Cysylltu gyda ni

Brexit

Cytundeb Masnach a Chydweithrediad yr UE-DU: Amddiffyn buddiannau Ewropeaidd, sicrhau cystadleuaeth deg, a chydweithrediad parhaus mewn meysydd sydd o ddiddordeb i'r ddwy ochr

cyhoeddwyd

on

Ar ôl trafodaethau dwys, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dod i gytundeb heddiw (24 Rhagfyr) gyda'r Deyrnas Unedig ar delerau ei gydweithrediad â'r Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol. Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen (Yn y llun) Meddai: “Roedd yn werth ymladd am y fargen hon oherwydd mae gennym ni gytundeb teg a chytbwys gyda’r DU erbyn hyn, a fydd yn amddiffyn ein buddiannau Ewropeaidd, yn sicrhau cystadleuaeth deg, ac yn darparu rhagweladwyedd mawr ei angen i’n cymunedau pysgota. Yn olaf, gallwn adael Brexit ar ein holau ac edrych i'r dyfodol. Mae Ewrop nawr yn symud ymlaen. ”

Dywedodd Prif Drafodwr y Comisiwn Ewropeaidd, Michel Barnier: “Rydym bellach wedi dod i ddiwedd cyfnod dwys o bedair blynedd, yn enwedig dros y naw mis diwethaf, pan wnaethom negodi tynnu’r DU yn ôl yn drefnus o’r UE a newydd sbon. partneriaeth, yr ydym wedi cytuno arni o'r diwedd heddiw. Mae amddiffyn ein buddiannau wedi bod ar y blaen trwy gydol y trafodaethau hyn ac rwy'n falch ein bod wedi llwyddo i wneud hynny. Mater i Senedd Ewrop a’r Cyngor yn awr yw dweud eu dweud ar y cytundeb hwn. ”

Mae'r Cytundeb Masnach a Chydweithrediad drafft yn cynnwys tair prif biler:

 • Cytundeb Masnach Rydd: Partneriaeth economaidd a chymdeithasol newydd gyda'r Deyrnas Unedig
  • Mae'r cytundeb yn cynnwys nid yn unig masnach mewn nwyddau a gwasanaethau, ond hefyd ystod eang o feysydd eraill er budd yr UE, megis buddsoddiad, cystadleuaeth, cymorth gwladwriaethol, tryloywder treth, trafnidiaeth awyr a ffordd, ynni a chynaliadwyedd, pysgodfeydd, diogelu data, a chydlynu nawdd cymdeithasol.
  • Mae'n darparu ar gyfer sero tariff a sero cwotâu ar yr holl nwyddau sy'n cydymffurfio â'r rheolau tarddiad priodol.
  • Mae'r ddwy ochr wedi ymrwymo i sicrhau cae chwarae gwastad trwy gynnal lefelau uchel o ddiogelwch mewn meysydd fel diogelu'r amgylchedd, y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd a phrisio carbon, hawliau cymdeithasol a llafur, tryloywder treth a chymorth Gwladwriaethol, gyda gorfodaeth ddomestig effeithiol, mecanwaith setlo anghydfod rhwymol a'r posibilrwydd i'r ddau barti gymryd mesurau adfer.
  • Cytunodd yr UE a'r DU ar fframwaith newydd ar gyfer cyd-reoli stociau pysgod yn nyfroedd yr UE a'r DU. Bydd y DU yn gallu datblygu gweithgareddau pysgota Prydain ymhellach, tra bydd gweithgareddau a bywoliaethau cymunedau pysgota Ewropeaidd yn cael eu diogelu, ac yn cadw adnoddau naturiol.
  • O ran trafnidiaeth, mae'r cytundeb yn darparu ar gyfer cysylltedd aer, ffyrdd, rheilffyrdd a morwrol parhaus a chynaliadwy, er bod mynediad i'r farchnad yn is na'r hyn y mae'r Farchnad Sengl yn ei gynnig. Mae'n cynnwys darpariaethau i sicrhau bod cystadleuaeth rhwng gweithredwyr yr UE a'r DU yn digwydd ar gae chwarae gwastad, fel nad yw hawliau teithwyr, hawliau gweithwyr a diogelwch trafnidiaeth yn cael eu tanseilio.
  • O ran ynni, mae'r cytundeb yn darparu model newydd ar gyfer masnachu a rhyng-gysylltedd, gyda gwarantau ar gyfer cystadleuaeth agored a theg, gan gynnwys ar safonau diogelwch ar gyfer y môr, a chynhyrchu ynni adnewyddadwy.
  • O ran cydgysylltu nawdd cymdeithasol, nod y cytundeb yw sicrhau nifer o hawliau dinasyddion yr UE a gwladolion y DU. Mae hyn yn ymwneud â dinasyddion yr UE sy'n gweithio yn y DU, yn teithio neu'n symud i'r DU ac i wladolion y DU sy'n gweithio yn yr UE, yn teithio neu'n symud i'r UE ar ôl 1 Ionawr 2021.
  • Yn olaf, mae'r cytundeb yn galluogi cyfranogiad parhaus y DU mewn nifer o raglenni blaenllaw'r UE am y cyfnod 2021-2027 (yn amodol ar gyfraniad ariannol gan y DU i gyllideb yr UE), fel Horizon Europe.
 • Partneriaeth newydd er diogelwch ein dinasyddion
  • Mae'r Cytundeb Masnach a Chydweithrediad yn sefydlu fframwaith newydd ar gyfer gorfodi'r gyfraith a chydweithrediad barnwrol mewn materion cyfraith droseddol a sifil. Mae'n cydnabod yr angen am gydweithrediad cryf rhwng yr heddlu cenedlaethol ac awdurdodau barnwrol, yn enwedig ar gyfer ymladd ac erlyn troseddau a therfysgaeth drawsffiniol. Mae'n adeiladu galluoedd gweithredol newydd, gan ystyried y ffaith na fydd gan y DU, fel aelod o'r tu allan i'r UE y tu allan i ardal Schengen, yr un cyfleusterau ag o'r blaen. Gellir atal y cydweithrediad diogelwch rhag ofn i'r DU dorri ei hymrwymiad i gadw at Gonfensiwn Hawliau Dynol Ewrop a'i orfodi domestig.
 • Cytundeb llorweddol ar Lywodraethu: Fframwaith sy'n sefyll prawf amser
  • Er mwyn rhoi’r sicrwydd cyfreithiol mwyaf posibl i fusnesau, defnyddwyr a dinasyddion, mae pennod bwrpasol ar lywodraethu yn rhoi eglurder ar sut y bydd y cytundeb yn cael ei weithredu a’i reoli. Mae hefyd yn sefydlu Cyd-Gyngor Partneriaeth, a fydd yn sicrhau bod y Cytundeb yn cael ei gymhwyso a'i ddehongli'n iawn, a lle bydd yr holl faterion sy'n codi yn cael eu trafod.
  • Bydd rhwymo mecanweithiau gorfodi a setlo anghydfodau yn sicrhau bod hawliau busnesau, defnyddwyr ac unigolion yn cael eu parchu. Mae hyn yn golygu bod busnesau yn yr UE a'r DU yn cystadlu ar chwarae teg a byddant yn osgoi'r naill barti neu'r llall rhag defnyddio ei ymreolaeth reoleiddiol i roi cymorthdaliadau annheg neu ystumio cystadleuaeth.
  • Gall y ddwy ochr gymryd rhan mewn dial traws-sector rhag ofn y bydd y cytundeb yn cael ei dorri. Mae'r dial traws-sector hwn yn berthnasol i bob maes o'r bartneriaeth economaidd.

Nid yw'r Cytundeb Polisi Tramor, diogelwch allanol ac amddiffyn yn dod o dan y Cytundeb gan nad oedd y DU eisiau negodi'r mater hwn. Ar 1 Ionawr 2021, felly ni fydd fframwaith ar waith rhwng y DU a'r UE i ddatblygu a chydlynu ymatebion ar y cyd i heriau polisi tramor, er enghraifft gosod sancsiynau ar wladolion neu economïau trydydd gwlad.

Mae'r Cytundeb Masnach a Chydweithrediad yn cwmpasu nifer o feysydd sydd er budd yr UE. Mae'n mynd ymhell y tu hwnt i gytundebau masnach rydd traddodiadol ac yn darparu sylfaen gadarn ar gyfer cadw ein cyfeillgarwch a'n cydweithrediad hirsefydlog. Mae'n diogelu cyfanrwydd y Farchnad Sengl ac anwahanadwyedd y Pedwar Rhyddid (pobl, nwyddau, gwasanaethau a chyfalaf). Mae'n adlewyrchu'r ffaith bod y DU yn gadael ecosystem yr UE o reolau cyffredin, mecanweithiau goruchwylio a gorfodi, ac felly ni all bellach fwynhau buddion aelodaeth o'r UE na'r Farchnad Sengl. Serch hynny, ni fydd y Cytundeb yn cyfateb i'r manteision sylweddol a fwynhaodd y DU fel Aelod-wladwriaeth o'r UE o bell ffordd.

Newidiadau mawr i ddod: paratoi 1 Ionawr 2021

Hyd yn oed gyda'r Cytundeb Masnach a Chydweithrediad newydd UE-DU ar waith, bydd newidiadau mawr ar 1 Ionawr 2021.

Ar y dyddiad hwnnw, bydd y DU yn gadael Undeb Marchnad Sengl ac Undeb y Tollau yr UE, yn ogystal â holl bolisïau a chytundebau rhyngwladol yr UE. Bydd symudiad rhydd pobl, nwyddau, gwasanaethau a chyfalaf rhwng y DU a'r UE yn dod i ben.

Bydd yr UE a'r DU yn ffurfio dwy farchnad ar wahân; dau ofod rheoleiddio a chyfreithiol gwahanol. Bydd hyn yn creu rhwystrau i fasnachu mewn nwyddau a gwasanaethau ac i symudedd a chyfnewidfeydd trawsffiniol nad ydynt yn bodoli heddiw - i'r ddau gyfeiriad.

Y Cytundeb Tynnu'n Ôl

Mae'r Cytundeb Tynnu'n Ôl yn parhau i fod ar waith, gan amddiffyn ymhlith pethau eraill hawliau dinasyddion yr UE a gwladolion y DU, buddiannau ariannol yr UE, ac yn hollbwysig, heddwch a sefydlogrwydd ar ynys Iwerddon. Mae gweithredu'r cytundeb hwn yn llawn ac yn amserol wedi bod yn flaenoriaeth allweddol i'r Undeb Ewropeaidd.

Diolch i drafodaethau dwys rhwng yr UE a'r DU yn y Cydbwyllgor a'r amrywiol Bwyllgorau Arbenigol, gweithredir y Cytundeb Tynnu'n Ôl - a'r Protocol ar Iwerddon a Gogledd Iwerddon, yn benodol - ar 1 Ionawr.

Ar 17 Rhagfyr, aeth y Cyfarfu Cydbwyllgor yr UE-DU cymeradwyo pob penderfyniad ffurfiol ac atebion ymarferol eraill sy'n gysylltiedig â gweithredu'r Cytundeb Tynnu'n Ôl. Fel rhan o'r atebion hyn y cytunwyd arnynt ar y cyd, mae'r DU wedi cytuno i dynnu cymalau dadleuol Bil Marchnad Fewnol y DU yn ôl, ac ni fydd yn cyflwyno unrhyw ddarpariaethau tebyg yn y Bil Trethi.

Y camau nesaf

Mae ymrwymo i gymhwyso'r Cytundeb Masnach a Chydweithrediad yn fater o frys arbennig.

 • Mae gan y Deyrnas Unedig, fel cyn-aelod-wladwriaeth, gysylltiadau helaeth â'r Undeb mewn ystod eang o feysydd economaidd a meysydd eraill. Os nad oes fframwaith cymwys yn rheoleiddio'r cysylltiadau rhwng yr Undeb a'r Deyrnas Unedig ar ôl 31 Rhagfyr 2020, amharir yn sylweddol ar y cysylltiadau hynny, er anfantais i unigolion, busnesau a rhanddeiliaid eraill.
 • Dim ond yn hwyr iawn y gellid cwblhau'r trafodaethau cyn i'r cyfnod trosglwyddo ddod i ben. Ni ddylai amseru hwyr o’r fath beryglu hawl Senedd Ewrop i graffu democrataidd, yn unol â’r Cytuniadau.
 • Yng ngoleuni'r amgylchiadau eithriadol hyn, mae'r Comisiwn yn cynnig defnyddio'r Cytundeb ar sail dros dro, am gyfnod cyfyngedig o amser tan 28 Chwefror 2021.

Bydd y Comisiwn yn cynnig penderfyniadau'r Cyngor yn gyflym ar y llofnod a'r cais dros dro, ac ar ddiwedd y Cytundeb.

Yna bydd angen i'r Cyngor, gan weithredu yn unfrydol pob un o'r 27 Aelod-wladwriaeth, fabwysiadu penderfyniad yn awdurdodi llofnod y Cytundeb a'i gymhwysiad dros dro ar 1 Ionawr 2021. Unwaith y bydd y broses hon wedi'i chwblhau, bydd y Cytundeb Masnach a Chydweithrediad rhwng yr UE. a gellir llofnodi'r DU yn ffurfiol.

Yna gofynnir i Senedd Ewrop roi ei chydsyniad i'r Cytundeb.

Fel cam olaf ar ochr yr UE, rhaid i'r Cyngor fabwysiadu'r penderfyniad ar ddiwedd y Cytundeb.

Mwy o wybodaeth

Mwy o wybodaeth am y Tynnu'r DU o'r Undeb Ewropeaidd a'r Cytundeb Tynnu'n Ôl.

 

Brexit

Mae Prydain yn cytuno i gais yr UE am fwy o amser i gadarnhau bargen fasnach Brexit

cyhoeddwyd

on

By

Mae Prydain wedi cytuno i gais yr Undeb Ewropeaidd i ohirio cadarnhau eu cytundeb masnach ar ôl Brexit tan 30 Ebrill, gweinidog swyddfa’r cabinet Michael Gove (Yn y llun) meddai ddydd Mawrth (23 Chwefror), yn ysgrifennu Elizabeth Piper.

Yn gynharach y mis hwn, gofynnodd yr UE i Brydain a allai gymryd amser ychwanegol i gadarnhau'r cytundeb trwy ymestyn tan 30 Ebrill i gymhwyso'r fargen dros dro i sicrhau ei bod ym mhob un o 24 iaith y bloc ar gyfer craffu seneddol.

Mewn llythyr at Maros Sefcovic, is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, ysgrifennodd Gove: “Gallaf gadarnhau bod y Deyrnas Unedig yn fodlon cytuno y dylid ymestyn y dyddiad y bydd cais dros dro yn peidio â bod yn berthnasol ... i 30 Ebrill 2021 . ”

Dywedodd hefyd fod Prydain yn disgwyl na fyddai mwy o oedi.

Parhau Darllen

Brexit

Sut mae Amsterdam yn dwyn gorymdaith ar gystadleuwyr fel canolbwynt masnachu Brexit

cyhoeddwyd

on

By

Roedd yr holl sôn am Frankfurt neu Paris yn denu busnes ariannol Llundain wrth i Brydain grwydro oddi wrth yr UE. Ac eto, Amsterdam sy'n profi'r enillydd cynnar mwyaf gweladwy. Dangosodd data yr wythnos diwethaf fod prifddinas yr Iseldiroedd wedi dadleoli Llundain fel canolfan masnachu cyfranddaliadau fwyaf Ewrop ym mis Ionawr, gan fachu un rhan o bump o’r gweithredu 40 biliwn ewro y dydd, i fyny o lai na degfed ran y masnachu cyn Brexit, ysgrifennu Tommy Wilkes, Stery Toby, Abhinav Ramnarayan ac Huw Jones.

Ac eto dyna un yn unig o sawl ardal y mae'r ddinas wedi dwyn gorymdaith ar ei chystadleuwyr yn dawel wrth iddi ddenu busnesau o Brydain, gan ddwyn atgofion o'i hanes fel pwerdy masnachu byd-eang yn yr 17eg ganrif.

Mae Amsterdam hefyd wedi goddiweddyd Llundain i ddod yn brif leoliad rhestru corfforaethol Ewrop hyd yma eleni, dengys data, a’r arweinydd mewn cyfnewidiadau cyfradd llog a enwir yn yr ewro, marchnad yr amcangyfrifir ei bod yn werth tua $ 135 triliwn yn 2020.

“Mae yna ddiwylliant cyfan o fasnachu, ac roedd bod yn agos at hynny yn gadarnhaol iawn,” meddai Robert Barnes, Prif Swyddog Gweithredol platfform masnachu cyfranddaliadau Turquoise, sydd dan berchnogaeth Cyfnewidfa Stoc Llundain, sydd wedi dewis prifddinas yr Iseldiroedd dros Paris ar gyfer ei hyb ôl-Brexit .

“Mae gennych chi rai o’r banciau sefydliadol mawr, mae gennych chi gwmnïau masnachu arbenigol, cymuned fanwerthu ddeinamig. Ond mae hefyd yng nghanol cyfandir Ewrop. ”

Dywedodd Cboe Europe, cyfnewidfa ecwiti, wrth Reuters ei fod yn lansio menter deilliadau ecwiti yn Amsterdam yn ystod yr wythnosau nesaf i efelychu'r model masnachu a adeiladwyd yn ei gartref yn Chicago.

Wrth ofyn pam y dewisodd Cboe Amsterdam yn hytrach na chystadleuwyr, dywedodd Howson mai’r Iseldiroedd oedd lle gwelodd “dwf sylweddol” i’w ddiwydiant yn Ewrop. Cyfeiriodd hefyd at y defnydd eang o Saesneg yn y ddinas a rheoleiddio’r Iseldiroedd yn gyfeillgar i fuddsoddwyr byd-eang, mewn cyferbyniad â hoffter rhai gwledydd Ewropeaidd am hyrwyddo cwmnïau sy’n canolbwyntio ar y cartref.

“Mae angen Ewrop graidd arnoch i fod yn gystadleuol ar raddfa fyd-eang,” meddai Howson. “Mae Ewrop fwy ynysig neu ormod o ddiddordeb cenedlaethol yn gwneud hynny'n beth anodd.”

Ac eto, er y gallai dyfodiad busnesau o'r fath ddod â refeniw treth uwch o gyfrolau masnachu a buddsoddiad preifat mewn seilwaith, nid yw'r ddinas yn profi ffyniant swyddi, gan fod llawer o gwmnïau sy'n adleoli yno yn tueddu i fod yn gyflogwyr arbenigol iawn, a chyflogwyr llai.

Mae gweithrediad newydd Turquoise yn Amsterdam, er enghraifft, yn eistedd yn hen brif swyddfa Cwmni Dwyrain India'r Iseldiroedd, y megacorporation masnachu a daniodd godiad Amsterdam i'w hen enwogrwydd cyllid - ac eto dim ond pedwar aelod o staff y mae'n eu cyflogi.

Dywedodd Asiantaeth Buddsoddi Tramor yr Iseldiroedd, sydd wedi arwain yr ymdrech i woo busnes Brexit, wrth Reuters ei bod yn amcangyfrif bod tua 1,000 o swyddi newydd wedi’u creu gan gwmnïau ariannol sy’n symud gweithrediadau i Amsterdam ers i Brydain adael yr UE.

Dyna ffracsiwn o'r 7,500 i 10,000 o swyddi yr amcangyfrifir eu bod wedi gadael Llundain i'r UE ers 2016, pan bleidleisiodd Prydain adael y bloc, a gostyngiad yn y cefnfor o'i gymharu â gweithlu ariannol prifddinas Prydain, sy'n cynnwys dros hanner miliwn.

Mae llawer o fanciau buddsoddi gyda'u staff mawr wedi edrych mewn man arall ar y cyfandir, wedi'u hatal yn rhannol gan gyfreithiau o'r Iseldiroedd sy'n cyfyngu ar fonysau bancwyr.

Mae Amsterdam yn arwain y tabl rhestrau Ewropeaidd eleni, ar ôl denu gwerth $ 3.4 biliwn o offrymau cyhoeddus cychwynnol (IPOs), dengys data Refinitiv. Roedd hynny'n cynnwys InPost Gwlad Pwyl, a gododd 2.8 biliwn ewro yn yr IPO Ewropeaidd mwyaf yn 2021 hyd yn hyn.

Mae ffurflen fintech Sbaenaidd Allfunds, WeTransfer cychwyn gwe o'r Iseldiroedd a dau gwmni “siec wag” - un gyda chyn-brif weithredwr Commerzbank Martin Blessing ac un arall gan y tycoon Ffrengig Bernard Arnault - yn bwriadu rhestru ar Euronext Amsterdam.

Mae o leiaf dri chwmni technoleg o Ganolbarth a Dwyrain Ewrop hefyd yn ystyried rhestrau wrth i Brexit dents allure London, meddai bancwyr wrth Reuters.

Dywedodd ffynonellau bancio sy'n gweithio ar y ddau gwmni siec wag, neu gwmnïau caffael pwrpas arbennig (SPACs), mai rheoliadau'r Iseldiroedd oedd agosaf at reolau yn yr Unol Daleithiau, gan ei gwneud hi'n haws apelio yn fyd-eang.

Yn y farchnad cyfnewidiadau cyfradd llog a enwir yn yr ewro, mae llwyfannau yn Amsterdam ac Efrog Newydd wedi cydio yn y mwyafrif o fusnesau a gollwyd gan Lundain, y gostyngodd eu cyfran o ychydig o dan 40% ym mis Gorffennaf i ychydig dros 10% ym mis Ionawr, dengys data IHS Markit.

Gwnaeth hynny brifddinas yr Iseldiroedd y chwaraewr mwyaf, cynnydd o fis Gorffennaf diwethaf pan orchmynnodd platfformau yn y ddinas ddim ond 10% o'r farchnad.

Bydd Amsterdam hefyd yn dod yn gartref i'r masnachu allyriadau carbon Ewropeaidd, sy'n werth biliwn ewro y dydd mewn cyfeintiau masnachu, pan fydd y Gyfnewidfa Ryng-gyfandirol (ICE) yn symud y farchnad o Lundain yn ddiweddarach eleni.

Dywedodd Asiantaeth Buddsoddi Tramor yr Iseldiroedd, a ddechreuodd ddadansoddi lle y gallai Amsterdam elwa ar ôl penderfyniad Prydain yn 2016 i adael yr UE, ei bod wedi nodi rhai sectorau ariannol lle credai y gallai gael mantais.

“Fe wnaethon ni ganolbwyntio ar feysydd arbenigol ... a oedd yn masnachu ac yn fintech,” meddai'r llefarydd, Michiel Bakhuizen, gan ychwanegu bod y ddinas wedi chwarae cryfder ei seilwaith masnachu digidol isel ei hwyrni.

“Roedd y banciau buddsoddi mawr bob amser yn mynd i symud i Frankfurt a Paris oherwydd deddfwriaeth yr Iseldiroedd sydd ar waith ar gyfer taliadau bonws banc,” ychwanegodd, gan gyfeirio at gyfraith yn 2015 yn cyfyngu tâl amrywiol i uchafswm o 20% o’r cyflog sylfaenol.

Gellid adlewyrchu'r ymgyrch hon i ganolbwyntio ar feysydd arbenigol yn hytrach nag apelio yn ehangach yn nifer y cwmnïau sy'n adleoli.

Mewn ymateb i Brexit, mae 47 o gwmnïau wedi symud gweithrediadau yn gyfan gwbl neu'n rhannol i Amsterdam o Lundain, yn ôl data rhagarweiniol a gasglwyd gan New Financial, melin drafod.

Mae hynny'n is na'r 88 cwmni sydd wedi symud busnes i Baris a'r 56 i Frankfurt.

Ymhlith y cwmnïau sydd wedi symud gweithrediadau i'r Iseldiroedd mae CME, MarketAxess a Tradeweb. Mae llond llaw o reolwyr asedau a banciau gan gynnwys Banc y Gymanwlad yn Awstralia hefyd yn adleoli yno.

Mewn cyferbyniad, mae'r cwmnïau hynny sydd wedi symud adrannau a staff i Frankfurt wedi bod yn fanciau buddsoddi mawr yn bennaf, gan gynnwys JP Morgan, Citi a Morgan Stanley, tra bod Paris wedi croesawu banciau a rheolwyr asedau yn bennaf, yn ôl New Financial.

Mae William Wright, rheolwr gyfarwyddwr New Financial, yn nodi, er bod llai o gwmnïau wedi symud i Amsterdam, mae cyfran y ddinas “wedi’i chanoli’n fawr yn ôl sector, gydag Amsterdam yn cael arweiniad clir mewn meysydd fel brocera, masnachu, cyfnewidfeydd a fintech”.

Efallai y bydd llwyddiant ymddangosiadol Amsterdam, serch hynny, yn fwy gwastad oherwydd bod Brexit hyd yma wedi taro masnachu galetaf, ac efallai y bydd yn haws symud busnes o'r fath.

“Mae'r data cynnar ar effaith Brexit yn seiliedig ar fasnach yn bennaf, felly mae Amsterdam yn edrych fel ei fod yn gwneud yn arbennig o dda,” ychwanegodd Wright. “Ac nid wyf yn gwneud galwad ar Amsterdam am IPOs eto gan fy mod yn credu ei fod yn rhy gynnar.”

Dywedodd Sander van Leijenhorst, rheolwr rhaglen Brexit yn rheoleiddiwr ariannol AFM yr Iseldiroedd, y byddai wedi bod yn well gan awdurdodau mewn gwirionedd i Lundain gadw ei goruchafiaeth oherwydd yr effeithlonrwydd a ddaw o ganolbwyntio popeth mewn un canolbwynt Ewropeaidd, meddai.

Ond unwaith i oblygiadau Brexit ddod yn gliriach, roedd yn amlwg y byddai Amsterdam - cartref cyfnewidfa stoc hynaf y byd - yn apelio, ychwanegodd.

“Roedd yna grŵp o fasnachwyr yma eisoes. Maen nhw'n tueddu i ddod at ei gilydd, maen nhw'n tueddu i heidio gyda'i gilydd. ”

Parhau Darllen

Brexit

Brexit yn achosi problemau cyflenwi i weithgynhyrchwyr bach yn y DU: arolwg

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyfyngiadau masnach newydd ar ôl Brexit wedi cynyddu cost rhannau a deunyddiau crai ar gyfer dwy ran o dair o wneuthurwyr bach o Brydain a arolygwyd y mis diwethaf, a nododd mwyafrif eu bod wedi tarfu rhywfaint, yn ysgrifennu David Milliken.

Mae'r arolwg o bron i 300 o gwmnïau, gan ymgynghorwyr Gwasanaeth Cynghori Gweithgynhyrchu South West (SWMAS) a'r Rhaglen Twf Gweithgynhyrchu, menter a ariennir gan y llywodraeth a'r Undeb Ewropeaidd sy'n darparu cefnogaeth i gwmnïau bach, yn ychwanegu at y darlun o aflonyddwch o wiriadau tollau newydd a ddaeth i mewn. grym ar Ionawr 1 ar gyfer masnach nwyddau gyda'r UE.

“Mae codiadau prisiau yn y gadwyn gyflenwi wedi bod ar unwaith, ac rydym yn clywed straeon am amseroedd plwm yn cael eu hymestyn ar ddeunyddiau crai,” meddai Nick Golding, rheolwr gyfarwyddwr SWMAS.

Nododd tua 65% o weithgynhyrchwyr gostau uwch, a dywedodd 54% eu bod yn cael mwy o anawsterau wrth allforio nwyddau i'r UE.

Roedd tua un rhan o bump o weithgynhyrchwyr o'r farn y gallent elwa o gwsmeriaid yn dod â gwaith yn ôl i Brydain o'r UE.

Mae llywodraeth Prydain wedi dweud bod llawer o’r anawsterau yn “drafferthion cychwynnol” a dywedodd yr wythnos diwethaf y byddai’n sicrhau bod 20 miliwn o bunnoedd ($ 27.7 miliwn) ar gael i helpu cwmnïau bach i ddod i arfer â’r rheolau newydd. Disgwylir i gyfyngiadau pellach ddod i rym yn ddiweddarach eleni.

Yn gynharach y mis hwn rhagwelodd Banc Lloegr y byddai aflonyddwch masnach sy'n gysylltiedig â Brexit yn lleihau allbwn economaidd 1% yn ystod y chwarter cyfredol - sy'n cyfateb i tua £ 5 biliwn - ac mae'n disgwyl i fasnach ostwng 10% yn y tymor hir.

Dywed cefnogwyr Brexit y bydd Prydain yn ennill manteision tymor hir trwy osod ei rheolau masnach ei hun gyda gwledydd y tu allan i Ewrop, yn ogystal ag o fwy o reolaeth dros reoleiddio domestig.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd