Cysylltu gyda ni

Gweriniaeth Tsiec

Polisi Cydlyniant yr UE: € 160 miliwn i foderneiddio'r drafnidiaeth reilffordd yn Tsiecia

cyhoeddwyd

on

Mynd i mewn i'r 2021 Blwyddyn Rheilffordd yr UE, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo heddiw fuddsoddiad o dros € 160 miliwn o'r Cronfa cydlyniad i ddisodli'r llinell sengl rhwng Sudoměřice u Tábora a Votice yn Tsieceia gyda rheilffordd trac dwbl newydd 17 km o hyd. Bydd hyn yn galluogi taith trenau pellter hir, cyflym a mwy o drenau cludo nwyddau a rhanbarthol. Dywedodd y Comisiynydd Cydlyniant a Diwygiadau Elisa Ferreira: “Bydd y prosiect hwn yn moderneiddio trafnidiaeth reilffordd yn Tsieceia gan wneud ei rwydwaith rheilffyrdd yn fwy cystadleuol a deniadol o’i gymharu â dulliau trafnidiaeth mwy llygrol a pheryglus eraill. Bydd hyn o fudd mawr i bobl a busnesau nid yn unig yn Tsiecia ond hefyd yng ngweddill Canol Ewrop. ”

Bydd y prosiect yn cyfrannu at fwy o allu a chystadleurwydd trafnidiaeth rheilffordd. Dylai hyn annog symud o drafnidiaeth ffordd i reilffordd, a fydd yn dod â buddion amgylcheddol, ar ffurf llai o sŵn a llygredd aer, gan gyfrannu at ddatblygiad economaidd-gymdeithasol yn ne a chanol Bohemia. Bydd y llinell newydd ar goridor rheilffordd Prague-České Budějovice yn hwyluso mynediad i ddinasoedd České Budějovice a Prague a thref Tábor, gan ei gwneud hi'n haws i bobl ateb y galw am swyddi yn y canolfannau trefol hyn. Mae'r prosiect hwn yn rhan o'r rheilffordd draws-Ewropeaidd sy'n cysylltu'r Almaen ac Awstria trwy Tsiecia a disgwylir iddo ddechrau bod yn weithredol yn chwarter cyntaf 2023.

Gweriniaeth Tsiec

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cymorth buddsoddi ar gyfer perllannau a dyfrhau Tsiec; yn agor ymchwiliadau manwl i fesurau Tsiec o blaid cwmnïau amaethyddol mawr

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo dau gynllun cymorth cymorth buddsoddi Tsiec ar gyfer ailstrwythuro perllannau a dyfrhau, wrth agor ymchwiliad manwl i asesu a oedd cymorth buddsoddi a roddwyd i rai mentrau mawr a oedd yn weithredol yn y sector amaethyddol yn y gorffennol yn unol â rheolau'r UE. ar gymorth gwladwriaethol yn y sector amaethyddol. Ochr yn ochr, mae'r Comisiwn wedi agor ymchwiliad manwl i asesu a yw cymorth yn y gorffennol ac wedi'i gynllunio i rai mentrau mawr i gefnogi yswiriant cnwd a da byw yn unol â rheolau'r UE ar gymorth gwladwriaethol yn y sector amaethyddol.

Cymorth buddsoddi i fentrau mawr ar gyfer ailstrwythuro perllannau a dyfrhau

Hysbysodd Tsiecia i'r Comisiwn ei gynlluniau i weithredu dau gynllun cymorth i gefnogi ymgymeriadau sy'n weithredol yn y sector amaethyddol waeth beth yw eu maint wrth fuddsoddi yn ailstrwythuro perllannau a dyfrhau. Amcangyfrif mai cyllideb y cynlluniau oedd € 52.4 miliwn a € 21m yn y drefn honno.

Canfu'r Comisiwn fod y cymorth y mae'r awdurdodau Tsiec yn bwriadu ei roi yn y dyfodol o dan y ddau gynllun a hysbyswyd yn unol â'r amodau a nodwyd yng Nghanllawiau Cymorth Gwladwriaethol Amaethyddol 2014 mewn perthynas â phob math o fuddiolwyr. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesurau o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

O ran y gorffennol, yn ystod ei asesiad o'r mesurau arfaethedig, canfu'r Comisiwn, yn y blynyddoedd blaenorol, fod rhai o fuddiolwyr y cynlluniau hynny wedi'u cymhwyso'n wallus gan yr awdurdodau sy'n rhoi Tsiec fel busnesau bach neu ganolig (BBaChau), tra roeddent yn ymgymeriadau mawr mewn gwirionedd. Canfu'r Comisiwn fod yr ymgymeriadau mawr hynny wedi derbyn cymorth ar sail cynlluniau Tsiec presennol, sydd wedi'u heithrio rhag bloc o dan y Rheoliad Eithrio Bloc Amaethyddiaeth ac yn hygyrch i fusnesau bach a chanolig yn unig.

Mae Canllawiau Cymorth Gwladwriaethol Amaethyddol 2014 y Comisiwn yn galluogi aelod-wladwriaethau i roi cymorth buddsoddi o blaid mentrau o bob maint, yn ddarostyngedig i rai amodau. Pan roddir cymorth buddsoddi i fentrau mawr, oherwydd ei effeithiau ystumiol posibl, mae angen cwrdd â rhai amodau ychwanegol i sicrhau bod ystumiadau cystadleuaeth posibl yn cael eu lleihau. Yn benodol, rhaid i gymorth buddsoddi i fentrau mawr: (i) gael effaith gymhelliant go iawn, hy ni fyddai'r buddiolwyr yn gwneud y buddsoddiad yn absenoldeb cefnogaeth y cyhoedd (sef 'senario gwrthffactif' sy'n disgrifio'r sefyllfa sy'n absennol o'r cymorth); a (ii) cael ei gadw i'r lleiafswm sy'n angenrheidiol yn seiliedig ar wybodaeth benodol.

Ar y cam hwn, mae gan y Comisiwn amheuon bod y cymorth a roddwyd eisoes gan Tsiec i'r mentrau mawr yn cydymffurfio â'r amodau hynny, yn enwedig oherwydd absenoldeb cyflwyno senario gwrthffeithiol i sicrhau bod cymorth a roddwyd i ymgymeriadau mawr yn y gorffennol yn gymesur. .

Bydd y Comisiwn nawr yn ymchwilio ymhellach i benderfynu a yw ei bryderon cychwynnol yn cael eu cadarnhau. Mae agor ymchwiliad manwl yn rhoi cyfle i bawb sydd â diddordeb wneud sylwadau ar y mesur. Nid yw'n rhagfarnu canlyniad yr ymchwiliad mewn unrhyw ffordd.

Cymorth i gefnogi premiwm yswiriant cnwd a da byw ar gyfer mentrau mawr

Hysbysodd Tsiecia'r Comisiwn o'i gynlluniau i roi € 25.8m o gefnogaeth y cyhoedd i bremiwm yswiriant cnwd a da byw ar gyfer mentrau mawr.

Datgelodd asesiad y Comisiwn fod cefnogaeth o’r fath eisoes wedi’i rhoi yn y gorffennol i fuddiolwyr a oedd wedi eu cymhwyso’n wallus gan yr awdurdodau rhoi Tsiec fel busnesau bach a chanolig, tra eu bod mewn gwirionedd yn fentrau mawr.

Ar y cam hwn, mae gan y Comisiwn amheuon bod cymorth Tsiec ar gyfer premiymau yswiriant cnydau a da byw yn y gorffennol yn cydymffurfio â'r gofynion a ragwelwyd gan Ganllawiau Cymorth Gwladwriaethol Amaethyddol 2014 ar gyfer mentrau mawr. Yn hyn o beth, yn absenoldeb cyflwyno senario gwrthffactif gan y buddiolwyr a oedd â chymwysterau gwallus fel busnesau bach a chanolig, mae'n annhebygol y gallai'r awdurdodau Tsiec sicrhau bod y cymorth a roddir i ymgymeriadau mawr yn cael effaith gymhelliant.

O dan y cynllun a hysbyswyd gan Tsiecia, bydd yn rhaid i'r buddiolwyr wneud cais am y cymorth dim ond ar adeg talu'r premiwm yswiriant, ac nid cyn llofnodi'r contract yswiriant. Felly mae'r Comisiwn yn amau ​​ar hyn o bryd bod y mesur yn cael effaith gymhelliant go iawn, hynny yw na fyddai'r buddiolwyr yn cwblhau contractau yswiriant yn absenoldeb cefnogaeth y cyhoedd. Hefyd yn achos cymorth yn y gorffennol ac wedi'i gynllunio i gefnogi premiwm yswiriant cnwd a da byw ar gyfer mentrau mawr, bydd y Comisiwn nawr yn ymchwilio ymhellach i benderfynu a yw ei bryderon cychwynnol yn cael eu cadarnhau. Mae agor ymchwiliad manwl yn rhoi cyfle i bawb sydd â diddordeb wneud sylwadau ar y mesur. Nid yw'n rhagfarnu mewn unrhyw ffordd ganlyniad yr ymchwiliad.

Cefndir

O ystyried posibiliadau cyllido ffermwyr sy'n aml yn llai, mae Canllawiau 2014 y Comisiwn ar gyfer cymorth gwladwriaethol yn y sectorau amaethyddol a choedwigaeth ac mewn ardaloedd gwledig yn caniatáu i Aelod-wladwriaethau gefnogi buddsoddiadau a phremiymau yswiriant ar gyfer ymgymeriadau. Fodd bynnag, dylai'r mesurau fodloni nifer o amodau, yn benodol:

  • Yr egwyddor 'effaith cymhelliant': rhaid cyflwyno'r cais am gymorth cyn dechrau'r gweithgaredd â chymorth;
  • y gofyniad i fentrau mawr brofi'r 'effaith cymhelliant' trwy 'senario gwrthffeithiol': mae angen iddynt gyflwyno tystiolaeth ddogfennol yn dangos beth fyddai wedi digwydd mewn sefyllfa lle na roddwyd y cymorth;
  • rhaid i'r cymorth barchu fod yn gymesur, a;
  • amodau penodol yn ymwneud â gweithgareddau cymwys, costau cymwys a dwyster cymorth.

Diffinnir busnesau bach a chanolig (BBaChau) yn Atodiad I i Reoliad y Comisiwn (UE) 702/2014. Mae'r un Rheoliad yn egluro y gallai datblygiad busnesau bach a chanolig gael ei gyfyngu gan fethiannau'r farchnad. Yn nodweddiadol, mae busnesau bach a chanolig yn ei chael hi'n anodd cael cyfalaf neu fenthyciadau, o ystyried natur gwrth-risg rhai marchnadoedd ariannol a'r cyfochrog cyfyngedig y gallant ei gynnig o bosibl. Gall eu hadnoddau cyfyngedig hefyd gyfyngu ar eu mynediad at wybodaeth, yn enwedig o ran technoleg newydd a marchnadoedd posibl. Fel y mae Llysoedd yr Undeb wedi cadarnhau'n gyson, mae'n rhaid dehongli'r diffiniad o fusnes bach a chanolig yn llym.

Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniadau ar gael o dan rifau achosion SA.50787, SA.50837, ac SA. SA.51501 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth gwefan wedi i unrhyw faterion cyfrinachedd gael eu datrys. Rhestrir cyhoeddiadau newydd o benderfyniadau Cymorth Gwladwriaethol ar y rhyngrwyd ac yn y Cyfnodolyn Swyddogol yn y Cymorth Gwladwriaethol Weekly e-Newyddion.

 

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Tsiec € 7.5 miliwn i gefnogi ymgymeriadau sydd wedi'u lleoli yn Ninas Pilsen yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Tsiec gwerth € 7.5 miliwn i gefnogi ymgymeriadau sydd wedi'u lleoli yn Ninas Pilsen yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y cymorth gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Nod ei gynorthwyo i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Tsiec a helpu busnesau a sefydliadau sydd wedi'u lleoli yn Pilsen i warchod parhad economaidd. Mae hefyd yn ategu rhaglenni cymorth eraill y llywodraeth ('Rhaglen Rhent COVID', 'Rhaglen COVID-CHWARAEON' a 'Rhaglen ANTIVIRUS').

Mae'r cynllun yn agored i fuddiolwyr sy'n weithredol ym mhob sector ar wahân i'r sefydliadau ariannol. Mae'n cynnwys yr is-fesurau canlynol: Gostyngiad rhent a gohirio taliadau rhent ar gyfer eiddo dibreswyl sy'n eiddo i'r Ddinas, gohirio dyddiad dyledus ar gyfer taliadau o dan brydles tir amaethyddol a thir ar gyfer gweithgareddau datblygu, grantiau uniongyrchol ar gyfer sefydliadau a ariennir yn gyhoeddus a sefydlwyd neu a sefydlwyd gan Ddinas Pilsen ac ar gyfer clybiau chwaraeon a sefydliadau diwylliannol nad ydynt wedi'u sefydlu gan Ddinas Pilsen.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Tsiec yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd cyfanswm y cymorth a dderbynnir gan fuddiolwyr yn fwy na € 800,000 y cwmni (€ 120,000 yr ymgymeriad sy'n weithredol yn y sector pysgodfeydd a dyframaethu neu € 100,000 yr ymgymeriad sy'n weithredol wrth gynhyrchu cynhyrchion amaethyddol yn sylfaenol. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol. , yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro.

Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.58430 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

Parhau Darllen

allyriadau CO2

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo iawndal i gwmnïau ynni-ddwys yn Tsiecia am gostau allyriadau anuniongyrchol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, fod Tsieciaid yn bwriadu digolledu cwmnïau ynni-ddwys yn rhannol am brisiau trydan uwch sy'n deillio o gostau allyriadau anuniongyrchol o dan Gynllun Masnachu Allyriadau'r UE (ETS). Bydd y cynllun yn talu costau allyriadau anuniongyrchol yr aethpwyd iddynt yn y flwyddyn 2020, ac mae ganddo gyllideb dros dro o oddeutu € 88 miliwn. Bydd y mesur o fudd i gwmnïau sy'n weithgar yn Tsiecia mewn sectorau sy'n wynebu costau trydan sylweddol ac sy'n arbennig o agored i gystadleuaeth ryngwladol.

Rhoddir yr iawndal trwy ad-daliad rhannol o gostau ETS anuniongyrchol i gwmnïau cymwys. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn benodol ei canllawiau ar rai mesurau cymorth gwladwriaethol yng nghyd-destun y cynllun masnachu lwfans allyriadau nwyon tŷ gwydr ar ôl 2012 a chanfu ei fod yn unol â gofynion y canllawiau. Yn benodol, bydd y cynllun yn helpu i osgoi cynnydd mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr byd-eang oherwydd bod cwmnïau'n adleoli i wledydd y tu allan i'r UE gyda rheoleiddio amgylcheddol llai caeth.

At hynny, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y cymorth a roddir wedi'i gyfyngu i'r lleiafswm sy'n angenrheidiol. Bydd mwy o wybodaeth ar gael am y Comisiwn cystadleuaeth gwefan, yn y Cofrestr Cymorth Gwladwriaethol o dan y rhif achos SA. 58608.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd