Cysylltu â ni

EU

Pa mor isel y gall yr UE fynd?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Annerbyniolanghyfiawnechrydusbarbaraiddgwrthun a chywilyddus… Dyma sut ymatebodd y byd i ddienyddiad gohebydd o Ffrainc a gafodd ei grogi yn Iran bedwar diwrnod yn unig ar ôl pasio ei ddedfryd. Ac eto, cymerodd lai na saith niwrnod i Ffrainc a'i phartneriaid Ewropeaidd anghofio popeth a chynllunio ar gyfer rownd arall o sgyrsiau gydag un o'r dienyddwyr gorau'r byd   yn ysgrifennu Mark Williams - cyn Aelod o Senedd y DU (AS). “Gallwch chi barhau i wneud yr hyn rydych chi'n ei wneud cyn belled â'ch bod chi'n addo bod yn neis i ni”. Wel, onid yw hynny'n orddatganiad? Dim o gwbl.

Ni chafodd unrhyw blaid Orllewinol yng nghytundeb niwclear Iran 2015 a elwir yn JCPOA y rhith fod honno’n fargen berffaith. O dan aflonyddwch ffyrnig o ochr Iran, mae'n amlwg bod y fargen niwclear wedi'i thynnu o unrhyw beth sy'n agos at raglen taflegrau balistig Iran, strategaeth derfysgaeth, ymyrryd yn y rhanbarth a cham-drin hawliau dynol difrifol. Efallai oherwydd bod y rhain yn broblemau yn y Dwyrain Canol ac yn dal i fod yn rhy bell o gartref?

Efallai ... Er nad yw dwyster yn farnadwy nac yn fesuradwy, mae gweithredoedd yn digwydd. Cyn gynted ag y llofnodwyd y JCPOA, dechreuodd yr UE drin Iran fel dinesydd cyffredin y gymuned ryngwladol a methu â chymryd unrhyw gamau y tu hwnt i'r pryder niwclear. Ac eto, roedd y fargen gyfan yn seiliedig ar addewid Iran yn hytrach na mecanwaith monitro dilysadwy sy'n gallu gwrthsefyll dylanwad. Methodd telerau terfynol cytunedig cyfundrefn yr arolygiad â chynnwys y ffactor “unrhyw le, unrhyw bryd”.

hysbyseb

O dan y JCPOA Atodiad 1 - Ymrwymiadau Cysylltiedig Niwclear, Cymal Q. MYNEDIAD, tudalen 23, mae’r iaith yn sôn am “ddidwyll”, yn ddigon gofalus i beidio â thrueni Iran â “cadw i'r lleiafswm angenrheidiol ... a pheidio â chael eich anelu at ymyrryd â gweithgareddau milwrol milwrol Iran neu ddiogelwch cenedlaethol eraill”… O ganlyniad, roedd y fargen yn amlwg yn cadw’r drws ar agor i unrhyw beth ei roi o dan garped diogelwch cenedlaethol.

Ym Mehefin 2012, cyhoeddodd sefydliad diogelwch yn yr Unol Daleithiau ddelweddau lloeren newydd a oedd yn dangos “glanweithdra” a “gwaith cloddio” ar safle milwrol Parchin cyn arolygiad yr IAEA. Yna dywedodd Cyfarwyddwr Cyffredinol IAEA Yukiya Amano fod delweddau lloeren yn dangos bod adeiladau'n cael eu dymchwel a phridd yn cael ei symud yn Parchin, tua 30 km (20 milltir) i'r de-ddwyrain o Tehran. Hefyd, mewn gair anarferol o gryf datganiad ym mis Awst 2015, Mynegodd Yukiya Amano bryderon difrifol ynghylch awgrymiadau y byddai Iran yn archwilio ei safle milwrol Parchin ei hun ar ran yr asiantaeth. Pwysleisiodd Iran nad oes gan ei rhaglen niwclear ddimensiynau milwrol a datganodd y safle yn rhy isel.

Ar Fedi 21, 2015, Cyfarwyddwr IAEA hysbysodd y Bwrdd o Lywodraethwyr ei fod ddiwrnod ynghynt wedi ymweld â safle dan amheuaeth yng Nghymhleth Milwrol Parchin yn Iran. Er gwaethaf ei sicrwydd na chyfaddawdwyd prosesau dilysu'r Asiantaeth a bod ochr Iran wedi chwarae rhan yn y broses o gymryd samplau trwy swipio samplau, Awdurdodau Iran a sicrhaodd cyfryngau’r wladwriaeth eu cynulleidfa “na chaniatawyd unrhyw arolygwyr (tramor) y tu mewn i Parchin”, sef bod “cymryd y sampl wedi'i gyfyngu i ddim ond saith lleoliad”A bod“ ymweliad Yukiya Amano a’i ddirprwy generig a seremonïol ac nid oedd ganddynt unrhyw offer; dim ffôn hyd yn oed ”.

hysbyseb

Felly, mae'r fargen gyfan yn seiliedig ar addewid Iran i gadw'r “ewyllys da” ac fel maen nhw bob amser wedi mynegi hynny nid ydynt yn ymddiried yn y Gorllewin, sut allwch chi ymddiried yn eu ewyllys da?

Mae eu gweithredoedd yn dyst byddarol o hyn. Fel y dywedodd Cynrychiolydd Arbennig Adran Wladwriaeth yr Unol Daleithiau ar gyfer Iran Elliott Abrams wrth weminar ar Ragfyr 15: “Rydym bellach yn gwybod bod cyfundrefn Iran hefyd wedi cadw a chuddio llawer iawn o ddogfennaeth o’i rhaglen arfau niwclear, wrth gadw llawer o’i harfau a’i wyddonwyr gwreiddiol i weithio. gyda'n gilydd ar dechnolegau defnydd deuol. Mae gweithredoedd Iran yn rhoi pob ymddangosiad ohoni eisiau cadw'r opsiwn o ddod â'r holl elfennau hyn yn ôl at ei gilydd eto. Ac wrth i Iran barhau i ehangu ei gweithgareddau aml-sensitif a pentwr stoc wraniwm wedi'i gyfoethogi heddiw, mae'n well ei hun i dorri allan a chynhyrchu'r deunydd niwclear y byddai ei angen ar y gwyddonwyr hynny ar gyfer arfau ”.

Yn seiliedig ar adroddiad diweddaraf yr IAEA Bellach mae stoc wraniwm cyfoethog (LEU) cyfoethog Iran yn fwy na deuddeg gwaith y terfyn a osodir yn y JCPOA. Y Sefydliad Gwyddoniaeth a Diogelwch Rhyngwladol trwy hyn i ben: “Amcangyfrifir bod yr amser ymneilltuo yn Iran ar ddechrau mis Tachwedd 2020 mor fyr â 3.5 mis. Bellach mae gan Iran ddigon o wraniwm wedi'i gyfoethogi'n isel i gynhyrchu digon o wraniwm gradd arf ar gyfer ail arf niwclear, lle gellid cynhyrchu'r ail un yn gyflymach na'r cyntaf. Byddai Iran yn gofyn, i gyd, cyn lleied â 5.5 i 6 mis i gynhyrchu digon o wraniwm gradd arf ar gyfer dwy arf niwclear ”.

Y partner negodi

Wel, gyda phwy mae Josep Borrell a'i gydweithwyr yn Ewrop yn mynd i siarad?

Mewn rhai cylchoedd Gorllewinol, gwerthfawrogir Mohammad Javad Zarif am ei wên fawr ac fe’i gelwir yn “Ddyn Diplomyddiaeth”. Ond nid oes gan Zarif amser caled i ddangos ei ochr arall. Dynodedig fel terfysgwr gan Adran Wladwriaeth yr UD, mae Zarif bob amser wedi tynnu sylw ei fod yn uniongyrchol yn dilyn gorchmynion gan yr arweinydd goruchaf Ali Khamenei.

Ymledodd y “gweinidog propaganda” yn falch ei fod ef cynnal cyfarfodydd wythnosol gyda rheolwr Qods Force Qassem Soleimani sydd wedi’i ddileu er mwyn cydlynu polisi. Mae'r Qods Force sy'n gyfrifol am ladd miloedd o sifiliaid diniwed yn y Dwyrain Canol, atal pobl Iran a threfnu cannoedd o streiciau terfysgol ledled y byd. Mae Zarif hefyd yn peri balchder gyda Bashar Al-Assad, cigydd pobl Syria, a Hassan Nasrallah, pennaeth y grŵp terfysgol Hezbollah.

Mae Zarif hefyd yn arwain Gweinyddiaeth Materion Tramor Iran sydd wedi cymryd rhan yn holl weithgareddau terfysgol y gyfundrefn yn ystod y pedwar degawd diwethaf. Mae gwledydd Ewropeaidd yn hoffi DenmarcfranceUKAlbania a'r Yr Iseldiroedd wedi diarddel dwsin o ddiplomyddion o Iran yn ystod y blynyddoedd diwethaf oherwydd eu hymddygiad malaen.

Mae diplomydd o Iran, Assadollah Assadi, mewn gwirionedd yn treulio amser yng ngharchardai Gwlad Belg yn aros i reithfarn o 20 mlynedd yn y carchar ddisgyn ar Ionawr 22. Cafodd ei ddal yn llaw-goch yn meistroli ymosodiad bom ar gasgliad blynyddol gwrthblaid Iran NCRI a gynhaliwyd ger Paris ar 30 Mehefin 2018.

Gallai hynny fod yn arwydd nad yw Mr Borrell a'i gydweithwyr mewn unrhyw ddryswch y maent yn delio ag ef.

Ond Radek Sikorski, ASE o Gwlad Pwyl, ei roi orau: “Mae gen i gais i’r diplomyddion o’n gwladwriaethau a chan ein Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd. Y tro nesaf y byddwch chi'n cwrdd â Mr Zarif, sy'n Ribbentrop yn gwenu, cofiwch pa fath o drefn gas y mae'n ei chynrychioli. "

Arweinwyr y Gorllewin sy'n honni eu bod ar ochr gyfrifol y ddrama. I'r rheini, gallai hanes fod yn athro da.

Yn y 1930au, roedd Neville Chamberlain yn benderfynol o osgoi rhyfel arall. Daeth ei bolisi o ddyhuddo tuag at Adolf Hitler i ben gyda Chytundeb Munich lle derbyniodd Prydain a Ffrainc y dylid rhoi rhanbarth Tsiec yn Sudetenland i'r Almaen. Gadawodd Chamberlain Munich gan gredu ei fod, trwy apelio ar Hitler, wedi sicrhau 'heddwch am ein hamser'. Fodd bynnag, ym mis Mawrth 1939, atododd Hitler weddill tiroedd Tsiec Bohemia a Morafia, gyda Slofacia yn dod yn dalaith pypedau yn yr Almaen. Bum mis yn ddiweddarach ym mis Medi 1939, goresgynnodd lluoedd Hitler Wlad Pwyl. Ymatebodd Chamberlain gyda datganiad rhyfel Prydeinig ar yr Almaen. Ym mis Mai 1940, ar ôl ymgyrch drychinebus Norwy, deallodd Chamberlain a'i gynorthwywyr o'r diwedd eu bod wedi gwneud camgymeriad angheuol a gwnaeth yr Ail Ryfel Byd sicrhau eu bod yn gweld pa mor anghywir oeddent.

Erys y cwestiwn: beth sydd angen i drefn Iran ei wneud i gael ei gymryd o ddifrif?

Am yr awdur

Mark Williams - gwleidydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Prydain, cyn Aelod o Senedd y DU (AS) dros etholaeth Ceredigion (2005 - 2017)

Barn yr awdur yw'r safbwyntiau a fynegir yn yr erthygl hon, ac nid ydynt yn cael eu cadarnhau na'u gwadu gan Gohebydd UE.

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd