Cysylltu gyda ni

Brexit

Brexit: Mae'r Comisiwn yn cynnig creu Cronfa Addasu Brexit

cyhoeddwyd

on

 

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyflwyno ei gynnig ar gyfer Cronfa Addasu Brexit, fel y cytunwyd gan y Cyngor Ewropeaidd ym mis Gorffennaf, i helpu i wrthsefyll y canlyniadau economaidd a chymdeithasol niweidiol - ar ddiwedd y cyfnod trosglwyddo ar 31 Rhagfyr 2020 - yn yr aelod-wladwriaethau a sectorau sy'n cael eu heffeithio waethaf. Bydd ganddo gyllideb gyffredinol o € 5 biliwn. Bydd y Gronfa Wrth Gefn yn cefnogi busnesau a chyflogaeth yn y sectorau yr effeithir arnynt. Bydd yn cynorthwyo rhanbarthau a chymunedau lleol, gan gynnwys y rhai sy'n ddibynnol ar weithgareddau pysgota yn nyfroedd y DU. Gall hefyd gynorthwyo gweinyddiaethau cyhoeddus i weithredu'n briodol rheolaethau ffiniau, tollau, glanweithiol a ffytoiechydol ac i sicrhau gwasanaethau hanfodol i'r dinasyddion a'r cwmnïau yr effeithir arnynt.

Y Comisiynydd Cydlyniant a Diwygiadau Elisa Ferreira (llun): “Bydd diwedd y cyfnod trosglwyddo ar 31 Rhagfyr 2020 yn cael effaith economaidd a chymdeithasol bwysig ar ranbarthau a chymunedau lleol sydd fwyaf cysylltiedig ag economi a masnach y DU. Trwy gynnig Cronfa Addasu Brexit, mae'r Comisiwn yn rhoi undod a chydlyniant eto fel elfennau allweddol o'i ymateb, gan sicrhau bod y rhai yr effeithir arnynt fwyaf yn derbyn y gefnogaeth angenrheidiol. "

Dywedodd y Comisiynydd Cyllideb a Gweinyddiaeth, Johannes Hahn: “Fe wnaethon ni ddylunio’r Gronfa Wrth Gefn hon i ddarparu cymorth cyflym a chymhleth, gan ganolbwyntio ar yr aelod-wladwriaethau hynny o’r UE yr effeithir arnynt fwyaf gan Brexit. Rwyf bellach yn cyfrif ar y Cyngor a Senedd Ewrop i drosi ein cynnig yn gymorth ariannol diriaethol yn ddi-oed. Wrth gwrs, bydd addasu'n strwythurol i'n perthynas newydd â'r DU yn gofyn am lawer mwy o addasiad tymor hir nag y bydd y gronfa wrth gefn hon yn unig yn gallu ei ddarparu. Bydd cyllideb bwerus newydd yr UE yn cefnogi’r gwaith hwn. ”

Cwmpas a mesurau wedi'u cefnogi

Bydd y Gronfa Addasu Brexit yn gyflym ac yn hyblyg, a bydd yn talu am wariant mewn unrhyw aelod-wladwriaeth dros gyfnod o 30 mis. Bydd yn cael ei ddosbarthu mewn dwy rownd:

  • Y mwyafrif helaeth o'r € 5 biliwn trwy rag-ariannu yn 2021, wedi'i gyfrifo ar sail effaith ddisgwyliedig diwedd y cyfnod trosglwyddo ar economi pob Aelod-wladwriaeth, gan ystyried graddfa gymharol yr integreiddio economaidd â'r DU, gan gynnwys masnach mewn nwyddau a gwasanaethau, a'r goblygiadau negyddol ar sector pysgodfeydd yr UE, a;
  • cyfran lai o gymorth ychwanegol yn 2024, rhag ofn bod y gwariant gwirioneddol yn fwy na'r dyraniad cychwynnol, gan gyfiawnhau'r angen am undod ychwanegol gan yr UE. I fod yn gymwys i gael ad-daliadau o'r Gronfa Addasu Brexit, mae'n rhaid i aelod-wladwriaethau ddangos perthynas uniongyrchol eu hawliadau â Brexit. Bydd y system rheoli a rheoli ariannol arferol ar gyfer cronfeydd yr UE yn berthnasol.

Gall y Warchodfa gefnogi mesurau fel:

  • Cefnogaeth i sectorau economaidd, busnesau a chymunedau lleol, gan gynnwys y rhai sy'n ddibynnol ar weithgareddau pysgota yn nyfroedd y DU;
  • cefnogaeth i gyflogaeth, gan gynnwys trwy gynlluniau gwaith amser byr, ailsgilio a hyfforddi, a;
  • sicrhau gweithrediad rheolaethau ffiniau, tollau, misglwyf a ffytoiechydol a diogelwch, rheoli pysgodfeydd, ardystio ac awdurdodi cyfundrefnau ar gyfer cynhyrchion, cyfathrebu, gwybodaeth a chodi ymwybyddiaeth i ddinasyddion a busnesau.

Y camau nesaf

Bydd yn rhaid i'r Senedd a'r Cyngor fabwysiadu'r Rheoliad arfaethedig.

Cefndir

Gadawodd y Deyrnas Unedig yr Undeb Ewropeaidd ar 1 Chwefror 2020. Hyd yn oed gyda'r Cytundeb Masnach a Chydweithrediad newydd rhwng yr UE a'r DU, bydd newidiadau mawr ar ddiwedd y cyfnod trosglwyddo ar 1 Ionawr 2021. Ar y dyddiad hwnnw, bydd y DU gadael Undeb Marchnad Sengl ac Undeb Tollau yr UE, yn ogystal â holl bolisïau a chytundebau rhyngwladol yr UE. Bydd yn rhoi diwedd ar symudiad rhydd pobl, nwyddau, gwasanaethau a chyfalaf gyda'r UE.

Bydd yr UE a'r DU yn ffurfio dwy farchnad ar wahân; dau ofod rheoleiddio a chyfreithiol gwahanol. Bydd hyn yn ail-greu rhwystrau i fasnachu mewn nwyddau a gwasanaethau ac i symudedd a chyfnewidfeydd trawsffiniol nad ydynt wedi bodoli ers degawdau - i'r ddau gyfeiriad, gan effeithio ar weinyddiaethau cyhoeddus, busnesau, dinasyddion a rhanddeiliaid ar y ddwy ochr. Bydd hyn yn arwain at ganlyniadau eang a phellgyrhaeddol i fusnesau, dinasyddion a gweinyddiaethau cyhoeddus. Y Comisiwn wedi bod yn gweithio gyda'r aelod-wladwriaethau a'u gweinyddiaethau i helpu paratoadau a hybu parodrwydd. Daeth casgliadau'r Cyngor Ewropeaidd, y cytunwyd arnynt yn ei gyfarfod arbennig ar 17-21 Gorffennaf 2020, i ddarparu ar gyfer sefydlu Cronfa Addasu Brexit arbennig newydd 'i wrthweithio canlyniadau annisgwyl ac andwyol mewn aelod-wladwriaethau a sectorau yr effeithir arnynt waethaf'.

Mwy o wybodaeth

Cwestiynau ac Atebion: Esboniwyd Cronfa Addasu Brexit

Y Comisiwn Ewropeaidd webpage: 'Yr UE a'r Deyrnas Unedig - Paratoi ar gyfer diwedd y cyfnod trosglwyddo'

 

Brexit

Mae Prydain yn cytuno i gais yr UE am fwy o amser i gadarnhau bargen fasnach Brexit

cyhoeddwyd

on

By

Mae Prydain wedi cytuno i gais yr Undeb Ewropeaidd i ohirio cadarnhau eu cytundeb masnach ar ôl Brexit tan 30 Ebrill, gweinidog swyddfa’r cabinet Michael Gove (Yn y llun) meddai ddydd Mawrth (23 Chwefror), yn ysgrifennu Elizabeth Piper.

Yn gynharach y mis hwn, gofynnodd yr UE i Brydain a allai gymryd amser ychwanegol i gadarnhau'r cytundeb trwy ymestyn tan 30 Ebrill i gymhwyso'r fargen dros dro i sicrhau ei bod ym mhob un o 24 iaith y bloc ar gyfer craffu seneddol.

Mewn llythyr at Maros Sefcovic, is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, ysgrifennodd Gove: “Gallaf gadarnhau bod y Deyrnas Unedig yn fodlon cytuno y dylid ymestyn y dyddiad y bydd cais dros dro yn peidio â bod yn berthnasol ... i 30 Ebrill 2021 . ”

Dywedodd hefyd fod Prydain yn disgwyl na fyddai mwy o oedi.

Parhau Darllen

Brexit

Sut mae Amsterdam yn dwyn gorymdaith ar gystadleuwyr fel canolbwynt masnachu Brexit

cyhoeddwyd

on

By

Roedd yr holl sôn am Frankfurt neu Paris yn denu busnes ariannol Llundain wrth i Brydain grwydro oddi wrth yr UE. Ac eto, Amsterdam sy'n profi'r enillydd cynnar mwyaf gweladwy. Dangosodd data yr wythnos diwethaf fod prifddinas yr Iseldiroedd wedi dadleoli Llundain fel canolfan masnachu cyfranddaliadau fwyaf Ewrop ym mis Ionawr, gan fachu un rhan o bump o’r gweithredu 40 biliwn ewro y dydd, i fyny o lai na degfed ran y masnachu cyn Brexit, ysgrifennu Tommy Wilkes, Stery Toby, Abhinav Ramnarayan ac Huw Jones.

Ac eto dyna un yn unig o sawl ardal y mae'r ddinas wedi dwyn gorymdaith ar ei chystadleuwyr yn dawel wrth iddi ddenu busnesau o Brydain, gan ddwyn atgofion o'i hanes fel pwerdy masnachu byd-eang yn yr 17eg ganrif.

Mae Amsterdam hefyd wedi goddiweddyd Llundain i ddod yn brif leoliad rhestru corfforaethol Ewrop hyd yma eleni, dengys data, a’r arweinydd mewn cyfnewidiadau cyfradd llog a enwir yn yr ewro, marchnad yr amcangyfrifir ei bod yn werth tua $ 135 triliwn yn 2020.

“Mae yna ddiwylliant cyfan o fasnachu, ac roedd bod yn agos at hynny yn gadarnhaol iawn,” meddai Robert Barnes, Prif Swyddog Gweithredol platfform masnachu cyfranddaliadau Turquoise, sydd dan berchnogaeth Cyfnewidfa Stoc Llundain, sydd wedi dewis prifddinas yr Iseldiroedd dros Paris ar gyfer ei hyb ôl-Brexit .

“Mae gennych chi rai o’r banciau sefydliadol mawr, mae gennych chi gwmnïau masnachu arbenigol, cymuned fanwerthu ddeinamig. Ond mae hefyd yng nghanol cyfandir Ewrop. ”

Dywedodd Cboe Europe, cyfnewidfa ecwiti, wrth Reuters ei fod yn lansio menter deilliadau ecwiti yn Amsterdam yn ystod yr wythnosau nesaf i efelychu'r model masnachu a adeiladwyd yn ei gartref yn Chicago.

Wrth ofyn pam y dewisodd Cboe Amsterdam yn hytrach na chystadleuwyr, dywedodd Howson mai’r Iseldiroedd oedd lle gwelodd “dwf sylweddol” i’w ddiwydiant yn Ewrop. Cyfeiriodd hefyd at y defnydd eang o Saesneg yn y ddinas a rheoleiddio’r Iseldiroedd yn gyfeillgar i fuddsoddwyr byd-eang, mewn cyferbyniad â hoffter rhai gwledydd Ewropeaidd am hyrwyddo cwmnïau sy’n canolbwyntio ar y cartref.

“Mae angen Ewrop graidd arnoch i fod yn gystadleuol ar raddfa fyd-eang,” meddai Howson. “Mae Ewrop fwy ynysig neu ormod o ddiddordeb cenedlaethol yn gwneud hynny'n beth anodd.”

Ac eto, er y gallai dyfodiad busnesau o'r fath ddod â refeniw treth uwch o gyfrolau masnachu a buddsoddiad preifat mewn seilwaith, nid yw'r ddinas yn profi ffyniant swyddi, gan fod llawer o gwmnïau sy'n adleoli yno yn tueddu i fod yn gyflogwyr arbenigol iawn, a chyflogwyr llai.

Mae gweithrediad newydd Turquoise yn Amsterdam, er enghraifft, yn eistedd yn hen brif swyddfa Cwmni Dwyrain India'r Iseldiroedd, y megacorporation masnachu a daniodd godiad Amsterdam i'w hen enwogrwydd cyllid - ac eto dim ond pedwar aelod o staff y mae'n eu cyflogi.

Dywedodd Asiantaeth Buddsoddi Tramor yr Iseldiroedd, sydd wedi arwain yr ymdrech i woo busnes Brexit, wrth Reuters ei bod yn amcangyfrif bod tua 1,000 o swyddi newydd wedi’u creu gan gwmnïau ariannol sy’n symud gweithrediadau i Amsterdam ers i Brydain adael yr UE.

Dyna ffracsiwn o'r 7,500 i 10,000 o swyddi yr amcangyfrifir eu bod wedi gadael Llundain i'r UE ers 2016, pan bleidleisiodd Prydain adael y bloc, a gostyngiad yn y cefnfor o'i gymharu â gweithlu ariannol prifddinas Prydain, sy'n cynnwys dros hanner miliwn.

Mae llawer o fanciau buddsoddi gyda'u staff mawr wedi edrych mewn man arall ar y cyfandir, wedi'u hatal yn rhannol gan gyfreithiau o'r Iseldiroedd sy'n cyfyngu ar fonysau bancwyr.

Mae Amsterdam yn arwain y tabl rhestrau Ewropeaidd eleni, ar ôl denu gwerth $ 3.4 biliwn o offrymau cyhoeddus cychwynnol (IPOs), dengys data Refinitiv. Roedd hynny'n cynnwys InPost Gwlad Pwyl, a gododd 2.8 biliwn ewro yn yr IPO Ewropeaidd mwyaf yn 2021 hyd yn hyn.

Mae ffurflen fintech Sbaenaidd Allfunds, WeTransfer cychwyn gwe o'r Iseldiroedd a dau gwmni “siec wag” - un gyda chyn-brif weithredwr Commerzbank Martin Blessing ac un arall gan y tycoon Ffrengig Bernard Arnault - yn bwriadu rhestru ar Euronext Amsterdam.

Mae o leiaf dri chwmni technoleg o Ganolbarth a Dwyrain Ewrop hefyd yn ystyried rhestrau wrth i Brexit dents allure London, meddai bancwyr wrth Reuters.

Dywedodd ffynonellau bancio sy'n gweithio ar y ddau gwmni siec wag, neu gwmnïau caffael pwrpas arbennig (SPACs), mai rheoliadau'r Iseldiroedd oedd agosaf at reolau yn yr Unol Daleithiau, gan ei gwneud hi'n haws apelio yn fyd-eang.

Yn y farchnad cyfnewidiadau cyfradd llog a enwir yn yr ewro, mae llwyfannau yn Amsterdam ac Efrog Newydd wedi cydio yn y mwyafrif o fusnesau a gollwyd gan Lundain, y gostyngodd eu cyfran o ychydig o dan 40% ym mis Gorffennaf i ychydig dros 10% ym mis Ionawr, dengys data IHS Markit.

Gwnaeth hynny brifddinas yr Iseldiroedd y chwaraewr mwyaf, cynnydd o fis Gorffennaf diwethaf pan orchmynnodd platfformau yn y ddinas ddim ond 10% o'r farchnad.

Bydd Amsterdam hefyd yn dod yn gartref i'r masnachu allyriadau carbon Ewropeaidd, sy'n werth biliwn ewro y dydd mewn cyfeintiau masnachu, pan fydd y Gyfnewidfa Ryng-gyfandirol (ICE) yn symud y farchnad o Lundain yn ddiweddarach eleni.

Dywedodd Asiantaeth Buddsoddi Tramor yr Iseldiroedd, a ddechreuodd ddadansoddi lle y gallai Amsterdam elwa ar ôl penderfyniad Prydain yn 2016 i adael yr UE, ei bod wedi nodi rhai sectorau ariannol lle credai y gallai gael mantais.

“Fe wnaethon ni ganolbwyntio ar feysydd arbenigol ... a oedd yn masnachu ac yn fintech,” meddai'r llefarydd, Michiel Bakhuizen, gan ychwanegu bod y ddinas wedi chwarae cryfder ei seilwaith masnachu digidol isel ei hwyrni.

“Roedd y banciau buddsoddi mawr bob amser yn mynd i symud i Frankfurt a Paris oherwydd deddfwriaeth yr Iseldiroedd sydd ar waith ar gyfer taliadau bonws banc,” ychwanegodd, gan gyfeirio at gyfraith yn 2015 yn cyfyngu tâl amrywiol i uchafswm o 20% o’r cyflog sylfaenol.

Gellid adlewyrchu'r ymgyrch hon i ganolbwyntio ar feysydd arbenigol yn hytrach nag apelio yn ehangach yn nifer y cwmnïau sy'n adleoli.

Mewn ymateb i Brexit, mae 47 o gwmnïau wedi symud gweithrediadau yn gyfan gwbl neu'n rhannol i Amsterdam o Lundain, yn ôl data rhagarweiniol a gasglwyd gan New Financial, melin drafod.

Mae hynny'n is na'r 88 cwmni sydd wedi symud busnes i Baris a'r 56 i Frankfurt.

Ymhlith y cwmnïau sydd wedi symud gweithrediadau i'r Iseldiroedd mae CME, MarketAxess a Tradeweb. Mae llond llaw o reolwyr asedau a banciau gan gynnwys Banc y Gymanwlad yn Awstralia hefyd yn adleoli yno.

Mewn cyferbyniad, mae'r cwmnïau hynny sydd wedi symud adrannau a staff i Frankfurt wedi bod yn fanciau buddsoddi mawr yn bennaf, gan gynnwys JP Morgan, Citi a Morgan Stanley, tra bod Paris wedi croesawu banciau a rheolwyr asedau yn bennaf, yn ôl New Financial.

Mae William Wright, rheolwr gyfarwyddwr New Financial, yn nodi, er bod llai o gwmnïau wedi symud i Amsterdam, mae cyfran y ddinas “wedi’i chanoli’n fawr yn ôl sector, gydag Amsterdam yn cael arweiniad clir mewn meysydd fel brocera, masnachu, cyfnewidfeydd a fintech”.

Efallai y bydd llwyddiant ymddangosiadol Amsterdam, serch hynny, yn fwy gwastad oherwydd bod Brexit hyd yma wedi taro masnachu galetaf, ac efallai y bydd yn haws symud busnes o'r fath.

“Mae'r data cynnar ar effaith Brexit yn seiliedig ar fasnach yn bennaf, felly mae Amsterdam yn edrych fel ei fod yn gwneud yn arbennig o dda,” ychwanegodd Wright. “Ac nid wyf yn gwneud galwad ar Amsterdam am IPOs eto gan fy mod yn credu ei fod yn rhy gynnar.”

Dywedodd Sander van Leijenhorst, rheolwr rhaglen Brexit yn rheoleiddiwr ariannol AFM yr Iseldiroedd, y byddai wedi bod yn well gan awdurdodau mewn gwirionedd i Lundain gadw ei goruchafiaeth oherwydd yr effeithlonrwydd a ddaw o ganolbwyntio popeth mewn un canolbwynt Ewropeaidd, meddai.

Ond unwaith i oblygiadau Brexit ddod yn gliriach, roedd yn amlwg y byddai Amsterdam - cartref cyfnewidfa stoc hynaf y byd - yn apelio, ychwanegodd.

“Roedd yna grŵp o fasnachwyr yma eisoes. Maen nhw'n tueddu i ddod at ei gilydd, maen nhw'n tueddu i heidio gyda'i gilydd. ”

Parhau Darllen

Brexit

Brexit yn achosi problemau cyflenwi i weithgynhyrchwyr bach yn y DU: arolwg

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyfyngiadau masnach newydd ar ôl Brexit wedi cynyddu cost rhannau a deunyddiau crai ar gyfer dwy ran o dair o wneuthurwyr bach o Brydain a arolygwyd y mis diwethaf, a nododd mwyafrif eu bod wedi tarfu rhywfaint, yn ysgrifennu David Milliken.

Mae'r arolwg o bron i 300 o gwmnïau, gan ymgynghorwyr Gwasanaeth Cynghori Gweithgynhyrchu South West (SWMAS) a'r Rhaglen Twf Gweithgynhyrchu, menter a ariennir gan y llywodraeth a'r Undeb Ewropeaidd sy'n darparu cefnogaeth i gwmnïau bach, yn ychwanegu at y darlun o aflonyddwch o wiriadau tollau newydd a ddaeth i mewn. grym ar Ionawr 1 ar gyfer masnach nwyddau gyda'r UE.

“Mae codiadau prisiau yn y gadwyn gyflenwi wedi bod ar unwaith, ac rydym yn clywed straeon am amseroedd plwm yn cael eu hymestyn ar ddeunyddiau crai,” meddai Nick Golding, rheolwr gyfarwyddwr SWMAS.

Nododd tua 65% o weithgynhyrchwyr gostau uwch, a dywedodd 54% eu bod yn cael mwy o anawsterau wrth allforio nwyddau i'r UE.

Roedd tua un rhan o bump o weithgynhyrchwyr o'r farn y gallent elwa o gwsmeriaid yn dod â gwaith yn ôl i Brydain o'r UE.

Mae llywodraeth Prydain wedi dweud bod llawer o’r anawsterau yn “drafferthion cychwynnol” a dywedodd yr wythnos diwethaf y byddai’n sicrhau bod 20 miliwn o bunnoedd ($ 27.7 miliwn) ar gael i helpu cwmnïau bach i ddod i arfer â’r rheolau newydd. Disgwylir i gyfyngiadau pellach ddod i rym yn ddiweddarach eleni.

Yn gynharach y mis hwn rhagwelodd Banc Lloegr y byddai aflonyddwch masnach sy'n gysylltiedig â Brexit yn lleihau allbwn economaidd 1% yn ystod y chwarter cyfredol - sy'n cyfateb i tua £ 5 biliwn - ac mae'n disgwyl i fasnach ostwng 10% yn y tymor hir.

Dywed cefnogwyr Brexit y bydd Prydain yn ennill manteision tymor hir trwy osod ei rheolau masnach ei hun gyda gwledydd y tu allan i Ewrop, yn ogystal ag o fwy o reolaeth dros reoleiddio domestig.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd