Cysylltu gyda ni

ynni

Ffrwd Twrcaidd yn ymestyn i'r Balcanau

cyhoeddwyd

on

Er nad yw'r nwydau o amgylch y Nord Stream-2 yn ymsuddo, a bod Washington yn chwilio am ffyrdd newydd o atal y prosiect, mae Rwsia wedi lansio ail ran y Ffrwd Twrcaidd (TurkStream) yn y Balcanau Deheuol. Felly, mae'r prosiect graddfa fawr hwn yn cymryd ei siâp terfynol, yn ysgrifennu Alex Ivanov, gohebydd Moscow.

Ar 1 Ionawr, lansiodd Arlywydd Serbia Aleksandar Vucic y rhan Serbeg o Ffrwd Twrci - piblinell nwy rhyng-gysylltydd a ehangodd system cludo nwy genedlaethol Serbeg.

Yn y flwyddyn newydd, 2021, ymunodd Serbia â nifer o wledydd y Balcanau sy'n defnyddio un o brif adnoddau ynni Rwseg, gan oresgyn dibyniaeth ar dramwy nwy Wcrain a sicrhau sefydlogrwydd ynni.

“Mae nifer y gwledydd Ewropeaidd sy’n derbyn nwy Rwseg gyda chymorth Ffrwd Twrcaidd wedi tyfu i chwech. Nawr, ynghyd â Bwlgaria, Gwlad Groeg, Gogledd Macedonia a Rwmania, mae Serbia, Bosnia a Herzegovina wedi rhoi cyfle o'r fath i'w hunain, meddai Alexey Miller, Cadeirydd Bwrdd Rheoli Gazprom. O Rwsia, mae nwy yn cael ei gyflenwi trwy biblinell nwy alltraeth Ffrwd Twrci i Dwrci, oddi yno i Fwlgaria, a thrwy system cludo nwy genedlaethol Bwlgaria, mae'n mynd i mewn i Serbia a Bosnia a Herzegovina.

Bydd dwy linell o Ffrwd Twrci yn cyflenwi 15.75 biliwn metr ciwbig o nwy y flwyddyn, bydd Serbia yn derbyn tua 3 ohonynt. Bydd nwy Rwseg yn caniatáu i'r Serbiaid ddenu buddsoddwyr tramor, helpu i wella'r sefyllfa amgylcheddol yn y wlad a chodi safon byw dinasyddion. Aeth lansiad Nadoligaidd nwy fel gwaith cloc, ond cymerodd Rwsia a Serbia amser hir i gyrraedd yr eiliad strategol bwysig hon.

Yn ôl y cynllun cychwynnol, cynlluniwyd i gyfaint gyfan y nwy o'r ail linell wasanaethu trwy ei gludo trwy Dwrci i'r ffin â Bwlgaria, lle byddai'n cael ei wneud yn system cludo nwy Bwlgaria wedi'i huwchraddio, sy'n gallu trosglwyddo 12 biliwn ciwbig. metr o nwy ar y ffin â Serbia. Ar ôl dosbarthu nwy trwy ei diriogaeth, roedd gweddill y nwy i gael ei gyflenwi i'r ffin â Hwngari. Erbyn 2019, cynlluniwyd i gydamseru’r holl waith ar adeiladu canghennau Ffrwd Twrci a moderneiddio systemau trosglwyddo nwy Bwlgaria a Serbeg ar yr un pryd.

Fodd bynnag, pan adeiladwyd y biblinell nwy eisoes gan y cwmni Rwsiaidd Gazprom yn 2019, roedd y gwaith newydd ddechrau yn Serbia, tra ym Mwlgaria ni chafodd ei wneud o gwbl. Archebodd Gazprom, fel cyflenwr dibynadwy, alluoedd ychwanegol ar gyfer cludo nwy trwy'r coridor Wcrain ar gyfer cyflenwadau nwy i Serbia yn 2020, er nad oedd hyn yn broffidiol i Rwsia naill ai o ran yr economi, neu hyd yn oed yn fwy felly yn yr agwedd wleidyddol.

Yn 2020, dwyshawyd y gwaith ar gysylltu Serbia a Bwlgaria â Ffrwd Twrci, ond yng nghwymp 2020 fe ddaeth yn amlwg nad oes gan Serbia (am amrywiol resymau) amser i gyflawni ei rhwymedigaethau cyn Mawrth-Ebrill 2021. Roedd hyn yn golygu hynny yn er mwyn trefnu cyflenwadau nwy Rwseg i Serbia yn 2021, byddai’n rhaid i Gazprom ofyn i’r Wcráin, yn groes i’w fuddiannau gwleidyddol ac enw da, werthu capasiti cludo ychwanegol i gyflenwi nwy i Serbia. Roedd yn rhaid i'r Arlywydd Aleksandar Vucic yn bersonol ddatrys y broblem.

Eisoes ym mis Tachwedd 2020, sefydlwyd gweithgor Rwseg-Serbeg, yn gweithio dan reolaeth uniongyrchol arweinydd Serbeg. Ar ôl i’r Arlywydd Vucic gymryd y sefyllfa yn ei ddwylo ei hun, dechreuodd y gwaith o adeiladu’r biblinell nwy yn y wlad ar gyflymder newydd. Mae gwaith rownd y cloc arbenigwyr ac adeiladwyr y ddwy wlad wedi dod â chanlyniad cyfatebol.

Yn gyfan gwbl, bydd tua 6 biliwn metr ciwbig o nwy yn cael ei gyflenwi i farchnadoedd domestig y gwledydd hyn. Gellir eithrio'r swm cyfatebol o danwydd o'r llif amgen wrth ei gludo trwy'r Wcráin. I'r defnyddiwr o Serbia, mae lansiad "Ffrwd y Balcanau" yn arbennig o bwysig oherwydd bydd pris mesurydd ciwbig o nwy nawr yn gostwng o $ 240 i $ 155 wrth yr allanfa o Fwlgaria (bydd cost cludo mewnol yn cael ei ychwanegu atynt , tua $ 12-14). Mae hyn hefyd yn golygu adolygiad o gost cysylltu cartrefi â nwy. Galwodd Alexander Vucic y digwyddiad hwn yn "wych a phwysig i Serbia" a diolchodd yn ddiffuant i arweinyddiaeth Rwseg. "Mae hwn yn ddiwrnod pwysig i'n gwlad. Hoffwn ddiolch i'n ffrindiau o Rwseg a gymerodd ran yn y gwaith o adeiladu'r biblinell nwy ynghyd â ni. Rwy'n eich llongyfarch ar eich gwaith gwych, mae'n hynod bwysig i'r diwydiant, y datblygiad. o economi Serbia, yn ogystal â holl drigolion Serbia, "meddai yn seremoni lansio'r biblinell nwy.

Mae Rwsia yn cwblhau ei phrosiect uchelgeisiol yn y Balcanau. Mae gan yr holl wledydd a oedd am gael nwy eisoes. Mae Ffrwd Twrcaidd yno yn y Balcanau. Ar y pryd, nid oedd yn bosibl gweithredu Llif y De, ond erbyn hyn mae llwybr arall ac mae'n gweithio.

Catalaneg

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun cymorth ar gyfer cwmnïau ynni-ddwys yn Sbaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun yn Sbaen i ddigolledu'n rhannol gwmnïau ynni-ddwys am y costau yr eir iddynt i ariannu cefnogaeth i (i) cynhyrchu ynni adnewyddadwy yn Sbaen, (ii) cyd-gynhyrchu effeithlonrwydd uchel yn Sbaen, a (iii) cynhyrchu pŵer yn nhiriogaethau nad ydynt yn benrhyn Sbaenaidd. Bydd y cynllun, a fydd yn berthnasol tan 31 Rhagfyr 2022 ac a fydd â chyllideb flynyddol dros dro o € 91.88 miliwn, o fudd i gwmnïau sy'n weithredol yn Sbaen mewn sectorau sy'n arbennig o ddwys o ran ynni (felly gyda defnydd uchel o drydan o'i gymharu â gwerth ychwanegol y cynhyrchiad) ac yn fwy agored i fasnach ryngwladol.

Bydd y buddiolwyr yn cael iawndal am hyd at uchafswm o 85% o’u cyfraniad at ariannu cefnogaeth i gynhyrchu ynni adnewyddadwy, cyd-gynhyrchu effeithlonrwydd uchel a chynhyrchu pŵer yn nhiriogaethau nad ydynt yn benrhyn Sbaen. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn benodol, y Canllawiau ar Gymorth Gwladwriaethol ar gyfer diogelu'r amgylchedd ac ynni 2014-2020, sydd wedi'u hymestyn tan ddiwedd 2021. Mae'r Canllawiau'n awdurdodi gostyngiadau - hyd at lefel benodol - mewn cyfraniadau a godir ar gwmnïau ynni-ddwys sy'n weithredol mewn rhai sectorau ac sy'n agored i fasnach ryngwladol, er mwyn sicrhau eu cystadleurwydd byd-eang. .

Canfu'r Comisiwn mai dim ond i gwmnïau ynni-ddwys sy'n agored i fasnach ryngwladol y rhoddir yr iawndal, yn unol â gofynion y Canllawiau. Bydd y mesur yn hyrwyddo nodau ynni a hinsawdd yr UE ac yn sicrhau cystadleurwydd byd-eang defnyddwyr a diwydiannau ynni-ddwys, heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol. Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Mewn cysylltiad â'r cynllun hwn, mae awdurdodau Sbaen hefyd wedi hysbysu i'r Comisiwn fesur sy'n rhoi gwarantau mewn perthynas â chytundebau prynu pŵer tymor hir a ddaeth i ben gan gwmnïau ynni-ddwys ar gyfer trydan o ffynonellau ynni adnewyddadwy, y Gronfa Wrth Gefn, fel y'i gelwir, i Warant Fawr Defnyddwyr Trydan (FERGEI).

Nod y cynllun gwarant hwn yw hwyluso cynhyrchu ynni o ffynonellau adnewyddadwy. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn benodol, 2008 Hysbysiad y Comisiwn ar gymorth gwladwriaethol ar ffurf gwarantau, a daeth i'r casgliad nad yw'r cynllun gwarant gwladwriaethol yn gyfystyr â chymorth o fewn ystyr Erthygl 107 (1) TFEU. Bydd mwy o wybodaeth ar gael am y Comisiwn cystadleuaeth gwefan, yn y Cofrestr Cymorth Gwladwriaethol.

Parhau Darllen

ynni

Mae gwladwriaeth Gogledd yr Almaen yn cynllunio sylfaen i helpu i gwblhau cyswllt nwy Nord Stream-2

cyhoeddwyd

on

By

Mae talaith Almaeneg Mecklenburg-Vorpommern yn bwriadu sefydlu sylfaen i helpu i gwblhau piblinell Nord Stream-2 (NS2) i ddod â nwy Rwseg i’r Almaen ac i leihau bygythiad mwy o sancsiynau’r Unol Daleithiau a ataliodd waith y llynedd, yn ysgrifennu .

Byddai'r biblinell $ 11 biliwn dan arweiniad Gazprom yn dyblu capasiti presennol Nord Stream-1 ac mae wedi dod yn ganolbwynt i wrthdaro Rwsia â'r Gorllewin.

Mae’r Unol Daleithiau wedi dweud bod Ewrop yn tanseilio ei diogelwch ynni trwy gynyddu ei dibyniaeth ar nwy Rwseg, tra bod Rwsia’n dweud bod yr Unol Daleithiau yn defnyddio sancsiynau i rwystro’r biblinell ac amddiffyn ei diwydiant nwy naturiol ei hun.

Dywedodd premier y wladwriaeth Manuela Schwesig wrth gohebwyr yn Schwerin fod y glymblaid leol, sy’n cynnwys ceidwadwyr a Democratiaid Cymdeithasol y Canghellor Angela Merkel, wedi penderfynu lansio sylfaen hinsawdd yn y sector cyhoeddus.

Yn debyg i ddwy sylfaen o amgylch Nord Stream-1, byddai'n rhoi hwb i rôl ynni adnewyddadwy a nwy fel technoleg bontio tuag at danwydd glanach.

Gallai gysgodi'r cwmnïau sy'n ymwneud ag adeiladu a gweithrediadau'r biblinell rhag sancsiynau'r UD trwy gaffael, dal a rhyddhau caledwedd angenrheidiol yn ei enw.

“Rydyn ni’n credu ei bod hi’n iawn adeiladu’r biblinell,” meddai Schwesig, gan ychwanegu ei bod yn gobeithio y byddai’r sancsiynau’n cael eu dileu.

Roedd disgwyl i senedd y wladwriaeth gymeradwyo € 200,000 o arian cyhoeddus ar gyfer y sylfaen ddydd Iau (7 Ionawr). Byddai consortiwm NS20 yn ychwanegu at hyn.

Bydd y sylfaen yn cael ei harwain gan gyn-brif wladwriaeth y wladwriaeth Erwin Sellering, cyn Aelod Senedd Ewrop Werner Kuhn a Katja Enderlein, entrepreneur yn nhref Greifswald, ar sail ddi-dâl.

Bydd yn llawer anoddach i'r Unol Daleithiau dargedu sylfaen a gefnogir gan y wladwriaeth gyda mesurau fel cronfeydd rhewi, na chwmnïau preifat gan nad oes ganddi unrhyw ddiddordeb mewn gweithgaredd masnachol y tu hwnt i NS2, sy'n fwy na 90% wedi'i gwblhau.

Disgwylir i’r consortiwm ddechrau gosod darn sy’n weddill yn nyfroedd Denmarc o 15 Ionawr tra gorffennwyd y darn olaf yn nyfroedd yr Almaen y mis diwethaf, nododd data olrhain data Refinitiv Eikon o longau gosod pibellau.

($ 1 0.8107 = €)

Parhau Darllen

ynni

Mae'r UE yn rhybuddio y byddai cyfoethogi Iran yn bygwth bargen niwclear

cyhoeddwyd

on

Rhybuddiodd yr Undeb Ewropeaidd ddydd Llun (4 Ionawr) y byddai symud Iran i gyfoethogi wraniwm i 20% yn “wyriad sylweddol” oddi wrth ymrwymiadau Tehran o dan fargen niwclear 2015.

Dywedodd llefarydd ar ran yr UE, Peter Stano, y byddai Brwsel yn aros tan sesiwn friffio gan gyfarwyddwr corff gwarchod Asiantaeth Ynni Atomig Rhyngwladol (IAEA) y Cenhedloedd Unedig yn ddiweddarach yn y dydd cyn penderfynu pa gamau i’w cymryd.

Mae Iran wedi dechrau’r broses i gyfoethogi wraniwm i burdeb 20% yn ei gyfleuster tanddaearol Fordow, adroddodd cyfryngau’r wladwriaeth yn gynharach ddydd Llun, gan fynd ymhell y tu hwnt i’r trothwy a osodwyd gan fargen niwclear 2015.

Dyma ataliad diweddaraf a phwysicaf ymrwymiadau niwclear gan Iran o dan y fargen nodedig, gan ddechrau yn 2019, ac mewn ymateb i dynnu’n ôl yn ddramatig yr Arlywydd Donald Trump o’r cytundeb ym mis Mai 2018, gyda’r Unol Daleithiau yn gosod sancsiynau economaidd llethol ar Tehran.

“Mae’r broses ar gyfer cynhyrchu wraniwm wedi’i gyfoethogi 20% wedi cychwyn yng nghanolfan gyfoethogi Shahid Alimohammadi (Fordow),” meddai llefarydd ar ran y llywodraeth, Ali Rabiei, a ddyfynnwyd ar wefan y darlledwr gwladol.

Yn ôl y swyddog, fe orchmynnodd yr Arlywydd Hassan Rouhani y cyfoethogi “yn ystod y dyddiau diwethaf”, a “dechreuodd y broses chwistrellu nwy o oriau yn ôl”.

Ar 31 Rhagfyr hysbysodd Iran IAEA y byddai'n dechrau cynhyrchu wraniwm wedi'i gyfoethogi i hyd at 20% o burdeb, y lefel a oedd ganddo cyn cyrraedd y fargen niwclear.

Yn ôl yr adroddiad IAEA diweddaraf a oedd ar gael, a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd, roedd Tehran yn cyfoethogi wraniwm o'r blaen i lefelau uwch na'r terfyn y darparwyd ar ei gyfer yng nghytundeb Fienna 2015 (3.67%) ond heb fod yn uwch na'r trothwy o 4.5%, ac roedd yn dal i gydymffurfio ag arolygiad llym yr asiantaeth. drefn.

Ond bu cythrwfl ers llofruddiaeth y ffisegydd niwclear o Iran Mohsen Fakhrizadeh ddiwedd mis Tachwedd.

Yn dilyn yr ymosodiad, wedi ei feio ar Israel, addawodd caledwyr yn Tehran ymateb a phasiodd y senedd dan reolaeth geidwadol fil “am godi sancsiynau ac amddiffyn buddiannau pobl Iran”.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd