Cysylltu gyda ni

coronafirws

Mae PM Conte yr Eidal yn brwydro ymlaen wrth i lygaid Renzi adael

cyhoeddwyd

on

Giuseppe Conte, y Prif Weinidog Eidalaidd (Yn y llun) wynebodd ornest y cabinet heddiw (12 Ionawr) gyda phartner clymblaid bach a allai ostwng ei lywodraeth a rhyddhau anhrefn gwleidyddol ar yr Eidal wrth iddi frwydro i gynnwys y pandemig COVID-19, yn ysgrifennu .

Mae Italia Viva, dan arweiniad y cyn-brif Matteo Renzi, wedi bygwth tynnu ei dau weinidog yn ôl mewn protest dros amryw faterion, ond mae trafodaethau’n parhau ac mae Renzi yn cadw’r Eidal ar fentrau tenter os, a phryd, y bydd yn symud.

Dywedodd ffynhonnell Italia Viva wrth Reuters ei bod yn annhebygol o ddod yn syth ar ôl cyfarfod y cabinet a drefnwyd ar gyfer 21h30 (20h30 GMT).

Disgwylir i'r cabinet gymeradwyo cynllun cenedlaethol ar gyfer gwario biliynau o ewros a addawyd gan yr Undeb Ewropeaidd i ail-lansio'r economi gytew, y mae Italia Viva wedi'i beirniadu'n gryf.

Ddydd Mercher (13 Ionawr) bydd Renzi yn cynnal cynhadledd newyddion, meddai ei blaid, y mae disgwyl iddi egluro a yw’n aros yn y glymblaid ai peidio. Os yw Italia Viva yn tynnu ei gefnogaeth, ni fyddai gan Conte fwyafrif gweithio yn y senedd mwyach.

Dywedodd ffynhonnell yn swyddfa Conte na fyddai’r prif weinidog yn ceisio cytundeb clymblaid newydd gyda Renzi pe bai ei weinidogion yn rhoi’r gorau i’r cabinet, mewn cam a oedd yn ymddangos fel petai’n cyfyngu ar opsiynau ar gyfer y dyfodol rhag ofn i’r llywodraeth gwympo.

Cododd cynnyrch bondiau Eidalaidd 10 pwynt sylfaen ddydd Mawrth cyn cyfarfod y cabinet, y cynnydd dyddiol mwyaf ers dechrau mis Tachwedd. Cododd y bwlch rhwng bond 10 mlynedd yr Eidal a'r Almaenwr o 110 i 118 pwynt sylfaen.

Mae dyddiau o sgyrsiau y tu ôl i’r llenni wedi methu â phontio’r gwahaniaethau a rhybuddiodd arweinwyr prif bleidiau’r glymblaid am ganlyniadau enbyd pe bai Renzi, yn awyddus i roi ysgogiad newydd i’w blaid ymylol, yn gweithredu ar ei fygythiad.

“Rydyn ni yn erbyn agor argyfwng a fyddai’n atal cymeradwyo’r cynllun adfer cenedlaethol a’r cymorth economaidd i gynifer o Eidalwyr, i gynifer o fusnesau a gweithgareddau bach mewn anhawster,” meddai Nicola Zingaretti, pennaeth y Blaid Ddemocrataidd (PD). mewn datganiad ar ôl cyfarfod arweinyddiaeth plaid.

SCENARIOS

Un senario bosibl pe bai Italia Viva yn rhoi’r gorau iddi fyddai i holl bartïon y glymblaid aildrafod cytundeb newydd, a fyddai bron yn sicr yn agor y ffordd ar gyfer ad-drefnu cabinet mawr, gyda neu heb Conte wrth y llyw.

Fodd bynnag, wrth ddal y pwysau ar Renzi, gwrthododd pennaeth y blaid sy'n rheoli fwyaf, y Mudiad 5 Seren, y syniad hwnnw.

“Os yw Renzi yn euog o dynnu ei weinidogion yn ôl, yna ni all fod llywodraeth arall gydag ef ac Italia Viva. Mae yna derfyn i bopeth, ”meddai Vito Crimi wrth gohebwyr.

Rhybuddiodd Zingaretti y gallai digwyddiadau fynd allan o reolaeth yn gyflym, gan sbarduno etholiadau cynnar o bosibl, y mae arolygon barn yn dweud y byddai bloc hawliwr yr wrthblaid, dan arweiniad Cynghrair ewro-sgeptig Matteo Salvini, yn ennill yn ôl pob tebyg.

Mae'r Arlywydd Sergio Mattarella, a fyddai'n gorfod treialu'r Eidal trwy argyfwng gwleidyddol, wedi dweud ei fod am i'r cabinet a'r senedd gymeradwyo prosiect ar gyfer defnyddio arian Cronfa Adfer yr UE, cyn agor ymgynghoriadau trawsbleidiol.

Os na all y glymblaid gytuno ar ffordd ymlaen, byddai Mattarella bron yn sicr yn ceisio llunio llywodraeth o undod cenedlaethol i ddelio â'r argyfwng iechyd, sydd wedi lladd bron i 80,000 o Eidalwyr, ac argyfwng economaidd canlyniadol.

Pe bai hynny'n methu, yr unig opsiwn fyddai pleidlais genedlaethol.

coronafirws

Ail flwyddyn y pandemig 'gallai fod yn anoddach hyd yn oed': WHO's Ryan

cyhoeddwyd

on

By

PWY
Efallai y bydd ail flwyddyn y pandemig COVID-19 yn anoddach na'r gyntaf o ystyried sut mae'r coronafirws newydd yn lledu, yn enwedig yn hemisffer y gogledd wrth i amrywiadau mwy heintus gylchredeg, dywedodd Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) ddydd Mercher (13 Ionawr), ysgrifennu Stephanie Nebehay yn Genefa a John Miller yn Zurich.

“Rydyn ni’n mynd i mewn i ail flwyddyn o hyn, gallai fod yn anoddach fyth o ystyried y ddeinameg trosglwyddo a rhai o’r materion rydyn ni’n eu gweld,” meddai Mike Ryan, prif swyddog argyfyngau WHO, yn ystod digwyddiad ar gyfryngau cymdeithasol.

Mae'r doll marwolaeth ledled y byd yn agosáu at 2 filiwn o bobl ers i'r pandemig ddechrau, gyda 91.5 miliwn o bobl wedi'u heintio.

Dywedodd WHO, yn ei ddiweddariad epidemiolegol diweddaraf a gyhoeddwyd dros nos, ar ôl adrodd am bythefnos o lai o achosion, yr adroddwyd am ryw bum miliwn o achosion newydd yr wythnos diwethaf, canlyniad tebygol gwyro amddiffynfeydd yn ystod y tymor gwyliau lle mae pobl - a’r firws - wedi dod at ei gilydd.

“Yn sicr yn hemisffer y gogledd, yn enwedig yn Ewrop a Gogledd America rydym wedi gweld y math hwnnw o storm berffaith y tymor - oerni, pobl yn mynd y tu mewn, mwy o gymysgu cymdeithasol a chyfuniad o ffactorau sydd wedi sbarduno mwy o drosglwyddo mewn llawer, llawer o wledydd, ”Meddai Ryan.

Rhybuddiodd Maria Van Kerkhove, arweinydd technegol WHO ar gyfer COVID-19: “Ar ôl y gwyliau, mewn rhai gwledydd bydd y sefyllfa’n gwaethygu llawer cyn iddi wella.”

Ynghanol ofnau cynyddol yr amrywiad coronafirws mwy heintus a ganfuwyd gyntaf ym Mhrydain ond sydd bellach wedi ymwreiddio ledled y byd, cyhoeddodd llywodraethau ledled Ewrop ddydd Mercher gyfyngiadau tynnach, hirach ar gyfer firws.

Mae hynny'n cynnwys gofynion swyddfa gartref a chau siopau yn y Swistir, cyflwr brys estynedig Eidalaidd COVID-19, ac ymdrechion yr Almaenwyr i leihau cysylltiadau ymhellach rhwng pobl sy'n cael y bai am ymdrechion aflwyddiannus, hyd yn hyn, i gael y coronafirws dan reolaeth.

“Rwy’n poeni y byddwn yn aros yn y patrwm hwn o gopa a chafn a brig a chafn, a gallwn wneud yn well,” meddai Van Kerkhove.

Galwodd am gynnal pellter corfforol, gan ychwanegu: “Po bellaf, gorau oll ... ond gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw’r pellter hwnnw oddi wrth bobl y tu allan i’ch cartref agos.”

Parhau Darllen

coronafirws

Cofnodi marwolaethau COVID Almaeneg dyddiol yn tanio cynllun 'mega-gloi' Merkel: Bild

cyhoeddwyd

on

By

Cofnododd yr Almaen y nifer uchaf erioed o farwolaethau o'r coronafirws ddydd Iau (14 Ionawr), gan ysgogi galwadau am gloi hyd yn oed yn dynnach ar ôl i'r wlad ddod i'r amlwg yn gymharol ddianaf yn 2020, ysgrifennu ac

Y Canghellor Angela Merkel (llun) eisiau papur newydd “mega-lockdown”, gwerthu màs Image adroddwyd, gan gau'r wlad bron yn llwyr rhag ofn yr amrywiad cyflym o'r firws a ganfuwyd gyntaf ym Mhrydain.

Roedd hi'n ystyried mesurau gan gynnwys cau trafnidiaeth gyhoeddus leol a phellter hir, er nad oedd camau o'r fath wedi'u penderfynu eto, adroddodd Bild.

Er bod cyfanswm marwolaethau'r Almaen y pen ers i'r pandemig ddechrau yn parhau i fod yn llawer is na'r Unol Daleithiau, mae ei marwolaethau dyddiol y pen ers canol mis Rhagfyr yn aml wedi rhagori ar farwolaethau'r Unol Daleithiau.

Ar hyn o bryd mae doll marwolaeth ddyddiol yr Almaen yn cyfateb i tua 15 marwolaeth fesul miliwn o bobl, yn erbyn 13 marwolaeth yr Unol Daleithiau fesul miliwn.

Adroddodd Sefydliad Robert Koch (RKI) 25,164 o achosion newcoronavirus a 1,244 o farwolaethau, gan ddod â tholl cyfanswm yr Almaen ers dechrau'r pandemig i 43,881.

I ddechrau, rheolodd yr Almaen y pandemig yn well na'i chymdogion gyda chau i lawr yn gaeth y gwanwyn diwethaf, ond mae wedi gweld cynnydd asharp mewn achosion a marwolaethau yn ystod y misoedd diwethaf, gyda'r RKIsaying nad oedd pobl yn cymryd y firws yn ddigon difrifol.

Dywedodd llywydd RKI, Lothar Wieler, ddydd Iau nad oedd cyfyngiadau yn cael eu gweithredu mor gyson ag yr oeddent yn ystod y don gyntaf a dywedodd y dylai mwy o bobl weithio gartref, gan ychwanegu bod angen tynhau'r cau presennol ymhellach.

Cyflwynodd yr Almaen gloi rhannol ym mis Tachwedd a oedd yn cadw siopau ac ysgolion ar agor, ond tynodd y rheolau ganol mis Rhagfyr, gan gau siopau nad ydynt yn hanfodol, ac nid yw plant wedi dychwelyd i ystafelloedd dosbarth ers gwyliau'r Nadolig.

Roedd ysbytai mewn 10 allan o 16 talaith yr Almaen yn wynebu tagfeydd gan fod cleifion coronafirws yn meddiannu 85% o welyau unedau gofal dwys, meddai Wieler.

Dylid cyflwyno cyfarfod o arweinwyr rhanbarthol a gynlluniwyd ar gyfer Ionawr 25 i drafod a ddylid ymestyn y broses gloi i mewn i fis Chwefror, meddai Winfried Kretschmann, prif wladwriaeth talaith Baden-Wuerttemberg.

Roedd Merkel i fod i siarad â gweinidogion ddydd Iau ynglŷn â chynyddu cynhyrchu brechlynnau.

Hyd yn hyn dim ond tua 1% o boblogaeth yr Almaen sydd wedi cael eu brechu, neu 842,455 o bobl, adroddodd yr RKI.

Hyd yn hyn mae'r Almaen wedi cofnodi 16 achos o bobl â straen cyflym y firws a ganfuwyd gyntaf ym Mhrydain a phedwar gyda'r straen o Dde Affrica, meddai Wieler, er iddo gyfaddef nad oedd dilyniant genynnau samplau yn cael ei wneud yn fras.

Anogodd Wieler bobl y cynigiwyd brechiad COVID-19 iddynt i'w dderbyn.

“Ar ddiwedd y flwyddyn bydd y pandemig hwn dan reolaeth,” meddai Wieler. Yna byddai digon o frechlynnau ar gael i frechu'r boblogaeth gyfan, meddai.

Parhau Darllen

coronafirws

Rwsia i gyflwyno brechlyn Sputnik V i'w gymeradwyo gan yr UE, meddai pennaeth RDIF

cyhoeddwyd

on

By

Fe fydd Rwsia yn cyflwyno cais ffurfiol i’r Undeb Ewropeaidd y mis nesaf i gymeradwyo ei brechlyn Sputnik V coronavirus, dywedodd pennaeth cronfa cyfoeth sofran Rwsia heddiw (14 Ionawr), ysgrifennu Andrew Osborn a Polina Ivanova.

Byddai canlyniadau’r brechlyn a adolygwyd gan gymheiriaid yn cael eu rhyddhau cyn bo hir a byddent yn dangos ei effeithiolrwydd uchel, meddai pennaeth y gronfa, Kirill Dmitriev, mewn cyfweliad yng nghynhadledd Reuters Next.

Dywedodd y byddai Sputnik V yn cael ei gynhyrchu mewn saith gwlad. Ychwanegodd fod disgwyl i reoleiddwyr mewn naw gwlad gymeradwyo'r brechlyn at ddefnydd domestig y mis hwn. Mae eisoes wedi'i gymeradwyo yn yr Ariannin, Belarus, Serbia a mannau eraill.

Mae Rwsia, sydd â phedwerydd nifer uchaf y byd o achosion COVID-19, yn bwriadu dechrau brechiadau torfol yr wythnos nesaf.

I gael mwy o sylw o gynhadledd Reuters Next, cliciwch yma.

I wylio Reuters Next yn fyw, ewch i ewch yma.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd