Cysylltu gyda ni

coronafirws

Brechlynnau COVID-19: ASEau Pwyllgor Iechyd y Cyhoedd i holi'r Comisiwn 

cyhoeddwyd

on

Bydd prif drafodwr yr UE ar gontractau brechlynnau COVID-19, Sandra Gallina, yn diweddaru ASEau ar y datblygiadau diweddaraf yn ymwneud â brechlynnau COVID-19 heddiw am 9h. Dilynir hyn gan sesiwn Holi ac Ateb, lle bydd ASEau o Bwyllgor yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd yn ei holi ar faterion fel gweithdrefn yr UE i gymeradwyo'r brechlynnau, pa gam o'r broses adolygu y mae amryw frechlynnau wedi'i chyrraedd yn ogystal â y meintiau a brynwyd gan yr UE.

Yn y sesiwn Llawn ym mis Rhagfyr 2020, mynegodd y Senedd cefnogaeth ar gyfer awdurdodi brechlynnau diogel yn gyflym. Ers hynny mae'r Comisiwn wedi rhoi awdurdodiad marchnata amodol ar gyfer dau frechlyn COVID-19, un a ddatblygwyd gan BioNTech a Pfizer ac un gan Moderna Biotech Sbaen, SL. ar ôl i Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) gwblhau ei hasesiadau o'r brechlynnau hyn. Ar 8 Ionawr 2021, cynigiodd y Comisiwn prynu hyd at 300 miliwn o ddosau ychwanegol o'r brechlyn BioNTech-Pfizer, gan ddod â chyfanswm y dosau a sicrhawyd gan yr ymgeiswyr brechlyn mwyaf addawol yn Ewrop a'i chymdogaeth i 2.3 biliwn drwodd cytundebau prynu ymlaen llaw gyda sawl labordy fferyllol.

Gallwch ddilyn cyfarfod y pwyllgor yn fyw yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/> o 9h heddiw.

Cefndir

Mae'n debyg mai datblygu a defnyddio brechlyn effeithiol a diogel ledled y byd fydd yr unig ffordd i ddod â'r pandemig COVID-19 i ben.

Cynigiodd y Comisiwn eisoes a Strategaeth brechlynnau'r UE ar gyfer COVID-19 ym mis Mehefin 2020 y rhestrodd ynddo camau allweddol ar gyfer strategaethau brechu effeithiol a defnyddio brechlyn.

Rhaid i unrhyw frechlyn fod wedi'i awdurdodi gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) yn unol â safonau diogelwch ac effeithiolrwydd.

Ar 22 Medi 2020, cynhaliodd y Senedd a gwrandawiad cyhoeddus ar sut i sicrhau mynediad at frechlynnau COVID-19 i ddinasyddion yr UE: treialon clinigol, heriau cynhyrchu a dosbarthu.

Mwy o wybodaeth 

coronafirws

Mae'r Eidal yn ymestyn cyrbau teithio COVID-19 a newidiadau brechu llygaid

cyhoeddwyd

on

By

Ymestynnodd llywodraeth yr Eidal ddydd Llun (22 Chwefror) waharddiad ar deithio nad oedd yn hanfodol rhwng 20 rhanbarth y wlad tan Fawrth 27 wrth iddi geisio arafu lledaeniad amrywiadau coronafirws heintus iawn, yn ysgrifennu Crispian Balmer.

Dywedodd swyddogion hefyd fod y weinidogaeth iechyd yn debygol o gyflymu ymdrechion brechu trwy ddweud wrth ranbarthau i ddefnyddio'r holl ddosau sydd ar gael yn hytrach na neilltuo rhywfaint o stoc ar gyfer ail ergydion.

Cyflwynwyd y gwaharddiad ar deithio rhwng rhanbarthau ychydig cyn y Nadolig ac roedd i fod i ddod i ben ar 25 Chwefror, ond mae swyddogion yn ofni y gallai llacio cyfyngiadau arwain at ymchwydd newydd mewn achosion, wedi'i yrru gan yr amrywiad “Prydeinig” fel y'i gelwir.

Yn ei benderfyniadau cyntaf ar COVID-19, estynnodd cabinet newydd y Prif Weinidog Mario Draghi gyfyngiadau ar ymweld â theulu a ffrindiau, heb ganiatáu mwy na dau oedolyn i mewn i gartref rhywun arall ar yr un pryd.

Ni chaniateir unrhyw ymweliadau mewn parthau coch fel y'u gelwir, lle mae'r cyfyngiadau tynnaf ar waith. Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw ranbarth wedi'i dosbarthu fel “coch” ond mae rhai taleithiau, trefi a phentrefi wedi'u dynodi felly.

Er bod nifer yr achosion COVID-19 dyddiol wedi gostwng o oddeutu 40,000 yng nghanol mis Tachwedd i lai na 15,000, mae'r gyfradd heintiau, sy'n mesur canran y profion sy'n dod yn ôl yn bositif, wedi cynyddu mewn rhai ardaloedd ac mae cannoedd o farwolaethau o COVID -19 bob dydd.

Mae doll marwolaeth swyddogol yr Eidal yn 95,718 - yr ail uchaf yn Ewrop ar ôl Prydain a'r seithfed uchaf ledled y byd.

Fel gwledydd eraill yr Undeb Ewropeaidd, lansiodd yr Eidal ei hymgyrch frechu gwrth-COVID-19 ddiwedd mis Rhagfyr, ac mae wedi gweinyddu 3.5 miliwn o ergydion gan gynnwys ail ergydion. At ei gilydd, mae wedi derbyn 4.69 miliwn o ergydion gan wneuthurwyr brechlyn.

Mae Prydain wedi symud yn gyflymach na'i chyn bartneriaid yn yr UE, gan roi dos brechlyn cyntaf i fwy na 17.6 miliwn o bobl.

Wedi’u hysbrydoli gan yr enghraifft Brydeinig, mae swyddogion o’r Eidal wedi cwestiynu a ddylai’r wlad ddefnyddio’r holl frechlynnau sydd ar gael iddi nawr, yn hytrach na chadw cronfeydd wrth gefn ar gyfer brechiadau dilynol argymelledig.

Y Wasg adroddodd papur newydd ddydd Sul fod Draghi ar fin mynd ar drywydd brechiadau torfol gan ddefnyddio pob dos sydd ar gael. Cadarnhaodd swyddogion fod hyn yn debygol, ond ni wnaethant roi unrhyw amserlen.

Parhau Darllen

coronafirws

COVID-19: ASEau i holi Prif Weithredwyr cwmnïau brechlyn

cyhoeddwyd

on

Bydd ASEau yn trafod sut i gynyddu capasiti a gwella'r modd y darperir brechlynnau COVID-19 gyda chwmnïau fferyllol a'r Comisiynwyr Llydaweg a Kyriakides.

Ddydd Iau, bydd aelodau pwyllgorau Iechyd y Cyhoedd (ENVI) a Diwydiant (ITRE) yn clywed gan gynrychiolwyr y diwydiant fferyllol sy'n ymwneud â datblygu, cynhyrchu a defnyddio portffolio brechlynnau'r UE yn erbyn COVID-19.

Pryd: Dydd Iau 25 Chwefror 2021, 16.00 - 19.00

Lle: Senedd Ewrop ym Mrwsel, Paul-Henri Spaak (3C050) a fideogynhadledd

Mae agenda lawn y gwrandawiad ar gael yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Gallwch wylio'r gwrandawiad yn fyw yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Briffio'r cyfryngau

Ddydd Mercher 24 Chwefror, am 11.30, bydd gwasanaeth wasg y Senedd yn trefnu sesiwn friffio dechnegol i newyddiadurwyr cyn y gwrandawiad, gyda Chadeirydd ENVI, Pascal Canfin (Renew, FR) a Chadeirydd ITRE, Cristian Bușoi (EPP, RO).

I gofrestru ar gyfer y briff, anfonwch eich enw a'ch cysylltiad cyfryngau at [e-bost wedi'i warchod].

Cefndir

Trefnodd Senedd Ewrop sawl dadl mewn gwahanol bwyllgorau yn ogystal ag mewn sesiynau llawn ar wahanol agweddau ar strategaeth frechu COVID-19. Yn ystod y ddadl lawn ddiwethaf ym mis Chwefror 2021, Tanlinellodd ASEau bod yn rhaid i'r UE barhau â'i ymdrechion ar y cyd i frwydro yn erbyn pandemig COVID-19 a chymryd mesurau brys i rampio cynhyrchu brechlynnau i fodloni disgwyliadau dinasyddion.

Yn ôl y Strategaeth frechu’r UE, mae tri brechlyn yn erbyn COVID-19 wedi'u hawdurdodi i'w defnyddio yn yr UE yn dilyn argymhellion gwyddonol cadarnhaol gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (BioNTech-Pfizer, Moderna ac AstraZeneca). Mae tri chontract ychwanegol wedi'u cwblhau a bydd yn caniatáu prynu brechlynnau ar ôl profi eu bod yn ddiogel ac yn effeithiol: Johnson & Johnson (mae cais am awdurdodiad marchnata amodol wedi'i gyflwyno), Sanofi-GSK a CureVac (y ddau dan adolygiad treigl). Daeth sgyrsiau archwiliadol i ben hefyd gyda dau gwmni, Novavax a Valneva.

Mwy o wybodaeth 

Parhau Darllen

coronafirws

Mae dinas Nice yn Ffrainc yn gofyn i dwristiaid gadw draw yng nghanol ymchwydd COVID

cyhoeddwyd

on

By

Galwodd maer Nice yn ne Ffrainc ddydd Sul (21 Chwefror) am gloi penwythnos yn yr ardal i leihau llif twristiaid wrth iddo frwydro yn erbyn pigyn sydyn mewn heintiau coronafirws i dreblu'r gyfradd genedlaethol, yn ysgrifennu Geert De Clercq.

Mae gan ardal Nice gyfradd heintio COVID-19 uchaf Ffrainc, gyda 740 o achosion newydd yr wythnos i bob 100,000 o drigolion, yn ôl Covidtracker.fr.

“Mae arnom angen mesurau cryf sy'n mynd y tu hwnt i'r cyrffyw ledled y wlad 6 pm, naill ai cyrffyw tynnach, neu gloi i lawr rhannol ac amser-benodol. Byddai cloi penwythnos yn gwneud synnwyr, ”meddai’r Maer Christian Estrosi ar radio franceinfo.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Olivier Veran, ddydd Sadwrn y byddai'r llywodraeth yn penderfynu y penwythnos hwn ar dynhau mesurau rheoli firws yn ninas Môr y Canoldir.

Cyn archebu ail gloi cenedlaethol ym mis Tachwedd, gosododd y llywodraeth cyrffyw rhai dinasoedd a chau bwytai ym Marseille, ond yn gyffredinol mae wedi ymatal rhag mesurau rhanbarthol oherwydd protest gan wleidyddion a busnesau lleol.

“Dydyn ni ddim yn diystyru cloeon lleol,” meddai llefarydd ar ran y llywodraeth, Gabriel Attal ar deledu LCI.

Ychwanegodd nad oedd y duedd mewn achosion newydd yn dda yn ystod y dyddiau diwethaf ac nad oedd achos dros lacio cyrffyw.

“Mae'r tywydd yn braf, mae pawb yn rhuthro i ddod yma. Byddai cloi penwythnos yn rhoi stop ar hynny, heb atal gweithgaredd economaidd yn y ddinas, ”meddai Estrosi.

Dywedodd Estrosi fod cyfraddau heintiau wedi neidio oherwydd y mewnlif enfawr o dwristiaid dros wyliau'r Nadolig. Roedd hediadau rhyngwladol i'r ddinas wedi neidio o 20 y diwrnod cyn y Nadolig i 120 dros y gwyliau - hyn i gyd heb i bobl gael profion firws yn eu gwlad wreiddiol neu ar ôl cyrraedd.

“Byddwn yn hapus i dderbyn llawer o dwristiaid yr haf hwn, unwaith y byddwn yn ennill y frwydr hon, ond mae'n well cael cyfnod wrth i ni ddweud 'peidiwch â dod yma, nid dyma'r foment'. Amddiffyn pobl Nice yw fy mlaenoriaeth, ”meddai.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd