Cysylltu gyda ni

EU

ERG ymhlith y 25 busnes cyntaf i gefnogi 'Terra Carta' o dan arweinyddiaeth Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru a'r Fenter Marchnadoedd Cynaliadwy

cyhoeddwyd

on

Roedd Eurasian Resources Group (ERG neu The Group), grŵp adnoddau naturiol amrywiol amrywiol sydd â’i bencadlys yn Lwcsembwrg, ymhlith y 25 sefydliad cyntaf sy’n arwain y byd i gefnogi’r ‘Terra Carta’, menter a lansiwyd gan yr Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru. (Yn y llun). Mae'r Fenter yn darparu map ffordd hyd at 2030, gan symud tuag at ddyfodol cynaliadwy sydd wedi'i wreiddio yng ngrym trawsnewidiol natur ac egni, adnoddau ac arloesedd y sector preifat.

Wedi'i gyhoeddi yn Uwchgynhadledd One Planet ym Mharis, mae'r Terra Carta yn rhan o'r Fenter Marchnadoedd Cynaliadwy.

Gan ddarparu fframwaith i annog a chataleiddio trosglwyddiad angenrheidiol, mae'r Terra Carta yn amlinellu deg maes ar gyfer gweithredu, tra bod tua 100 o gamau gweithredu ar gyfer busnes yn sail i gynllun adfer sy'n rhoi Natur, Pobl a'r Blaned yng nghanol creu gwerth byd-eang.

Cyfrannodd ERG at drafodaethau gyda Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru fel rhan o 'glymblaid o'r rhai parod' ymhlith arweinwyr busnes byd-eang ar draws amrywiol ddiwydiannau, a baratôdd y ffordd ar gyfer datblygu'r siarter ar gyfer dyfodol cynaliadwy ac uchelgeisiol.

Dywedodd Benedikt Sobotka, Prif Swyddog Gweithredol Grŵp Adnoddau Ewrasiaidd a chyd-gadeirydd y Gynghrair Batri Fyd-eang (GBA): “Mae'r Terra Carta yn fenter fyd-eang angenrheidiol a phwysig - ac yn un sy'n cefnogi Cytundeb Hinsawdd Paris, y Confensiwn Amrywiaeth Fiolegol a'r Nodau Datblygu Cynaliadwy. Gan gynnig map ffordd hyd at 2030, bydd yn cataleiddio gweithredu ac ymrwymiadau ar draws diwydiannau, ac yn sicrhau'r union fath o drawsnewid systemig sydd ei angen yn ystod y degawd hwn a thu hwnt.

“Mae ein cefnogaeth i apêl frys y Tywysog yn rhan o'n hymdrechion mwy i helpu i sicrhau dyfodol cynaliadwy. Mae hyn yn amrywio o'n hymrwymiad i gyflymu arloesedd traws-sector, a helpu i ddileu llafur plant ar frys mewn cymunedau mwyngloddio yn y CHA.

“Fel rhan o’r GBA, mae menter allweddol rydym yn ei gyrru ymlaen yn cynnwys y Pasbort Batri, a fydd yn helpu i godi safonau, tryloywder ac atebolrwydd diwydiant ESG yn y sector batri byd-eang.

“Rydyn ni'n edrych ymlaen at fod yn rhan o'r Terra Carta ac archwilio synergeddau diddorol gyda'r bwriad o gyflawni'r nodau y mae HRH wedi'u nodi."

Mae'r salwch meddwl difrifol hefyd wedi cychwyn creu Cynghrair Buddsoddi Cyfalaf Naturiol sy'n targedu $ 10 biliwn erbyn 2022.

Ymhlith cefnogwyr eraill y Terra Carta mae: AstraZeneca, Fidelity International, Bank of America, ManyOne, Freuds, Jony Ive / LoveFrom, Refinitiv, Maes Awyr Heathrow, Coutts, IIGCC, HSBC, Schroders, EY, BP, Macquerie, State Street, Peillio, Lombard Odier, Mirova, Drax Group, EFI, Compass Group, ReNew Power, Polymateria, CCm Technologies, Lanzatech.

I gael mwy o wybodaeth am y Terra Carta, ewch i'r wefan berthnasol.

EU

Dylai 'hawl i ddatgysylltu' fod yn hawl sylfaenol ledled yr UE, meddai ASEau 

cyhoeddwyd

on

Bob amser ar 'ddiwylliant yn peri risgiau difrifol, dywed ASEau © Deagreez / Adobe Stock  

Mae Senedd Ewrop yn galw am gyfraith UE sy'n rhoi hawl i weithwyr ddatgysylltu'n ddigidol o'r gwaith heb wynebu ôl-effeithiau negyddol. Yn eu menter ddeddfwriaethol a basiodd gyda 472 o bleidleisiau o blaid, 126 yn erbyn ac 83 yn ymatal, mae ASEau yn galw ar y Comisiwn i gynnig deddf sy'n galluogi'r rhai sy'n gweithio'n ddigidol i ddatgysylltu y tu allan i'w horiau gwaith. Dylai hefyd sefydlu gofynion sylfaenol ar gyfer gweithio o bell ac egluro amodau gwaith, oriau a chyfnodau gorffwys.

Mae'r cynnydd yn yr adnoddau digidol sy'n cael eu defnyddio at ddibenion gwaith wedi arwain at ddiwylliant 'bob amser', sy'n cael effaith negyddol ar gydbwysedd gwaith a bywyd gweithwyr, dywed ASEau. Er bod gweithio gartref wedi bod yn allweddol wrth helpu i ddiogelu cyflogaeth a busnes yn ystod argyfwng COVID-19, mae'r cyfuniad o oriau gwaith hir a galwadau uwch hefyd yn arwain at fwy o achosion o bryder, iselder ysbryd, llosgi allan a materion iechyd meddwl a chorfforol eraill.

Mae ASEau yn ystyried yr hawl i ddatgysylltu hawl sylfaenol sy'n caniatáu i weithwyr ymatal rhag ymgymryd â thasgau cysylltiedig â gwaith - fel galwadau ffôn, e-byst a chyfathrebu digidol eraill - y tu allan i oriau gwaith. Mae hyn yn cynnwys gwyliau a mathau eraill o wyliau. Anogir aelod-wladwriaethau i gymryd yr holl fesurau angenrheidiol i ganiatáu i weithwyr arfer yr hawl hon, gan gynnwys trwy gytundebau ar y cyd rhwng partneriaid cymdeithasol. Dylent sicrhau na fydd gweithwyr yn destun gwahaniaethu, beirniadaeth, diswyddo na chamau niweidiol eraill gan gyflogwyr.

“Ni allwn gefnu ar filiynau o weithwyr Ewropeaidd sydd wedi blino’n lân gan y pwysau i fod bob amser‘ ymlaen ’ac oriau gwaith rhy hir. Nawr yw'r foment i sefyll wrth eu hochr a rhoi'r hyn maen nhw'n ei haeddu iddyn nhw: yr hawl i ddatgysylltu. Mae hyn yn hanfodol i'n hiechyd meddwl a chorfforol. Mae'n bryd diweddaru hawliau gweithwyr fel eu bod yn cyfateb i realiti newydd yr oes ddigidol, ”rapporteur Alex Agius Saliba Dywedodd (S&D, MT) ar ôl y bleidlais.

Cefndir

Ers dechrau'r pandemig COVID-19, mae gweithio gartref wedi cynyddu bron i 30%. Disgwylir i'r ffigur hwn aros yn uchel neu hyd yn oed gynyddu. Ymchwil gan Eurofound yn dangos bod pobl sy'n gweithio'n rheolaidd gartref yn fwy na dwywaith yn fwy tebygol o ragori ar yr uchafswm o 48 awr waith yr wythnos, o'i gymharu â'r rhai sy'n gweithio yn adeilad eu cyflogwr. Mae bron i 30% o'r rhai sy'n gweithio gartref yn nodi eu bod yn gweithio yn eu hamser rhydd bob dydd neu sawl gwaith yr wythnos, o'i gymharu â llai na 5% o weithwyr swyddfa.

Mwy o wybodaeth 

Parhau Darllen

Brexit

Sylw llywodraeth yr Alban ar ymdrechion i aros yn Erasmus

cyhoeddwyd

on

Mae gweinidogion wedi croesawu cefnogaeth tua 150 o ASEau sydd wedi gofyn i'r Comisiwn Ewropeaidd archwilio sut y gallai'r Alban barhau i gymryd rhan yn rhaglen gyfnewid boblogaidd Erasmus. Daw hyn wythnos ar ôl i'r Gweinidog Addysg Bellach ac Uwch Richard Lochhead gynnal sgyrsiau cynhyrchiol gyda'r Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel i archwilio'r syniad. Tan y llynedd, cymerodd dros 2,000 o fyfyrwyr, staff a dysgwyr yr Alban ran yn y cynllun yn flynyddol, gyda’r Alban yn denu cyfran fwy o gyfranogwyr Erasmus o bob rhan o Ewrop - ac yn anfon mwy i’r cyfeiriad arall - nag unrhyw wlad arall yn y DU.

Dywedodd Lochhead: “Mae colli Erasmus yn ergyd enfawr i’r miloedd o fyfyrwyr o’r Alban, grwpiau cymunedol a dysgwyr sy’n oedolion - o bob cefndir demograffig - na allant fyw, astudio na gweithio yn Ewrop mwyach.“ Mae hefyd yn cau’r drws i bobl ddod iddo Yr Alban ar Erasmus i brofi ein gwlad a’n diwylliant ac mae’n galonogol gweld y colli cyfle hwnnw’n cael ei gydnabod gan y 145 ASE o bob rhan o Ewrop sydd am i le’r Alban yn Erasmus barhau. Rwy’n ddiolchgar i Terry Reintke ac ASEau eraill am eu hymdrechion a diolch iddynt am estyn llaw cyfeillgarwch ac undod i bobl ifanc yr Alban. Rwy'n mawr obeithio y gallwn ni lwyddo.

“Rwyf eisoes wedi cael cyfarfod rhithwir gyda’r Comisiynydd Gabriel. Cytunwyd ei bod yn destun gofid mawr i dynnu allan o Erasmus a byddwn yn parhau i archwilio gyda'r UE sut i gynyddu ymgysylltiad parhaus yr Alban â'r rhaglen i'r eithaf. Rwyf hefyd wedi siarad â fy nghymar yn Llywodraeth Cymru ac wedi cytuno i gadw mewn cysylltiad agos. ”

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Parhau Darllen

EU

Mae arweinwyr yn cytuno ar barthau 'coch tywyll' newydd ar gyfer ardaloedd COVID risg uchel

cyhoeddwyd

on

Mewn cyfarfod arbennig o benaethiaid llywodraeth Ewropeaidd, i drafod y cynnydd mewn cyfraddau heintiau ledled Ewrop ac ymddangosiad amrywiadau newydd, mwy heintus, cytunodd arweinwyr fod y sefyllfa'n cyfiawnhau'r rhybudd mwyaf a chytuno ar gategori newydd o 'barth coch tywyll' ar gyfer ardaloedd risg uchel.

Byddai'r categori newydd yn nodi bod y firws yn cylchredeg ar lefel uchel iawn. Efallai y bydd yn ofynnol i bobl sy'n teithio o ardaloedd coch tywyll wneud prawf cyn gadael, yn ogystal â chael cwarantîn ar ôl cyrraedd. Byddai teithio nad yw'n hanfodol i mewn neu allan o'r ardaloedd hyn yn cael ei annog yn gryf.

Mae'r UE wedi tanlinellu ei fod yn awyddus i gadw'r farchnad sengl i weithredu'n arbennig o ran symudiad gweithwyr a nwyddau hanfodol, disgrifiodd von der Leyen hyn fel y “pwys mwyaf”. 

Mae cymeradwyo brechiadau a dechrau eu cyflwyno yn galonogol ond deellir bod angen gwyliadwriaeth bellach. Galwodd rhai taleithiau sy'n fwy dibynnol ar dwristiaeth am ddefnyddio tystysgrifau brechu fel ffordd i agor teithio. Trafododd yr arweinwyr y defnydd o ddull cyffredin a chytunwyd y dylid ystyried y ddogfen frechu fel dogfen feddygol, yn hytrach na dogfen deithio - ar hyn o bryd. Dywedodd Von der Leyen: “Byddwn yn trafod addasrwydd dull cyffredin o ardystio.”

Cytunodd aelod-wladwriaethau i argymhelliad gan y Cyngor yn gosod fframwaith cyffredin ar gyfer defnyddio profion antigen cyflym a chydnabod canlyniadau profion COVID-19 ar draws yr UE. Dylai cyd-gydnabod canlyniadau profion ar gyfer haint SARS-CoV2 a gludir gan gyrff iechyd ardystiedig helpu i hwyluso symudiad trawsffiniol ac olrhain cyswllt trawsffiniol.

Dylai'r rhestr gyffredin o brofion antigen cyflym priodol COVID-19 fod yn ddigon hyblyg ar gyfer ychwanegu, neu dynnu, y profion hynny y mae mwtaniadau COVID-19 yn effeithio arnynt.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd