Cysylltu gyda ni

armenia

A yw Armenia ar fin dod yn rhan o Rwsia fel nad yw'n cael ei bradychu eto?

cyfrannwr Guest

cyhoeddwyd

on

Bellach mae heddwch yn Nagorno-Karabakh. A ellir ystyried y naill neu'r llall o'r ochrau rhyfelgar yn fuddugol - yn sicr ddim. Ond os edrychwn ar diriogaethau rheoledig cyn ac ar ôl y gwrthdaro, mae'n amlwg bod collwr - Armenia. Cadarnheir hyn hefyd gan yr anfodlonrwydd a fynegwyd gan bobl Armenia. Fodd bynnag, gellir ystyried yn wrthrychol y fargen heddwch yn stori “llwyddiant” Armenia, yn ysgrifennu Zintis Znotiņš.

Nid oes unrhyw un, yn enwedig Armenia ac Azerbaijan, yn credu bod y sefyllfa yn Nagorno-Karabakh wedi'i datrys yn llwyr ac am byth. Felly, nid yw'n syndod bod Prif Weinidog Armenia, Nikol Pashinyan, wedi gwahodd Rwsia i ehangu cydweithrediad milwrol. “Rydyn ni’n gobeithio ehangu nid yn unig cydweithredu diogelwch, ond cydweithredu milwrol-dechnegol hefyd. Roedd amseroedd yn anodd cyn y rhyfel, a nawr mae’r sefyllfa hyd yn oed yn fwy difrifol, ”meddai Pashinyan wrth y wasg ar ôl cyfarfod â Gweinidog Amddiffyn Rwseg, Sergey Shoygu yn Yerevan.1

Gwnaeth geiriau Pashinyan i mi feddwl. Mae Rwsia ac Armenia eisoes yn cydweithredu ar sawl platfform. Dylem gofio, ar ôl cwymp yr Undeb Sofietaidd, mai Armenia oedd yr unig wlad ôl-Sofietaidd - unig gynghreiriad Rwsia yn Transcaucasia. Ac i Armenia nid partner yn unig yw Rwsia, oherwydd mae Armenia yn gweld Rwsia fel ei chynghreiriad strategol sydd wedi helpu Armenia yn sylweddol ar nifer o faterion economaidd a diogelwch.2

Mae'r cydweithrediad hwn hefyd wedi'i sefydlu'n swyddogol ar y lefel uchaf, hy ar ffurf y CSTO a'r CIS. Llofnodwyd mwy na 250 o gytundebau dwyochrog rhwng y ddwy wlad, gan gynnwys y Cytundeb ar Gyfeillgarwch, Cydweithrediad a Chymorth Cydfuddiannol.3 Mae hyn yn gofyn cwestiwn rhesymegol - sut ydych chi'n cryfhau rhywbeth sydd eisoes wedi'i sefydlu ar y lefel uchaf?

Wrth ddarllen rhwng llinellau datganiadau Pashinyan, mae'n amlwg bod Armenia eisiau paratoi ei ddialedd ac angen cefnogaeth ychwanegol gan Rwsia. Un o'r ffyrdd o gryfhau cydweithrediad milwrol yw prynu arfau oddi wrth ei gilydd. Rwsia fu'r darparwr arfau mwyaf ar gyfer Armenia erioed. Ar ben hynny, yn 2020 beirniadodd Pashinyan y cyn-arlywydd Serzh Sargsyan am wario $ 42 miliwn ar sbarion metel, yn lle arfau ac offer.4 Mae hyn yn golygu bod pobl Armenia eisoes wedi bod yn dyst i'w “cynghreiriad strategol” yn eu bradychu ynglŷn â danfon arfau a chymryd rhan mewn gwahanol sefydliadau.

Pe bai Armenia eisoes yn gwneud yn waeth nag Azerbaijan cyn y gwrthdaro, byddai'n afresymol tybio y bydd Armenia bellach yn dod yn gyfoethocach yn gallu fforddio arfau gwell.

Os ydym yn cymharu eu lluoedd arfog, mae Azerbaijan bob amser wedi cael mwy o arfau. Yr hyn sy'n ymwneud ag ansawdd yr arfau hyn, mae Azerbaijan ychydig gamau ar y blaen i Armenia. Yn ogystal, mae gan Azerbaijan offer a gynhyrchir gan wledydd heblaw Rwsia.

Felly, mae'n annhebygol y bydd Armenia yn gallu fforddio digon o arfau modern yn y degawd nesaf i sefyll yn erbyn Azerbaijan, a fydd hefyd yn debygol o barhau i foderneiddio ei lluoedd arfog.

Mae offer ac arfau yn bwysig, ond adnoddau dynol yw'r hyn sy'n wirioneddol bwysig. Mae gan Armenia boblogaeth o oddeutu tair miliwn, tra bod Azerbaijan yn gartref i ddeg miliwn o bobl. Os edrychwn ar faint ohonynt sy'n addas ar gyfer gwasanaeth milwrol, y niferoedd yw 1.4 miliwn ar gyfer Armenia a 3.8 miliwn ar gyfer Azerbaijan. Mae 45,000 o filwyr yn Lluoedd Arfog Armenia a 131,000 yn Lluoedd Arfog Aserbaijan. Yr hyn sy'n poeni nifer y milwyr wrth gefn, mae gan Armenia 200,000 ohonyn nhw ac mae gan Azerbaijan 850,000.5

Mae hyn yn golygu, hyd yn oed os bydd rhywbeth gwyrthiol yn digwydd a bod Armenia yn caffael digon o offer modern, mae ganddo lai o bobl o hyd. Ond os…

Gadewch i ni siarad am yr “os yn unig”.

Beth mae Pashinyan yn ei olygu wrth ddweud: “Rydyn ni'n gobeithio ehangu nid yn unig cydweithredu diogelwch, ond cydweithredu milwrol-dechnegol hefyd?” Fel y gwyddom, nid oes gan Armenia yr arian i brynu unrhyw arfau. Ar ben hynny, mae'r holl fathau blaenorol o gydweithredu ac integreiddio wedi bod yn annigonol i Rwsia wir eisiau datrys problemau Armenia.

Mae'r digwyddiadau diweddar yn profi nad yw Armenia yn ennill dim o fod yn rhan o'r CSTO neu'r CIS. O'r safbwynt hwn, unig ateb Armenia yw integreiddio tynnach â Rwsia fel bod lluoedd arfog Armenia a Rwsia yn endid sengl. Byddai hyn yn bosibl dim ond pe bai Armenia yn dod yn destun Rwsia, neu pe byddent yn penderfynu sefydlu gwladwriaeth undeb.

Er mwyn sefydlu gwladwriaeth undeb, rhaid ystyried safle Belarus. Ar ôl y digwyddiadau diweddar, mae'n debyg bod Lukashenko wedi cytuno â holl ofynion Putin. Byddai lleoliad daearyddol Armenia o fudd i Moscow, a gwyddom, os oes gwlad arall rhwng dwy ran o Rwsia, dim ond mater o amser yw hi nes bod y wlad hon yn colli ei hannibyniaeth. Nid yw hyn, wrth gwrs, yn ymwneud â gwledydd sy'n ymuno â NATO.

Mae'n anodd rhagweld sut y byddai Armeniaid yn croesawu tro o'r fath o ddigwyddiadau. Byddent yn sicr yn hapus i drechu Azerbaijan ac adennill Nagorno-Karabakh, ond a fyddent yn hapus pe bai Armenia yn dychwelyd i gofleidiad ysgafn y Kremlin? Mae un peth yn sicr - os bydd hyn yn digwydd, rhaid i Georgia ac Azerbaijan gryfhau eu lluoedd arfog ac ystyried ymuno â NATO.

1 https://www.delfi.lv/news/arzemes / pasinjans-pec-sagraves-kara-grib-vairak-militari-tuvinaties-krievijai.d? id = 52687527

2 https://ru.armeniasputnik.am / trend / rwsia-armenia-sotrudnichestvo /

3 https://www.mfa.am/ru/dwyochrog-cysylltiadau / ru

4 https://minval.az/news/123969164? __ cf_chl_jschl_tk __ =3c1fa3a58496fb586b369317ac2a8b8d08b904c8-1606307230-0-AeV9H0lgZJoxaNLLL-LsWbQCmj2fwaDsHfNxI1A_aVcfay0gJ6ddLg9-JZcdY2hZux09Z42iH_62VgGlAJlpV7sZjmrbfNfTzU8fjrQHv1xKwIWRzYpKhzJbmbuQbHqP3wtY2aeEfLRj6C9xMnDJKJfK40Mfi4iIsGdi9Euxe4ZbRZJmeQtK1cn0PAfY_HcspvrobE_xnWpHV15RMKhxtDwfXa7txsdiaCEdEyvO1ly6xzUfyKjX23lHbZyipnDFZg519aOsOID-NRKJr6oG4QPsxKToi1aNmiReSQL6c-c2bO_xwcDDNpoQjFLMlLBiV-KyUU6j8OrMFtSzGJat0LsXWWy1gfUVeazH8jO57V07njRXfNLz661GQ2hkGacjHA

5 https://www.gazeta.ru/army/2020/09/28/13271497.shtml?diweddaru

Barn yr awdur yn unig yw'r safbwyntiau a fynegir yn yr erthygl uchod, ac nid ydynt yn adlewyrchu unrhyw farn ar ran Gohebydd UE.

armenia

Mae PM Armenia yn rhybuddio am ymgais coup ar ôl i'r fyddin ofyn iddo roi'r gorau iddi

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Rhybuddiodd Prif Weinidog Armenia, Nikol Pashinyan (yn y llun) am ymgais milwrol yn ei erbyn ddydd Iau (25 Chwefror) a galwodd ar ei gefnogwyr i rali yn y brifddinas ar ôl i’r fyddin fynnu iddo ef a’i lywodraeth ymddiswyddo, yn ysgrifennu Nvard Hovhannisyan.

Dywedodd y Kremlin, cynghreiriad o Armenia, iddo gael ei ddychryn gan ddigwyddiadau yn yr hen weriniaeth Sofietaidd, lle mae gan Rwsia ganolfan filwrol, ac anogodd yr ochrau i ddatrys y sefyllfa yn heddychlon ac o fewn fframwaith y cyfansoddiad.

Mae Pashinyan wedi wynebu galwadau i roi’r gorau iddi ers mis Tachwedd ar ôl yr hyn a ddywedodd beirniaid oedd ei ymdriniaeth drychinebus o wrthdaro chwe wythnos rhwng Azerbaijan a lluoedd Armenaidd ethnig dros amgaead Nagorno-Karabakh a’r ardaloedd cyfagos.

Fe wnaeth lluoedd Armenaidd Ethnig gadw darnau o diriogaeth i Azerbaijan yn yr ymladd, ac mae ceidwaid heddwch Rwseg wedi cael eu defnyddio i'r amgaead, sy'n cael ei gydnabod yn rhyngwladol fel rhan o Azerbaijan ond wedi'i boblogi gan Armeniaid ethnig.

Mae Pashinyan, 45, wedi gwrthod galwadau dro ar ôl tro i gamu i lawr er gwaethaf protestiadau’r wrthblaid. Dywed ei fod yn cymryd cyfrifoldeb am yr hyn a ddigwyddodd ond nawr mae angen iddo sicrhau diogelwch ei wlad.

Ddydd Iau, ychwanegodd y fyddin ei llais at y rhai oedd yn galw arno i ymddiswyddo.

“Mae rheolaeth aneffeithiol y llywodraeth bresennol a’r camgymeriadau difrifol mewn polisi tramor wedi rhoi’r wlad ar drothwy cwympo,” meddai’r fyddin mewn datganiad.

Nid oedd yn eglur a oedd y fyddin yn barod i ddefnyddio grym i ategu'r datganiad, lle galwodd ar i Pashinyan ymddiswyddo, neu a oedd ei alwad iddo ymddiswyddo ar lafar yn unig.

Ymatebodd Pashinyan trwy alw ar ei ddilynwyr i rali yng nghanol y brifddinas, Yerevan, i’w gefnogi a chymerodd i Facebook i annerch y genedl mewn llif byw.

“Y broblem bwysicaf nawr yw cadw’r pŵer yn nwylo’r bobl, oherwydd rwy’n ystyried yr hyn sy’n digwydd i fod yn coup milwrol,” meddai.

Yn y llif byw, dywedodd ei fod wedi diswyddo pennaeth staff cyffredinol y lluoedd arfog, symudiad y mae angen i'r arlywydd ei lofnodi o hyd.

Dywedodd Pashinyan y byddai rhywun yn ei le yn ddiweddarach ac y byddai'r argyfwng yn cael ei oresgyn yn gyfansoddiadol. Dywedodd rhai o'i wrthwynebwyr eu bod nhw hefyd yn bwriadu rali yng nghanol Yerevan yn ddiweddarach ddydd Iau.

Cynigiodd Arayik Harutyunyan, llywydd enclave Nagorno-Karabakh, weithredu fel cyfryngwr rhwng Pashinyan a'r staff cyffredinol.

“Rydyn ni eisoes wedi taflu digon o waed. Mae'n bryd goresgyn yr argyfyngau a symud ymlaen. Rydw i yn Yerevan ac rwy’n barod i ddod yn gyfryngwr i oresgyn yr argyfwng gwleidyddol hwn, ”meddai.

Parhau Darllen

armenia

Fflachiadau gwrthdaro Nagorno-Karabakh er gwaethaf cadoediad

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

 

Mae pedwar milwr o Azerbaijan wedi cael eu lladd mewn gwrthdaro yn yr anghydfod Nagorno-Karabakh rhanbarth, meddai gweinidogaeth amddiffyn Azerbaijan.

Daw’r adroddiadau wythnosau’n unig ar ôl rhyfel chwe wythnos dros y diriogaeth a ddaeth i ben pan arwyddodd Azerbaijan ac Armenia gadoediad.

Yn y cyfamser dywedodd Armenia fod chwech o’i filwyr ei hun wedi’u clwyfo yn yr hyn a alwai’n dramgwydd milwrol Azerbaijani.

Mae Nagorno-Karabakh wedi bod yn sbardun i drais rhwng y ddau ers amser maith.

Mae'r rhanbarth yn cael ei gydnabod fel rhan o Azerbaijan ond mae wedi cael ei redeg gan Armeniaid ethnig er 1994 ar ôl i'r ddwy wlad ymladd rhyfel dros y diriogaeth a adawodd filoedd yn farw.

Methodd cadoediad â brocer Rwseg â sicrhau heddwch parhaol ac mae'r ardal, a honnir gan y ddwy ochr, wedi bod yn dueddol o wrthdaro ysbeidiol.

Beth mae'r fargen heddwch yn ei ddweud?

  • Llofnodwyd ar 9 Tachwedd, fe gloodd yn yr enillion tiriogaethol a wnaeth Azerbaijan yn ystod y rhyfel, gan gynnwys Shusha, dinas ail-fwyaf y rhanbarth.
  • Addawodd Armenia dynnu milwyr yn ôl o dair ardal
  • 2,000 o heddychwyr Rwsiaidd wedi'u lleoli yn y rhanbarth
  • Enillodd Azerbaijan hefyd lwybr dros y tir i Dwrci, ei gynghreiriad, trwy gael mynediad at gyswllt ffordd i wrthdaro Azeri ar y ffin rhwng Iran a Thwrci o'r enw Nakhchivan
  • Dywedodd Orla Guerin y BBC fod y fargen, ar y cyfan, yn cael ei hystyried yn buddugoliaeth i Azerbaijan a cholled i Armenia.

Dechreuodd y gwrthdaro diweddaraf ddiwedd mis Medi, gan ladd tua 5,000 o filwyr ar y ddwy ochr.

Bu farw o leiaf 143 o sifiliaid a dadleolwyd miloedd pan ddifrodwyd eu cartrefi neu pan ddaeth milwyr i'w cymunedau.

Mae'r ddwy wlad wedi cyhuddo'r llall o fynd yn groes i delerau cytundeb heddwch mis Tachwedd ac mae'r elyniaeth ddiweddaraf yn chwalu'r cadoediad.

Disgrifiwyd y cytundeb gan Brif Weinidog Armenia, Nikol Pashinyan, fel un "hynod boenus i mi ac i'n pobl ni".

Parhau Darllen

armenia

Nagorno-Karabakh: Beth nesaf?

cyfrannwr Guest

cyhoeddwyd

on

Ar Dachwedd 9fed, gosododd Armenia ei breichiau i lawr a chytuno i gadoediad Rwsiaidd gydag Azerbaijan i ddod â gwrthdaro Nagorno-Karabakh deng mlynedd ar hugain i ben. Mae'n dal i gael ei weld a fydd y ddwy gymuned byth yn dysgu byw ochr yn ochr mewn heddwch. Wrth inni baratoi ar gyfer y bennod nesaf yn y stori boenus hon, rhaid inni fynd i’r afael â phrif achos y gwrthdaro - cenedlaetholdeb Armenaidd, yn ysgrifennu Stori Heydarov.

Trwy gydol hanes diweddar, mae llawer o wrthdaro wedi codi o ganlyniad i 'genedlaetholdeb.' Yr 18 hwnthmae ideoleg -century wedi galluogi creu llawer o wladwriaethau modern, ond mae hefyd wedi bod yn wraidd nifer o drasiedïau'r gorffennol, gan gynnwys hunllef y 'Drydedd Reich'. Yn anffodus, mae'n ymddangos bod y mantra hwn yn dal gafael ar nifer o'r elites gwleidyddol yn Yerevan, fel y mae'r golygfeydd treisgar ym mhrifddinas Armenia yn ei gyhoeddi ar ôl cyhoeddi'r cytundeb heddwch.

Gellid dadlau bod cenedlaetholdeb Armenaidd hyd yn oed wedi morphed i mewn i fath o 'uwch-genedlaetholdeb' sy'n ceisio eithrio lleiafrifoedd, cenedligrwydd a chrefyddau eraill. Mae hyn yn amlwg yn realiti demograffig Armenia heddiw, gydag Armeniaid ethnig yn cyfrif am 98 y cant o ddinasyddiaeth y wlad ar ôl diarddel cannoedd o filoedd o Azerbaijanis trwy gydol y 100 mlynedd diwethaf.

Dywedodd cyn-Arlywydd Armenia, Robert Kocharyan, unwaith mai’r rheswm na allai Armeniaid fyw gydag Azerbaijanis oedd eu bod yn “anghydnaws yn enetig”. Cymharwch record Armenia â record Azerbaijan, lle, hyd heddiw, mae deng mil ar hugain o Armeniaid yn parhau i fyw ochr yn ochr â'u cymdogion Cawcasaidd ochr yn ochr â llu o grwpiau a chredoau lleiafrifoedd ethnig eraill yng Ngweriniaeth Azerbaijan. Y tu allan i Azerbaijan, Georgia gyfagos yn gartref i diaspora mawr Armenaidd ac Aserbaijan sydd wedi byw'n hapus ochr yn ochr am nifer o flynyddoedd, gan brofi bod cydfodoli heddychlon yn bosibl.

Er gwaethaf cydnabyddiaeth fyd-eang bod Nagorno-Karabakh yn rhan annatod o Azerbaijan, mae Armeniaid yn gyson wedi 'anwybyddu' rhagosodiad uniondeb tiriogaethol fel y'i cydnabyddir o dan gyfraith ryngwladol. Roedd Prif Weinidog tanddwr Armenia bellach, Nikol Pashinyan, wedi brandio bradwr gan lawer o'i gydwladwyr am ildio yn y rhyfel, wedi bod yn gyson galw amdano 'uniad' rhwng Nagorno-Karabakh ac Armenia, gan nodi o'r blaen mai 'Artsakh [Nagorno-Karabakh] yw Armenia - y diwedd'.

Mewn anerchiad fideo ar Facebook i Armeniaid, dywedodd Pashinyan er bod telerau’r fargen heddwch yn “anhygoel o boenus i mi a fy mhobl” eu bod yn angenrheidiol oherwydd “dadansoddiad dwfn o’r sefyllfa filwrol”. Felly, mae'n dal i gael ei weld a yw honiadau tiriogaethol Armenaidd i Karabakh bellach ar unwaith ac i bawb (wedi'u hwyluso gan ryw 1900 o heddychwyr a ddefnyddiwyd yn Rwseg).

Fodd bynnag, nid yw hawliadau tiriogaethol Armenia yn gyfyngedig i Nagorno-Karabakh. Ym mis Awst 2020, nodweddodd Pashinyan Gytundeb Sèvres, (na chadarnhawyd erioed), fel mater o 'ffaith hanesyddol,' gan honni ei fod yn honni bod tiroedd sydd wedi bod yn rhan o Dwrci ers dros 100 mlynedd. Nid yw dyheadau rhanbarthol Armenia yn gorffen yno.

Disgrifir talaith Sioraidd Javakheti hefyd fel rhan annatod o 'Armenia Unedig.' Mae'r honiadau hyn yn erbyn cymdogion yn dangos patrwm ymddygiad. Nid yw diystyru o'r fath ar gyfraith ryngwladol ynghyd â safbwyntiau polisi antagonistaidd yn ffafriol i gynnal cysylltiadau heddychlon yn y rhanbarth ehangach. Mae angen i Armenia barchu sofraniaeth tiriogaethau ei chymdogion i sicrhau bod heddwch yn cael ei gynnal.

Mae disgwrs cyhoeddus a chyfnewid gwybodaeth yn y cyfryngau ac ar-lein hefyd yn arbennig o bwysig i'r heddwch. Trwy gydol hanes, mae cenhedloedd wedi defnyddio propaganda i rali dinasyddion y tu ôl i lywodraeth, neu i hybu morâl cenedlaethol. Mae arweinyddiaeth Armenia wedi defnyddio dadffurfiad a sylwadau llidiol yn gyson i chwipio teimlad y cyhoedd am ymdrech y rhyfel, gan gynnwys cyhuddo Twrci o fod ag amcan o “adfer ymerodraeth Twrci”A bwriad i“ ddychwelyd i Dde'r Cawcasws i barhau â'r hil-laddiad Armenaidd ”. Dylai newyddiaduraeth gyfrifol geisio herio a galw honiadau di-sail fel y rhain. Mae gan wleidyddion a’r cyfryngau gyfrifoldeb i oeri’r tensiynau mudferwi rhwng y ddwy gymuned a dylent ymatal rhag gwneud sylwadau llidiol inni gael unrhyw obaith o heddwch.

Rhaid inni ddysgu gwersi’r gorffennol gydag Ewrop yn darparu’r enghraifft berffaith o sut y gall gwledydd, a chyfandir, lwyddo i leihau gwrthdaro ac anghydfodau yn dilyn ei hymateb ar ôl y rhyfel i ffasgaeth.

Nid yw fy ngwlad enedigol yn Azerbaijan erioed wedi ceisio rhyfel. Mae'r genedl gyfan yn falch ein bod o'r diwedd yn cael cyfle i brofi heddwch unwaith eto yn y rhanbarth. Maes o law bydd ein ffoaduriaid a'n Pobl sydd wedi'u Dadleoli'n Rhyngwladol (IDP) yn gallu dychwelyd i'w cartrefi a'u tiroedd. Mae ein perthynas â gweddill ein cymdogaeth agos yn fodel o gyd-fodolaeth heddychlon. Mae unrhyw deimlad wedi'i ymgorffori yn Azerbaijan mewn ymateb uniongyrchol i'r polisïau ymosodol a phobl sy'n dadleoli Armenia dros y deng mlynedd ar hugain diwethaf wrth fynd ar drywydd 'Armenia Fwyaf'. Rhaid i hyn ddod i ben.

Dim ond trwy frwydro yn erbyn cenedlaetholdeb dinistriol a senoffobig y gall Armenia ddod o hyd i heddwch gyda'i chymdogion a'i hunaniaeth genedlaethol ei hun. Ni fydd Armenia yn gallu gwneud hyn ar ei ben ei hun. Mae gan y gymuned ryngwladol rôl ganolog wrth sicrhau bod agweddau gwaethaf cenedlaetholdeb yn cael eu galw allan a'u condemnio o dan normau system sy'n seiliedig ar reolau a dderbynnir yn rhyngwladol. Rhaid i ni ddysgu a rhagori ar wersi’r Almaen ar ôl y rhyfel a rôl addysg mewn gwledydd bywiog o ideoleg ffasgaidd. Os cyflawnwn hyn, efallai y bydd cyfle i gael heddwch parhaol yn y rhanbarth.

Mae Tale Heydarov yn gyn-lywydd Clwb Pêl-droed Uwch Gynghrair Azerbaijan Gabala ac yn Sylfaenydd Canolfan Datblygu Athrawon Azerbaijan, Cadeirydd presennol Gilan Holding, Sylfaenydd Ysgol Azerbaijan Ewropeaidd, Cymdeithas Azerbaijan Ewropeaidd, yn ogystal â sawl sefydliad cyhoeddi, cylchgronau a siopau llyfrau. .  

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd