Cysylltu gyda ni

Frontpage

Pompeo: UD i godi cyfyngiadau ar gysylltiadau â Taiwan

cyhoeddwyd

on

Dywedodd Mike Pompeo na ddylai'r berthynas rhwng yr Unol Daleithiau a Taiwan gael ei "hysgwyd"

Mae’r Unol Daleithiau yn codi cyfyngiadau hirsefydlog ar gysylltiadau rhwng swyddogion America a Taiwan, meddai’r Ysgrifennydd Gwladol Mike Pompeo, yn ysgrifennu'r BBC.

Cyflwynwyd y "cyfyngiadau hunanosodedig" ddegawdau yn ôl i "ddyhuddo" llywodraeth tir mawr Tsieineaidd, sy'n honni ei bod yn honni i'r ynys, meddai adran wladwriaeth yr UD mewn datganiad.

Mae'r rheolau hyn bellach yn "ddi-rym".

Mae'r symudiad yn debygol o ddigio China a chynyddu'r tensiynau rhwng Washington a Beijing.

Fe ddaw wrth i weinyddiaeth Trump fynd i mewn i’w dyddiau olaf cyn urddo Joe Biden yn arlywydd ar 20 Ionawr.

Mae tîm pontio Biden wedi dweud bod yr arlywydd-ethol wedi ymrwymo i gynnal polisi blaenorol yr Unol Daleithiau tuag at Taiwan.

Dywed dadansoddwyr y byddant yn anhapus gyda phenderfyniad polisi o’r fath yn cael ei wneud yn nyddiau olaf gweinyddiaeth Trump, ond y gallai’r symudiad gael ei wyrdroi’n hawdd gan olynydd Mr Pompeo, Antony Blinken.

Mae China yn ystyried Taiwan yn dalaith ymwahanu, ond mae arweinwyr Taiwan yn dadlau ei bod yn wladwriaeth sofran.

Mae'r cysylltiadau rhwng y ddau wedi eu twyllo ac mae bygythiad cyson o fflêr treisgar i fyny a allai lusgo yn yr UD, cynghreiriad o Taiwan.

"Heddiw, rydw i'n cyhoeddi fy mod i'n codi'r holl gyfyngiadau hunanosodedig hyn," meddai. "Mae'r datganiad heddiw yn cydnabod nad oes angen, ac na ddylai, ysgwyd perthynas yr Unol Daleithiau-Taiwan gan gyfyngiadau hunan-orfodedig ein biwrocratiaeth barhaol."

Ychwanegodd fod Taiwan yn ddemocratiaeth fywiog ac yn bartner dibynadwy yn yr UD, ac nad oedd y cyfyngiadau bellach yn ddilys.

Yn dilyn y cyhoeddiad, diolchodd Gweinidog Tramor Taiwan, Joseph Wu, i Mr Pompeo, gan ddweud ei fod yn "ddiolchgar".

"Mae'r bartneriaeth agosach rhwng Taiwan a'r UD wedi'i seilio'n gadarn ar ein gwerthoedd cyffredin, diddordebau cyffredin a'n cred ddigamsyniol mewn rhyddid a democratiaeth," ysgrifennodd mewn neges drydar.

Fis Awst y llynedd, daeth Ysgrifennydd Iechyd a Gwasanaethau Dynol yr Unol Daleithiau, Alex Azar, yn wleidydd o’r radd flaenaf yn yr Unol Daleithiau i gynnal cyfarfodydd ar yr ynys ers degawdau.

Mae'r UD hefyd yn gwerthu arfau i Taiwan, er nad oes ganddi gytundeb amddiffyn ffurfiol gyda'r wlad, fel y mae gyda Japan, De Korea a Philippines.

Rhannwyd China a Taiwan yn ystod rhyfel cartref yn y 1940au.

Mae Beijing wedi ceisio cyfyngu ar weithgareddau rhyngwladol Taiwan ers amser maith ac mae'r ddau wedi cystadlu am ddylanwad yn rhanbarth y Môr Tawel.

Mae tensiynau wedi cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac nid yw Beijing wedi diystyru defnyddio grym i fynd â'r ynys yn ôl.

Er mai dim ond llond llaw o genhedloedd sy'n cydnabod Taiwan yn swyddogol, mae gan ei llywodraeth a etholwyd yn ddemocrataidd gysylltiadau masnachol ac anffurfiol cryf â llawer o wledydd.

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/> tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd