Cysylltu gyda ni

Frontpage

Mae Sbaen, wedi'i barlysu gan storm eira, yn anfon confoisau brechlyn a bwyd

cyhoeddwyd

on

Bydd llywodraeth Sbaen yn anfon confois yn cario’r brechlyn COVID-19 a chyflenwadau bwyd heddiw (11 Ionawr) i ardaloedd a gafodd eu torri i ffwrdd gan Storm Filomena a ddaeth â’r cwymp eira trymaf mewn degawdau ar draws canol Sbaen a lladd pedwar o bobl, ysgrifennu Graham Keeley, Juan Medina a Susana Vera Guillermo Martinez.

Ar draws canol Sbaen, effeithiwyd ar dros 430 o ffyrdd gan y blizzard prin a chafodd cannoedd o deithwyr eu sownd ym maes awyr Barajas ym Madrid, a gaeodd ddydd Gwener ond a fydd yn ailagor yn raddol yn ddiweddarach ddydd Sul.

Rhybuddiodd y daroganwyr am amodau peryglus yn y dyddiau nesaf, a disgwylir i'r tymheredd ostwng i hyd at minws 10 Celsius (14 Fahrenheit) yr wythnos nesaf a'r gobaith y bydd eira'n troi at rew a choed wedi'u difrodi yn cwympo.

“Yr ymrwymiad yw gwarantu cyflenwad iechyd, brechlynnau a bwyd. Mae coridorau wedi cael eu hagor i ddosbarthu’r nwyddau, ”meddai’r gweinidog trafnidiaeth, Jose Luis Abalos, ddydd Sul.

Mae tua 100 o weithwyr a siopwyr wedi treulio dwy noson yn cysgu mewn canolfan siopa yn Majadahonda, tref i'r gogledd o Madrid, ar ôl iddyn nhw gael eu trapio gan y blizzard ddydd Gwener.

“Mae yna bobl yn cysgu ar lawr gwlad ar gardbord,” meddai Ivan Alcala, gweithiwr bwyty, wrth deledu TVE.

Cerddodd Dr Álvaro Sanchez 17 km trwy'r eira ddydd Sadwrn i weithio mewn ysbyty yn Majadahonda, gan annog perchnogion cerbydau 4x4 i roi lifftiau i weithwyr iechyd weithio.

Boddodd un dyn a dynes mewn car ar ôl i afon ffrwydro ger Malaga yn y de, tra bod dau berson digartref wedi rhewi i farwolaeth ym Madrid a Calatayud yn y dwyrain, meddai swyddogion.

Ailddechreuodd gwasanaethau trên o Madrid, a gafodd eu canslo ers dydd Gwener (8 Ionawr), ddydd Sul (10 Ionawr).

Dywedodd Asiantaeth Metereolegol y Wladwriaeth (Aemet) fod hyd at 20-30 cm (7-8 modfedd) o eira wedi cwympo ym Madrid ddydd Sadwrn, y mwyaf ers 1971.

Brexit

Sylw llywodraeth yr Alban ar ymdrechion i aros yn Erasmus

cyhoeddwyd

on

Mae gweinidogion wedi croesawu cefnogaeth tua 150 o ASEau sydd wedi gofyn i'r Comisiwn Ewropeaidd archwilio sut y gallai'r Alban barhau i gymryd rhan yn rhaglen gyfnewid boblogaidd Erasmus. Daw hyn wythnos ar ôl i'r Gweinidog Addysg Bellach ac Uwch Richard Lochhead gynnal sgyrsiau cynhyrchiol gyda'r Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel i archwilio'r syniad. Tan y llynedd, cymerodd dros 2,000 o fyfyrwyr, staff a dysgwyr yr Alban ran yn y cynllun yn flynyddol, gyda’r Alban yn denu cyfran fwy o gyfranogwyr Erasmus o bob rhan o Ewrop - ac yn anfon mwy i’r cyfeiriad arall - nag unrhyw wlad arall yn y DU.

Dywedodd Lochhead: “Mae colli Erasmus yn ergyd enfawr i’r miloedd o fyfyrwyr o’r Alban, grwpiau cymunedol a dysgwyr sy’n oedolion - o bob cefndir demograffig - na allant fyw, astudio na gweithio yn Ewrop mwyach.“ Mae hefyd yn cau’r drws i bobl ddod iddo Yr Alban ar Erasmus i brofi ein gwlad a’n diwylliant ac mae’n galonogol gweld y colli cyfle hwnnw’n cael ei gydnabod gan y 145 ASE o bob rhan o Ewrop sydd am i le’r Alban yn Erasmus barhau. Rwy’n ddiolchgar i Terry Reintke ac ASEau eraill am eu hymdrechion a diolch iddynt am estyn llaw cyfeillgarwch ac undod i bobl ifanc yr Alban. Rwy'n mawr obeithio y gallwn ni lwyddo.

“Rwyf eisoes wedi cael cyfarfod rhithwir gyda’r Comisiynydd Gabriel. Cytunwyd ei bod yn destun gofid mawr i dynnu allan o Erasmus a byddwn yn parhau i archwilio gyda'r UE sut i gynyddu ymgysylltiad parhaus yr Alban â'r rhaglen i'r eithaf. Rwyf hefyd wedi siarad â fy nghymar yn Llywodraeth Cymru ac wedi cytuno i gadw mewn cysylltiad agos. ”

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Parhau Darllen

EU

Mae arweinwyr yn cytuno ar barthau 'coch tywyll' newydd ar gyfer ardaloedd COVID risg uchel

cyhoeddwyd

on

Mewn cyfarfod arbennig o benaethiaid llywodraeth Ewropeaidd, i drafod y cynnydd mewn cyfraddau heintiau ledled Ewrop ac ymddangosiad amrywiadau newydd, mwy heintus, cytunodd arweinwyr fod y sefyllfa'n cyfiawnhau'r rhybudd mwyaf a chytuno ar gategori newydd o 'barth coch tywyll' ar gyfer ardaloedd risg uchel.

Byddai'r categori newydd yn nodi bod y firws yn cylchredeg ar lefel uchel iawn. Efallai y bydd yn ofynnol i bobl sy'n teithio o ardaloedd coch tywyll wneud prawf cyn gadael, yn ogystal â chael cwarantîn ar ôl cyrraedd. Byddai teithio nad yw'n hanfodol i mewn neu allan o'r ardaloedd hyn yn cael ei annog yn gryf.

Mae'r UE wedi tanlinellu ei fod yn awyddus i gadw'r farchnad sengl i weithredu'n arbennig o ran symudiad gweithwyr a nwyddau hanfodol, disgrifiodd von der Leyen hyn fel y “pwys mwyaf”. 

Mae cymeradwyo brechiadau a dechrau eu cyflwyno yn galonogol ond deellir bod angen gwyliadwriaeth bellach. Galwodd rhai taleithiau sy'n fwy dibynnol ar dwristiaeth am ddefnyddio tystysgrifau brechu fel ffordd i agor teithio. Trafododd yr arweinwyr y defnydd o ddull cyffredin a chytunwyd y dylid ystyried y ddogfen frechu fel dogfen feddygol, yn hytrach na dogfen deithio - ar hyn o bryd. Dywedodd Von der Leyen: “Byddwn yn trafod addasrwydd dull cyffredin o ardystio.”

Cytunodd aelod-wladwriaethau i argymhelliad gan y Cyngor yn gosod fframwaith cyffredin ar gyfer defnyddio profion antigen cyflym a chydnabod canlyniadau profion COVID-19 ar draws yr UE. Dylai cyd-gydnabod canlyniadau profion ar gyfer haint SARS-CoV2 a gludir gan gyrff iechyd ardystiedig helpu i hwyluso symudiad trawsffiniol ac olrhain cyswllt trawsffiniol.

Dylai'r rhestr gyffredin o brofion antigen cyflym priodol COVID-19 fod yn ddigon hyblyg ar gyfer ychwanegu, neu dynnu, y profion hynny y mae mwtaniadau COVID-19 yn effeithio arnynt.

Parhau Darllen

Economi

Mae Lagarde yn galw am gadarnhad cyflym y Genhedlaeth Nesaf UE

cyhoeddwyd

on

Rhannodd Christine Lagarde, Llywydd Banc Canolog Ewrop, gasgliadau Cyngor Llywodraethu Ewro misol. Mae'r Cyngor wedi penderfynu ail-gadarnhau ei safbwynt polisi ariannol “lletyol iawn”. Dywedodd Lagarde fod yr ymchwydd o'r newydd yn COVID wedi tarfu ar weithgaredd economaidd, yn enwedig ar gyfer gwasanaethau. 

Tanlinellodd Lagarde bwysigrwydd pecyn UE y Genhedlaeth Nesaf a phwysleisiodd y dylai ddod yn weithredol yn ddi-oed. Galwodd ar aelod-wladwriaethau i'w gadarnhau cyn gynted â phosibl.  

Bydd y gyfradd llog ar y prif weithrediadau ailgyllido a'r cyfraddau llog ar y cyfleuster benthyca ymylol a'r cyfleuster adneuo yn aros yr un fath ar 0.00%, 0.25% a -0.50% yn y drefn honno. Mae'r Cyngor Llywodraethu yn disgwyl i gyfraddau llog allweddol yr ECB aros ar eu lefelau presennol neu is.

Bydd y Cyngor Llywodraethu yn parhau â'r pryniannau o dan y rhaglen prynu brys pandemig (PEPP) gyda chyfanswm amlen o € 1,850 biliwn. Bydd y Cyngor Llywodraethu yn prynu pryniannau asedau net o dan y PEPP tan ddiwedd Mawrth 2022 o leiaf ac, beth bynnag, nes ei fod yn barnu bod y cyfnod argyfwng coronafirws drosodd. Bydd hefyd yn parhau i ail-fuddsoddi'r prif daliadau o warantau aeddfedu a brynwyd o dan y PEPP tan ddiwedd 2023. O leiaf, rheolir cyflwyno'r portffolio PEPP yn y dyfodol er mwyn osgoi ymyrraeth â'r safbwynt polisi ariannol priodol.

Yn drydydd, bydd pryniannau net o dan y rhaglen prynu asedau (APP) yn parhau ar gyflymder misol o € 20 biliwn. Mae'r Cyngor Llywodraethu yn parhau i ddisgwyl i bryniannau asedau net misol o dan yr APP redeg cyhyd ag y bo angen i atgyfnerthu effaith letyol ei gyfraddau polisi, ac i ddod i ben ychydig cyn iddo ddechrau codi cyfraddau llog allweddol yr ECB.

Mae'r Cyngor Llywodraethu hefyd yn bwriadu parhau i ail-fuddsoddi, yn llawn, y prif daliadau o warantau aeddfedu a brynwyd o dan yr APP am gyfnod estynedig wedi'r dyddiad pan fydd yn dechrau codi cyfraddau llog allweddol yr ECB, a chyhyd ag y bo angen i gynnal amodau hylifedd ffafriol a digon o lety ariannol.

Yn olaf, bydd y Cyngor Llywodraethu yn parhau i ddarparu digon o hylifedd trwy ei weithrediadau ailgyllido. Yn benodol, mae'r drydedd gyfres o weithrediadau ailgyllido tymor hwy wedi'u targedu (TLTRO III) yn parhau i fod yn ffynhonnell gyllid ddeniadol i fanciau, gan gefnogi benthyca banciau i gwmnïau ac aelwydydd.

Mae'r Cyngor Llywodraethu yn parhau i sefyll yn barod i addasu ei holl offerynnau, fel y bo'n briodol, i sicrhau bod chwyddiant yn symud tuag at ei nod mewn modd parhaus, yn unol â'i ymrwymiad i gymesuredd.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd