Cysylltu â ni

Tsieina

Defnyddio a cham-drin diogelwch cenedlaethol: Yr angen i gadw at reolau'r system fasnachu amlochrog

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r cysyniad o ddiogelwch cenedlaethol, fel bron popeth arall, wedi esblygu dros amser. Yn ystod y Rhyfel Oer, roedd yn cynnwys y bygythiad o ddefnyddio arfau confensiynol, biolegol a niwclear yn erbyn targedau sifil a milwrol. Roedd gwrthsefyll y bygythiad hwn yn golygu cadw byddinoedd sefydlog yn barod, adeiladu llochesi cwympo tanddaearol, a datblygu parhad helaeth o gynlluniau'r llywodraeth (COG) ar gyfer beth bynnag a oroesodd ar ôl cyfnewidfa niwclear, yn ysgrifennu Simon Lacey.

Heddiw rydym yn dal i fyw o dan gysgod dinistrio niwclear, ond rydym hefyd yn byw yn yr oes wybodaeth, sy'n golygu bod y fectorau ymosod a allai ein bygwth wedi ehangu i gynnwys yr hyn y cyfeirir ato fel “seilwaith critigol”, gan gwmpasu popeth o ffyrdd i reilffyrdd, i borthladdoedd, i'r grid pŵer, i'r system ariannol ac wrth gwrs, y rhwydweithiau cyfathrebu sy'n sail i'r rhain i gyd.

Ac oherwydd bod dealltwriaeth mor eang o'r hyn sy'n fygythiad i'n bodolaeth bellach yn bodoli, nid yw gwleidyddion wedi gwyro oddi wrth hyd yn oed rhai o'r mesurau mwyaf eithafol mewn ymgais i ddiogelu'r syniad eang hwn o ddiogelwch cenedlaethol. Un o'r enghreifftiau diweddaraf o hyn yw'r gwaharddiadau a orfodir gan sawl gwlad Ewropeaidd ar gyflenwyr Tsieineaidd fel Huawei, gan atal y gwerthwr offer byd-eang rhag cymryd rhan mewn cyflwyno 5G i bob pwrpas.

hysbyseb

Heddiw, rhaid cyfaddef bod y polion yn uwch nag mewn cyfnodau cynharach, gyda chystadlaethau masnachol rhyngwladol yn cynddeiriogi pwy sy'n cynhyrchu ac yn gwerthu'r seilwaith critigol y mae ein cymdeithasau'n dibynnu arno. Boed hynny fel y bo, nid yw hyn yn cyfiawnhau yn fympwyol neilltuo'r egwyddorion cyffredinol sy'n gyfreithiol rwymol sydd wedi esblygu dros ganrifoedd ac wedi ein llywodraethu ers degawdau lawer. Mae'r egwyddorion cyfreithiol cyffredinol hyn yn cynnwys cymesuredd, hawliau sylfaenol, sicrwydd cyfreithiol, disgwyliadau dilys, peidio â gwahaniaethu a phroses briodol.

Dylid ystyried gweithredu neu fesurau'r llywodraeth sy'n neilltuo un neu fwy o'r egwyddorion cyfreithiol cyffredinol hyn yn eithriad. Mae angen i eithriadau, yn ôl eu natur, gael eu llunio o drwch blewyn, eu cyfyngu o ran cwmpas ac amser i'r hyn sy'n hollol angenrheidiol, a bod â sail ffeithiol sydd wedi'i mynegi'n ddigonol a'i brofi'n ddigonol.

Cymerwch, er enghraifft, y cyntaf o'r amodau hyn. Mae'r gwledydd hynny sydd wedi gosod cyfyngiadau yn erbyn Huawei wedi gwneud hynny trwy ei wahardd o'u seilwaith telathrebu 5G yn unig. Mae gwaharddiad blanced yn antithesis iawn o fesur wedi'i lunio'n gul. Cynigiodd y Deyrnas Unedig, ar ôl adolygiad helaeth o seilwaith telathrebu ar sail tystiolaeth a gynhaliwyd yn 2019, y dylid caniatáu i Huawei weithredu yn ecosystem 5G y wlad, yn amodol ar nifer o gyfyngiadau a ragnodwyd yn ofalus. Mae hyn yn cyd-fynd yn fwy â'r egwyddor bod yn rhaid llunio eithriadau i egwyddorion cyfreithiol cyffredinol o drwch blewyn, ond cafodd ei adael wedi hynny gan lywodraeth Johnson oherwydd pwysau gwleidyddol dwys gan weinyddiaeth Trump.

hysbyseb

Mae'r ail feini prawf, sef bod mesurau'n gyfyngedig o ran cwmpas ac amser i'r hyn sy'n hollol angenrheidiol hefyd wedi cael eu torri yn achos y gwaharddiadau amrywiol a ddeddfwyd ac sy'n cael eu hystyried yn erbyn Huawei. Os oes angen rhywbeth, yna mae trwy ddiffiniad hefyd yn gallu gweithredu i gyflawni'r amcan a nodwyd. Fodd bynnag, mae arbenigwyr cybersecurity yn unfrydol wrth gyfaddef bod mesurau sy'n seiliedig ar ystyriaethau baner tarddiad yn unig yn gwbl ddiwerth wrth wrthsefyll bygythiadau seiberddiogelwch. Felly, os nad yw'r gwaharddiadau yn erbyn Huawei yn gallu cyflawni'r amcan a nodwyd, mae'n sefyll i reswm na allant fod yn angenrheidiol.

Yn olaf, mae'r trydydd maen prawf ar gyfer rhoi egwyddorion cyfreithiol cyffredinol o'r neilltu yn eithriadol, sef bod gan unrhyw fesurau cyfyngol sail ffeithiol sydd wedi'i mynegi'n briodol a'i phrofi, yn yr un modd ar goll yn achos y gwaharddiadau yn erbyn Huawei. Dywedwyd wrth lywodraethau a defnyddwyr y gorllewin fod y cwmni'n cynrychioli bygythiad diogelwch cenedlaethol a bod y rhesymau dros yr asesiad hwn yn parhau i fod wedi'u dosbarthu. Efallai bod y ddadl hon wedi cario rhywfaint o bwysau yn ystod y degawdau diwethaf, ond byth ers i Colin Powell fynd gerbron Cyngor Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig yn ddiarwybod a chyflwyno achos wedi'i weithgynhyrchu gan honni ar gam fod Irac yn adeiladu ac yn pentyrru arfau dinistr torfol, nid ydym bellach mewn sefyllfa i derbyn unrhyw hawliadau gan ein buddiannau diogelwch a chudd-wybodaeth ar sail ewyllys da yn unig.

Mae nifer o waharddiadau yn erbyn gwerthwyr offer Tsieineaidd sy'n cael eu gweithredu neu eu hystyried ar hyn o bryd gan amrywiol lywodraethau Ewropeaidd yn gwyro'n sylweddol o'r canllawiau diogelwch a ddarperir gan Gomisiwn yr UE yn ei “flwch offer 5G”. Maent hefyd yn gwneud yr UE yn agored iawn i her gyfreithiol gerbron Sefydliad Masnach y Byd, o ystyried natur hynod wahaniaethol a mympwyol y gwaharddiadau hyn.

Fe wnaethant hefyd osod cynsail peryglus y gellid ei gymhwyso mewn sectorau a thechnolegau eraill, yn union fel yr ydym wedi gweld gweinyddiaeth Trump yn canolbwyntio ei dân yn gyntaf ar Huawei ac yna wedi hynny ar apiau fel TikTok a WeChat, ac yn fwyaf diweddar y gwneuthurwr drôn sifil DJI. Mae'r difrod economaidd posibl y gellid ei ddryllio gan bolisi sy'n ehangu o hyd i dargedu cwmnïau technoleg Tsieineaidd i'w gwahardd yn seiliedig ar ryw syniad o ddiogelwch cenedlaethol sydd wedi'i lunio'n wael ac sydd wedi'i fynegi'n brin.

Oherwydd bod rhyfel yn rhy bwysig i'w adael i'r cadfridogion, ac oherwydd bod y cysyniad o ddiogelwch cenedlaethol bellach yn cwmpasu popeth sy'n ffurfio sylfeini ein ffyniant economaidd parhaus, mae angen i ni fod yn ofalus iawn wrth asesu'r cyngor a'r argymhellion sy'n deillio o'r diddordebau cul a gwreiddio. sy'n ffurfio ein gwasanaethau amddiffyn a diogelwch cenedlaethol. Yn yr un modd, ni allwn gefnu ar yr egwyddorion cyfreithiol cyffredinol sydd wedi gwneud ein cymdeithasau rhydd ac agored yr hyn ydyn nhw heddiw.

Am yr awdur

Mae Simon Lacey yn uwch ddarlithydd mewn Masnach Ryngwladol a Phrifysgol Adelaide yn Ne Awstralia. Roedd yn gyn is-lywydd hwyluso masnach a mynediad i'r farchnad yn Huawei Technologies yn Shenzhen, China.

Tsieina

Cystadleuaeth: Cymerodd yr UE, yr UD a Gweriniaeth Pobl Tsieina ran yn y Pumed Uwchgynhadledd Rheoleiddio Morwrol Byd-eang

cyhoeddwyd

on

Ar 7 Medi, cymerodd uwch swyddogion y llywodraeth o’r UE, yr Unol Daleithiau a Gweriniaeth Pobl Tsieina ran yn y Pumed Uwchgynhadledd Rheoleiddio Morwrol Byd-eang. Roedd y cyfranogwyr yn cynnwys cynrychiolwyr y gystadleuaeth ac awdurdodau morwrol sy'n gyfrifol am reoleiddio llongau leinin rhyngwladol yn lonydd masnach leinin mwyaf y byd.

Roedd yr uwchgynhadledd yn ymdrin â datblygiadau sectoraidd ers dechrau'r pandemig coronafirws, gan gynnwys yr heriau sy'n wynebu'r sector cludo cynwysyddion rhyngwladol a materion ehangach cadwyni cyflenwi morwrol. Cytunodd y cyfranogwyr fod y pandemig yn cyflwyno heriau eithriadol i weithredwyr mewn cwmnïau llongau, porthladdoedd a gwasanaethau logisteg, ar lwybrau i'r UE ac oddi yno yn ogystal â rhannau eraill o'r byd..

Fe wnaethant gyfnewid barn ar y gwahanol gamau a gymerwyd gan eu hawdurdodaethau, ynghyd â rhagolygon a safbwyntiau yn y dyfodol, gan gynnwys camau gweithredu posibl i gynyddu gwytnwch y sector. Mae'r uwchgynhadledd yn cael ei chynnal bob dwy flynedd ac mae'n fforwm i feithrin cydweithrediad rhwng y tri awdurdod. Bydd yr uwchgynhadledd nesaf yn cael ei galw yn 2023 yn Tsieina.

hysbyseb

Parhau Darllen

Tsieina

Ail-enwi system y Cenhedloedd Unedig mwy gwydn gyda Taiwan ynddo

cyhoeddwyd

on

Ar ôl mwy na 200 miliwn o heintiau a dros 4 miliwn o farwolaethau a chyfrif, mae'r pandemig COVID-19 wedi cynddeiriog ledled y byd. Mae hyn wedi creu effaith economaidd-gymdeithasol ddinistriol iawn ar ein byd rhyng-gysylltiedig, gyda bron dim gwledydd yn cael eu spared. Mae'r pandemig wedi tarfu ar fasnach fyd-eang, wedi gwaethygu tlodi, wedi rhwystro addysg, ac wedi peryglu cydraddoldeb rhywiol, gyda chenhedloedd incwm canolig i incwm isel yn dwyn baich y baich, yn ysgrifennu Jaushieh Joseph Wu, Gweinidog Materion Tramor, Gweriniaeth Tsieina (Taiwan) (yn y llun, isod).

Wrth i lawer o wledydd frechu am bigyn arall o'r firws, a ysgogwyd gan yr amrywiad Delta heintus iawn, mae'r byd yn edrych i fyny at y Cenhedloedd Unedig (Cenhedloedd Unedig) i rampio ymdrechion cynhwysfawr i ddatrys yr argyfwng, sicrhau gwell adferiad, ac ailadeiladu'n gynaliadwy. Mae hon yn dasg frawychus sy'n gofyn am bob dec ymarferol. Mae'n bryd i'r corff byd-eang groesawu Taiwan, partner gwerthfawr a theilwng sy'n barod i roi help llaw.  

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, mae Taiwan, fel llawer o wledydd eraill, wedi bod yn delio ag ymchwydd o achosion COVID-19 ar ôl bron i flwyddyn o lwyddiant wrth gynnwys y firws. Ac eto, cafodd afael ar y sefyllfa a daeth i'r amlwg hyd yn oed yn fwy parod i weithio gyda chynghreiriaid a phartneriaid i fynd i'r afael â'r heriau a berir gan y pandemig. Mae ymateb effeithiol Taiwan i'r pandemig, ei ehangu gallu cyflym i ateb galw'r gadwyn gyflenwi fyd-eang, a'i gymorth sylweddol tuag at wledydd partner ledled y byd i gyd yn siarad â'r ffaith nad oes diffyg rhesymau cymhellol i Taiwan chwarae rhan adeiladol yn y System y Cenhedloedd Unedig.

hysbyseb

Fodd bynnag, dan bwysau gan Weriniaeth Pobl Tsieina (PRC), mae'r Cenhedloedd Unedig a'i asiantaethau arbenigol yn parhau i wrthod Taiwan, gan nodi Penderfyniad Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig 1971 (XXVI) 2758 fel sail gyfreithiol ar gyfer y gwaharddiad hwn. Ond mae iaith y penderfyniad yn hollol glir: nid yw ond yn mynd i’r afael â mater cynrychiolaeth Tsieina yn y Cenhedloedd Unedig; nid oes unrhyw sôn am honiad sofraniaeth Tsieineaidd dros Taiwan, ac nid yw'n awdurdodi'r PRC i gynrychioli Taiwan yn system y Cenhedloedd Unedig. Y gwir yw, nid yw'r PRC erioed wedi llywodraethu Taiwan. Dyma'r realiti a'r status quo ar draws dwy ochr Culfor Taiwan. Dim ond ar eu llywodraeth etholedig boblogaidd y gellir cynrychioli pobl Taiwan ar y llwyfan rhyngwladol. Trwy gyfateb iaith y penderfyniad ar gam ag “un Egwyddor China” Beijing, mae’r PRC yn fympwyol yn gorfodi ei farn wleidyddol ar y Cenhedloedd Unedig.

Nid yw'r abswrdiaeth yn gorffen yno. Mae'r gwaharddiad hwn hefyd yn rhwystro cyfranogiad cymdeithas sifil Taiwan. Gwrthodir mynediad i ddeiliaid pasbort Taiwan i adeiladau'r Cenhedloedd Unedig, ar gyfer teithiau a chyfarfodydd, tra na all newyddiadurwyr Taiwan gael achrediad i gwmpasu digwyddiadau'r Cenhedloedd Unedig. Yr unig reswm dros y driniaeth wahaniaethol hon yw eu cenedligrwydd. Mae gwahardd aelodau o gymdeithas sifil Taiwan o'r Cenhedloedd Unedig yn trechu'r ddelfryd o amlochrogiaeth, yn mynd yn groes i egwyddorion sylfaenol y Cenhedloedd Unedig o hyrwyddo parch at hawliau dynol a rhyddid sylfaenol, ac yn rhwystro ymdrechion cyffredinol y Cenhedloedd Unedig.

Am chwe degawd, mae Taiwan wedi bod yn darparu cymorth i wledydd partner ledled y byd. Ers mabwysiadu Agenda 2030 y Cenhedloedd Unedig, mae wedi canolbwyntio ar helpu partneriaid i gyflawni'r Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs), ac, yn fwy diweddar, cymryd rhan mewn ymateb gwrth-fandemig ac adferiad postpandemig. Yn y cyfamser, gartref, mae Taiwan wedi cyflawni ei SDGs mewn cydraddoldeb rhywiol, dŵr glân a glanweithdra, ac iechyd a lles da, ymhlith eraill. Mae ein datrysiadau arloesol yn y gymuned yn harneisio partneriaethau cyhoeddus-preifat er budd y gymdeithas gyfan.

hysbyseb

Daeth Adroddiad Hapusrwydd y Byd 2021, a ryddhawyd gan y Rhwydwaith Datrysiadau Datblygu Cynaliadwy, yn Taiwan y hapusaf yn Nwyrain Asia, a'r 24ain yn y byd. Mae'r safle'n nodi sut mae pobl gwlad yn teimlo am y gefnogaeth gymdeithasol y maen nhw'n ei derbyn, ac mae'n adlewyrchu i raddau helaeth weithrediad gwlad o'r SDGs. Mae Taiwan yn barod i drosglwyddo ei brofiad a gweithio gyda phartneriaid byd-eang i adeiladu dyfodol gwell a mwy gwydn i bawb.

Ar adeg pan mae'r byd yn swnio'r alwad glir am gamau gweithredu yn yr hinsawdd ac i gyflawni allyriadau carbon net-sero erbyn 2050, mae Taiwan wrthi'n siartio map ffordd tuag at y nod, ac wedi drafftio deddfwriaeth bwrpasol i hwyluso'r broses hon. Nid yw newid yn yr hinsawdd yn gwybod unrhyw ffiniau, ac mae ymdrechion ar y cyd yn hanfodol os ydym am gael dyfodol cynaliadwy. Mae Taiwan yn gwybod hyn, ac mae'n gweithio ar y ffyrdd gorau i droi heriau lleihau carbon yn gyfleoedd newydd.

Yn ei lw yn y swydd ym mis Mehefin eleni, pwysleisiodd Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres, fod pandemig COVID-19 wedi datgelu ein bregusrwydd a’n cydgysylltiedig. Dywedodd y gall y Cenhedloedd Unedig, a'r taleithiau a'r bobl y mae'n eu gwasanaethu, elwa o ddod ag eraill at y bwrdd yn unig.

Mae gwadu partneriaid sydd â'r gallu i gyfrannu yn golled foesol a materol i'r byd wrth i ni geisio gwella'n well gyda'n gilydd. Mae Taiwan yn rym er daioni. Nawr yw'r amser i ddod â Taiwan at y bwrdd a gadael i Taiwan helpu.

Parhau Darllen

Tsieina

Cysylltiadau UE-Taiwan: ASEau yn pwyso am bartneriaeth gryfach

cyhoeddwyd

on

Mewn adroddiad newydd a fabwysiadwyd ddydd Mercher (1 Medi), mae ASEau ar y Pwyllgor Materion Tramor yn cefnogi cysylltiadau agosach a phartneriaeth gryfach rhwng yr UE a Taiwan dan arweiniad Polisi Un China yr UE, TRYCHINEB.

Maent hefyd yn cenllysg Taiwan fel partner allweddol yr UE a chynghreiriad democrataidd yn yr Indo-Môr Tawel sy'n cyfrannu at gynnal gorchymyn ar sail rheolau yng nghanol cystadleuaeth ddwys rhwng y pwerau mawr yn y rhanbarth.

Paratowch y sail ar gyfer Cytundeb Buddsoddi Dwyochrog newydd

hysbyseb

Er mwyn cynyddu cydweithredu, mae'r testun yn pwysleisio'r angen i ddechrau “asesiad effaith, ymgynghoriad cyhoeddus ac ymarfer cwmpasu” ar Gytundeb Buddsoddi Dwyochrog UE-Taiwan (BIA). Mae ASEau yn tynnu sylw at bwysigrwydd masnach a chysylltiadau economaidd rhwng y ddwy ochr, gan gynnwys ar faterion yn ymwneud ag amlochrogiaeth a Sefydliad Masnach y Byd, technoleg fel 5G, iechyd y cyhoedd, ynghyd â chydweithrediad hanfodol ar gyflenwadau critigol fel lled-ddargludyddion.

Pryderon dwfn ynghylch pwysau milwrol Tsieineaidd yn erbyn Taiwan

Ar nodyn arall, mae'r adroddiad yn mynegi pryder difrifol ynghylch cadernid milwrol parhaus Tsieina, pwysau, ymarferion ymosod, troseddau gofod awyr ac ymgyrchoedd dadffurfiad yn erbyn Taiwan. Mae'n annog yr UE i wneud mwy i fynd i'r afael â'r tensiynau hyn ac i amddiffyn democratiaeth Taiwan a statws yr ynys fel partner pwysig yn yr UE.

hysbyseb

Mae ASEau yn mynnu na ddylai unrhyw newid i gysylltiadau traws-culfor Tsieineaidd-Taiwan fod yn unochrog nac yn erbyn ewyllys dinasyddion Taiwan. Maent hefyd yn ein hatgoffa'n llwyr o'r cysylltiad uniongyrchol rhwng ffyniant Ewropeaidd a diogelwch Asiaidd a'r canlyniadau i Ewrop pe bai gwrthdaro yn ymestyn ymhell y tu hwnt i'r byd economaidd.

Bydd y testun, sydd hefyd yn mynd i’r afael ag ystod o agweddau ac argymhellion eraill sy’n ymwneud â chysylltiadau rhwng yr UE a Taiwan, nawr yn cael ei gyflwyno i bleidlais yn y Cyfarfod Llawn. Fe'i cymeradwywyd gan 60 pleidlais o blaid, 4 yn erbyn gyda 6 yn ymatal.

“Mae adroddiad cyntaf Senedd Ewrop ar gysylltiadau rhwng yr UE a Taiwan yn anfon arwydd cryf bod yr UE yn barod i uwchraddio ei berthynas â’n partner allweddol Taiwan. Rhaid i'r Comisiwn nawr ddwysau cysylltiadau UE-Taiwan a dilyn partneriaeth well gynhwysfawr â Taiwan. Rhaid i waith ar asesiad effaith, ymgynghoriad cyhoeddus ac ymarfer cwmpasu ar Gytundeb Buddsoddi Dwyochrog (BIA) gydag awdurdodau Taiwan i baratoi ar gyfer trafodaethau i ddyfnhau ein cysylltiadau economaidd ddechrau cyn diwedd eleni, ”meddai’r rapporteur Charlie Weimers (ECR, Sweden) ar ôl y bleidlais.

Mwy o wybodaeth 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd