters mor gynnar â 2016 holi a allai'r brîd newydd hwn o rydd-rydd ddarparu cyfle euraidd i osgoi trethi, gwyngalchu arian neu ariannu eithafwyr. Ymchwiliad Tax3 i borthladd Lwcsembwrg y bu Ana Gomes yn ei hel wnaeth dim i leddfu'r pryderon hyn. Gadawodd Gomes ymweliad â Le Freeport Lwcsembwrg ochr yn ochr â rhai o’i chyd-ASEau gyda “phryder” a Dywedodd y BBC bod “rheolaethau’r cyfleuster yn hynod orlifol ac ni welsom unrhyw ymgais go iawn i sefydlu pwy oedd gwir berchnogion y nwyddau” a storiwyd y tu mewn.

Ar ôl ymchwiliad blwyddyn hir y Pwyllgor Tax3, Senedd Ewrop yn llethol pleidleisio mabwysiadu argymhellion y Pwyllgor, gan gynnwys anogaeth i ddileu'r cyfleusterau ar draws y bloc ar frys. Hyd yn oed ar ôl i'r ymchwiliad ffurfiol ddod i ben, mae Gomes wedi parhau i ymladd yn erbyn y cyfleusterau - mewn ymateb i gynllun Boris Johnson i sefydlu rhwydwaith o 10 porthladd rhydd ledled y DU, Gomes Rhybuddiodd senedd Prydain ynghylch y risgiau posibl o’r cyfleusterau ac fe’u hanogodd i weithredu “rheol Bouvier” yn gwahardd storio celf gwerth uchel ac yn gorfodi craffu ychwanegol ar brif gyfranddalwyr porthladdoedd rhydd.

Pe bai Gomes yn cadarnhau ei henw da rhyngwladol fel croesgadwr gwrth-lygredd trwy'r ymchwiliad porthladdoedd rhydd y bu hi'n bugeilio fel ASE, mae hi hefyd wedi mynd ar ôl impiad yn nes at adref, gan gymryd nod arbennig at y biliwnydd Angolan, Isabel dos Santos. Dos Santos, dynes gyfoethocaf Affrica, mae'n debyg hecsbloetio Sefydliadau ariannol Portiwgaleg i ysbeilio Angola, gan gynnwys gan derbyn mwy na € 500 miliwn mewn credyd gan 13 o fanciau Portiwgal er gwaethaf pryderon gwyngalchu arian difrifol.

Fel yr amlinellodd Luanda Leaks y mis Ionawr hwn, mae'n debyg bod dos Santos wedi paru rheol longtime ei thad o Angola yn grift proffidiol, cyfreithloni y miliynau a seiffiodd oddi wrth gwmnïau talaith Angolan trwy eu buddsoddi mewn nifer o fusnesau strategol bwysig ym Mhortiwgal. Ar ôl i fanciau’r Gorllewin rampio i fyny eu craffu ar drafodion ariannol amheus, cychwynnodd dos Santos buddsoddi yn y banciau eu hunain, gan brynu polion rhannol mewn dau fenthyciwr o Bortiwgal a estynnodd ei benthyciadau sylweddol wedyn ac agor cyfrifon banc ar gyfer ei gwahanol gwmnïau cregyn fel y gallai brynu eiddo tiriog Ewropeaidd.

Mae Gomes wedi bod yn un o'r lleisiau cryfaf eiriol i awdurdodau a sefydliadau Portiwgal gymryd llinell galetach ar dos Santos, yn hytrach na throi llygad dall yn fwriadol at ei cholofn ymddangosiadol o drysorfa Angolan. Hi dod cwyn gerbron erlynydd cyhoeddus Portiwgal ym mis Ionawr, yn cyhuddo dos Santos o wyngalchu arian ac yn bwrw amheuaeth ar darddiad yr arian yr oedd wedi'i fuddsoddi ym Mhortiwgal, ac yn llwyddiannus tueddu i ffwrdd siwt enllib gan y biliwnydd Angolan.

“Roedd lefel y cymhlethdod yma yn […] wleidyddol iawn”, Gomes esbonio, gan gydnabod y byddai eplesu’r holl ffyrdd y gwnaeth Lisbon helpu “tywysoges” Luanda i dynnu arian a gafodd ei ddwyn yn anodd o ystyried y byddai’n awgrymu gwleidyddion Portiwgaleg ar lefel uwch o bob rhan o’r sbectrwm gwleidyddol.

Os bydd Ana Gomes yn ennill yr etholiadau arlywyddol ym mis Ionawr, fodd bynnag, mae'n sicr y bydd yn ceisio cyrraedd gwaelod y sgandal sydd, yn ôl hi, wedi troi Portiwgal yn ystafell olchi dillad ar gyfer troseddwyr ariannol rhyngwladol. Er bod cadres plaid Sosialaidd yn wyliadwrus o ddogmatiaeth Gomes, efallai mai rhywun gyda'i golwythion gwrth-lygredd yw'r union beth sydd ei angen ar Bortiwgal. Rhwng rôl y wlad yn y Luanda Leaks ac a astudio yn ôl Transparency International yn safle Lisbon, un yn uwch na Botswana, heb os, gallai Portiwgal ddarparu digon o borthiant i Gomes ar gyfer ei chroesfan gwrth-lygredd.

EU

Mae'r UE yn beirniadu toriad unochrog y DU o Brotocol Gogledd Iwerddon

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn datganiad llywodraeth y DU heddiw (3 Mawrth), eu bod yn bwriadu ymestyn y cyfnod gras yn unochrog ar gyfer rhai darpariaethau y cytunwyd arnynt ym mis Rhagfyr gyda’r DU, Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd Maroš Šefčovič (Yn y llun) wedi mynegi pryderon cryf yr UE ynghylch gweithredoedd y DU, gan fod hyn yn gyfystyr â mynd yn groes i ddarpariaethau sylweddol perthnasol y Protocol ar Iwerddon / Gogledd Iwerddon a’r rhwymedigaeth ddidwyll o dan y Cytundeb Tynnu’n Ôl.

Dyma'r eildro i lywodraeth y DU dorri cyfraith ryngwladol. Yn ei datganiad, mae'r Comisiwn yn nodi bod gweithred y DU yn wyriad clir o'r dull adeiladol sydd wedi bodoli hyd yn hyn, a thrwy hynny danseilio gwaith y Cydbwyllgor a'r ymddiriedaeth ar y cyd sy'n angenrheidiol ar gyfer cydweithredu sy'n canolbwyntio ar atebion.

Ni hysbysodd y DU gyd-gadeirydd yr UE ar y Cydbwyllgor. Dywed y datganiad fod y mater yn un y dylid bod wedi mynd i’r afael ag ef o dan y strwythurau a ddarparwyd gan y Cytundeb Tynnu’n Ôl. Mae'r Is-lywydd Šefčovič wedi ailadrodd mai'r Protocol ar Iwerddon / Gogledd Iwerddon yw'r unig ffordd i amddiffyn Cytundeb Dydd Gwener y Groglith (Belffast) yn ei holl ddimensiynau ac i osgoi ffin galed ar ynys Iwerddon.

Mae'r UE wedi bod yn hyblyg wrth geisio dod o hyd i atebion ymarferol ymarferol, yn seiliedig ar y Protocol, i leihau aflonyddwch a achosir gan Brexit ac i helpu i hwyluso bywyd bob dydd cymunedau yng Ngogledd Iwerddon. Cymeradwyodd y Cyd-bwyllgor yr atebion hyn yn ffurfiol ar 17 Rhagfyr 2020 er mwyn helpu busnesau i addasu i'r realiti newydd.

Mae’r is-lywydd hefyd wedi cofio bod y DU, yng Nghyd-bwyllgor diwethaf yr UE-DU ar 24 Chwefror, wedi ailadrodd ei hymrwymiad i weithredu’r Protocol yn iawn, yn ogystal â gweithredu’r holl benderfyniadau a gymerwyd yn y Cydbwyllgor ym mis Rhagfyr 2020 yn ddi-oed. .

Roedd hefyd yn cofio bod yr ymgysylltiad ar y cyd y cytunwyd arno ar y cyd â grwpiau busnes Gogledd Iwerddon a rhanddeiliaid eraill i fod i edrych i mewn i atebion ar y cyd. Mewn galwad ffôn, hysbysodd Šefčovič David Frost y bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn ymateb i’r datblygiadau hyn yn unol â’r dulliau cyfreithiol a sefydlwyd gan y Cytundeb Tynnu’n Ôl a’r Cytundeb Masnach a Chydweithrediad.

Parhau Darllen

EU

Mae plaid Fidesz Hwngari yn gadael grŵp seneddol mwyaf yr UE

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Dywedodd plaid dyfarniad Hwngari, Fidesz, heddiw (3 Mawrth) ei bod yn gadael y grŵp gwleidyddol canol-dde mwyaf yn Senedd Ewrop ar ôl i’r garfan symud tuag at ei atal mewn tynfa ryfel dros record ddemocrataidd y Prif Weinidog Viktor Orban, ysgrifennu Marton Dunai ac Gabriela Baczynska.

Mae ymadawiad Fidesz o grŵp Plaid y Bobl Ewropeaidd (EPP) yn debygol o leihau dylanwad Orban ym Mrwsel yn dilyn gwrthdaro hir dros ei wrth gefn canfyddedig ar reolaeth y gyfraith a hawliau dynol.

“Trwy hyn, fe’ch hysbyswch fod ASEau Fidesz yn ymddiswyddo o’u haelodaeth yn y Grŵp EPP,” ysgrifennodd Orban mewn llythyr at bennaeth y garfan, Manfred Weber, a gyhoeddwyd ar Twitter gan Katalin Novak, dirprwy gadeirydd Fidesz.

Mae'r UE wedi lambastio Orban am roi llysoedd, cyfryngau, academyddion a sefydliadau anllywodraethol dan reolaeth dynnach y llywodraeth. Mae Orban, sy'n wynebu etholiad cenedlaethol y flwyddyn nesaf, yn gwadu'r feirniadaeth ac wedi gwrthod newid tac.

“Rwy’n croesawu ymadawiad hir-hwyr Fidesz a Viktor Orban o wleidyddiaeth brif ffrwd Ewrop,” meddai Dacian Ciolos, pennaeth grŵp rhyddfrydol yn Senedd Ewrop. “Nid oes lle i boblogrwydd gwenwynig Fidesz yng ngwleidyddiaeth brif ffrwd Ewrop.”

Yn gynharach ddydd Mercher, pleidleisiodd y grŵp EPP yn llethol i ganiatáu atal dros dro ac i wneud alldaflu aelodau yn haws. Roedd disgwyl cynnig ar wahân i rewi Fidesz yn fuan.

Gan alw’r newidiadau yn “symudiad gelyniaethus yn erbyn Fidesz”, ymatebodd Orban cyn i garfan yr EPP wadu i’w 12 aelod Fidesz yr hawl i siarad ar ran y grŵp neu ei gynrychioli yng ngwaith arall y siambr.

Yn ei lythyr, ysgrifennodd Orban fod cyfyngu ar allu aelodau Fidesz yn Senedd Ewrop i gyflawni eu dyletswyddau “yn amddifadu pleidleiswyr Hwngari o’u hawliau democrataidd”.

Mae carfan geidwadol yr EPP yn cynnwys CDU Canghellor yr Almaen Angela Merkel, Llwyfan Dinesig gwrthblaid Gwlad Pwyl, democratiaid Cristnogol Gwlad Belg, Les Republicains Ffrainc ac eraill.

Heb y 12 aelod Fidesz, bydd ganddo 175 o wneuthurwyr deddfau UE a bydd y mwyaf yn y siambr 705 o bobl.

Mae Fidesz wedi’i atal o blaid pan-Ewropeaidd yr EPP ers 2019, er bod ei deddfwyr deddfau o’r UE hyd yma wedi aros yn y garfan geidwadol yn Senedd Ewrop.

Roedd gorfodi prifysgol a sefydlwyd gan y biliwnydd rhyddfrydol George Soros i adael gwrthwynebiad Hwngari a Budapest i amodau llym wrth dderbyn arian yr UE yn broblemau “sylfaenol”, meddai Weber.

Dywedodd Mujtaba Rahman o felin drafod Grŵp Ewrasia fod y datblygiad yn “golled strategol fawr i Orban yn Ewrop, a fydd nawr yn colli’r dylanwad a’r amddiffyniad a roddodd yr EPP iddo”.

“Bydd ei ymadawiad o’r EPP yn arwain at fabwysiadu swyddi mwy eithafol tuag at Frwsel ac yn cynyddu tensiynau rhwng y ddau,” meddai.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae archwilwyr yr UE yn ymchwilio i amddiffyn hawliau teithwyr awyr yn ystod argyfwng COVID-19

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae Llys Archwilwyr Ewrop (ECA) wedi lansio archwiliad i asesu a yw'r Comisiwn Ewropeaidd wedi bod yn diogelu hawliau dinasyddion a deithiodd mewn awyren neu wedi archebu hediadau yn ystod argyfwng coronafirws yn effeithiol. Bydd yr archwilwyr yn archwilio a yw'r rheolau cyfredol ar hawliau teithwyr awyr yn addas at y diben ac yn ddigon gwydn i ddelio ag argyfwng o'r fath. Byddant yn gwirio a oedd y Comisiwn yn monitro bod hawliau teithwyr awyr yn cael eu parchu yn ystod y pandemig ac yn gweithredu yn unol â hynny. Yn ogystal, byddant yn asesu a wnaeth aelod-wladwriaethau ystyried hawliau teithwyr wrth roi cymorth gwladwriaethol brys i'r diwydiant teithio a thrafnidiaeth.

“Ar adegau o COVID-19, mae’r UE ac aelod-wladwriaethau wedi gorfod sicrhau cydbwysedd rhwng gwarchod hawliau teithwyr awyr a chefnogi’r cwmnïau hedfan sy’n afiechyd,” meddai Annemie Turtelboom, yr aelod ECA sy’n arwain yr archwiliad. “Bydd ein harchwiliad yn gwirio nad oedd hawliau miliynau o deithwyr awyr yn yr UE yn ddifrod cyfochrog yn y frwydr i achub cwmnïau hedfan sy’n ei chael yn anodd.”

Mae'r achosion o COVID-19 a'r mesurau iechyd a gymerwyd mewn ymateb wedi tarfu ar deithio yn fawr: canslodd cwmnïau hedfan oddeutu 70% o'r holl hediadau ac archebodd archebion newydd. Nid oedd pobl bellach yn gallu nac yn dymuno teithio, hefyd oherwydd y mesurau brys a drefnwyd yn aml gan wahanol wledydd, megis gwaharddiadau hedfan, cau ffiniau munud olaf neu ofynion cwarantîn.

Cyflwynodd Aelod-wladwriaethau’r UE fesurau brys pellach i gadw eu diwydiant trafnidiaeth sy’n ei chael hi'n anodd i fynd, gan gynnwys cwmnïau hedfan, er enghraifft trwy roi symiau digynsail o gymorth gwladwriaethol iddynt. Mae rhai amcangyfrifon yn dangos, trwy gydol yr argyfwng, tan fis Rhagfyr 2020, bod cwmnïau hedfan - gan gynnwys rhai nad ydynt yn rhan o'r UE - wedi sicrhau neu yn cael hyd at € 37.5 biliwn mewn cymorth gwladwriaethol. Yn ogystal, hysbysodd deuddeg aelod-wladwriaeth y Comisiwn o fesurau cymorth gwladwriaethol i brisio tua € 2.6bn i'w gweithredwyr teithiau a'u hasiantaethau teithio.

Roedd aelod-wladwriaethau hefyd yn caniatáu mwy o hyblygrwydd i gwmnïau hedfan ad-dalu teithwyr y cafodd eu hediadau eu canslo. Cyhoeddodd y Comisiwn ganllawiau ac argymhellion, gan gynnwys y ffaith nad yw cynnig talebau yn effeithio ar hawl teithwyr i gael ad-daliad arian parod. Fodd bynnag, roedd y teithwyr yr oedd eu hediadau wedi'u canslo yn aml dan bwysau gan gwmnïau hedfan i dderbyn talebau yn lle derbyn ad-daliad arian parod. Mewn achosion eraill, ni wnaeth cwmnïau hedfan ad-dalu teithwyr mewn pryd neu ddim o gwbl.

Disgwylir adroddiad archwilwyr yr UE cyn gwyliau’r haf gyda’r nod o gefnogi teithwyr awyr ar adegau o argyfwng a lansio ymgais gyffredinol i adfer ymddiriedaeth mewn hedfan. Yng nghyd-destun yr archwiliad hwn, mae'r archwilwyr hefyd yn gwirio a yw'r argymhellion a wnaethant yn eu Adroddiad 2018 ar hawliau teithwyr wedi cael eu rhoi ar waith.

Gwybodaeth cefndir

Mae amddiffyn hawliau teithwyr yn bolisi gan yr UE sy'n cael effaith uniongyrchol ar ddinasyddion ac felly'n weladwy iawn ar draws aelod-wladwriaethau. Mae hefyd yn bolisi y mae'r Comisiwn yn ei ystyried yn un o'i lwyddiannau mawr wrth rymuso defnyddwyr, gan fod eu hawliau wedi'u gwarantu. Nod yr UE yw darparu'r un lefel o ddiogelwch i bob defnyddiwr trafnidiaeth awyr. Mae'r rheoliad Hawliau Teithwyr Awyr yn rhoi hawl i deithwyr awyr gael ad-daliadau arian parod, i ail-lwybro a chymorth ar lawr gwlad fel prydau bwyd am ddim a llety os yw eu hediadau'n cael eu canslo neu eu gohirio yn sylweddol, neu os gwrthodir iddynt fynd ar fwrdd. Mae amddiffyniad tebyg yn bodoli trwy Gyfarwyddeb Ewropeaidd ar gyfer pobl sy'n archebu bargeinion pecyn (ee gwesty hedfan a mwy).

Am fwy o fanylion, gweler y rhagolwg archwilio 'Hawliau teithwyr awyr yn ystod argyfwng COVID-19', sydd ar gael yn Saesneg yma. Mae rhagolygon archwilio yn seiliedig ar waith paratoadol cyn dechrau archwiliad, ac ni ddylid eu hystyried yn arsylwadau, casgliadau nac argymhellion archwilio. Yn ddiweddar, cyhoeddodd yr ECA ddau adolygiad o ymateb yr UE i argyfwng COVID-19, un ymlaen iechyd a'r llall ymlaen economaidd agweddau. Mae ei rhaglen waith ar gyfer 2021 Cyhoeddodd y bydd un o bob pedwar o'i archwiliadau newydd eleni yn gysylltiedig â COVID-19 a'r pecyn adfer.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd