Cysylltu gyda ni

Hedfan / cwmnïau hedfan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo € 73 miliwn o gefnogaeth Eidalaidd i ddigolledu Alitalia am iawndal pellach a ddioddefwyd oherwydd achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

 

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi canfod bod € 73.02 miliwn o gefnogaeth Eidalaidd o blaid Alitalia yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Nod y mesur hwn yw digolledu'r cwmni hedfan am yr iawndal a ddioddefodd ar 19 llwybr oherwydd yr achosion o coronafirws rhwng 16 Mehefin a 31 Hydref 2020.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sydd â gofal am bolisi cystadlu: “Mae'r diwydiant hedfan yn parhau i fod yn un o'r sectorau sy'n cael eu taro'n arbennig o galed gan effaith yr achosion o coronafirws. Mae'r mesur hwn yn galluogi'r Eidal i ddarparu iawndal pellach am iawndal uniongyrchol a ddioddefodd Alitalia rhwng Mehefin a Hydref 2020 oherwydd y cyfyngiadau teithio sy'n angenrheidiol i gyfyngu ar ymlediad y coronafirws. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i sicrhau y gellir rhoi mesurau cymorth cenedlaethol ar waith mewn ffordd gydlynol ac effeithiol, yn unol â rheolau'r UE. Ar yr un pryd, mae ein hymchwiliadau i fesurau cymorth i Alitalia yn y gorffennol yn parhau ac rydym mewn cysylltiad â'r Eidal ar eu cynlluniau a'u cydymffurfiad â rheolau'r UE. "

Mae Alitalia yn gwmni hedfan rhwydwaith mawr sy'n gweithredu yn yr Eidal. Gyda fflyd o dros 95 o awyrennau, yn 2019 gwasanaethodd y cwmni gannoedd o gyrchfannau ledled y byd, gan gludo tua 20 miliwn o deithwyr o'i brif ganolbwynt yn Rhufain a meysydd awyr Eidalaidd eraill i gyrchfannau rhyngwladol amrywiol.

Mae'r cyfyngiadau sydd ar waith yn yr Eidal ac mewn gwledydd cyrchfan eraill er mwyn cyfyngu ar ledaeniad y coronafirws wedi effeithio'n fawr ar weithrediadau Alitalia, yn enwedig o ran hediadau rhyngwladol a rhyng-gyfandirol. O ganlyniad, cafodd Alitalia golledion gweithredu sylweddol tan o leiaf 31 Hydref 2020.

Hysbysodd yr Eidal i'r Comisiwn fesur cymorth ychwanegol i ddigolledu Alitalia am iawndal pellach a ddioddefwyd ar 19 llwybr penodol rhwng 16 Mehefin 2020 a 31 Hydref 2020 oherwydd y mesurau brys sy'n angenrheidiol i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Bydd y gefnogaeth ar ffurf grant uniongyrchol € 73.02 miliwn, sy'n cyfateb i'r amcangyfrif o ddifrod a achoswyd yn uniongyrchol i'r cwmni hedfan yn y cyfnod hwnnw yn ôl dadansoddiad llwybr-wrth-lwybr o'r 19 llwybr cymwys. Mae hyn yn dilyn penderfyniad y Comisiwn ar 4 Medi 2020 i gymeradwyo Mesur iawndal difrod Eidalaidd o blaid Alitalia yn digolledu'r cwmni hedfan am y difrod a ddioddefodd rhwng 1 Mawrth 2020 a 15 Mehefin 2020 sy'n deillio o gyfyngiadau llywodraethol a mesurau cyfyngu a gymerwyd gan yr Eidal a gwledydd cyrchfan eraill i gyfyngu ar ledaeniad y coronafirws.

Asesodd y Comisiwn y mesur o dan Erthygl 107 (2) (b) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (TFEU), sy'n galluogi'r Comisiwn i gymeradwyo mesurau cymorth gwladwriaethol a roddwyd gan wladwriaethau Mmember i ddigolledu cwmnïau neu sectorau penodol am ddifrod a achosir yn uniongyrchol gan ddigwyddiadau eithriadol. Mae'r Comisiwn o'r farn bod yr achos o coronafirws yn gymwys fel digwyddiad mor eithriadol, gan ei fod yn ddigwyddiad anghyffredin na ellir ei ragweld sy'n cael effaith economaidd sylweddol. O ganlyniad, gellir cyfiawnhau ymyriadau eithriadol gan wladwriaeth Mmember i wneud iawn am yr iawndal sy'n gysylltiedig â'r achos.

Canfu’r Comisiwn y bydd mesur yr Eidal yn gwneud iawn am iawndal a ddioddefodd Alitalia sydd â chysylltiad uniongyrchol â’r achosion o coronafirws, gan y gellir ystyried colli proffidioldeb ar y 19 llwybr o ganlyniad i’r mesurau cyfyngu yn ystod y cyfnod perthnasol fel difrod sy’n gysylltiedig yn uniongyrchol. i'r digwyddiad eithriadol. Canfu hefyd fod y mesur yn gymesur, gan fod y dadansoddiad meintiol llwybr wrth lwybr a gyflwynwyd gan yr Eidal yn nodi'n briodol y difrod y gellir ei briodoli i'r mesurau cyfyngu, ac felly nid yw'r iawndal yn fwy na'r hyn sy'n angenrheidiol i wneud iawn am y difrod ar y llwybrau hynny.

Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur iawndal difrod Eidalaidd ychwanegol yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Cefndir

Yn seiliedig ar gwynion a dderbyniwyd, ar 23 Ebrill 2018 agorodd y Comisiwn weithdrefn ymchwilio ffurfiol ar fenthyciadau € 900m a roddwyd i Alitalia gan yr Eidal yn 2017. Ar 28 Chwefror 2020, agorodd y Comisiwn weithdrefn ymchwilio ffurfiol ar wahân ar fenthyciad ychwanegol o € 400m a roddwyd gan yr Eidal. ym mis Hydref 2019. Mae'r ddau ymchwiliad yn parhau.

Mae cefnogaeth ariannol gan gronfeydd yr UE neu gronfeydd cenedlaethol a roddir i wasanaethau iechyd neu wasanaethau cyhoeddus eraill i fynd i'r afael â sefyllfa coronafirws y tu allan i gwmpas rheoli cymorth gwladwriaethol. Mae'r un peth yn berthnasol i unrhyw gymorth ariannol cyhoeddus a roddir yn uniongyrchol i ddinasyddion. Yn yr un modd, nid yw mesurau cymorth cyhoeddus sydd ar gael i bob cwmni megis er enghraifft cymorthdaliadau cyflog ac atal taliadau trethi corfforaethol a gwerth ychwanegol neu gyfraniadau cymdeithasol yn dod o dan reolaeth cymorth gwladwriaethol ac nid oes angen cymeradwyaeth y Comisiwn arnynt o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Yn yr holl achosion hyn, gall aelod-wladwriaethau weithredu ar unwaith.

Pan fydd rheolau cymorth gwladwriaethol yn berthnasol, gall aelod-wladwriaethau ddylunio digon o fesurau cymorth i gefnogi cwmnïau neu sectorau penodol sy'n dioddef o ganlyniadau'r achosion o goronafirws yn unol â fframwaith cymorth gwladwriaethol presennol yr UE. Ar 13 Mawrth 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a Cyfathrebu ar ymateb economaidd cydgysylltiedig i'r achosion o COVID-19 nodi'r posibiliadau hyn.

Yn hyn o beth, er enghraifft:

  • Gall aelod-wladwriaethau ddigolledu cwmnïau penodol neu sectorau penodol (ar ffurf cynlluniau) am y difrod a ddioddefodd yn uniongyrchol ac a achosir yn uniongyrchol gan ddigwyddiadau eithriadol, fel y rhai a achoswyd gan yr achosion o coronafirws. Rhagwelir hyn gan Erthygl 107 (2) (b) TFEU.
  • Mae rheolau cymorth gwladwriaethol yn seiliedig ar Erthygl 107 (3) (c) TFEU yn galluogi aelod-wladwriaethau i helpu cwmnïau i ymdopi â phrinder hylifedd ac angen cymorth achub brys.
  • Gellir ategu hyn gan amrywiaeth o fesurau ychwanegol, megis o dan y Rheoliad de minimis a'r Rheoliad Eithrio Bloc Cyffredinol, y gall aelod-wladwriaethau hefyd eu rhoi ar waith ar unwaith, heb i'r Comisiwn gymryd rhan.

Mewn achos o sefyllfaoedd economaidd arbennig o ddifrifol, fel yr un sy'n wynebu'r holl aelod-wladwriaethau a'r DU ar hyn o bryd oherwydd yr achosion o goronafirws, mae rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE yn caniatáu i aelod-wladwriaethau roi cymorth i unioni aflonyddwch difrifol i'w heconomi. Rhagwelir hyn gan Erthygl 107 (3) (b) TFEU o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd.

Ar 19 Mawrth 2020, mabwysiadodd y Comisiwn Fframwaith Dros Dro cymorth gwladwriaethol yn seiliedig ar Erthygl 107 (3) (b) TFEU i alluogi aelod-wladwriaethau i ddefnyddio'r hyblygrwydd llawn a ragwelir o dan reolau cymorth gwladwriaethol i gefnogi'r economi yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Mae'r Fframwaith Dros Dro, fel y'i diwygiwyd ar 3 Ebrill, 8 Mai 2020, 29 Mehefin a 13 Hydref 2020, yn darparu ar gyfer y mathau canlynol o gymorth, y gellir eu rhoi gan aelod-wladwriaethau: (i) Grantiau uniongyrchol, pigiadau ecwiti, manteision treth dethol a taliadau ymlaen llaw; (ii) Gwarantau gwladwriaethol ar gyfer benthyciadau a gymerir gan gwmnïau; (iii) Benthyciadau cyhoeddus â chymhorthdal ​​i gwmnïau, gan gynnwys is-fenthyciadau; (iv) Trefniadau diogelu ar gyfer banciau sy'n sianelu cymorth Sstate i'r economi go iawn; (v) Yswiriant credyd allforio tymor byr cyhoeddus; (vi) Cymorth ar gyfer ymchwil a datblygu cysylltiedig â coronafirws (Ymchwil a Datblygu); (vii) Cefnogaeth i adeiladu ac uwchraddio cyfleusterau profi; (viii) Cefnogaeth i gynhyrchu cynhyrchion sy'n berthnasol i fynd i'r afael â'r achosion o coronafirws; (ix) Cymorth wedi'i dargedu ar ffurf gohirio taliadau treth a / neu ataliadau cyfraniadau nawdd cymdeithasol; (x) Cymorth wedi'i dargedu ar ffurf cymorthdaliadau cyflog i weithwyr; (xi) Cymorth wedi'i dargedu ar ffurf offerynnau cyfalaf ecwiti a / neu hybrid; (xii) Cefnogaeth wedi'i thargedu ar gyfer costau sefydlog cwmnïau heb eu datgelu.

Bydd y Fframwaith Dros Dro ar waith tan ddiwedd Mehefin 2021. Gan y gall materion diddyledrwydd ddod i'r amlwg yn ddiweddarach wrth i'r argyfwng hwn esblygu, dim ond ar gyfer mesurau ailgyfalafu dim ond y Comisiwn sydd wedi ymestyn y cyfnod hwn tan ddiwedd Medi 2021. Gyda golwg ar gan sicrhau sicrwydd cyfreithiol, bydd y Comisiwn yn asesu cyn y dyddiadau hynny a oes angen ei ymestyn.

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.59188 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth Gwefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi cael eu datrys. Cyhoeddiadau newydd o benderfyniadau cymorth gwladwriaethol ar y rhyngrwyd ac yn y Cyfnodolyn Swyddogol yn cael eu rhestru yn y Cymorth Gwladwriaethol Weekly e-Newyddion.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill y mae'r Comisiwn wedi'u cymryd i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

 

Hedfan / cwmnïau hedfan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth Gwlad Groeg € 120 miliwn i ddigolledu Aegean Airlines am iawndal a ddioddefwyd oherwydd achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi canfod bod grant Gwlad Groeg o € 120 miliwn i Aegean Airlines yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Nod y mesur yw digolledu'r cwmni hedfan am y colledion a achosir yn uniongyrchol gan yr achosion o coronafirws a'r cyfyngiadau teithio a osodwyd gan Wlad Groeg a gwledydd cyrchfan eraill i gyfyngu ar ymlediad y coronafirws. Hysbysodd Gwlad Groeg i'r Comisiwn fesur cymorth i ddigolledu Aegean Airlines am y difrod a ddioddefodd rhwng 23 Mawrth 2020 a 30 Mehefin 2020 o ganlyniad i'r mesurau cyfyngu a'r cyfyngiadau teithio a gyflwynwyd gan Wlad Groeg a gwledydd cyrchfan eraill i gyfyngu ar ymlediad y coronafirws. Bydd y gefnogaeth ar ffurf grant uniongyrchol € 120 miliwn, nad yw'n fwy na'r amcangyfrif o ddifrod a achosir yn uniongyrchol i'r cwmni hedfan yn y cyfnod hwnnw.

Asesodd y Comisiwn y mesur o dan Erthygl 107 (2) (b) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (TFEU), sy'n galluogi'r Comisiwn i gymeradwyo mesurau cymorth gwladwriaethol a roddwyd gan aelod-wladwriaethau i ddigolledu cwmnïau neu sectorau penodol am ddifrod yn uniongyrchol. a achosir gan ddigwyddiadau eithriadol. Canfu'r Comisiwn y bydd mesur Gwlad Groeg yn digolledu'r difrod a ddioddefwyd gan Aegean Airlines sydd wedi'i gysylltu'n uniongyrchol â'r achosion o coronafirws. Canfu hefyd fod y mesur yn gymesur, gan nad yw'r cymorth yn fwy na'r hyn sy'n angenrheidiol i wneud iawn am y difrod.

Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod mesur iawndal difrod Gwlad Groeg yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sydd â gofal am bolisi cystadlu: “Mae'r diwydiant hedfan yn un o'r sectorau sydd wedi cael eu taro'n arbennig o galed gan yr achosion o coronafirws. Bydd y mesur hwn yn galluogi Gwlad Groeg i ddigolledu Aegean Airlines am y difrod a ddioddefwyd yn uniongyrchol oherwydd y cyfyngiadau teithio sy'n angenrheidiol i gyfyngu ar ymlediad y coronafirws. Rydym yn parhau i weithio gydag aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i gefnogi cwmnïau yn yr amseroedd anodd hyn, yn unol â rheolau'r UE. "

Mae'r datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein.

Parhau Darllen

Strategaeth Hedfan ar gyfer Ewrop

Hedfan: Mae cynnig y Comisiwn ar slotiau maes awyr yn cynnig rhyddhad mawr ei angen i'r sector

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu cynnig newydd ar ddyrannu slotiau sy'n rhoi rhyddhad mawr ei angen i randdeiliaid hedfan rhag gofynion defnyddio slotiau maes awyr ar gyfer tymor amserlennu haf 2021. Er bod cwmnïau hedfan fel rheol yn gorfod defnyddio 80% o'r slotiau a ddyfarnwyd iddynt i sicrhau eu portffolios slot llawn ar gyfer tymhorau amserlennu dilynol, mae'r cynnig yn gostwng y trothwy hwn i 40%. Mae hefyd yn cyflwyno nifer o amodau gyda'r nod o sicrhau bod capasiti'r maes awyr yn cael ei ddefnyddio'n effeithlon a heb niweidio cystadleuaeth yn ystod y cyfnod adfer COVID-19.

Dywedodd y Comisiynydd Trafnidiaeth, Adina Vălean: “Gyda’r cynnig heddiw rydym yn ceisio sicrhau cydbwysedd rhwng yr angen i ddarparu rhyddhad i gwmnïau hedfan, sy’n parhau i ddioddef o’r cwymp sylweddol mewn teithio awyr oherwydd y pandemig parhaus a’r angen i gynnal cystadleuaeth yn y farchnad. , sicrhau gweithrediad effeithlon o feysydd awyr, ac osgoi hediadau ysbrydion. Mae'r rheolau arfaethedig yn darparu sicrwydd ar gyfer tymor yr haf 2021 ac yn sicrhau y gall y Comisiwn fodiwleiddio hepgoriadau slot angenrheidiol pellach yn unol ag amodau clir i sicrhau bod y cydbwysedd hwn yn cael ei gynnal. "

O edrych ar y rhagolygon traffig ar gyfer haf 2021, mae'n rhesymol disgwyl y bydd lefelau traffig o leiaf 50% o lefelau 2019. Felly bydd trothwy o 40% yn gwarantu lefel benodol o wasanaeth, gan barhau i ganiatáu byffer i gwmnïau hedfan wrth ddefnyddio eu slotiau. Mae'r cynnig ar ddyrannu slot wedi'i drosglwyddo i Senedd a Chyngor Ewrop i'w gymeradwyo.

Parhau Darllen

Hedfan / cwmnïau hedfan

Achos Boeing WTO: Mae'r UE yn rhoi gwrthfesurau yn erbyn allforion yr Unol Daleithiau

cyhoeddwyd

on

Mae rheoliad y Comisiwn Ewropeaidd yn cynyddu tariffau ar allforion yr Unol Daleithiau i'r UE sy'n werth $ 4 biliwn wedi'i gyhoeddi yn y Cyfnodolyn swyddogol o'r UE. Cytunwyd ar y gwrthfesurau gan aelod-wladwriaethau’r UE gan nad yw’r Unol Daleithiau wedi darparu sylfaen ar gyfer setliad a drafodwyd eto, a fyddai’n cynnwys cael gwared ar dariffau’r Unol Daleithiau ar allforion yr UE ar unwaith yn achos WTO Airbus. Awdurdododd Sefydliad Masnach y Byd (WTO) yr UE yn ffurfiol ar 26 Hydref i gymryd gwrthfesurau o'r fath yn erbyn cymorthdaliadau anghyfreithlon yr Unol Daleithiau i'r gwneuthurwr awyrennau Boeing.

Bydd y mesurau yn dod i rym o heddiw ymlaen. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn barod i weithio gyda'r Unol Daleithiau i setlo'r anghydfod hwn a hefyd i gytuno ar ddisgyblaethau tymor hir ar gymorthdaliadau awyrennau. Dywedodd Is-lywydd Gweithredol a Chomisiynydd Masnach Economi sy'n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Rydyn ni wedi nodi'n glir ein bod ni eisiau setlo'r mater hirsefydlog hwn. Yn anffodus, oherwydd diffyg cynnydd gyda'r UD, nid oedd gennym unrhyw ddewis arall ond gosod y gwrthfesurau hyn. O ganlyniad, mae'r UE yn arfer ei hawliau cyfreithiol o dan benderfyniad diweddar Sefydliad Masnach y Byd. Rydym yn galw ar yr Unol Daleithiau i gytuno i'r ddwy ochr ollwng gwrthfesurau presennol ar unwaith, fel y gallwn roi hyn y tu ôl i ni yn gyflym. Mae cael gwared ar y tariffau hyn yn fuddugoliaeth i'r ddwy ochr, yn enwedig gyda'r pandemig yn dryllio llanast ar ein heconomïau. Bellach mae gennym gyfle i ailgychwyn ein cydweithrediad trawsatlantig a chydweithio tuag at ein nodau a rennir. ”

Fe welwch ragor o wybodaeth yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd