Cysylltu gyda ni

economi Cylchlythyr

Effaith cynhyrchu tecstilau a gwastraff ar yr amgylchedd

cyhoeddwyd

on

Mae dillad, esgidiau a thecstilau cartref yn gyfrifol am lygredd dŵr, allyriadau nwyon tŷ gwydr a thirlenwi. Darganfyddwch fwy yn yr ffeithlun. Mae ffasiwn gyflym - y ddarpariaeth gyson o arddulliau newydd am brisiau isel iawn - wedi arwain at gynnydd mawr yn nifer y dillad sy'n cael eu cynhyrchu a'u taflu.

Er mwyn mynd i'r afael â'r effaith ar yr amgylchedd, mae'r UE eisiau cyflymu'r symud tuag at economi gylchol.

Ym mis Mawrth 2020, aeth y Mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd gynllun gweithredu economi gylchol newydd, sy'n cynnwys strategaeth UE ar gyfer tecstilau, sy'n anelu at ysgogi arloesedd a hybu ailddefnyddio o fewn y sector. Disgwylir i'r Senedd bleidleisio ar adroddiad hunan-fenter ar gynllun gweithredu economi gylchol ddechrau 2021.

Mae angen gweithredu egwyddorion cylchrediad trwy bob cam o gadwyn werth i wneud yr economi gylchol yn llwyddiant. O ddylunio i gynhyrchu, yr holl ffordd i'r defnyddiwr.

Jan Huitema (Adnewyddu Ewrop, yr Iseldiroedd), lead ASE ar gynllun gweithredu economi gylchol.
ffeithlun gyda ffeithiau a ffigurau am effaith amgylcheddol tecstilau Ffeithiau a ffigurau am effaith amgylcheddol tecstilau  

Defnydd dŵr

Mae'n cymryd llawer o ddŵr i gynhyrchu tecstilau, ynghyd â thir i dyfu cotwm a ffibrau eraill. Amcangyfrifir bod y diwydiant tecstilau a dillad byd-eang yn cael ei ddefnyddio 79 biliwn metr ciwbig o ddŵr yn 2015, er bod anghenion economi gyfan yr UE yn dod i gyfanswm 266 biliwn metr ciwbig yn 2017. I wneud crys-t cotwm sengl, Mae angen 2,700 litr o ddŵr croyw yn ôl amcangyfrifon, digon i ddiwallu anghenion yfed un person am 2.5 mlynedd.

Infograffig gyda ffeithiau a ffigurau am effaith amgylcheddol tecstilauFfeithiau a ffigurau am effaith amgylcheddol tecstilau  

Llygredd dŵr

Amcangyfrifir bod cynhyrchu tecstilau yn gyfrifol am oddeutu 20% o lygredd dŵr glân byd-eang o gynhyrchion lliwio a gorffen.

Gollyngiadau syntheteg golchi amcangyfrif 0.5 miliwn tunnell o ficrofibres i'r cefnfor flwyddyn.

Mae gwyngalchu dillad synthetig yn cyfrif am 35% o ficroplastigion cynradd wedi'u rhyddhau i'r amgylchedd. Gall un llwyth golchi dillad o ddillad polyester ollwng 700,000 o ffibrau microplastig a all ddod i ben yn y gadwyn fwyd.

Infograffig gyda ffeithiau a ffigurau am effaith amgylcheddol tecstilau     

Allyriadau nwyon tŷ gwydr

Amcangyfrifir bod y diwydiant ffasiwn yn gyfrifol am 10% o allyriadau carbon byd-eang - mwy na hediadau rhyngwladol a llongau morwrol cyfunol.

Yn ôl Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd, cynhyrchwyd pryniannau tecstilau yn yr UE yn 2017 654 kg o allyriadau CO2 y pen.

Gwastraff tecstilau mewn safleoedd tirlenwi

Mae'r ffordd y mae pobl yn cael gwared ar ddillad diangen hefyd wedi newid, gydag eitemau'n cael eu taflu yn hytrach na'u rhoi.

Er 1996, mae nifer y dillad a brynwyd yn yr UE fesul person wedi cynyddu 40% yn dilyn cwymp sydyn mewn prisiau, sydd wedi lleihau rhychwant oes dillad. Mae Ewropeaid yn defnyddio bron i 26 cilo o decstilau ac yn taflu tua 11 cilo ohonyn nhw bob blwyddyn. Gellir allforio dillad ail-law y tu allan i'r UE, ond yn bennaf (87%) wedi'u llosgi neu eu tirlenwi.

Yn fyd-eang mae llai nag 1% o ddillad yn cael eu hailgylchu fel dillad, yn rhannol oherwydd technoleg annigonol.

Mynd i'r afael â gwastraff tecstilau yn yr UE

Nod y strategaeth newydd yw mynd i'r afael â ffasiwn gyflym a darparu canllawiau i sicrhau lefelau uchel o gasglu gwastraff tecstilau ar wahân.

O dan y cyfarwyddeb gwastraff a gymeradwywyd gan y Senedd yn 2018, bydd yn ofynnol i wledydd yr UE gasglu tecstilau ar wahân erbyn 2025. Mae strategaeth newydd y Comisiwn hefyd yn cynnwys mesurau i gefnogi deunyddiau cylchol a phrosesau cynhyrchu, mynd i’r afael â phresenoldeb cemegolion peryglus a helpu defnyddwyr i ddewis tecstilau cynaliadwy.

Mae gan yr UE Ecolabel yr UE y gall cynhyrchwyr sy'n parchu meini prawf ecolegol fod yn berthnasol i eitemau, gan sicrhau defnydd cyfyngedig o sylweddau niweidiol a llai o lygredd dŵr ac aer.

Mae'r UE hefyd wedi cyflwyno rhai mesurau i liniaru effaith gwastraff tecstilau ar yr amgylchedd. Cronfeydd Horizon 2020 RESYNTEX, prosiect sy'n defnyddio ailgylchu cemegol, a allai ddarparu model busnes economi gylchol ar gyfer y diwydiant tecstilau.

Mae gan fodel mwy cynaliadwy o gynhyrchu tecstilau hefyd y potensial i roi hwb i'r economi. "Mae Ewrop yn ei chael ei hun mewn argyfwng iechyd ac economaidd digynsail, gan ddatgelu breuder ein cadwyni cyflenwi byd-eang," meddai'r ASE arweiniol Huitema. "Bydd ysgogi modelau busnes arloesol newydd yn eu tro yn creu twf economaidd newydd a'r cyfleoedd gwaith y bydd angen i Ewrop eu hadfer."

Mwy am wastraff yn yr UE

economi Cylchlythyr

E-wastraff yn yr UE: Ffeithiau a ffigurau  

cyhoeddwyd

on

E-wastraff yw'r llif gwastraff sy'n tyfu gyflymaf yn yr UE ac mae llai na 40% yn cael ei ailgylchu. Mae dyfeisiau electronig ac offer trydanol yn diffinio bywyd modern. O beiriannau golchi a sugnwyr llwch i ffonau smart a chyfrifiaduron, mae'n anodd dychmygu bywyd hebddyn nhw. Ond mae'r gwastraff maen nhw'n ei gynhyrchu wedi dod yn rhwystr i ymdrechion yr UE i leihau ei ôl troed ecolegol. Darllenwch fwy i ddarganfod sut mae'r UE yn mynd i'r afael ag e-wastraff wrth symud tuag at fwy economi cylchlythyr.

Beth yw e-wastraff?

Mae gwastraff electronig a thrydanol, neu e-wastraff, yn cynnwys amrywiaeth o wahanol gynhyrchion sy'n cael eu taflu ar ôl eu defnyddio.

Offer cartref mawr, fel peiriannau golchi a stofiau trydan, yw'r rhai a gesglir fwyaf, sef mwy na hanner yr holl e-wastraff a gesglir.

Dilynir hyn gan offer TG a thelathrebu (gliniaduron, argraffwyr), offer defnyddwyr a phaneli ffotofoltäig (camerâu fideo, lampau fflwroleuol) ac offer cartref bach (sugnwyr llwch, tostwyr).

Gyda'i gilydd, dim ond 7.2% o'r e-wastraff a gasglwyd yw pob categori arall, megis offer trydanol a dyfeisiau meddygol.

Infograffig ar wastraff electronig a thrydanol yn yr UE Infograffig yn dangos canran yr e-wastraff fesul math o beiriant yn yr UE  

Cyfradd ailgylchu e-wastraff yn yr UE

Mae llai na 40% o'r holl e-wastraff yn yr UE yn cael ei ailgylchu, mae'r gweddill heb ei drin. Mae arferion ailgylchu yn amrywio ymhlith gwledydd yr UE. Yn 2017, ailgylchodd Croatia 81% o'r holl wastraff electronig a thrydanol, tra ym Malta, y ffigur oedd 21%.

Infograffig ar gyfradd ailgylchu e-wastraff yn yr UE Infograffig yn dangos cyfraddau ailgylchu e-wastraff fesul gwlad yn yr UE  

Pam mae angen i ni ailgylchu gwastraff electronig a thrydanol?

Mae offer electronig a thrydanol a daflwyd yn cynnwys deunyddiau a allai fod yn niweidiol sy'n llygru'r amgylchedd ac yn cynyddu'r risgiau i bobl sy'n ymwneud ag ailgylchu e-wastraff. Er mwyn gwrthsefyll y broblem hon, mae'r UE wedi mynd heibio deddfwriaeth i atal defnyddio rhai cemegolion, fel plwm.

Daw llawer o fwynau prin sydd eu hangen mewn technoleg fodern o wledydd nad ydyn nhw'n parchu hawliau dynol. Er mwyn osgoi cefnogi gwrthdaro arfog a cham-drin hawliau dynol yn anfwriadol, mae ASEau wedi mabwysiadu rheolau sy'n ei gwneud yn ofynnol i fewnforwyr Ewropeaidd mwynau daear prin i gynnal gwiriadau cefndir ar eu cyflenwyr.

Beth mae'r UE yn ei wneud i leihau e-wastraff?

Ym mis Mawrth 2020, cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd raglen newydd cynllun gweithredu economi gylchol un o flaenoriaethau hynny yw lleihau gwastraff electronig a thrydanol. Mae'r cynnig yn amlinellu'n benodol nodau uniongyrchol fel creu'r “hawl i atgyweirio” a gwella ailddefnyddiadwyedd yn gyffredinol, cyflwyno gwefrydd cyffredin a sefydlu system wobrwyo i annog ailgylchu electroneg.

Safbwynt y Senedd

Disgwylir i'r Senedd bleidleisio ar adroddiad hunan-fenter ar gynllun gweithredu economi gylchol ym mis Chwefror 2021.

Dywedodd Jan Huitema, aelod o’r Iseldiroedd yn Ewrop, Jan Huitema, y ​​prif ASE ar y mater hwn, ei bod yn bwysig mynd at gynllun gweithredu’r Comisiwn yn “gyfannol”: “Mae angen gweithredu egwyddorion cylchrediad trwy gydol pob cam o gadwyn werth i wneud yr economi gylchol yn llwyddiant. ”

Dywedodd y dylid rhoi ffocws penodol i'r sector e-wastraff, gan fod ailgylchu ar ei hôl hi o ran cynhyrchu. “Yn 2017, cynhyrchodd y byd 44.7 miliwn o dunelli metrig o e-wastraff a dim ond 20% a ailgylchwyd yn iawn.”

Dywed Huitema hefyd y gallai'r cynllun gweithredu helpu gyda'r adferiad economaidd. “Bydd ysgogi modelau busnes arloesol newydd yn ei dro yn creu’r twf economaidd a’r cyfleoedd gwaith newydd y bydd angen i Ewrop eu hadfer.

Darllenwch fwy am yr economi gylchol a gwastraff

Dysgwch fwy 

Parhau Darllen

economi Cylchlythyr

Economi gylchol: Diffiniad, pwysigrwydd a buddion

cyhoeddwyd

on

Yr economi gylchol: darganfyddwch beth mae'n ei olygu, sut mae o fudd i chi, yr amgylchedd a'n heconomi gyda'r ffeithlun isod. Mae'r Undeb Ewropeaidd yn cynhyrchu mwy na 2.5 biliwn tunnell o wastraff bob blwyddyn. Ar hyn o bryd mae'n diweddaru ei deddfwriaeth ar reolwyr gwastrafft hyrwyddo symudiad i fodel mwy cynaliadwy o'r enw'r economi gylchol. Ym mis Mawrth 2020, cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd, o dan y Bargen Werdd Ewrop ac fel rhan o'r cynnig strategaeth ddiwydiannol newyddI cynllun gweithredu economi gylchol newydd mae hynny'n cynnwys cynigion ar ddylunio cynnyrch yn fwy cynaliadwy, lleihau gwastraff a grymuso defnyddwyr (fel hawl i atgyweirio). Rhoddir ffocws penodol i sectorau adnoddau-ddwys, megis electroneg a TGCh, plastig, tecstilau ac adeiladu.

Ond beth yn union mae'r economi gylchol yn ei olygu? A beth fyddai'r buddion?

Beth yw'r economi gylchol? 

Mae'r economi gylchol yn a model cynhyrchu a bwyta, sy'n cynnwys rhannu, prydlesu, ailddefnyddio, atgyweirio, adnewyddu ac ailgylchu deunyddiau a chynhyrchion presennol cyhyd ag y bo modd. Yn y modd hwn, mae cylch bywyd cynhyrchion yn cael ei ymestyn.

Yn ymarferol, mae'n awgrymu lleihau gwastraff i'r lleiafswm. Pan fydd cynnyrch yn cyrraedd diwedd ei oes, cedwir ei ddeunyddiau o fewn yr economi lle bynnag y bo modd. Gellir defnyddio'r rhain yn gynhyrchiol dro ar ôl tro, a thrwy hynny greu gwerth pellach.

Mae hwn yn wahanol i'r model economaidd llinol traddodiadol, sy'n seiliedig ar batrwm cymryd-i-fwyta-taflu i ffwrdd. Mae'r model hwn yn dibynnu ar lawer iawn o ddeunyddiau ac egni rhad, hawdd eu cyrraedd.

Mae rhan o'r model hwn hefyd yn darfodiad wedi'i gynllunio, pan ddyluniwyd cynnyrch i fod â hyd oes gyfyngedig i annog defnyddwyr i'w brynu eto. Mae Senedd Ewrop wedi galw am fesurau i fynd i’r afael â’r arfer hwn.

Pam mae angen i ni newid i economi gylchol?

Mae poblogaeth y byd yn tyfu a chyda hynny mae'r galw am ddeunyddiau crai. Fodd bynnag, mae'r cyflenwad o ddeunyddiau crai hanfodol yn gyfyngedig.

Mae cyflenwadau cyfyngedig hefyd yn golygu bod rhai o wledydd yr UE yn ddibynnol ar wledydd eraill am eu deunyddiau crai.

Yn ogystal, mae echdynnu a defnyddio deunyddiau crai yn cael effaith fawr ar yr amgylchedd. Mae hefyd yn cynyddu'r defnydd o ynni ac allyriadau CO2. Fodd bynnag, gall defnydd craffach o ddeunyddiau crai allyriadau CO2 is.

Beth yw'r manteision?

Mesurau fel atal gwastraff, ecodesign a gallai ailddefnyddio arbed arian i gwmnïau’r UE tra hefyd lleihau cyfanswm yr allyriadau nwyon tŷ gwydr blynyddol. Ar hyn o bryd, mae cynhyrchu deunyddiau rydyn ni'n eu defnyddio bob dydd yn cyfrif am 45% o'r allyriadau CO2.

Gallai symud tuag at economi fwy cylchol sicrhau buddion fel lleihau pwysau ar yr amgylchedd, gwella diogelwch y cyflenwad o ddeunyddiau crai, cynyddu cystadleurwydd, ysgogi arloesedd, hybu twf economaidd (0.5% ychwanegol o'r cynnyrch mewnwladol crynswth), creu swyddi (700,000 o swyddi yn yr UE yn unig erbyn 2030).

Bydd defnyddwyr hefyd yn cael cynhyrchion mwy gwydn ac arloesol a fydd yn cynyddu ansawdd bywyd ac yn arbed arian iddynt yn y tymor hir.

Parhau Darllen

economi Cylchlythyr

Mae gwthio am becynnu y gellir ei ailddefnyddio yn Ewrop yn wynebu realiti economaidd cyfnod COVID i fwytai

cyhoeddwyd

on

Hyd yn oed ar ôl Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) sped i fyny cymeradwyo'r brechlyn BioNTech / Pfizer a wnaed yn Ewrop, gydag a golau gwyrdd amodol danfonwyd ar 21 Rhagfyrst, mae'n amlwg bod profiad Ewrop gyda Covid-19 eisoes wedi newid bywyd bob dydd mewn ffyrdd sy'n debygol o ddioddef am flynyddoedd i ddod. Ymhlith sifftiau eraill, mae teleweithio wedi dod yn ffaith bywyd yn diwydiannau ac gwledydd lle nad oedd yn bodoli o gwbl cyn y pandemig, yn enwedig yr Eidal a Sbaen. Mae'r farchnad deithio a welodd gludwyr cost isel yn gwennol Ewropiaid o amgylch parth Schengen wedi lleihau, gan orfodi Norwegian Air i ffeil ar gyfer methdaliad amddiffyniad y mis diwethaf. Mae gan gwmnïau gwasanaeth bwyd mawr sy'n darparu ar gyfer gweithwyr swyddfa, fel Pret a Manger ar gau dwsinau o siopau a thorri miloedd o swyddi.

Mewn gwirionedd, mae'n ddigon posib mai un o'r newidiadau mwyaf chwyldroadol a wnaed gan Covid-19 yw sut mae Ewropeaid yn bwyta. Mewn gwledydd fel Ffrainc, lle'r oedd y llywodraeth yn brwydro i annog y 'bag doggyer mwyn lleihau gwastraff bwyd y llynedd yn unig, mae'r galw am gludfwyd a dosbarthu bwyd wedi ffrwydro. Ar ôl cau bwytai yn y gwanwyn gadawodd y sector i ddechrau gafael am achubiaeth, cwsmeriaid cyfyng yn y pen draw daeth i gofleidio archebu o wasanaethau fel Deliveroo.

Gyda'r model newydd o gyflenwi bwyd bellach ar waith yn gadarn, mae gan y farchnad ar gyfer cwmnïau fel Uber Eats dal i dyfu, hyd yn oed ar ôl i fwytai ailagor. Ar y naill law, mae hwn yn leinin arian prin ar gyfer cyfandir y mae'r argyfwng iechyd wedi bygwth ei heconomïau. Ar y llaw arall, mae'r newid amlwg hwn yn y gwasanaeth bwyd yn ergyd ar draws y bwa ar gyfer y Bargen Werdd Ewrop, dan arweiniad Is-lywydd Gweithredol y Comisiwn Ewropeaidd, Frans Timmermans.

Mae bwytai Ewropeaidd yn swnio'r larwm

Y llynedd yn unig, mabwysiadodd yr Undeb Ewropeaidd Cyfarwyddeb (UE) 2019 / 904, a elwir hefyd yn Gyfarwyddeb Plastigau Defnydd Sengl, i strwythuro ymdrechion yr UE i leihau “effaith rhai cynhyrchion plastig ar yr amgylchedd.” Gan fod manylion canllawiau drafft y Comisiwn i aelod-wladwriaethau ynghylch y Gyfarwyddeb hon wedi gollwng, mae'r sector gwasanaeth bwyd wedi ymateb gyda larwm.

Yn seiliedig ar ymateb y sector, ymddengys bod y canllawiau drafft yn pwyntio tuag at waharddiad ar a swathe mawr o gynhyrchion un defnydd, gyda'r bwriad o orfodi'r defnydd o ddewisiadau amgen y gellir eu hailddefnyddio. Wrth gymryd golwg mor eang o'r hyn yw 'plastig untro' annerbyniol, mae'n ymddangos bod y Comisiwn yn benderfynol o atal y diwydiannau hyn rhag newid i ddewisiadau un defnydd mwy cynaliadwy, gan gynnwys cynhyrchion papur wedi'u seilio ar ffibr. Wrth wneud hynny, mae'n herio'r model yn uniongyrchol sydd wedi cadw'r diwydiant bwytai i fynd, gan ei wthio tuag at gostau ychwanegol ar adeg o orfodaeth economaidd eithafol.

Fel y mae'r sector gwasanaeth bwyd yn nodi, mae mater sylfaenol hylendid a diogelwch wrth gael gwared ar gynhyrchion untro yn raddol, yn enwedig wrth i bandemigau byd-eang ddod yn digwydd yn fwy rheolaidd. Cynhyrchion y gellir eu hailddefnyddio, yn aml dal i fyny gan ymgyrchwyr amgylcheddol fel ateb i bob problem ar gyfer materion fel llygredd morol, mae anfantais o gael eu hailddefnyddio gan ddwsinau, os nad cannoedd o wahanol gwsmeriaid. Fel y nododd ymchwilwyr bwyd fel David McDowell o Brifysgol Ulster, gan gyfyngu ar gynhyrchion tafladwy yn y diwydiant gwasanaeth bwyd gallai ddatgelu cwsmeriaid i risgiau uwch o groeshalogi o salwch a gludir gan fwyd, gan gynnwys bacteria fel E. coli a listeria, yn ogystal â firysau.

Nawr, wrth gwrs, mae'n well gan gwsmeriaid sy'n defnyddio gwasanaethau dosbarthu bwyd osgoi rhyngweithio gyda'u person danfon o gwbl, heb sôn am rannu platiau neu gwpanau a ddefnyddir gan gwsmeriaid eraill. Adleisiwyd y rhybuddion a godwyd gan arbenigwyr fel McDowell gan Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd, sydd cyfaddefwyd mae cynhyrchion tafladwy “wedi chwarae rhan bwysig wrth atal Covid-19 rhag lledaenu,” hyd yn oed wrth iddo fynegi pryder ynghylch a allai’r ymchwydd yn y galw danseilio ymdrechion yr UE i ddatblygu “system blastigau mwy cynaliadwy a chylchol.”

Lleihau llygredd plastig wrth gefnogi'r economi gylchol

Mae defnyddwyr Ewropeaidd yn rhannu'r pryder hwnnw. Fesul arolwg DS Smith a gyhoeddwyd ym mis Ionawr, dros 90% nododd cwsmeriaid mewn pedair gwlad Ewropeaidd eu bod eisiau pecynnu sy'n cynnwys llai o blastig; dywedodd dros 60% y byddent yn barod i dalu premiwm amdano. Yn ffodus, mewn cyferbyniad llwyr â naratif y Comisiwn, gallai cynhyrchion un defnydd mwy cynaliadwy helpu i ddatrys y argyfwng llygredd morol mae'r Gyfarwyddeb Plastigau Defnydd Sengl i fod i fynd i'r afael â hi.

Mae'r dewisiadau amgen hynny yn bennaf yn cynnwys cynhyrchion tafladwy sy'n seiliedig ar ffibr, fel cwpanau papur, platiau a blychau. Er bod rhai o'r cynhyrchion hyn yn cynnwys cyn lleied o bolymerau plastig, mae pecynnu ffibr ar y cyfan ailgylchu'n ehangach ac yn ecolegol gadarn na'r plastig yn bennaf cyfrifol ar gyfer sbwriel morol. Fel yr adroddodd Cymdeithas Ystadegol Frenhinol y DU yn enwog yn 2018, dros 90% nid yw gwastraff plastig a gynhyrchwyd erioed wedi'i ailgylchu. Mewn cyferbyniad, bron i dri chwarter o gynhyrchion papur yn cael eu hailgylchu ar gyfartaledd yn yr UE.

Gall ffibr hyd yn oed hawlio manteision dros gynhyrchion gwasanaeth bwyd y gellir eu hailddefnyddio, yn enwedig mewn olion traed carbon a defnyddio dŵr. Unrhyw fanteision cynhyrchion y gellir eu hailddefnyddio gallai fwynhau mae dros eitemau papur untro o ran allyriadau carbon yn dibynnu ar y nifer o weithiau y gellir eu hailddefnyddio. Yn achos cwpan ceramig, er enghraifft, efallai y byddai angen defnyddio'r eitem cymaint â 350 o weithiau. O ran “dangosyddion ansawdd ecosystem” fel asideiddio, gall y manteision hynny gael eu canslo'n gyflym gan y dŵr poeth a'r glanedyddion sydd eu hangen i olchi cwpanau y gellir eu hailddefnyddio. Yn y cyfamser, ailgylchu papur yn effeithiol, yn gynyddol y norm ledled Ewrop, yn lleihau ei ôl troed dros 50%.

Mae'r ateb a awgrymwyd gan rai eiriolwyr ailddefnyddiadwy - sef, cyfyngu ar olchi - allan o'r cwestiwn i ddiwydiant gwasanaeth bwyd sy'n gyfrifol am amddiffyn defnyddwyr rhag pathogenau a gludir gan fwyd. Mae miliynau o bobl Ewropeaidd sydd bellach wedi arfer â chludfwyd a dosbarthu yn disgwyl i'r cwmnïau sy'n eu gwasanaethu - gan gynnwys busnesau bach a chanolig dirifedi (BBaChau) yn y sector bwytai - gadw at safonau uchel o ran diogelwch a hylendid bwyd.

Gallai dewisiadau amgen cynaliadwy, wedi'u seilio ar ffibr yn lle plastig ar gyfer pecynnu bwyd ddiwallu'r angen hwnnw heb amharu ar dwf yn y sector. Yn lle ychwanegu at y diwydiant bwytai colledion eisoes-sylweddol gydag agwedd a weithredwyd yn wael tuag at blastigau, mae'n debygol y bydd rheoleiddwyr Ewropeaidd yn sylweddoli'n fuan yr angen i dderbyn ac annog cynhyrchion un defnydd mwy cynaliadwy sy'n helpu'r cefnforoedd heb niweidio'r economi.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd