Cysylltu gyda ni

Brexit

Sassoli: Mae delio â chysylltiadau rhwng yr UE a'r DU yn y dyfodol yn dod â'r eglurder sydd ei angen. Bydd y Senedd nawr yn craffu ar y cytundeb ac yn penderfynu ar gydsyniad yn y flwyddyn newydd

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Datganiad gan lywydd Senedd Ewrop David Sassoli (Yn y llun) ar y cytundeb y daethpwyd iddo ar gysylltiadau UE-DU yn y dyfodol.
“Rwy’n croesawu’r ffaith bod bargen wedi’i chyrraedd heddiw ar y berthynas rhwng yr UE a’r DU yn y dyfodol y bydd y Senedd nawr yn craffu arni’n fanwl. Mae'r Senedd yn diolch ac yn llongyfarch trafodwyr yr UE a'r DU am eu hymdrechion dwys i gyrraedd y cytundeb hanesyddol hwn, er ar y funud olaf. Er fy mod yn dal yn difaru yn fawr benderfyniad y DU i adael yr UE, rwyf bob amser wedi credu bod setliad wedi'i negodi er budd gorau'r ddwy ochr. Gall y fargen hon bellach fod yn sylfaen inni adeiladu partneriaeth newydd.

"Mewn ychydig ddyddiau yn unig, ni fydd cyfraith yr UE yn berthnasol yn y DU mwyach. Roedd llywodraeth y DU yn glir ei bod am adael y Farchnad Sengl, yr Undeb Tollau, a dod â symudiad rhydd i ben. Mae gan benderfyniadau ganlyniadau - teithio a masnach rhwng yr UE a Ni fydd y DU mor ddi-ffrithiant ag o'r blaen. Dewis llywodraeth y DU hefyd oedd peidio â chaniatáu ar gyfer trosglwyddo esmwythach trwy estyniad o'r dyddiad cau i ddod i gytundeb.

"Mae'r Senedd yn croesawu'r ddeialog ddwys a'r cyfnewidiadau ac undod digynsail rhwng sefydliadau'r UE trwy gydol y broses. Fodd bynnag, mae'r Senedd yn gresynu nad yw hyd y trafodaethau a natur munud olaf y cytundeb yn caniatáu craffu seneddol priodol cyn diwedd Mae'r Senedd bellach yn barod i ymateb yn gyfrifol i darfu cyn lleied â phosib ar ddinasyddion a busnesau ac atal anhrefn a chanlyniadau negyddol senario dim bargen. Bydd y Senedd yn parhau â'i gwaith yn y pwyllgorau cyfrifol a'r cyfarfod llawn llawn cyn penderfynu a ddylid gwneud hynny. rhoi caniatâd yn y flwyddyn newydd.

“Mae’r Senedd wedi bod yn glir o’r cychwyn cyntaf ar ein llinellau coch ac rydym wedi gweithio’n agos trwy gydol y trafodaethau gyda phrif drafodwr yr UE, Mr Michel Barnier, a gafodd ein cefnogaeth lawn. Mae'r Senedd wedi dadlau'n gyson am gytundeb teg a chynhwysfawr ac rydym yn hyderus bod ein blaenoriaethau'n cael eu hadlewyrchu yn y fargen derfynol hon. Os bydd Senedd Ewrop yn penderfynu cymeradwyo'r cytundeb, bydd yn monitro'n agos sut y caiff ei weithredu.

"Hoffem ddiolch i'r Is-lywydd Maroš Šefčovič am ei waith i sicrhau bod y Cytundeb Tynnu'n Ôl yn cael ei gynnal yn llawn ac yn ffyddlon. I'r Senedd, amddiffyn hawliau dinasyddion ac osgoi dychwelyd i ffin galed ar ynys Iwerddon fu'r flaenoriaeth erioed .

"Waeth beth fo Brexit, mae'r UE a'r DU yn parhau i rannu gwerthoedd a diddordebau cyffredin. Mae'r ddau ohonom yn Undebau sydd wedi'u hadeiladu ar ddemocratiaeth a pharch at reolaeth y gyfraith ac rydym yn wynebu llawer o heriau cyffredin - o newid yn yr hinsawdd i derfysgaeth. Mae'r cytundeb hwn yn ddechrau. pwynt i adeiladu ein partneriaeth newydd arno. ”

Brexit

Mae archwilwyr yr UE yn tynnu sylw at risgiau Cronfa Addasu Brexit

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mewn barn a gyhoeddwyd heddiw (1 Mawrth), mae Llys Archwilwyr Ewrop (ECA) yn codi rhai pryderon ynghylch y cynnig diweddar ar gyfer Cronfa Addasu Brexit (BAR). Mae'r gronfa € 5 biliwn hon yn offeryn cydsafiad y bwriedir iddo gefnogi'r aelod-wladwriaethau, y rhanbarthau a'r sectorau hynny yr effeithir arnynt waethaf wrth i'r DU dynnu'n ôl o'r UE. Yn ôl yr archwilwyr, er bod y cynnig yn darparu hyblygrwydd i aelod-wladwriaethau, mae dyluniad y warchodfa yn creu nifer o ansicrwydd a risgiau.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnig y dylid rhoi 80% o'r gronfa (€ 4bn) i aelod-wladwriaethau ar ffurf cyn-ariannu yn dilyn mabwysiadu'r BAR. Byddai aelod-wladwriaethau'n cael eu cyfran o rag-ariannu ar sail yr effaith amcangyfrifedig ar eu heconomïau, gan ystyried dau ffactor: masnach gyda'r DU a physgod sy'n cael eu dal ym mharth economaidd unigryw'r DU. Gan gymhwyso'r dull dyrannu hwn, byddai Iwerddon yn dod yn brif fuddiolwr cyn-ariannu, gyda bron i chwarter (€ 991 miliwn) yr amlen, ac yna'r Iseldiroedd (€ 714m), yr Almaen (€ 429m), Ffrainc (€ 396m) a Gwlad Belg ( € 305m).

“Mae’r BAR yn fenter ariannu bwysig sydd â’r nod o helpu i liniaru effaith negyddol Brexit ar economïau aelod-wladwriaethau’r UE,” meddai Tony Murphy, yr aelod o Lys Archwilwyr Ewrop sy’n gyfrifol am y farn. “Rydym o’r farn na ddylai’r hyblygrwydd a ddarperir gan y BAR greu ansicrwydd i aelod-wladwriaethau.”

Barn Rhif 1/2021 ynghylch y cynnig i Reoliad Senedd Ewrop a'r Cyngor sy'n sefydlu'r Gronfa Addasu Brexit

Parhau Darllen

Brexit

Bydd y DU yn gwrthsefyll pwysau 'amheus' yr UE ar fanciau, meddai BoE's Bailey

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Bydd Prydain yn gwrthsefyll “yn gadarn iawn” unrhyw ymdrechion yr Undeb Ewropeaidd i droelli banciau i mewn i driliynau o ewros symudol mewn deilliadau sy’n clirio o Brydain i’r bloc ar ôl Brexit, meddai Llywodraethwr Banc Lloegr, Andrew Bailey, ddydd Mercher, ysgrifennu Huw Jones ac David Milliken.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gofyn i brif fanciau Ewrop gyfiawnhau pam na ddylent orfod symud clirio deilliadau a enwir yn yr ewro o Lundain i'r UE, dangosodd dogfen a welwyd gan Reuters ddydd Mawrth.

Mae diwydiant gwasanaethau ariannol Prydain, sy'n cyfrannu dros 10% o drethi'r wlad, wedi'i dorri i ffwrdd o'r UE i raddau helaeth ers i gyfnod pontio Brexit ddod i ben ar Ragfyr 31 gan nad yw'r fargen yn dod o dan fargen fasnach y DU-UE.

Mae masnachu mewn cyfranddaliadau a deilliadau’r UE eisoes wedi gadael Prydain am y cyfandir.

Mae'r UE bellach yn targedu clirio sy'n cael ei ddominyddu gan gangen LCH Cyfnewidfa Stoc Llundain i leihau dibyniaeth y bloc ar ganolbwynt ariannol Dinas Llundain, nad yw rheolau a goruchwyliaeth yr UE yn berthnasol iddo mwyach.

“Byddai’n ddadleuol iawn yn fy marn i, oherwydd mae deddfu yn all-diriogaethol yn ddadleuol beth bynnag ac yn amlwg o gyfreithlondeb amheus, a dweud y gwir, ...” meddai Bailey wrth wneuthurwyr deddfau yn senedd Prydain ddydd Mercher.

Dywedodd y Comisiwn Ewropeaidd nad oedd ganddo sylw ar hyn o bryd.

Nid yw tua 75% o’r 83.5 triliwn ewro ($ 101 triliwn) mewn swyddi clirio yn LCH yn cael eu dal gan wrthbartïon yr UE ac ni ddylai’r UE fod yn eu targedu, meddai Bailey.

Mae clirio yn rhan greiddiol o blymio ariannol, gan sicrhau bod masnach stoc neu fond yn cael ei chwblhau, hyd yn oed os yw un ochr i'r trafodiad yn mynd i'r wal.

“Rhaid i mi ddweud wrthych yn eithaf di-flewyn-ar-dafod y byddai hynny'n ddadleuol iawn ac mae'n rhaid i mi ddweud y byddai hynny'n rhywbeth y byddai'n rhaid i ni, yn fy nhyb i, ac eisiau ei wrthsefyll yn gadarn iawn,” meddai.

Pan ofynnodd deddfwr iddo a oedd yn deall pryderon ymhlith llunwyr polisi’r UE ynghylch cwmnïau’n gorfod mynd y tu allan i’r bloc am wasanaethau ariannol, dywedodd Bailey: “Yr ateb i hynny yw cystadleuaeth nid diffyndollaeth.”

Mae Brwsel wedi rhoi caniatâd LCH, a elwir yn gywerthedd, i barhau i glirio crefftau ewro ar gyfer cwmnïau’r UE tan ganol 2022, gan ddarparu amser i fanciau symud swyddi o Lundain i’r bloc.

Nid yw cwestiwn cywerthedd yn ymwneud â mandadu'r hyn y mae'n rhaid i gyfranogwyr marchnad y tu allan i'r UE ei wneud y tu allan i'r bloc ac roedd yr ymdrechion diweddaraf gan Frwsel yn ymwneud ag adleoli gweithgaredd ariannol yn orfodol, meddai Bailey.

Mae Deutsche Boerse wedi bod yn cynnig melysyddion i fanciau sy'n symud swyddi o Lundain i'w gangen glirio Eurex yn Frankfurt, ond prin y mae wedi erydu cyfran marchnad LCH o'r farchnad.

Ni fyddai maint y clirio a gynrychiolir gan gleientiaid yr UE yn LCH yn Llundain yn hyfyw iawn ar ei ben ei hun y tu mewn i'r bloc gan y byddai'n golygu darnio cronfa fawr o ddeilliadau, meddai Bailey.

“Trwy rannu'r gronfa honno mae'r broses gyfan yn dod yn llai effeithlon. Byddai chwalu hynny yn cynyddu costau, dim cwestiwn am hynny, ”meddai.

Mae banciau wedi dweud, trwy glirio pob enwad o ddeilliadau yn LCH, y gallant rwydo ar draws gwahanol swyddi i gynilo ar ymylon, neu arian parod y mae'n rhaid iddynt ei bostio yn erbyn diffyg posibl crefftau.

($ 1 = € 0.8253)

Parhau Darllen

Brexit

Mae Prydain yn cytuno i gais yr UE am fwy o amser i gadarnhau bargen fasnach Brexit

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Mae Prydain wedi cytuno i gais yr Undeb Ewropeaidd i ohirio cadarnhau eu cytundeb masnach ar ôl Brexit tan 30 Ebrill, gweinidog swyddfa’r cabinet Michael Gove (Yn y llun) meddai ddydd Mawrth (23 Chwefror), yn ysgrifennu Elizabeth Piper.

Yn gynharach y mis hwn, gofynnodd yr UE i Brydain a allai gymryd amser ychwanegol i gadarnhau'r cytundeb trwy ymestyn tan 30 Ebrill i gymhwyso'r fargen dros dro i sicrhau ei bod ym mhob un o 24 iaith y bloc ar gyfer craffu seneddol.

Mewn llythyr at Maros Sefcovic, is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, ysgrifennodd Gove: “Gallaf gadarnhau bod y Deyrnas Unedig yn fodlon cytuno y dylid ymestyn y dyddiad y bydd cais dros dro yn peidio â bod yn berthnasol ... i 30 Ebrill 2021 . ”

Dywedodd hefyd fod Prydain yn disgwyl na fyddai mwy o oedi.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd