Cysylltu â ni

EU

Mae'r UE yn brwydro gyda'i drefn hawliau dynol newydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Fel Uchel Gomisiynydd Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig, Michelle Bachelet condemnio Mae Iran am ddienyddio’r beirniad cyfundrefn Ruhollah Zam (yn y llun), yn galw am gosbi troseddau hawliau dynol mewn modd mwy effeithiol unwaith eto yn tyfu’n uwch. Yng ngoleuni hyn, mae'r UE mabwysiadu mae ei drefn sancsiynau hawliau dynol byd-eang newydd hir-ddisgwyliedig yn gam i’w groesawu yng ngwleidyddiaeth fyd-eang - ac i’r UE ei hun, a oedd hyd yn hyn wedi gorfod beirniadu am ei ddiffyg cyfundrefn hawliau dynol yn null Magnitsky i gosbi troseddwyr hawliau dynol ledled y byd. , yn ysgrifennu Louis Auge.

Tra tynnodd cyfundrefn yr UE ysbrydoliaeth o system America, roedd Brwsel yn ddoeth i beidio â chreu copi carbon o Ddeddf Magnitsky. Wedi'r cyfan, mae'r Ddeddf wedi bod ar dân am sawl diffyg cyfreithiol sy'n cael eu hystyried yn droseddau hawliau dynol ynddynt eu hunain. Mae rhain yn canolbwyntio o gwmpas ei feini prawf dethol annelwig, diffyg proses ddyledus ac, yn dilyn o hyn, cam-drin at ddibenion gwleidyddol gan weinyddiaeth yr UD - mae pob un ohonynt wedi taflu amheuaeth ynghylch dilysrwydd Deddf Magnitsky fel offeryn ar gyfer gorfodi hawliau dynol.

Yn dal i fod, hyd yn oed os yw'r UE wedi llwyddo i greu mecanwaith deddfwriaethol sy'n llai mympwyol na rhai Washington, erys cwestiynau pwysig y bydd angen i'r bloc fynd i'r afael â nhw os yw'n ceisio gwneud ei drefn sancsiynau yn offeryn effeithiol yn y frwydr yn erbyn cam-drin hawliau dynol - heb wneud mae'n fater hawl dynol ei hun.

hysbyseb

Gwarantu proses ddyledus

Yr UE nawr yn meddu ar “Fframwaith a fydd yn caniatáu iddo dargedu unigolion, endidau a chyrff… yn gyfrifol am, yn ymwneud â, neu'n gysylltiedig â throseddau a cham-drin hawliau dynol difrifol ledled y byd, ni waeth ble y gwnaethant ddigwydd.” Yn yr uchelgais ddatganedig hon, mae'n adlewyrchu Magnitsky yn fras, ac o'i archwilio'n agosach, mae ganddo rai o'r un canlyniadau hefyd, p'un a fwriadwyd hyn ai peidio.

Yn union fel Deddf Magnitsky, mae cyfundrefn yr UE yn darparu cyfreithlondeb cyfreithiol i rewi'r holl gronfeydd, asedau ac adnoddau economaidd eraill sy'n gysylltiedig â'r unigolyn wedi'i dargedu. Gall y rhewi asedau fod yn arbennig estynedig i gynnwys “endidau heb eu dynodi” yn ogystal ag i unigolion sydd ddim ond yn “gysylltiedig” â'r targedau cosbau. Hynny yw, gall graddfa'r difrod cyfochrog sy'n deillio o sancsiynau'r UE fod yn llawer mwy helaeth na'r disgwyl, yn enwedig yn ystyried bod y pwyslais ar dargedu unigolion yn ddewis bwriadol gan Frwsel yn union i gyfyngu ar ddifrod y tu hwnt i'r unigolyn a gymeradwywyd ei hun.

hysbyseb

Mae gan y gallu hwn i daflu'r rhwyd ​​net ganlyniadau difrifol i'r unigolyn wedi'i dargedu. Os yw canlyniadau cyfundrefn sancsiynau America yn wers, yna mae rhewi adnoddau ariannol yn golygu bod dod o hyd i gynrychiolaeth gyfreithiol yn ymarferol amhosibl. Gwaethygir yr effeithiau andwyol yn unig o ystyried blaenoriaeth y Comisiwn Ewropeaidd dros y blynyddoedd diwethaf i ddyrchafu statws yr Ewro mewn materion byd-eang o'i gymharu â Doler yr UD. Gallai ymateb i amhriodoldeb cosbau’r Unol Daleithiau, gan gryfhau’r Ewro gynyddu’r eironig yn eironig effaith o'r drefn sancsiynau Ewropeaidd y tu allan i'r farchnad allanol - gan eu gwneud yn allfydol eu natur i bob pwrpas.

Mae'n amlwg bod yr amodau hyn yn cael effaith ddifrifol ar broses briodol o dan drefn cosbau'r UE. Byddai llawer eisoes yn cael ei wella dros Ddeddf Magnitsky pe bai'r UE yn sicrhau bod yr hawl i amddiffyniad yn cael ei chadarnhau, syniad a bwysleisiodd Llys Cyfiawnder Ewrop mewn dyfarniad arloesol yn 2008 a wedi'i nodi bod angen parchu “hawliau’r amddiffyniad, yn enwedig yr hawl i gael gwrandawiad, a’r hawl i adolygiad barnwrol effeithiol o’r hawliau hynny”. Mae'n amlwg bod Brwsel, os yn ddiarwybod iddo, wedi creu amgylchiadau sy'n gwrthddweud y gofyniad hwn. Yn wir, mae cyfundrefnau cosbau blaenorol yr UE wedi bod yn enwog am dorri'r hawl sylfaenol hon, fel y gellir ei bennu'n rhwydd gan y niferus dirymiadau of gwrthderfysgaeth a gwlad sancsiynau a osodwyd gan yr UE yn y gorffennol.

Euogrwydd a diniweidrwydd 

Mae twyll mater sy'n gysylltiedig yn agos ag ansicrwydd yn ymwneud â'r meini prawf rhestru a darparu tystiolaeth y mae penderfyniadau rhestru yn seiliedig arni. Y drefn Ewropeaidd ddim yn cael ei lywodraethu gan gorff annibynnol ar gyfer argymell sancsiynau, ac nid oes set o feini prawf gwrthrychol, unffurf yn bodoli i benderfynu pryd i'w cymhwyso. Cyfrifoldeb aelod-wladwriaethau yw diffinio meini prawf clir ac unigryw ond hyd yn hyn dim ond yng nghyd-destun deddfwriaeth sancsiynau llorweddol yr UE, hynny yw heb ei thargedu, y gwnaed hyn.

Mae'r bwlch hwn yng nghyd-destun y drefn sancsiynau newydd yn gadael llawer o le i osod agenda yn fympwyol, yn enwedig pan fo'r aelod-wladwriaethau gwybodaeth yn dibynnu ar lunio meini prawf penodol eisoes yn cael ei lygru gan gogwydd gwleidyddol. Nid oes gan sefydliadau cymdeithas sifil fel cyrff anllywodraethol y pŵer i awgrymu sancsiynau yn uniongyrchol, fel y gwnânt yn yr UD, sy'n tynnu fector gwleidyddoli o'r broses sancsiynau, ar bapur o leiaf. Fodd bynnag, o ystyried y pŵer y mae rhai cyrff anllywodraethol yn ei wario mewn disgyrsiau cyhoeddus a dylanwadu gwneud penderfyniadau gwleidyddol ar y lefel uchaf, yn enwedig mewn gwledydd fel yr Almaen, mae perygl gwirioneddol y bydd meini prawf yn cael eu llunio gyda syniadau euogrwydd a ragdybiwyd mewn golwg.

Yn hynny o beth, gallai Brwsel gael ei demtio i aseinio beiusrwydd yn gyflym, gan adlewyrchu fframwaith colli Deddf Magnitsky lle gall trysorlys yr UD dyfynnu Mae “achos i gredu” yn ddigonol i gyfiawnhau rhestru. Daw pam mae hynny'n broblemus yn amlwg nid yn unig gan y ffaith nad oes gan y targed lawer o hawl i amddiffyn ei hun, ond hefyd yng ngoleuni'r effeithiau pellgyrhaeddol y mae'r sancsiynau yn eu cael ar fywyd yr unigolyn.

Nid popeth yw bwriadau da

Mae sancsiynau, yn ôl eu natur, cyfyngiadau tymor hir, na ddylid ei osod yn ysgafn ac felly angen prawf anadferadwy cyn gwneud hynny. Dylai safon yr hyn sy'n dystiolaeth gyfreithlon i gyfiawnhau rhewi asedau a mesurau cosbol lled-barhaol eraill fod yn uchel ac mae wrth wraidd a yw sancsiynau'n gyfiawn ac yn unol â chyfraith hawliau dynol Ewropeaidd a rhyngwladol - yn enwedig oherwydd, mewn gwirionedd, mae sancsiynau cosbau a fwriadwyd fel dewis arall yn lle treial.

Beth mae hyn i gyd yn ei olygu i'r UE? Mae angen ateb llawer o gwestiynau a datrys manylion cyn i drefn sancsiynau newydd y bloc gael ei chymhwyso am y tro cyntaf. Mae gan aelod-wladwriaethau nad ydynt eto cynnig unrhyw endidau i'w rhoi o dan sancsiynau, felly mae amser i fynd i'r afael â'r materion pwysig hyn. Mae Brwsel wedi ymdrechu’n galed i osgoi ailadrodd Deddf Magnitsky, ond mae angen gwneud mwy i sicrhau bod ei threfn sancsiynau newydd yn ychwanegiad teilwng i’r blwch offer hawliau dynol yn hytrach nag un o’i broblemau.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd